Új Néplap, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

Folytatódik a Pelikán-ügy 5. oldal Szolnoki Mozaik 7. oldal A HOLNAPI-v 200 Ft-ot ér Önnek, ha jegyet vásárol a február 13-i, VÁROSI SPORTBÁLRA A Vadvirág néptáncegyüttes néptáncbemutatóját láthatták szombaton a szolnok- szandaszőlősi művelődési házban az érdeklődők. fotö: i. cs. Értékelést tartott a vám- és pénzügyőrség megyei nyomozóhivatala Négyszeresére nőtt az elkövetési érték Millenniumi emlékpark Kiséren Hahó, akkor balesetek Habár az elmúlt hetek időjá­rása nem volt kifejezetten té­lies, azért igazuk volt azoknak, akik úgy gondolták: „nem eszi meg a kutya a telet”. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy tegnap néhány óra alatt ismét fehérbe öltöztette me­gyénk jó részét a havazás. A MÁV szolnoki állomásfőnök­ségének ügyeletese ettől függet­lenül megnyugtatott minden utazni vágyót: a váratlan havazás nem okozott fennakadást a vasúti közlekedésben. A váltók tisztítá­sát folyamatosan végzik, így - még ha tartósnak bizonyul is a hóesés - legfeljebb néhány per­ces késésre kell számítaniuk az utasoknak. A Jászkun Volán távolsági já­ratai számára a legkritikusabb út­vonalak a Jászapáti, Jászkisér, Tiszasüly és Besenyszög kör­nyéki területek, ahol rendszerint nem, vagy csak részben takarítják az utakat - tudtuk meg a vállalat ügyeletén. Amennyiben jelentős lesz a lehullott hó mennyisége, 30-40 perces késésekre is számí­tani kell ezeknél a járatoknál. A rendőrség ügyeletesének tá­jékoztatása szerint szinte az első hópelyhek megérkezésével azonnal két baleset is történt Sza- jol határában. Ezek személyi sé­rüléssel nem, csak anyagi kárral jártak. Az első esetben három személykocsi ütközött össze, a másik alkalommal pedig egy mikrobusz csúszott az árokba, b A legjobb alakítás A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Film- és Tévékriti­kusi Szakosztályának díjait Wi- singer István, a MÚOSZ elnöke adta át a hét végén Budapesten. A szakmai tagozat több mint három évtizede ítélte oda először a legjobb hazai filmes munkákért járó elismeréseket. A testület ez­úttal is titkos szavazással döntött az elmúlt év kiemelkedő játék- és dokumentumfilmjeinek rangso­ráról. A legjobb férfi alakítás díját vehette át külön-külön Mucsi Zoltán - aki másfél évtizedig a szolnoki Szigligeti Színházban játszott -, valamint Scherer Pé­ter a Gengszterfilmben nyújtott teljesítményéért. A napokban értékelték a vám- és pénzügyőrség megyei nyomozóhivatalának előző évi munkáját. Ennek kapcsán tevékenységükről és eredmé­nyeikről a hivatal parancsno­kát kérdeztük. Fodor György főhadnagy el­mondta: a nyomozóhivatal lét­száma nem éri el az egy tucatot. E szerény gárdának kellett tavaly felvennie a harcot a csempészet­A minőségi termelés követelmé­nye magasan felülmúl minden egyéb szempontot, és meg is ha­tározza egy termelőüzem fejlődé­sének, fejlesztésének irányait. Természetesen a boldogházi ra­tel, vámorgazdasággal, deviza­bűncselekményekkel, csekkel való visszaélésekkel, adócsalás­sal, valamint az ezekkel össze­függő magán- és közokirat-, il­letve bélyeghamisítással szem­ben. Az ügyek, illetve cselekmé­nyek száma csekély mértékű emelkedést mutat az 1997-es esz­tendőhöz, képest. Ezek alapján a megyei nyomozóhivatal tavaly 89 esetben rendelt el nyomozást, diátorgyártásban is sarkalatos kérdés, hogy árpolitikájuk a jö­vedelmezőséget szem előtt