Új Néplap, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

■■■■IIIWHIMIBIMHaMBHMHIIIIiHWilllVIIMVBIMHBHH ! TALLÓZÓ Még igazolást is adtak a rablásról 3.o. Eladja a kábelhálózatot Jászberény? 4. o. Életrevaló 6. o. Hatvanon túl 7. o. Csak az állatokban nem csalódott 8. o. Rohamos mértékben csökken a vásárlói igény Megszűnik a gázpalacktöltés Szajolban Szeptembertől megszünteti a Prímagáz Rt a szajoli telepén a pb- gázpalackok töltését - erősítette meg információnkat Csák Mik­lós üzemvezető. Ezért a dolgozói létszám 23-ra fog csökkenni. A Prímagáz Rt. stratégiai dön­tést hozott a ph-gázpalackok töltése terén. Az elmúlt év szep­temberében a nyíregyházi, míg idén szeptemberben a szajoli te­lepen hagynak fel a pb-s palac­kok töltésével. Ezzel együtt a foglalkoztatottak létszáma a mostani 60-ról 23 csökken. To­vábbra is megmarad a falugáz­üzemeltetés, illetve a mintegy 300 darab kistartályos fogyasz­tói hely felügyelete. Csák Miklós érdeklődésünkre elmondta, hogy a döntés hátte­rében a fogyasztás nagyobb mértékű csökkenése játszik sze­repet. Vállalati szinten mintegy 25 százalékkal csökkent a pb- gázforgalmazás. Szajolból 1994-96 között évente átlag 28 ezer tonnás igényt elégítettek ki, azonban tavaly már csak alig 22 ezer tonnát értékesítettek. Ez azt is jelentette, hogy még csúcs­időben - az év végi hónapokban - sem kellett több műszakban végezni a töltést. Januárban és februárban pedig alig több mint 10 napot ment a töltőüzem. A szajoli telep szeptembertől elosztó központként üzemel, a megtöltött palackok pedig Al- győről érkeznek majd. einvág Telefonbeszélgetés Kovács Lászlóval a szolnoki Európa Klubból „Jó érzés Magyarországot képviselni”- Magyarország a lehető leggyorsabban és a lehető legharmoni­kusabban, azaz a legkevesebb engedményt kérve szeretne az Eu­rópa Unió tagja lenni - hangsúlyozta Kovács László külügymi­niszter, aki tegnap délben telefonbeszélgetést folytatott a négy­éves születésnapját ünneplő szolnoki Európa Klub tagjaival. Beethoven Örömódá­jának hangjaival kezdődött meg a szolnoki Európa Klub ünnepi rendez­vénye tegnap a Technika Házában. Mint arról már be­számoltunk, a klub pontosan négv éve alakult, éppen ak­kor, amikor ha­zánk benyújtotta tagfelvételi ké­relmét az Európai Unióhoz. Az azóta eltelt időszakról Pelikán Lajos al- elnök elmondta, rendezvények. konferenciák egész sorával igyekeztek hozzájárulni ahhoz, hogy alapvető céljaiknak meg­felelően megismerjék és meg­ismertessék az Európai Uniót. A klubban mondhatni már visz- szatérő vendégként üdvözölhe­tik az unió, valamint több or­szág hazánkba akkreditált dip­lomatáját, és a csatlakozás kap­csán sok elismert hazai szak­ember tartott körükben előadá­sokat. A klub történetében a csatlakozási tárgyalások meg­kezdésével új szakasz nyílik. (Folytatás a 3. oldalon) Eddig senki nem vállalta név szerint a természeti értékek pusztítását Főügyészségen az apáti vadászat ügye Újabb fejleménye van annak a tavalyi vadászesetnek, amelyről lapunk nemrégiben beszámolt. Mint megírtuk, múlt év augusz­tus-szeptemberében olasz vadászok védett madarakat, afrikai galambokat lőttek le a jászapáti Barátság Vadásztársaság né­hány tagjának hathatós közreműködésével. Most Balajti János, a vadászoknak haszonbérbe