Új Néplap, 1998. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

5 éves a Ristorante da Michele olasz étterein Szolnokon a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Repü­lőtiszti Intézete utolsó éves repü­lőszakos hallgatóinak kiképzése a finiséhez érkezett. A kiképzési tervekben rögzített elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátí­tották, majd június közepén Kecskemétre utaztak a gyakor­lati repülések végrehajtására. Ezúttal a fiúk már a gyakorlat­ban is vezetik az L-38 ZO Albat­rosz típusú kétkormányos su­gárhajtású oktatógépet - igaz, még csak oktatóik társaságában. A pilótajelöltek négy éve tizen­öten kezdték meg a főiskolai ta­nulmányaikat, a lemorzsolódá­sok és pályamódosítás miatt ma már csak kilencen vannak. A ka­tonai elöljárók a vizsgára való felkészülésre csak öt óra repü­lési időt biztosítottak. Ezután le­teszik a repülésből a gyakorlati vizsgákat, mély előreláthatólag július 8-án lesz. A fiúk már na­gyon izgulnak, szeretnének túl lenni rajta minél előbb. K. D. Kés az élettárs hátában Szerelemféltésből szúrt Építik a bekötőutat az örményesi TÖFE Kft. készülő szarvasmarhatelepéhez. A több mint 30 milliós teleprekonstrukciót a Földművelésügyi Minisztérium is támogatja. A munka­helyteremtő beruházás körülbelül két év alatt valósul meg. fotó: csabai istvAn Mától lépett hatályba dr. Ker­tész Róbert vezetői megbízása, akit a megyei önkormányzat pénteken nevezett ki a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatójává. A régész sikeres ásatásai nyomán már több­ször szerepelt lapunk hasáb­jain. Ezúttal arról kérdeztük, milyen tervekkel készül a kö­vetkező öt évre.- A megbízás elnyerésének egyik feltétele volt, hogy konk­rét helyzetelemzésre épülő ve­zetési programot kellett letenni.- A program részletes ismer­tetésére nincs módunk, de ké­rem, említsem meg néhány alapelvet.- Három fontos alapelvet Dr. Kertész Róbert fotó: m. j. említenék. Az első, hogy a mú­zeumnak több lábon kell állnia gazdaságilag. Vagyis plusz­pénzre kell szert tennünk a szakmai kiadásokra. A múzeum például jó reklámhordozó, nem látok abban semmi kivetniva­lót, ha kiadványainkon reklá­mokat, lógókat közlünk. A mú­zeum udvara a legszebb ilyen belső tér a városban, szeretnénk jobban kihasználni, nemcsak bérbe adással, hanem saját ren­dezvényekkel is. A másik fontos alapelv a számítógépesítés fej­lesztése. Kapcsolódnunk kell az Internetre, a múzeumnak önálló honlapra van szüksége. Ez rész­ben szakmai igényt elégítene ki, részben a közönségkapcsolato­kat szolgálná. Végül nagyon fontosnak tartom, hogy a múze­umok élőbb kapcsolatokat ala­kítsanak ki a nagyközönséggel. (Folytatás a 3. oldalon) 1998. julius 3'4'5-en ünnepeljünk együtt! Sörkóstolóval (Zipfer, Wieselburger, Gösser, Kaiser, Edelweiss), pizzakóstolóval, Zwack italválasztékkal, parázson készült ételekkel várjuk éttermünkben. Naponta este 6-tól éjfélig a PIKI-GROUP ad zenés műsort. Az ajándékutalványok sorsolása: július 5-én, vasárnap este 7 órakor. Cím: Szolnok, Petőfi u. 6. Tel.: 56/42-12-42 Szeretettel várjuk kedves vendégeinket, ünnepeljünk együtt! Zipfer Nem tudni, ld hogy van vele, de a legtöbb helyen az a gyakorlat, hogy a fene mód nagy és még nagyobb bökőket a konyhában egy fiókban tartják. Esetleg az asztalon, hiszen