Új Néplap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-17 / 244. szám

1998. október 17., szombat 3. oldal Megyei Körkép A Szolnoki Ifjúsági Iroda kéthetente péntek délutánonként kézműhelynek ad ott­hont. Vagyis olyan műhelynek, ahol az érdeklődők csupa olyasmivel foglalkoznak, amit kézzel kell csinálni, a gyöngyfűzéstől a gyertyamártáson át a szövésig. Tegnap épp könyvkötészetet tanultak, míg két hét múlva mécsest és díszdobozt készítenek a saját gyönyörűségükre. fotó: Illyés * Építsünk a gépkörökre! A mezőgazdaság technikai ellátottságáról és a költségkímélő közös géphasznosítási formákról volt szó tegnap Karcagon, a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Menetrend választás után Rövidebb út Ünnepélyesen átadták tegnap a forgalomnak a 443-es és 42-es főutat Martfű és Kunszentmár- ton között összekötő út utolsó, négy kilométeres szakaszát- Nem csupán Martfű több év­tizedes álma valósult meg ezzel- mondta köszöntőjében Kozma Imre polgármester. - Az egész megye sokat nyert azzal, hogy észak-déli irányban átjár­hatóvá vált a Tiszazug felé. A 137 millió forintos költség- vetéssel elkészült Martfű-Tisza- földvár szakasz 15 kilométerrel tesz rövidebbé a 42-es felé hala­dók útját. Kozma Imre kiemelte még, a beruházás megvalósulá­sában komoly szerepe volt Martfű önkormányzatának, va­lamint a megyei területfejlesztési tanácsnak. PE Nemcsak kérni... (Folytatás az 1. oldalról) Ennek révén a nehezebb kö­rülmények között élő családok olcsón juthatnak hozzá áruk­hoz, és a bevételből a vöröske­resztnek is származik némi haszna. Tavalyelőtt a megyé­ben 34 millió forint árbevétel származott az ilyen árusításból, tavaly pedig 41,5 millió. A rendelkezésre álló pénzt pályázatokkal is próbálják nö­velni, ám ez szerény lehetősé­get nyújt csak. Az elmúlt 2 év­ben közel 2 millió forintot tud­tak pályázaton szerezni. A 10 és 20 filléresek gyűjtéséből több mint 193 ezer forint gyűlt össze a megyében, a lakosság 1 százalékos adófelajánlásaiból több mint 775 ezer forint szár­mazott. A természetben nyújtott adomány összértéke az elmúlt két évben közel 17 millió forint értékű volt, az anyagi hozzájá­rulás több mint 2 milliós. Ez a gazdasági háttér teszi lehetővé a karácsonyi csoma­gok, a ruhaadományok, egyéb segítségek eljuttatását a rászo­rulóknak és az árvízkárosulta­kon vagy a tornádó áldozatain való segítést. P. É. Szavazási... (Folytatás az I. oldalról) Ez utóbbi tudnivalónak Szol­nokon van jelentősége, ahol két kisebbség (lengyel, cigány) lis­tája szerepel a szavazólapon. A szavazólapot tollal kell kitöl­teni. Az elrontott szavazólapot az urnába dobás előtt egyszer ki lehet cserélni, erről jegyző­könyvet vesznek föl, amit a vá­lasztónak alá kell írnia. Akik mozgásukban korlá­tozva vannak és a szavazóhe­lyiséget nem tudják megközelí­teni, mozgóumát kérhetnek, a szavazás napján a lakóhelyük szerinti szavazókörben. Először a méltatlan helyzetbe ke­rült mezőgazdaság műszaki fej­lesztési tendenciáiról dr. Vas At­tila professzor szólt. Mint el­hangzott, az ágazat legnagyobb gondját az eszközállomány ér­tékvesztése adja, hiszen a 20-30 éves traktorokkal nem lehet fel­Az állatkertekkel szembeni nem­zetközi elvárás és a hazai állatvé­delmi törvény értelmében is szükségessé vált a herényi állat­kert megújítása. Az intézmény új vezetése átfogó újjáépítés révén korszerű állatkertet szeretne lét­venni a versenyt a nyugati szín­vonallal. A professzor szerint el­engedhetetlen lenne a gépminősí­tések visszaállítása, hogy a gaz­dák ne zsákbamacskát vegyenek. A gépköri mozgalom fontos­ságáról Nagy István, a Gépkörök Országos Szövetségének elnöke rehozni. Ebben a folyamatban je­lenti az első lépést a híd megépí­tése. A fahidat és a hozzá kapcso­lódó kifutókat több mint másfél miihó forint értékű anyag fel- használásával a kert önerőből épí­elmondta, megyénkben jelenleg három gépkör működik, s orszá­gosan mintegy 400 tagja van a szervezetnek, melynek működé­sében egyre inkább a regionális jelleg válik meghatározóvá. A géphasznosítás terén a gépkör előnye, hogy a felesleges kapaci­tások zárt körű hasznosítása ré­vén lehetővé válik az önköltséges