adott föld tulajdonosainak közös képviselője megírta , jelentését” Horváth Ferencnek, megyei vadászati és halászati főfelügyelőnek. Horváth Ferenc, a megyei FM- hivatal főtanácsosa ugyanis arra kérte Balajti Jánost, hogy kez­deményezze a vadásztársaság haszonbérleti szerződésének felmondását a természeti érté­kekben bekövetkezett pusztítás miatt. A közös képviselő levélben megkereste a vadásztársaság ve­zetőjét, Mengyi Imrét, arra kérve, hogy név szerint nevezze meg a felelősöket. Ezt azonban Mengyi nem tette meg. Igaz, felvállalta, hogy 7 helyett 14 olasz érkezett, így nem tudtak minden vendég mellé hazai, kí­sérő vadászt biztosítani, vala­mint azt is, hogy amikor észlel­ték a védett madarak lelövését, a vendéglátók a továbbiakban azonnal megtiltották ezek vadá­szatát. Ezzel együtt az elnök el­ismerte a részt vevő vadászok, valamint az intézőbizottság fele­lősségét. Mindezért Balajti János - nem akarva, hogy az ügyben nem érintett vadásztársasági ta­gok is hátrányt szenvedjenek - nem kezdeményezi a haszonbér­leti szerződés felmondását, nem úgy a részt vevő vadászok és az intézőbizottság felelősségre vo­nását (egybehangzóan Mengyi elnökkel), továbbá az intézőbi­zottság azonnali lemondását és a vezetőségválasztás kiírását. A vizsgálat során írt leveleket Balajti János megküldte Hor­váth Ferencnek is. De ezzel még további fejle­ménye is van az ügynek. A me­gyei főügyészség ugyanis a na­pokban soron kívüli tájékozta­tást kért az FM-hivataltól, vala­mint bekérte az üggyel kapcsola­tos összes anyagot is. tóth Hatvanöt millió forintos beruházás eredményeként tegnap ünnepélyesen adták át a Nefag Rt. abádszalóki fagyártmányüzemét. Tudósításunk a 3. oldalon olvasható. FOTÓ: SZERB MIHÁLY Privatizáció, modernizáció, területfejlesztés Az ország megtalálta a helyét Privatizáció, modernizáció, területfejlesztés Jász-Nagykun- Szolnok megyében” címmel konferenciát rendezett tegnap Szolnokon a megyei önkormányzat, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt., a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Dél-al­földi Regionális Fejlesztési Rt. A megyeházán tartott konferen­cián elsőként dr. Csiha Judit pri­vatizációt felügyelő tárca nélküli miniszter tartott előadást, A pri­vatizáció hatásai és eredményei címmel.- Egy ország gazdasági átala­kulása még világos koncepció esetén is embert próbáló éveket hoz - mondta. - A legfőbb kér­dés, hogy képes lesz-e az ország megfelelni az ezredfordulós kihí­vásoknak, hogy jól használtuk-e föl az eltelt éveket? Az előadó jelezte, a fejlődés számai bizonyítják: az ország megtalálta a helyét a világban. Ám saját tőkeerejéből nem lett volna képes ilyen fejlődésre. A gazdaságban igazi tulajdono­sokra volt szükség, és minden po­litikai erő egyetértett azzal, hogy a privatizáció szükséges. (Folytatás a 3. oldalon) Összességében 140 milliméter a csapadékhiány a megyében A földeken nem jók a kilátások A Kötivízig adatai szerint az év első negyedévében a sokéves, 101 milliméteres átlaghoz képest mindössze 41 milliméternyi csapadék áztatta megyénket. Ennek következményeként az őszi kalászosok lényegében egy hónapja szinte semmit sem fej­lődtek, a elmúlt hetekben elvetett tavaszi kultúrák pedig nem tudnak kicsírázni, illetve