a kenyérből is kell vágni. Amikor már az efféle gyilkok mondjuk egy férfiember há­tába merülnek, ott már egy kis gubanc adódik. Valami hasonló eset történt Szolnokon is, a vasútállomás szomszédságában. Sz. Jánosné együtt élt a nála jó tíz esztendővel fiatalabb K. Péterrel. Noha papíron akadt állandó laká­suk, leginkább a vasútállomás környékén vagy az állomáson tar­tózkodtak, éjszakáztak. Évek óta kukáztak, alkalmi munkákat vál­laltak, és amit ily módon keres­tek, általában folyékony formá­ban eresztették le a torkukon. Az asszony időközben észre­vette, hogy jóval fiatalabb élet-., társa más nőnek is csapja a szelet. K Hétfő este az egyik italozóhelyen a hűtlen ember már az új asszony társaságában kortyolgatta az itó- kát. Mit ad az ég, megjelent az elhagyott nő is, és az eleinte bé­késnek induló diskurzus éles szóváltásba torkollott. A férfi a másik nővel távozott, amit nem nézett tétlenül az elhagyott élet­társ sem. Sz. Jánosné utánuk ment, és a Csomóponti Művelő­dési Ház előtt korábbi élettársát egy jókora késsel hátba szúrta. A séiíHfet életveszélyes állapotban szállították a Hetényi kórházba. A féltékeny asszony sem úszta meg a szúrást, mert őrizetbe vet­ték. Egyben a rendőrség megtette az előterjesztést, hogy a gyanúsí­tottat előzetes letartóztatásba he­lyezzék. D. Sz. M. Díjátadás, vezetői kinevezések Karcagon Mezei őrszolgálat alakul Az országban az elsők között döntött tegnap a karcagi képvi­selő-testület a városi mezei őrszolgálat megalakításáról. A vá­rosatyák emellett még augusztus 1-től a Zádor Úti Általános Iskola igazgatójává Valter Jánosáét, a Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium élére Petrov Istvánt nevezték ki. A napirendek előtt dr. Fazekas Sándor polgármester Karcag város jó tanulója, jó sportolója díjat adott át Paksi Lajosnak, a Gábor Áron Gimnázium ne­gyedikesének, aki évek óta tagja a városi kosárlabdacsa­patnak, einellett fizikaverse­nyeken is eredményesen szere­pelt, s tanulmányi átlaga mindig a jeles körül volt. A testület má­jusi ülésén már döntött arról, hogy szeptember 1-től 12 főből álló mezei őrszolgálatot hoz létre, azért, hogy a több mint 36 ezer hektáros külterületen bizto­sított legyen a vagyonvédelem. (Folytatás a 3. oldalon) IX. évfolyam, 152. szám 1998. júliusi., szerda Ara: 33 Ft Albatrosszal repülnek a szolnokiak Vizsgáznak a pilótajelöltek Országos személy- és vagyonvédelmi szaktábor kezdődött a héten a szolnoki tiszaligeti Turisztikai Központ­ban. Az ország különböző részéről érkezett hetven résztvevő az egy hét során továbbképzésen, valamint szaktárgyú őszi vizsgára való felkészülésen vesz részt. A programban vetél­kedők és túlélőversenyek is szerepelnek. Képünk tegnap a tűzvédelemmel kapcsolatos tűzoltóbemutatón készült. FOTÓ: CSABAI ISTVÁN Vakációs körkép iskolafelújítás-fronton Kréta helyett vakolókanál A két és fél hónapos nyári vakáció „mámorában” lubickoló nebulók után elhalt a zsivaj utolsó foszlánya is az iskolákban. Vajon tényleg megállt az élet a padsorok között, valóban ki­ürültek az iskolák? - ennek jártunk utána néhány megyei tele­pülés oktatási intézményének vezetőjét faggatva. A válaszok egyértelműek: nem állt meg az élet. A diákok szá­mára kikapcsolódást jelentő nyári szünet az iskolák dolgozóinak csupán azt jelenti, a feladatok egy másik fajtája vár megoldásra. Ilyenkor kell, hogy sor kerüljön ugyanis minden olyan tatarozási, javítási, szépítési és bővítési munkára, ineiy a következő tanév zökkenőmentességét biztosítja. (Folytatás a 3. oldalon) Jó gabonatermésre számíthatunk? Rajtra készen a jászsági szövetkezetek A Jászságban minden különösebb probléma nélkül, nyugodtan néznek a talán legnagyobb mezőgazdasági munka, az aratás elé. Legalábbis erről számoltak be a betakarítás előtti helyzet­képet vizsgáló körkérdésünk válaszadói. Alattyánban még körülbelül két hetet várnak a kalászosok aratá­sának megkezdésével. Mint azt a helyi szövetkezet elnöke, Papp Károly elmondta, az időjárás mi­lyenségétől függ a munkálatok megkezdése. Szeretnék, ha a ga­bona még lábon minél jobban ki tudna száradni, hogy a szárítás költséges műveletét a lehetősé­gek szerint kiküszöbölhessék. Tavaly leégett a szárító épülete, s a felújítás a napokban befejező­dik. Idén nyugodtabban néznek a munkálatok elé, mert két nagy teljesítményű - napi 60-70 hek­tárt arató - John Deer kombájnt sikerült beszerezniük az elmúlt időszakban. A 830 hektáron ve­tett búza és a 60 hektáron álló ta­vaszi árpa aratásához két hét ele­gendő lesz, a napokban lehullott eső pedig jól jött a kukoricának. Hétfőn kezdték az őszi árpa aratását, a búza vágásával pedig pénteken szeretnének indulni Jászladány határában. Dankó Ist­ván, a Jászföld szövetkezet el­nöke arról is tájékoztatott, hogy ha vihar, nagy esőzés - tehát az időjárás - nem szól közbe, négy tonna körüli hektáronkénti ter­mésátlagra számítanak a mintegy 2700-2800 hektáros búzaföldjei­ken. A megtermelt áru mintegy kétharmadára van szerződésük. Az elmúlt nyáron elért ered­ményhez hasonlóan idén is négy tonna körüli, esetleg annál kicsi­vel magasabb hektáronkénti át­lagra számít Győri Ernő, a jász- fényszarui szövetkezet elnöke. Az őszi búza aratását még pénte­ken, de legkésőbb hétfőn kezdik, és az árpával együtt mintegy 2350 hektár kalászost aratnak le. B.Cs. Halál a 33-ason Kedden reggel hét óra előtt tíz perccel halálos közlekedési baleset történt Tiszafüred kö­zelében a 33-as főúton - tájé­koztatta lapunkat Lengyel György alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtó­főnöke. ' A rendőrségi vizsgálat sze­rint egy Debrecen felől köz­lekedő Mercedes járműsze­relvény lekapott az útpadkára, majd a nyerges vontató ke­resztbe fordult az úton, amibe belerohant egy Tiszafüred fe­lől érkező Renault személy­autó. A karambol következté­ben a helyszínen életét vesz­tetté a Renault egyik utasa - Cs. István 64 éves gyöngyösi lakos -, súlyosan megsérült a személyautó vezetője, egy másik utasa pedig könnyű sé­rüléseket szenvedett. Á bal­eset okozója - Sz. László deb­receni lakos, a kamion sofőrje - nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A helyszínelés miatt a 33-as fő­utat Kócsújfalu közelében több órán keresztül lezárták, a forgalmat kerülő útra terelték. A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevoná­sával vizsgálja. Miért Brüsszel a földrész fővárosa? 2. old. Monitor 4. old. Nyitott villanyoszlopok Túrkevén 3. old. Mi újság a Tisza­tó vidékén? 7. old. Terveiről kérdeztük az újonnan kinevezett igazgatót Élő múzeumot szeretne kialakítani

Next

/
Oldalképek
Tartalom