Új Néplap, 1998. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

IX. évfolyam, 179. szám 1998. augusztus 1., szombat Hivatalosan is megkezdődött Jászberényben a VIII. csángó fesztivál Ízelítő Európa folklórjából Képünkön a Jászapáti Néptáncegyüttes a nagyszínpadon Hagyományos keretek között kezdődött tegnap Jászberény­ben a VIII. csángó fesztivál. A délutáni Margit-szigeti folk­lórműsorokat követően, kora este színpompás felvonuláson mutatkoztak be a fesztiválon részt vevő hagyományőrző cso­portok, táncegyüttesek. FOTÓ: M. J. Aw? ni rnwÆms MtetSBlBÊEp A készlet fenntartásához több munka kell Vérből nincs hiány a megyében Számítógépes temető-nyilvántartás 3. oldal / Életében háromszor láthatta a kislányát 5. oldal Hatvanon túl 7. oldal Érdekességek 8. oldal Népek a kihalás szélén Az Európai Folklór Központ által szervezett „Sokszínű Európa: il­lúzió vagy valóság?” címmel Jászberényben lezajlott konfe­rencia záródokumentumában a részt vevő tudósok az európai szervezeteknek, kormányoknak a figyelmét arra hívják fel, hogy a kisebbségek kultúrájának vé­delme nem hatékony. Egyebek mellett javasolják: a kisebbségek képviselőit hívják meg azokba az európai bizottságokba, ahol az európai kultúra kérdéseiről dön­tenek. A záró sajtótájékoztatón részt vevő Tabajdi Csaba, az Európa Tanács parlamenti kül­döttségének tagja rámutatott: a problémára fokozottan kell fi­gyelni, hisz Európában számos kis nép a kihalás széléig jutott. Kötelező együttműködés A kisúji várostyák módosították a szociális igazgatásról és a szociá­lis ellátásokról szóló helyi rende­letet. Előírták az aktív korú, nem foglalkoztatott, a munkanélküli­ellátásból kikerült, rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségét a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal. Ez a feltétele a rend­szeres szociális segély folyósítá­sának. Az együttműködés az ellá­tásban részesülő szociális helyze­téhez és mentális állapotához igazodó programban való részvé­telt is jelent. Az új szabályozás szerint a rendszeres gyermekvé­delmi támogatás teljes összegét (2740 forint/hó) mostantól csak az a jogosult kaphatja, aki kérel­mét a tárgy hó 16. napját megelő­zően nyújtotta be. Amennyiben később adta be, úgy csak a támo­gatási összeg fele jár. Szabad az export Engedély nélkül lehet exportálni búzát és kukoricát augusztus 1 -tői - közölte a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A rendelkezés átmeneti, s nem érinti az augusztus elseje előtt kiváltott gabona-exportengedélyeket. A tárca vezetője az augusztus 1-től december 31-ig teijedő időszakra az exportengedély nélkül kiszállí­tott búza után tormánként 1500 forint támogatást határoz meg. A felvonuláson és az esti ünnepi műsoron az öreg kontinens megannyi pontjáról ide érkezett sok száz résztvevő adott ízelítőt hagyományos tánc- és zenekul­túrájukból. A moldvai és gyi- mesi csángó magyarok először- Meglepetéssel hallgattuk a hí­reket, melyek szerint országo­san is alig 40 ezer, míg me­gyénkben 6 ezer tonnát szállí­tottak be a felvásárlóknak a kis­termelők az intervenciós állami felvásárlás keretében - mondta Papp László. Véleménye szerint egyéb­ként a többi búzával még ki­várnak, igen sok lehet a saját tá­1991-ben megrendezett találko­zóját követően a jászberényi csángó fesztivál mind jobban kiteljesedett. Már a múlt évben is az európai kisebbségek folk­lórfesztiváljaként szerepelt. Idén a szervezésbe az önkor­rolókban elhelyezve, vélhetően az esetleges piaci élénkülésre várva. Azt sem szabad elfelej­teni, hogy az aratás majd csak a hét végén fejeződik be, s a ga­rantált áras felvásárlás csak ez­után indul be. Mindettől függetlenül a ka­maránál továbbra sem látnak kiszámítható helyzetet, és ér­deklődéssel várják a már beje­mányzat és a Jászság Népi Együttes mellett bekapcsolódott az Európai Folklór Központ, a Magyar Művelődési Intézet és az UNESCO. A fesztivál két konferenciával bővült, és a ha­táron túli magyarság képviselői mellett számos európai nemze­tiség - baszk, breton, örmény, őszét, macedón stb. - is szép számban megjelent a fellépő együttesek, zenészek között. (Folytatás a 3. oldalon) lentett búzastratégia alappillé­reit. Papp László kifejtette, hogy megyénk meghatározó gabo­natermelő potenciálja miatt a kamara kérte: vehessenek részt a stratégia kidolgozásában. Az elképzelések szintjén már megjelent területcsökkentés megyénk termelőit igen érzé­kenyen érintené, de kérdés az is, hogy egy 15-20 százalékos kvázi önkorlátozás esetén a ki­eső területen mit lehetne ter­melni. Ezt ugyanis ebben az esetben meg kellene mondani - hangoztatta a kamara tit­kára. ein Bár nincs súlyos vérhiány megyénkben, és emiatt nem maradnak el műtétek, de a vérkészlet biztonságos fenn­tartásáért sokkal jobban meg kell dolgoznia a megyei vér­transzfúziós állomásnak - tudta meg lapunk dr. Törnek Ágnestől, az állomás osztály- vezető főorvosától. Mint a főorvos elmondta, tombol a nyár, és ilyenkor megcsappan mind a véradások, mind a vér­A megyei rendőr-főkapitány­ság hivatalos személy elleni erőszak miatt kezdeménye­zett büntetőeljárást dr. Sz. O. Vincéné 46 éves, Tiszafüred, Baross úti lakos ellen - kö­zölte lapunkkal Lengyel György, a rendőr-főkapitány­ság sajtófőnöke. A rendőrségi adatok szerint az asszony alaposan gyanúsítható azzal, hogy július 30-án délelőtt 11 óra körül a Tiszafüredi Rend­őrkapitányság munkatársait pró­bálta megakadályozni egy bíró­ság által elrendelt nyomozás ház­Mint korábban megírtuk, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a Közbeszer­zési Tanácshoz fordult a me­gyei Hetényi Géza Kórházzal szemben, különböző anyagok nem megfelelő beszerzése mi­att. Mostanra további részle­teket is megtudtunk az üggyel kapcsolatban. Az OEP június végén egyszerre több mint ötven kórház ügyé­ben tett bejelentést a Közbe­szerzési Tanácshoz - informál­ták lapunkat a Hetényi Géza Kórház részéről. Ezek között volt a Hetényi is, ám a szolnoki intézmény esetében nem a köz- beszerzési eljárás érdemére vo­natkozott a kifogás, hanem fe­dezet nélküli pályáztatást jelöl­adók száma. Igaz, vérhiány nincs, de kevesebb a készlet a megszo­kottnál, beteg viszont ugyanannyi van, mint ha nem lenne nyár. A napi szükséges mennyiség fenn­tartásához naponta általában 20- 40 táviratot kell kiküldeniük a véradóknak, de előfordult már 60 is, hiszen nem tudni, ki van ott­hon, és ki tud az értesítőre be­menni a megyei kórházban levő vértranszfúziós állomásra, ahol mindig váiják a donorokat. (Folytatás a 3. oldalon) kutatása során az intézkedésük végrehajtásában. A hölgy először a parancsnokot - egy rendőr szá­zadost - ököllel megütött, majd belerúgott egy rendőr őrmes­terbe, és megkarmolt egy zász­lóst. A rendőrök a magáról meg­feledkezett asszonyt végül meg­bilincselték, és a helyi rendőrka­pitányságra előállították. Az in­tézkedés során a megtámadott rendőrök és a gyanúsított könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyben a vizsgálatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatal folytatja le. tek meg a készítői indokként. Az egészségbiztosítási pénztár állításaival kapcsolatos heté- nyis ellenérvek a rendelkezésre álló határidőn belül a Közbe­szerzési Tanács elé kerültek, az ügy tehát korántsem tekinthető befejezettnek. Az ellenérvelésből egyértel­műen kiderül: az OEP júniusban az áprilisi pénzügyi adatokra támaszkodva minősítette fedezet nélkülinek a Hetényi kórház közbeszerzési eljárását. Figyel­men kívül hagyva azt, hogy a pályázat már a jövő évi anyag- beszerzésekről szólt, s hogy az intézmény számláin júniusban - a kedvező belső pénzügyi fo­lyamatok eredményeképpen - már megvolt a fedezet a jog­szerű eljáráshoz. (bgy) Megyénk szerepet kér a gabonastratégia kidolgozásában Kiszámítható viszonyokat vár a kamara A kormány által bejelentett exportliberalizáció minden bi­zonnyal segíthet a búzabajok megoldásán, ám továbbra sem teljesült az exporttámogatási összeg kért emelése - válaszolta érdeklődésünkre Papp László, a megyei agrárkamara titkára. Az azonban őket is meglepetésként érte, hogy eddig alig 6 ezer tonna búzát vásároltak fel az intervenció keretében. Ütötte, rúgta a rendőröket Jól pályáztatott a Hetényi Júniusban már megvolt a fedezet Rendkívüli akció a nagy értékű gépjárműlopások felderítése érdekében Az autósok nem vették zaklatásnak A rendőrkapitányság éppen szolgálatban lévő bűnügyi szolgálatának, valamint a köz- rendvédelmi és a közlekedési osztály munkatársai ezúttal nem elsősorban a közlekedés- biztonsági követelmények be­tartását ellenőrizték, sokkal in­kább a drága autók alváz-, il­letve motorszámára, azok épsé­gére, valamint a gépkocsik ok­mányaira voltak kíváncsiak. Szűcs Zoltán őrnagy, kapi­tányságvezető-helyettes lapunk­nak elmondta, az ellenőrzést a fővárosra, annak környékére és az ország nagyvárosaira rendel­ték el felettesei abból a célból, hogy a gépjárművekkel össze­függő bűncselekmények közül minél többre fény derüljön. (Folytatás a 3. oldalon) A Szolnoki Rendőrkapitányságnak alig negyedóra állt tegnap rendelkezésére, hogy a városban megszervezze az Országos Rendőr-fokapitányság által elrendelt akciót A délelőtt háromne­gyed tízkor kiadott utasítás szerint ugyanis tíz órára fel kellett áll­niuk az ellenőrző helyeknek. A megyeszékhelyen kilenc ellenőrző ponton igyekeztek kiszűrni a nagy értékű, lopott gépkocsikat. Ellenőrzik az alváz- és motorszámot fotó: m j. Kertész Alkotóházat avattak fel tegnap délután Rákócziújfaluban. Az eseményen részt vett dr. Kontrát Károly belügyi államtitkár. (Cikkünk a 3. oldalon) fotó: csabai i

Next

/
Oldalképek
Tartalom