tartsa, de ez csak a minőségi ám meg­termelésével együtt teszi eladha­tóvá termékeiket. és az áthelyezett ügyekkel együtt összesen 94 esetben végzett vizs­gálatot. Hetvennyolc alkalommal más nyomozóhivatalok megke­resésére is folytattak nyomozást. Az eredményekről szólva ki­derült: az elmúlt esztendőben 48 bűncselekményt sikerült felderí­teniük saját, és további hatot más hatáskörben. Az elkövetők közül jelentősen megnőtt a jogi szemé­lyek - vállalkozások - aránya. (Folytatás a 3. oldalon) Pálvölgyi László rámuta­tott: az a tény, hogy a gyárnak - miután az Electrolux-Lehel Hűtőgépgyár Kft. eladta azt - németországi szakmai befek­tető a tulajdonosa, valamint hogy Magyarországot az el­sők között rangsorolják az uniós csatlakozásra várók fel- készültségét tekintve, előnyt jelent az üzleti tárgyalások alkalmával. (Folytatás a 4. oldalon) Jászkisér önkormányzata csat­lakozott az FVM Erdészeti Fő­osztályának pályázatához. Ha az igényelt kétszázezer forintot elnyeri a település, emlékpar­kot hoznak létre a művelődési ház melletti szabad területen, az államalapítás ezredik évfor­dulójára. Matos Andrea okleveles ker­tészmérnök már elkészítette a park kialakításának tervét. Jász­kisér a település értékeinek, em­lékeinek óvásával, felújításával is szeretne méltó módon felkészülni a magyar államalapítás millenni­A szelektív hulladékgyűjtés első lépcsőjeként a város négy pont­ján helyezték el a 3-3 üveggyűjtőt barna, fehér és zöld üvegek foga­dására. A polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrzésük során azt tapasztalták, hogy a harangok közül a barna üveget befogadó­Az árokszállási őrs járőre, aki jól­lehet már a kezdet kezdetén sem tette volna tűzbe a két férfiért a kezét, akkor azonban még nem tehetett mást, mint hogy igazol­tatta, majd útjukra engedte a ké­sei járókelőket. A biztonság ked­véért azért körülnézett: minden rendben van-e a környéken? Persze hogy nem volt. Nem sok időbe tellett, amikor rátalált az egyik közelben lévő, feltört vendéglőre. Minthogy az előz­mények alapján ezúttal nem kel­lett túl sokat töprengeni a gyanú­sítottak kilétén, az előbb igazolta­tott fivérek nyomába eredt. A urnára - mondta Hajdú László polgármester. Az 1000 éves év­fordulós rendezvényeket szer­vező bizottság néven az önkor­mányzat ad hoc csoportot bízott meg az ünnepségsorozat előké­szítésével. A bizottság már el is küldte programvázlatát Nemes- kürty Istvánhoz, az államalapí­tási ünnepségeket koordináló kormánybiztoshoz. A park-, szobor-, és műemlék-felújítá­sok és ünnepi programok mel­lett a 2000-ben Jászkiséren megrendezendő jászok világta­lálkozója jelenti majd a rendez­vények csúcspontját. BCS ban van a legtöbb, de azt is örömmel nyugtázták, hogy a vgyűjtőedényzetbe a lakosok csak elvétve dobtak más színű üveget, s egyáltalán nem jellemző, hogy az üvegen kívül más hulladékot is beleraknának a harangokba. (Folytatás a 3. oldalon) csakhamar elfogott H. Zoltán és H. Béla csak csodálkozhatott a nem várt gyorsaságú rendőri in­tézkedésen, a zsaruk azonban egyáltalán nem lepődtek meg a gyanúsítottaktól előkerült betö­rőszerszámok láttán. Hogy teljes legyen a nyomo­zás sikere, a vendéglőből elho­zott zsákmányt - cigaretta, kávé, édesség és némi aprópénz - is megtalálták. A helyszínről távozóban lévő tettesek ugyanis még mielőtt a rendőrrel összetalálkoztak, a szajrét az útjukba eső egyik ház udvarára bedobták. -hgy­Konkrét gazdasági előnyt jelent előkelő helyünk a térségben A gyártást a józan ész diktálja Ahhoz, hogy napjainkban egy gyár belföldön és külföldön megtartsa piacait vagy bővítse azokat, elengedhetetlen köve­telmény, hogy kompromisszumok nélküli, kiváló minőségű áruval tudjon megjelenni - jelentette ki Pálvögyi László, a jász- boldogházi Alurad Fűtéstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója, akivel az európai uniós csatlakozás kapcsán beszélgettünk. Bevált a szelektív hulladékgyűjtés Kisújszálláson egy éve döntöttek a képviselők a szelektív hul­ladékgyűjtés bevezetéséről, így tizenkét gyűjtőharangot helyez­tek el a tavaly a városban. A napokban készült beszámolóból kiderül, a lakosok komolyan vették az önkormányzat kérését, a kihelyezett gyűjtőedényeket nem dobálták tele szeméttel, s csak elvétve dobtak bele más-más színű üveget. Egy perc alatt lebuktak a jászárokszállási fivérek Lerítt róluk, hogy betörők Azt, hogy a jászárokszállási H. fivéreken mi volt, amin meg­akadt a rendőr szeme, nem tudni, az mindenesetre biztos hogy egy olyan egyenruhással futottak össze múlt hét keddjének hajnalán a település egyik sötét, elhagyatott utcájában, akinek semmilyen részlet nem kerülte el a figyelmét. Segélyezésre a költségvetés negyedét költik Jászladányon Nincs más, ezt az évet túl kell élni Jászladánynak a különböző jogcímeken meglévő tartozásaiból ebben az évben összesen ötvenmillió forintot kell kifizetnie. Az önkormányzat a tetemes összeg kigazdálkodására kétfajta költségvetési koncepciót dolgozott ki. Az egyik a település óri­ási segélyezési kereteinek alapos lefaragását, a másik - szigorú takarékossági politikával - az egyszerű túlélést célozza meg. Jászladány önkormányzata egy évben közel százmillió forintot költ segélyezésre (az éves költ­ségvetés teljes összege 450 mil­lió forint körül mozog) - érte­sültünk a polgármestertől, Dankó Istvántól. Az óriási ösz- szeg lefaragását úgy kívánják megvalósítani, hogy radikáli­san csökkentik a segélyre rá­szorulók számát. A csökkentés módja, hogy mind több helyi lakost vonnak be a közmun­kába, és egyre több munkahe­lyet kutatnak fel a számukra. A közmunkára már felvettek harminc embert, és háromféle közmunkapályázat beadását tervezik. A foglalkoztatottak nem sokkal ezután már mun­kanélküli-járadékot vehetnek fel, ellátásukat az állami, és nem az önkormányzati költ­ségvetésből kell megoldani. Előrehaladott tárgyalások zaj­lanak egy 50-80 - megválto­zott munkaképességű - embert foglalkoztató varroda létreho­zására. Elképzeléseik valóra válása esetén több 10 milliós segély kifizetésétől „szabadul meg” az önkormányzat. Persze mindezek mellett ésszerű gaz­dálkodásra hívják fel az in­tézmények vezetőinek figyel­mét. Ha a pályázatok és egyéb elképzeléseik nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, a költségvetés konkrét számai­nak tervezésekor nem lehet más cél, mint az 1999-es év túlélése, mivel 2000-ben a vál­lalt pénzügyi kötelezettségek nagyságrendekkel kisebb mér­tékben terhelik majd a község büdzséjét. Mindezzel együtt a túlélés egyetlen módja a szi­gorú költségtakarékossági in­tézkedések bevezetése lehet, bár ezt mindenki szeretné el­kerülni. Banka Cs. A vasárnapi nemzeti gyásznapon az ausztriai autóbusz-baleset magyar áldozata- j ira emlékeztek a martfűi Szent Tamás templomban is fotó: illyés !

Next

/
Oldalképek
Tartalom