elszámolás, illetve a gépbeszer­zések egyeztethetők. tette, felhasználva a múlt évi személyi jövedelemadó 1 száza­lékos felajánlásaiból az állatkerti alapítvány számlájára érkezett valamivel több mint 124 ezer fo­rintot is. Az intézményvezető Sárközy Tamás és helyettese, Fercsik Péter ötletei alapján el­készült 51 méter hosszú szer­kezethez 40 köbméter faanya­got használtak fel, és az állat­kert dolgozói a napi munka mellett munkálkodtak a híd megépítésén. Az új kifutókba olyan állatok kerültek, melyek a természetben is hasonló kö­rülmények között élnek, így a vaddisznók, a mosómedvék, a gímszavasok és természetesen a vízimadarak. A hidat felavató dr. Tardy János, a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvé­delmi Hivatalának helyettes ál­lamtitkára egyebek mellett hangsúlyozta, hogy nemzetközi színvonalú környezet- és ter­mészetvédelmi normákat kell alkalmazni hazánkban is, melyhez hozzátartozik állat­kertjeink megújítása is. bcs Holnap lezajlanak a helyható­sági választások, melyek egy- fordulósak lesznek. Talán nem árt feleleveníteni, hogy mikép­pen alakul a megválasztott tes­tületek (települési önkormány­zatok, megyei önkormányzat), illetve polgármesterek válasz­tás utáni „munkarendje”. A polgármesterek megbízatása tulajdonképpen már a megvá­lasztásukkal kezdődik, de termé­szetesen van úgynevezett jogor­voslati idő,, amikor is kifogást le­het tenni a választással kapcso­latban. Ennek letelte után válik jogilag is érvényessé az ered­mény. Már az újonnan megvá­lasztott polgármester hívja aztán össze a választás napjától számí­tott tizenöt napon belül (azaz no­vember 2-áig) az új összetételű képviselő-testület alakuló ülését. Ezen az alakuló ülésen teszik le aztán az esküt a polgármester és a képviselők, beszámol a testü­letnek a választási bizottság el­nöke, megválasztják az alpol­(Folytatás az 1. oldalról) 'Mindez azt jelentette, hogy közben e területen megjelentek a versenytársak, ami természe­tes, hiszen a piac nyílt - fejtette ki Uhrin Ede. Emellett még egy problémá­val kellett megküzdenie a Jász- Tel vezetésének - tudtuk meg. Ez abból adódott, hogy a cég két meghatározó szakemberét elcsábították más szolgáltatók, s ezt nem volt könnyű pótolni. Egyelőre csak az látszik biz­tosnak - ahogy az Bodócsi András, a GVH versenytanács illetékes tagjának nyilatkozatá­ból kiderült -, hogy október végén, november elején végle­ges döntés születik a Matáv 95 (Folytatás az I. oldalról) Lapunk érdeklődésére dr. Borsányi Terézia alezredes, a vizsgálati osztály vezetője elmondta, bár a nyomozás so­rán vizsgálták a szolnoki esethez hasonló és azt meg­előző jászberényi postai kéz­besítő elleni támadást, egy­előre azonban nem találtak bizonyítékot arra, hogy azt is a szolnoki rablógyilkosság gyanúsítottjai követték volna el. A nyomozást természete­sen ez ügyben nem zárták le, az ismeretlen tettes felkuta­tása érdekében tovább dolgo­zik a rendőrség. A vezető asszony tájékozta­tása szerint arra viszont talál­tak bizonyítékot, hogy a gya­núsítottak már előre készültek gármester(eke)t, illetve az ala­kuló ülésen például megállapít­hatják a polgármester bérezését, ha kell, módosíthatják a szerve­zeti és működési szabályzatot és így tovább. A megyei önkormányzat ese­tében a leköszönő közgyűlési el­nök hívja még össze az új össze­tételű testület alakuló ülését - mivel az elnököt nem a válasz­tók, hanem a testület választja meg. Természetesen ez esetben is az alakuló ülésen tesznek aztán esküt a megyei képviselők és az új elnök is. Mint megtudtuk, a helyható­sági választásokon indulók szá­mára nem álltak rendelkezésre központi, költségvetési pénzek - mint az országgyűlési képviselő- választás esetén - a kampányra. Ez esetben tehát a képviselőjelöl­teknek az általuk indított szerve­zet (párt, civil szervezet, egyesü­let) pénzéből vagy saját zsebből kellett finanszírozniuk a kortes­kedéssel felmerülő költségeket.-Egy­százalékos tulajdonszerzéséről. Bodócsi András elviekben nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a versenyhivatal elutasítja az eléterjesztett anyagot, de a konkrét ügy állásáról - hivat­kozva arra, hogy az még nem zárult le - nem adott tájékozta­tást szerkesztőségünknek. Az előző kormány hírközlési mi­nisztere, Lotz Károly májusban úgy járult hozzá az eladáshoz, ha a GVH arra „áldását” adja. A Matávnak tehát még vár­nia kell, hogy - információink szerint 30 millió dollárért - többségi tulajdonhoz jusson a jászsági telefonos szolgáltató cégben. Einvág Zoltán-Banka Csaba a pénzszerző akcióra. A vizs­gálat során az is felmerült, hogy már decemberben ki­szemelték azt a környéket, ahol tervüket később valóra is váltották. Ami a motivációt illeti, arra is van magyarázat: mindkét fiatal pénzszűkében volt. V. Lászlónak elfogyott az a pénze, amelyet állami támoga­tásként kapott 18 éves korában a nevelőintézet elhagyásakor, B. Lászlónak pedig egy ko­rábbi bűncselekménye miatti kártérítési kötelezettségének teljesítése okozott gondokat. Egy kerékpáros kislányt sebe- sített meg a korábbiakban kés­sel Jászberényben, ami miatt polgári peres eljárás során kár­térítést ítéltek meg. -hgy­Hídavatás az állatkertben Hídavató ünnepséget tartottak tegnap délután a Jászberé­nyi Állat- és Növénykertben. Az új létesítmény első eleme az állatkert megújítását célzó folyamatnak; jelzi, az intézmény fejlesztése megkezdődött. Az államtitkár átvágja a szalagot A Jász-Tel még nem a Matávé Postásgyilkosság... Hetente háromszor vágnak disznót a kisújszállási szociális otthonban Ebédre birkapörkölt, vacsorára hurka, kolbász Az idősek napja tiszteletére a napokban Kisújszálláson, a Szociális Gondozási Köz­pontban, vagy ahogyan ne­vezik, a szódban fittyet hánytak a korszerű táplálko­zásra. Reggel Oros János - aki kezé­hez temérdek ártatlan moslék­pusztító vére tapad - egy nem akármilyen bökővei másod­percek alatt a másvilágra küldte a 180 kilós röfögőt. Akár apáink, nagyapáink ide­jében, szalmával perzselték ropogósra a bőrét. Nem telt el néhány óra, és már nehéz lehe­tett volna összerakni, elvégre hurka, kolbász alakban, karaj, orja, pecsenye formájában he­vert a leszúrt. A feldolgozás­ban az intézet lakói segítettek, elvégre közülük több is böllér- kedett egykoron. Mint Tapasztó Szabolcs igazgatótól megtudtuk, idő­közben hat, bundájától meg­fosztott, feldarabolt birka is To­tyogott az üstökben. Előfor­dult, egyiknek az íze kétszer csípett, a másiké szolidabbnak hatott, elvégre nem mindenki­nek a gyomra bírja el a mar­káns aromákat. Délben orjale- ves került az asztalra csigával, illetve birkapörkölt, továbbá pogácsa, savanyúság. Estére pedig hurkát, kolbászt tálaltak, és hogy jobban csússzon, must is került a kancsókba. Időköz­ben ugyanis két mázsa szőlőt is ledaráltak, kipréseltek. Azon­kívül volt még vetélkedő, tom­bola sok nyereménnyel, mivel húsz cég, vállalkozó segítette őket. Több mint négyszáz ada­got készítettek, amiből város­szerte többen ebédeltek meg. Senki sem tiltakozott, csak egy bácsi oldalazott oda.- Ha lehetne, én még egy adagot eltüntetnék a gallérom alatt - így az öreg. Lehetett. És megint lesz disznóölés hamarosan, mivel évente százötvenet dolgoznak fel, ami heti három vágást je­lent. Ez az ebéd így jóval ol­csóbb és ízletesebb, mint ha ismeretlen eredetű tőkehússal kísérleteznének. D. Szabó Miklós Hogy a bográcsban puhára főtt birkahús jobban csúsz- szon, frissen préselt must is jutott mellé fotó: m. j Ittas vezetők Ülésezett tegnap a Szolnok Vá­rosi Baleset-megelőzési Bizott­ság az Agroker Rt.-nél - közölte lapunkkal Veres Éva, a Szolnoki Rendőrkapitányság sajtófele­lőse. Dr. Stiegler Károly elnök­vezérigazgató tájékoztatta a résztvevőket az rt. tevékenységé­ről, illetve az ott folyó baleset­megelőzési munkáról. Ezután Szűcs Tibor rendőr őr­nagy, a bizottság ügyvezető el­nöke tájékoztatott az első nyolc hónap baleseti helyzetéről. A sta­tisztika igen kedvezőtlenül ala­kult, különösen a halálos kimene­telű balesetek vonatkozásában. Aggasztó, hogy a balesetekben emelkedő tendenciát mutat az al­kohol fogyasztása. Zárszóként Vörös Miklós rendőr alezredes, a bizottság elnöke reményét fejezte ki, hogy az év hátralévő részében sikerül megállítani ezt az igen kedvezőtlen folyamatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom