Új Néplap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

Esélyek és remények Fegyvemeken 3. oldal Számháború a Parlamentben 5. oldal Hatvanon túl 7. oldal Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Csütörtökön ismét □dl # É ddj l>hirdető 70.000 példányban. Benne: karácsonyi vásárlási tanácsok, ajánlatok. Nincs már víz a tiszaburai templomban Véget ért a harmadfokú készültség A tiszai árvízveszély csökkenésére jellemző, hogy vasárnaptól a legtöbb helyen a II. fokú árvízvédelmi készültség van érvény­ben a Kötivízig területén, mivel kiléptek a III. fokú készültség­ből. Szolnoknál várhatóan pénteken már nem lesz szükség semmilyen készültségre. A Tisza egész vízrendszerében folytatódott az apadás, melynek üteme a Tiszafüred-Tiszabő sza­kaszon 25-31 centiméter na­ponta, Szolnok-Tiszaug térségé­ben pedig napi 14-23 centiméter volt. Az elkövetkezendő napok­ban a folyó középső szakaszán az apadás várható értéke 20-30 cen­timéter lesz naponta. A szolnoki vízmércén mért apadó vízállásra tekintettel az elrendeli III. fokú árvíz /é delmi készültséget november 29-én, vasárnap II. fokúra mérsékelték a lakitelek-tó- szegi, a szolnok-űjszász-szó­rói, a kunszentmárton-nagy- révi és a cibakháza-pityókai árvízvédelmi szakaszokon. (Folytatás a 3. oldalon) Még egy gyerekcsoport A segítőkészség újabb jele Legutóbbi városházi sajtó- tájékoztatónkban megírtuk, hogy a szolnoki önkormány­zat árvízkárosult családok gyermekeinek mintegy har­minc tagú csoportját várja Kárpátaljáról. Tegnap a segí­tőkészség újabb hasonló megnyilvánulásáról kaptunk hírt. A szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatos Általá­nos Iskola a nevelőtestület kezdeményezésére kapcso­latba lépett kárpátaljai szerve­zetekkel, egyházakkal, és fel­ajánlotta, hogy a szülők segít­ségével vendégül látja árvízká­rosult gyerekek mintegy har­minc főnyi csoportját. Az egyeztetés most van folyamat­ban, s valószínűleg négy kár­pátaljai településről érkeznek a gyerekek Szolnokra. A csoportot odakint az egy­házak állítják össze. A Jászkun Volán Rt. a szállításhoz ingyen biztosít autóbuszt. Az iskola szervezésében ér­kező gyerekek természetesen a Kodály iskolában tanulnak it­teni tartózkodásuk idején. Mint- korábban megírtuk, a másik csoport a Tallinn isko Iában tanul majd. A Kodály iskola szervezé­sében érkező csoport decem­ber 14-e és 29-e, vagy január 3-a és 18-a között tartózkodik majd Szolnokon, az elhelyezé­sükről pedig családoknál gon­doskodnak. Folyamatos rendőri szolgálat lesz Szolnok belvárosában az ünnepi forgatagban Civil zsaruk „vadásszák” a zsebeseket Évek óta hagyomány, hogy a rendőrség fokozott figyelemmel kíséri Szolnokon a karácsonyi ünnepet megelőző forgatagot. Ilyenkor ugyanis megnő az üzletek forgalma, és a vásárlók vagy éppenséggel a bámészkodó járókelők viszonylag könnyen áldozatul eshetnek a zsebtolvajoknak. Mint megtudtuk, a Szolnoki Rendőrkapitányság idén is min­dent megtesz annak érdekében, hogy a hamarosan felépülő ka­rácsonyi faluban bárki háborítat­lanul nézelődhessen, vásárol­hasson.- A korábbi évek tapasztalatai bebizonyították, hogy a rendőr­ség jelenlétének köszönhetően ebben az időszakban mindössze néhány bűncselekmény történt, ráadásul ezeknek is sikerült el­fognunk a tetteseit - tájékoztatta lapunkat Vörös Miklós alezre­des, rendőrkapitány. - Éppen ezért az idei karácsonyi falu nyitásától a zárásig minden nap civil ruhás bűnügyi és egyenru­hás közrendvédelmi szolgálatot látunk el - mondta. A tervek szerint ezúttal elő­térbe helyezik azt a megoldást, hogy civil ruhás nyomozók a vásári forgatagba „beolvadva” igyekeznek a zsebeseket rajta­kapni. Azokat persze, akiket az egyenruha látványa sem riaszt el attól, hogy mások holmijai között kotorásszanak. A rendőrök a karácsonyi fa­lun kívül ott lesznek a belváros nagyobb üzleteinél, bevásárló- központjaiban, figyelemmel kí­sérik az autóbusz-pályaudvart és környékét, de nem feledkez­nek meg a „lengyel” piacról sem. A tervek szerint ez utóbbi esetében - bár itt is folyamatos szolgálatot látnak el - lesznek olyan napok, amikor a rendőr­ség más hatóságokkal össze­fogva akciót hajt végre. -h­Hitel nélkül nem megy Bár Mezőtúr idei költségvetésében szerepelt mintegy 49 mil­lió forint hitel felvételének lehetősége, a városban sokan ab­ban reménykednek, ezt nem kell majd igénybe venni. De a város kasszája kiürült, a pénzre szükség van. A büdzsé összeállításakor már számoltak azzal, hogy a város nem tudja majd fedezni kiadá­sait a bevételekből. Ezért már tavasszal döntés született arról, hogy 49 millió 370 ezer forint működési hitelt vehet fel Mező­túr. Mint kiderült, a pénzre szükség van ahhoz, hogy fize­tési gondok ne jelentkezzenek. Biztosítékul a jövő évi helyi- adó-bevételeket köti le az ön- kormányzat. De nemcsak ezt a kölcsönt veszi igénybe a város, hanem további 20 millió 805 ezer forint fejlesztési hitelt is kér a számlavezető bankjától. Erre az összegre a Takácsta- nya befejezésére, kerékpárút építésére, a kórház részére műszer beszerzésére és a hol­tágrendszer átereszeinek megépítésére van szükség. A visszafizetést jövő március­ban kell megkezdeni, a hitel utolsó részlete pedig 2004- ben esedékes. -gg­Kap-e adókedvezményt a Hűtőgépgyár? Tizennydcmilliárdos befektetés A miniszterelnök meghiúsult svédországi látogatásán szóba került volna, hogy a jászberényi Electrolux-Lehel Hűtőgép­gyár Kft. kaphat-e kedvezményeket, s ha igen, milyen formá­ban a nyáron pusztított tűzeset után - hangzott el a minap Jászfényszarun egy sajtótájékoztatón. A tájékoztatón jelen lévő Chi- kán Attila gazdasági miniszter - bár a segítségnyújtás konkrét formájáról, annak állásáról nem tudott nyilatkozni - rámutatott, a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazzák majd a gyárral szemben. Dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, hogy a mi­niszterelnök svédországi láto­gatásán konkrétumokról is szó esett volna ebben az ügyben. Hozzátette: jelenleg vitatott kérdés, hogy az Electrolux, az üzem újjáépítésével - mely a képviselő információi szerint (Folytatás a 4. oldalon) ITJ helyett vámtarifaszám jövőre Hódolhatnak a vállalkozók Felköthetik a nadrágjukat a vállalkozások, főként a kisebb ke­reskedők, ugyanis januártól el kell felejteni az ITJ számot. He­lyére azonban nem a korábban beharangozott BTO lép, hanem a vámtarifaszám, mely sokkal részletesebb, mint elődje, karak­tereinek száma pedig akár tíz is lehet. A nemrég elfogadott adótörvé­nyek közül az áfáról szóló ren­delkezéseket olvasók igencsak meglepődhetnek akkor, amikor a korábban megszokott Ipari Termék Jegyzék (ITJ) helyett vámtarifaszám-besorolást ta­lálnak a különböző termékek adókulcsainak meghatározásai­nál. Ebben ugyan nincs semmi kivetnivaló, hiszen az uniós csatlakozás során a kódok terén is követni kell a rendszert. Tü­relmi idő azonban nincs, s ma még az sem tudható, hogy egy kiskereskedő honnan fogja megtudni január 1-jére az új számokat - mondja Temesvári Lajos, a Kisosz megyei titkára. Ugyanis egyáltalán nem forog közkézen a vámtarifa besorolási kézikönyv. (A kereskedelmi és iparkamara adatai szerint me­gyénkben összesen 400 körül van azon cégek száma, amelyek külkereskedelmi ügyleteldcel foglalkoznak - a szerk.) (Folytatás a 3. oldalon) Engedélyezett tetőcserép Lakossági észrevétel érkezett lapunkhoz, miszerint a Jász- apátin épülő Penny Market te­tőburkolása nem az eredeti terveknek megfelelően - a vá­rosképbe illő - barna színár­nyalatú cseréppel történik, hanem vörössel. A bejelentés nyomán And­rási Lászlóné jegyzőt kérdez­tük. Mint elmondta, az épít­kezés folyamata mindig is az előzetes terveknek megfele­lően haladt, attól most sem tértek el. Nem érti a bejelentést, hi­szen a műemlékvédelmi ható­sággal egyeztetett, és ez alap­ján engedélyezett, Jászapáti belvárosának képébe illesz­kedő tetőburkoló kerül az új áruházra, amely mélybordó színű. bcs A díszítés a megrendelő matricáival történik, de ilyen nagyságrendű terme­léshez új berendezést, egy matricázó au­tomatát kellett beszerezniük. Az Angliá­ból, 15 millió forintért vásárolt gép sajá­tossága, hogy a gyártó országon kívül csak Túron található Európában. További 15 milliót fordítottak techno­lógiai fejlesztésre, a számítógépes terme­lésirányítási rendszer kiépítésére, illetve automatikus formázó berendezésre. Jutott az épületeken szükségessé vált munkák elvégzésére, illetve a belső utak karban­tartására is. A korszerűsítéssel nem állnak le, hi­szen a célokat csak folyamatos megúju­lással lehet elérni. Szeretnének minél többet fordítani az alapanyag előkészíté- I sére. További épületfelújításokban is • gondolkodnak, a fogadószint kialakítása ; egyre sürgetőbb feladattá vált. A fejlesz­tések idővel szükségessé teszik majd egy új égetőkemence beszerzését is, hiszen a jelenlegi kapacitás a megnövekedett ter­meléshez már nem biztos hogy elegendő lesz. G. G. Európában egyedülálló berendezést helyeztek üzembe Mezőtúron Bögrék százezres nagyságrendben FOTÓ: MÉSZÁROS Egy idén végrehajtott harmincmillió forintos fejlesztésnek köszönhetően a Túri Fazekas Kft. termékeit az egész világon megismerhetik. Olyan be­rendezést vásároltak, melyből Euró­pában, Nagy-Britannián kívül má­sutt nem található. Tavasszal, amikor utoljára beszélgettünk Ozvald Márton ügyvezetővel, megemlí­tett egy fejlesztési lehetőséget, de ez egy külföldi megrendeléstől függött. Nos, a korszerűsítés megvalósulhatott, hiszen két éves szerződést kötöttek a bútoraikról ismert skandináv céggel, az Ikeával. En­nek keretében két év alatt minimum 560, maximum 820 ezer bögrét kell legyárta­niuk. Ezek a termékek a világ minden ré­szébe eljuthatnak. A termelési program szeptember elsejével indult, s már a kö­vetkező évezredben zárni. Munkában az új berendezés Látványos divatbemutató színesítette a kunhegyesi 4 Sport Hotel Klub első rendez­vényét, amelyen a helyi vállalkozók jelentek meg. A műsort követően megválasztották az év kunhegyesi vállalkozóját, aki Horváth György, a Bánfa Kft. ügyvezető igazgatója lett. Felvé­telünk a divatbemutató egyik jelenetét örökítette meg. fotó-, mészáros

Next

/
Oldalképek
Tartalom