Új Néplap, 1998. november (9. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

Derrykhow a hosszú szünet előtt Mika Häkkinen a világbajnok Berénybe Újszászon át vezet az út 7., 8., 9. oldal 1 HÍIV17 LiláimMtiULí ÍOLTLLdf Liummiiuiuii Korszerűsödik a sörgyár Megkezdődött a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. martfűi gyárában a palacko­zósor korszerűsítése. Az épít­kezés és a fejlesztés várha­tóan jövő év elejéig tart. A cég immár hat éve tartó ma­gyarországi fejlesztéseinek egyik állomása a Martfűn most megkezdett munka, melynek során a palackozó gépsort és a logisztikai rend­szert korszerűsítik - tájékoz­tatta lapunkat László Attila, a részvénytársaság vezérigaz­gató-helyettese. Az 1999 elején induló új gépsor világszínvonalú lesz, amivel magasabb termelé­kenységi szintet tud elérni a már eddig is sokszor maximá­lis kihasználtsággal működő gyáregység. Első lépésként a napokban kezdődött el a régi csarnok bővítése. PE Ötödik szakot szeretnének indítani a szolnoki főiskolán Ahol már nem lesz felvételi HatottaInkra emlékeztünk a két végén. Mindenszentekkor megyeszerte benépesültek a temetők, hogy virággal és gyertyagyújtással adózzunk elhunyt szeret­teink emlékének sírjaiknál. Ilyenkor a legtöbb temetőben istentiszteletet is tartanak, és mindenhol van egy közös hely, ahol a távoli hozzátartozókra is gondolhatunk. Felvételünk a szolnoki temető egyik bejáratánál örökítette meg a közös gyertyagyújtó helyet. fotó: mészáros János A Szent Miklós malom egy évvel ezelőtti átadásakor nem így képzelték Az orosz válság a gabonaipart is sújtja Az oroszországi gazdasági válság, úgy tűnik, egyre több hazai céget hoz lehetetlen helyzetbe, kényszerít elbocsátásra. Nem kivétel ez aló! sajnos az Álfötdi Gabona Rt. sem. Az oroszországi összeomlás, valamint a magyar búzára, lisztre Romániában kivetett megemelt vám együttesen há­romszázmillió forintos árbevé­tel-kiesést is okozhat a rész­vénytársaságnak. Mindezt teté­zik a belpiaci értékesítési ne­hézségek. Az említett piaci je­lenségek miatt kényszerült a cég a tiszafüredi malom bezárá­sára, s ezért raknak most lakatot a kunhegy esi keverőüzemre is, ahonnan így harminc dolgozó kerül az utcára, illetve nyugdíjba - nyilatkozta érdeklődésünkre Fekete László, az Alföldi Ga­bona Rt. vezérigazgatója. (Folytatás a 3. oldalon) Közgyűlést tartott az Árokszállásiak Baráti Köre Segítés élő lelkiismeretként Az idén elkészül a csatorna Tószeg és Szolnok között Milliárdok szennyvízelvezetésre Még az idén megépül a Szolnok-Tószeg közötti szennyvízcsa­torna-szakasz. A négy községet érintő beruházás egyébként csak jövő év végére fejeződik be. Múzeum épül Martfűn A tervek szerint az ez­redfordulóra külön mú­zeuma lesz Martfűnek, s a jelenleg a művelődési ház alagsorában lévő gyűjtemény méltó helyre kerülhet.- Addig is sok még a teen­dőnk - magyarázta Aszta­losáé Kocsis Enikő, a mű­velődési ház vezetője. - A város közéletének ismert és elismert szakemberei, taná­rok, néprajzosok összefog­Jövőre el akarják törölni a fel­vételi vizsgát a szolnoki Ke­reskedelmi és Gazdasági Főis­kolán. Ez persze nem jelenti azt, hogy bárki felvételt nyer­het, továbbra is a legjobbak számíthatnak a bekerülésre. A következő tanévre - amelyre 1999. március 1-ig lehet jelent­kezni - nem terveznek felvételi vizsgát a főiskolán. Fölösleges­nek tartják ugyanis az érettségi utáni második megmérettetést. Az új rendszerben szintén fel­vételi pontok képződnek, ame­lyek alapján eldöntik, hogy fel­vételt nyer-e valaki. A felvételi pontokba a középiskolai har­madik és a negyedik év végi eredményei, valamint az érett­ségi vizsga teljesítménye szá­mítana bele - tudtuk meg Nagy Andrásáétól, a főiskola tanul­mányi hivatalának vezetőjétől. Mivel az állam által megadott hallgatói keretszámot (ez idén Közel százan jelentek meg az ország számos pontjáról az Árokszállásiak Baráti Köré­nek (ÁBK) szombat délelőtt a jászárokszállási Petőfi Műve­lődési Ház nagytermében megrendezett közgyűlésén. A találkozón az éves közgyűlés előtt a baráti kör tagjai, az ön- kormányzat, illetve más egye­sületek képviselői a minden­szentek, halottak napja alkal­mából megkoszorúzták a város négyszáz új hallgatót jelentett) nem léphetik túl, továbbra is választani kell a jelentkezők közül, vagyis a felvételi vizsga eltörlése után is a legjobbaknak van esélyük a főiskolai tovább­tanulásra. Mint dr. Molnár István fő­igazgató hozzátette, az új rend­szer több lehetőséget ad a szak­középiskolásoknak a Kereske­delmi és Gazdasági Főiskolán való továbbtanulásra, vagyis az eddiginél jobban előtérbe ke­rülhetnek a szakmai ismeretek. Jövőre szeretnék elindítani a főiskola ötödik szakját is, a szövetkezeti és vállalkozási szakot, amelyet a Magyar Akk- reditációs Bizottság már akkre­ditált, most a Felsőoktatási Tu­dományos Tanács engedélyére és hallgatói létszámkeretére várnak. A szakot állami finan­szírozású és költségtérítéses képzésként is tervezik - egy­előre nappali tagozaton. P. E. világháborúkban elesett hősei­nek emlékműveit, emléktábláit. A közgyűlésen Kovács Bé- láné vezetőségi tag a legutóbbi közgyűlés óta történt legfonto­sabb eseményekről számolt be. A színvonalas, az egész várost megmozgató nagy műsoros ren­dezvények - például karácsonyi délután, a színjátszó kör előadá­sai - mellett meghitt, a vissza­emlékezésre lehetőséget adó összejöveteleket is szerveztek. (Folytatás a 3. oldalon) Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny és Tiszajenő közös szennyvízbe­ruházása Tószeg gesztorságával valósul meg. Mint Papp István tószegi polgármester elmondta, az idénre a beruházás 50 százalé­kát tervezték, ám ez nem lesz meg. Ami viszont biztos, hogy még az idén megépül a Szol­nok-Tószeg közötti csatornasza­kasz (a szennyvizet ugyanis a szolnoki tisztítóműbe vezetik), és hogy jövő év végére mind a négy településen befejezik a munká­kat. A beruházás egyébként 2,4 milliárdos, amiből a tószegi több mint egymilliárdba kerül. Ennyi pénzt a község költség- vetéséből a fejlesztésre maradó összegekből 100 év alatt lehetett volna csak összegyűjteni. A be­ruházás segítséggel valósul meg: 42 százalék állami céltámogatás, több mint 31 százalékot a beru­házó vállalt, és a 27 százalék a sa­ját erő. Segítenek a különböző pá­lyázatok is. Mind a négy község­ben társulások szerveződtek, in­gatlanonként 40 ezer forintos hozzájárulással, amiből 34 ezret kell befizetni 10 év alatt. Tószegen 1800 ingatlan csat­lakozik rá a hálózatra (a négy községben összesen ötezer). Az önkormányzat a csatomacsonkot ingatlanon belül egy méterre be­viszi, és a tisztítóaknát vagy -idomot is megcsinálja. Viszont mindenkinek kötelező rácsatla­kozni, mind a négy településen így döntött a képviselő-testület. Nagyon indokolt esetben segítsé­get is nyújtanak a költségekhez. színvonalasabb anyaggal tudjuk megtölteni a leendő múzeumot. Most egy ipar- történeti tárlat van a pincé­ben, ezt szeretnénk kibőví­teni helytörténeti és nép­rajzi emlékekkel. A terv, csakúgy, mint a kultúra szinte minden ága, az önkormányzat támoga­tását élvezi Martfűn. Pél­dának okáért a hivatal egyik munkatársa is tagja ennek a bizottságnak, amely kedden tartja első összejövetelét. -pe­) Nyílt napot rendezett szombaton a most hároméves szolnoki Rethmann részvénytársa- I ság. Három programmal várták az érdeklődőket és a város általános iskolásait. A rajzpályázat I eredményhirdetése mellett 26 csapat részvételével elméleti és ügyességi vetélkedőt rendez- ! tek, ugyanakkor nagy sikere volt a köztisztasági gépek bemutatójának is. Eredményesnek bi- S zonyult az első nyűt nap, mivel közel ötszázan látogattak ki a cég telephelyére. fotó: m. j. A reformáció ünnepén A XVI. századi reformációra és Luther Mártonra emlékeztek tegnap Karcagon a református templomban. A délelőtti isten­tiszteleten Szabó András lelkész idézte fel az évszázadokkal ez­előtti eseményeket. Mint elhangzott, csak akkor ünnepelhetünk igazán, ha nap mint nap Isten igéjéből merí­tünk. A reformáció azonban nem pillanatnyi dolog volt, hi­szen az egyháznak és az em­bernek is naponta kell reformá­lódnia, megújulnia. Soha ne fe­ledjük - mondta -, bármilyen nyomorúságba kerüljünk, Isten igéje mindig a rendelkezé­sünkre áll. A délutáni igehirdetés után a Nagykun Református Általános Iskola negyedikesei - Takácsné Csikós Anikó vezetésével - idézték fel a reformáció nagy alakjait. -de­Stcvc Taylor Szabó pánsípművész adott koncer- ! tét szombaton este a martfűi református templomban. A re­formáció ünnepére emlékező istentiszteletet követően hangzottak el a pánsípmelódiák. fotó: mészáros

Next

/
Oldalképek
Tartalom