megfelelően növekedni. Az első negyedévben kialakult csapadékhiány önmagában még nem jelentene súlyos problémát, azonban tavaly is 80 milliméter­rel kevesebb eső hullott, mint a sokéves átlag. A halmozott, tehát 140 milliméteres vízhiá "dig már túl soknak bizonyul '■ Jj, 3 m?g leginkább szárazságtűrő növény­fajoknak, -fajtáknak is. Mivel a talaj felső 10-15 centis rétege, ahonnan például a búza táplálkozik, gyakorlatilag nem tartalmaz vizet, így a kenyémek- való jószerével egy hónapja nem fejlődött. Ezt támasztja alá a me­gyei FM-hivatal állapotfelmérése is, mely szerint a vetésterület alig harmadán nevezhető a búza jó, il­letve közepes fejlettségűnek, 50 százalék gyengének, 20 százalék pedig igen gyengének minősít­hető. Bottyán Béla, a hivatal he­lyettes vezetője úgy vélte, nem jók a kilátások, semmi esély nincs a jó termésre. A tavasszal már elvetett kultúrák - mák, árpa, hagyma, zab - helyzete sem jobb, egy része ugyanis nem tud kicsí­rázni, más része kicsírázott, ám megállt a fejlődésben. L. Z. Ünnepélyes keretek között fogadták tegnap a Sínai- félszigetről hazatért békefenntartó feladatot ellátó magyar katonákat és rendőröket Szolnokon az MH 88 Gyorsreagá­lású Zászlóalj laktanyájában. A negyvenkét tagú magyar kontingens elsősorban katonai rendészeti feladatokat lát el; a csoportok félévente váltják egymást. fotó: illyés cs. Jelentkezőket várnak az útra - az élelmezésről mindenki maga gondoskodik Barátságvonat indul Szolnokról Calgaryba Utasokra és indulásra vár a szerelvény Sokakban él még az évekkel ezelőtti észtóniabeli barát­ságvonatok emléke, a testvér- városi kapcsolatok tömegél­ménye, amikor is egyszerre több száz embernek adatott meg, hogy tapasztalatokat szerezzen egy távoli ország gazdaságáról, kultúrájáról. Most a szolnoki polgármes­teri hivatal elhatározta, hogy - a múlt mintájára - a közeíi napokban barátságvonatot indít a megyeszékhely egyik testvérvárosába, Calgaryba. Az utóbbi időben nem kevés bí­rálatot kapott a szolnoki ön- kormányzat azért - többek kö­zött az Új Néplaptól is -, hogy a testvérvárosokba csak szűk létszámú delegációknak van al­kalmuk utazni. A kapcsolatok akkor lennének igazán tartal­masak, ha sokan részesülnének az utazás és a látogatás élmé­nyében. Példaként még ma is többen emlegetik az évekkel ezelőtt Tallinnba induló barát­ságvonatokat, amikor is leg­alább 300-350 ember vizitelt a testvérvárosban. A lakosság egyre nagyobb nyomása, a szaporodó bírálatok - és talán a közelgő választások is - az önkormányzatot gyors cselekvésre ösztönözték. A mi­nap megszületett a döntés: még április közepén barátságvonatot indítanak Szolnok egyik újsü­tetű testvérvárosába, Cal­garyba. A mintegy 300 ülőhe­lyes szerelvény gyakorlatilag már indulásra készen áll a szol­noki vasútállomáson. Az utas­lista pedig önként jelentkezők­ből áll össze. Sajnos, a város szűkös költ­ségvetése csak az utazást és a kint tartózkodás egy hetében a szállást tudja fedezni, az élel­mezésről mindenkinek magá­nak kell gondoskodnia. Az útra jelentkezni az 56/340-113-a.s telefonszámon lehet. Információink szerint a ka­nadai Calgaryban nagy várako­zással tekintenek a messziről jött és népes magyar delegáció érkezése elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom