Új Néplap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-16 / 294. szám

10. oldal Körkép 1998. december 16., szerda Ingyenes parkolás mozgássérülteknek A szolnoki közgyűlés de­cember 17-i ülésére előter­jesztés készült a fizető par­kolási rendről, amelynek leglényegesebb vonása, hogy megkönnyíti a moz­gássérültek parkolását. A szolnoki Ady Endre úti piac­hoz fizetőparkoló tartozik, amelynek a fenntartását, üze­meltetését eddig a Rethmann Recycling Szolnok Rt. végezte. Az önkormányzat felújítja, kor­szerűsíti a piacot, és ezzel együtt fölmerült, hogy a parko­lót is a Csarnok és Piac Intéz­mény kezelésébe adja. Ehhez szükséges az önkormányzat és a Rethmann cég közötti szolgál­tatási szerződés módosítása. A parkolókban nincs min­denhol megoldva a mozgássé­rültek megfelelő parkolása. Az előterjesztés szerint a meglévő helyek terhére minden parkoló­ban ki kell jelölni a nagyságától és a forgalomtól függően 1-3 helyet, amelyeket a mozgáskor­látozottak ingyenesen vehetnek igénybe, amennyiben a ható­sági engedélyt a kocsi szélvédő­jén jól láthatóan elhelyezik. Az előterjesztés elfogadása esetén Szolnokon a következő parkolókban jelölnek ki ingye­nes állásokat a mozgássérültek számára: a vasútállomás előtt, a piacnál, a Tiszavidék Áruház mellett, a vízügyi irodaház előtt és a Sólyom úti parkolóban 3-3 gépkocsiállás. A Pelikán Szálló előtt, az 1-es ABC előtt, az Ár­kád üzletház mögött, a Damja­nich uszoda előtt, a Tiszaligeti strand előtt két-két kocsiállás. Az Evezős csárda mellett, a Kossuth téri parkolóban, a Ba­ross utca 1. számú épület előtt egy-egy kocsiállás. Hogy jó kondiban legyenek A karcagi önkormányzat által 1991-ben alapított Bűnmegelő­zési Alapítványhoz csatlakoz­tak a rendőrkapitányság műkö­dési területének - Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás, Kunhegyes, Kenderes - ön- kormányzatai, vállalkozói is. így az ő támogatásuknak kö­szönhetően az elmúlt hét évben mintegy 5 millió forint értékű eszközt - számítógépet, segéd­motorkerékpárokat - tudtak be­szerezni a kapitányságnak - mondta a minapi kuratóriumi ülésen Mészáros Zsolt elnök. Idén 490 ezer forint támoga­tás érkezett számlájukra, az egyszázalékos törvénynek kö­szönhetően pedig 39 098 forint­tal gyarapodott vagyonuk. így most a kuratóriumi tagok arról határoztak, hogy 700 ezer fo­rinttal - mely tartalmazza az egy százalékból befolyt össze­get is - járulnak hozzá a rend­őrkapitányságon kialakítandó kondicionálóterem gépeinek vásárlásához. Szabó Dénes al­ezredes, rendőrkapitány meg­köszönte az alapítvány támoga­tását, s bejelentette, hogy a jövő év első negyedévében, az épü­let alagsorában fogják beren­dezni a zsaruk jó erőnlétét se­gítő kondicionálótermet. A Gólyafészek jó híre: nyitás december 19-én Magyaros vendégszeretet, angol igényesség Hazatelepülése után lapunk is többször foglalkozott a szülő­földjéért különböző módon tenni akaró és tevő Margaret Knap- perrel. A „Szép, Virágos Tiszafüredért” mozgalom felkarolása, alapítvány támogatása, a rendőrség megsegítése, s nem utolsó­sorban a tevékeny lokálpatriotizmus és a gyerekek szeretete adták ezen írások tartalmát. Legutóbb akkor került az érdek­lődés középpontjába a karitatív érzékenységű hölgy, amikor megvásárolta a bezárt tiszafüredi szülőotthont. Akkor azt ígérte, hogy az épület Tiszafüred javára, az itt élő emberek „hasznara” fog megújulni. Nos, a szavakat tettek követ­ték, s ma már nyitásra vár a „Gólyafészek panzió”, amiről a Fekete Margitként anya­könyvezett - angol férje halála után, közel négy évtizednyi tá­voliét után telepedett le végleg Tiszafüreden - tulajdonos azt mondta: „Azt a célt tűztem magam elé, amikor elkezdtük az átépítést, hogy a város igazi színfoltjává kell, hogy váljon. A panzió a legigényesebb an­gol pubok mintájára igazi ta­lálkahely lesz. Nyitott minden korosztály számára, megkü­lönböztetés nélkül lehetőséget ad a tartalmas időtöltésre azoknak, akik megfelelő mó­don megtisztelik ezt a szolgál­tatást.” Tiszafüred újdonsága való­ban igényes színfolt a Termál strand, a fizioterápia, az orvosi rendelő, a múzeum és a lakóte­lepek szomszédságában. Ahogy alakult, szépült, úgy vált egyfajta „zarándokhely- lyé”. Családok járnak ide, hogy megnézzék a csillogó díszvilágítást, a rénszarvasos szánján „suhanó” télapót. Belül a magyaros vendég- szeretet és az angol igényesség kaphat jó felhangot a sikeres harmóniához, mert minden adott a szíveslátáshoz, a hét­végi családi programhoz, szü­letés- és névnaphoz, házassági évfordulóhoz, vagy éppenség­gel előre bejelentett rendez­vényhez. Végigjárva az épületet, meg is kérdeztük a füredi-angol hölgytől, hogy mi hajtja még, hiszen anyagi háttere, egzisz­tenciája megengedi, hogy ké­ny e-ked ve szerint pihenjen. „Én alkotni akarok. Szolgá­lattal jót tenni a városnak, ame­lyet szeretek. Vallom: nem tör­vényszerű az egy bizonyos kor elérése után, hogy az ember ül­jön tétlenül, elkényelmesedve a babérjain. Én mindig célokat tűzök magam elé, amelyeket ha sikerül megvalósítani, akkor boldog vagyok. Ez motivált, no és persze a gyermekekhez való kötődés, hogy családi találka­hellyé is váljon a volt szülőott­hon. Ezen terv része az is, hogy a gyerekek tavasszal már fel­ügyelet mellett hancúrozhatnak a játszótéren, ha a szülők éppen más programot találnak nálam. Ez már kicsit a jövő, de a je­len az, hogy december 19-én első vendégeit várja a „Gólya­fészek”. Margaret Knapper, miközben kikísér, elmondja még, hogy a nyitóünnepségre meghívja a volt szülőotthon alapító igazgatóját, dr. Kaszó Endrét is, hogy az igazgató úr is lássa: ha már nem is működhet eredeti funkciójában az épület, de megszépülve, újra Füred hasznára nyithat ki a jó két éve bezárt otthon. -percze­Erzsi néni a 109. évében is gyógyszerek nélkül él Száztíz évet ígért neki az Úr Tiszatenyőn él az ország má­sodik legidősebb lakosa: Szűcs Józsefné, aki betöltötte a 108. életévét. Erzsi néni - akit egyébként csak két hónappal előz meg az ország legidősebb lakosa - a fiával és a menyével él együtt már 49 éve. Bár Erzsi néninek az egész­ségével nincs gond, sajnos hosszú idő óta nem lát és nem hall. Ottjáriunkkor - 10 órakor - éppen aludt még, így a me­nye, Rozália mesélte el életük folyását:- Tizenegy gyereke volt az anyósomnak, de már csak négy lánya él meg a férjem. Elég nehezen tudunk beszélni vele, mert én hiába értem, amit mond, ő nem hall engem. De mesélni azt szokott. A múltkor azt mondta, hogy álmában megjelent az Úr, és azt ígérte neki, 110 éves koráig él. Reggelente későn kel, főleg, ilyenkor télen, mert megvárja, amíg bemelegszik a ház. Fel­kelés után nem maradhat el a pohár édespálinka, meg a kávé reggel, este. Egyedül jár, de csak a fal mellett tud menni, az udvaron meg a kifeszített kötél mellett.- Negyvenkilenc éve élnek együtt, az nagyon hosszú idő.- Az bizony. Én világéle­temben dolgoztam, már 9 éve­sen markos meg summás vol­tam. Sok családtagot ápoltam az életem során, meg a két gye­rekem mellett négy állami gon­dozott gyermeket is felnevel­tem a rokonságból, így nekem az már megszokott, hogy ápo­lok valakit. Az anyósommal mindig jó volt a kapcsolatom, Erzsi nénit a születésnapján a polgármester, Pinczi Imre is köszöntötte FOTÓ: ILLYÉS CSABA szeret engem, és elmondhatom róla, hogy jó anyósom volt mindig.- Mivel telik Erzsi néni napja?- Ha felkel, utána megregge­lizik; szerencsére jó étvágya van, bár válogat az ételek kö­zött. Aztán többnyire üldögél a melegen. Próbál segíteni is ne­kem, de persze csak kevés munkát tud elvégezni. Kukori­cát morzsolni például tud, an­nak örül is. Tévét nem tud nézni, beszélgetni pedig nehéz vele. Este hat körül vacsorázik, aztán megy lefeküdni. Ha für­dik, akkor kell a segítség.- Erzsi néni sok gyereket szült, sokat dolgozott velük, megissza a pálinkát, a kávét is. Mi lehet a titka annak, hogy ilyen hosszú életet él?- Szerintem az, hogy meg­őrizte az egészségét. Soha nem szedett gyógyszert, és most sem szed. Leszámítva a látás- és hal­lásromlását, semmi baja sincs. paulina Karácsonykor mindenkinek több ideje jut a szeretteire. Ün is lepje meg rokonait, barátait, hívja fel őket telefonon, szerezzen nekik örömet így! Hiszen a Pannon GSM most nettó 12 [bruttó 151 forintos kedvezményes belföldi perc­díjjal ajándékozza meg minden előfizetőjét, így ők négy napon át, december 24, 25, 26, és 27-én élvezhetik a különleges percdíj-kedvezményt. Mi így szeretnénk boldog karácsonyt kívánni! További információért kérjük, hívja nonstop ügyfél- szolgálatunkat a 06 20 920 0200-as telefon­számon vagy a mobiltelefonjáról díjtalanul hívható 143-as tele­fonszámon. wvvv Ai élvonal. iuuui PANNON GSM A kedvezmény 1998. december 24-én 0:00 órától 1998. december 27-én 24:00 óráig érvényes és minden belföldi hívásra vonatkozik. Belföldi hívásnak minősül minden, a Pannon GSM hálózatéba vagy bármely más magyarországi mobilszolgáltató, vagy vezetékes szolgáltató hálózatába irányuló hívás. A kedvezmény a fax- és az adathívásokra, a nemzetközi és roaming hívásokra és a Pannon Praktikum előfizetők által kezdeményezett hivá.sokra nem vonatkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom