Új Néplap, 1998. március (9. évfolyam, 51-75. szám)

1998-03-02 / 51. szám

IX. évfolyam, 51. szám 1998. március 2., hétfő Jobb csapattól csíptünk pontot Hajrá előtt a piros-feketék Rekordközönség előtt nem esett gól Bunyóval kezdődött a szezon Szentandráson 7., 8., 9. oldal Jász-Nagykun-SzoM megyei napilap Próbariasztás, majd igazi bevetés A karcagi tűzoltóknak a napokban több mint tízszer kellett vonul­niuk - autóból eldobott égő csikk okozta - kisebb-nagyobb avar- tüzek oltásához. Péntek délután a kunhegyesi kollégáknak segítet­tek, szombaton pedig már nekik is segítséget kellett kérniük. Szombaton reggel, amikor a di­áktűzoltó vetélkedő tagjainak próbariasztáson tartottak egy kis bemutatót (a vetélkedőről tudó­sításunk a 12. oldalon olvasható -A szerk.), még nem tudhatták a lánglovagok, hogy ezzel nem ért véget aznapi vonulásuk. Még alig rakták helyre a tűzoltó-ve­télkedő kellékeit, álltak be a ga­rázsba autóikkal, Kunmadaras­ról már érkezett az első hívás. Lakástűzhöz riasztották őket. (Folytatás a 3. oldalon) Összefognak a bűnözés visszaszorításáért Cibakháza szomorú elsősége A Kunszentmártoni Rendőr- kapitányság területén szomorú elsőségre tett szert Cibakháza: a statisztikák alapján a bűnö­zés által legfertőzöttebb telepü­lés a Tiszazugban. Tavaly 328 bűncselekmény történt, ért­hető, ha a helybéliek biztonság- érzete igencsak megcsappant. A településen nincsen önálló rendőrőrs, holott a tények és a ci- bakiak szerint meg kellene erősí­teni a rendőri jelenlétet a község­ben. Jelenleg mindössze két kör­zeti megbízott igyekszik fenntar­tani a rendet, ami nem tűnik sok­nak. Lévai István, a térség új rendőrkapitánya is felfigyelt a bűnözés nagy mértékére, s ígé­rete szerint hamarosan egy újabb körzeti megbízottat vezényelnek Cibakházára. A rendőrőrs létesí­tése ennél komolyabb kérdés, nagy dilemmát okoz a tiszaföld- vári kapitányság létesítésének a terve. Ha ugyanis megépül, akkor Cibakháza oda fog tartozni, és akkor ez a földváriak gondja lesz immár. Azért Lévai István nem „rázta le” a problémát, ő is szigo­rúbb és komolyabb rendőri erő­ket kíván a községben látni, csakúgy, mint a település pol­gármestere, dr. őze Sándor.- Összehangolt és minden ed­diginél komolyabb munkát igé­nyel a bűnözés visszaszorítása - mondta a polgármester - a hegy­község, a jelen pillanatban egy főt jelentő településrendészet, a rendőrség és a polgárőrség részé­ről. A kapitányság részéről pozi­tív a hozzáállás az együttműkö­déshez, reméljük, tudunk változ­tatni a negatív mutatókon. PE Tiszafüred város önkormányzata 1998. január 14-én nyújtott be pá­lyázatot az USA Munkaügyi Mi­nisztériuma (USDOL) Magyar- országon működő Gyorsreagá­lású Projektképviseletének felhí­vására. Ez a felhívás lényegében azokat a kistérségi kezdeménye­zéseket igyekszik felkarolni, amelyek eredeti ötleteikkel javít­hatják az adott régió munkaellá­tottsági helyzetét. Ez utóbbi vo­natkozásában Tiszafüred igen rossz helyzetbe került az elmúlt fél évben, hiszen tavaly augusz­tus óta közel ötszázzal nőtt a munkanélküliek száma. Ennek ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy Tiszafüred - megyénkben egyébként még Karcag is nyert a pályázaton - stí­Repülőbált rendeztek szombaton este a szolnoki He- móban. A bál fővédnöke Végh Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka volt (jobb oldali felvételünkön). A helyőrségi fúvószenekar Hívogató című műsorával kezdő­dött a II. repülőbál, melyet ezentúl minden évben szeretné­nek megrendezni úgy, ahogy 1939-ig ezt megtették, fotó: m j. „Erősre szőtt biztonsági hálóra van szüksége a megyének” Egyre több a polgárőr településeinken Egyre növekvő taglétszámmal vigyázzák megyénk településeit a polgárőrök - derült ki az Országos Polgárőrszövetség Jász- Nagykun-Szolnok Megye» Szövetségének szombati küldöttköz­gyűlésén. Megyénkben jelenleg 51 településen közel 2500-an vállalták a bűnmegelőzésben való önkéntes részvételt. Nyitott kapuk egy amerikai támogatáson keresztül Tiszafüred „gyorsan reagált” Az eredményeket tekintve meg­lehetősen vegyes esztendőt zárt a megyei szövetség - derült ki Ko- lozsi József megyei elnök szavai­ból. Mint elhangzott, bár a pol­gárőrség tevékenységét nem iga­zán lehet statisztikai adatokkal jellemezni, mégis a szervezetek tevékenysége a rendőrség nyo­mozási eredményességében fel­tétlenül szerepet játszott. Az el­nök kijelentette: a polgárőrszer­vezetek tagjai részéről megen­gedhetetlen az erőszak, az önbí­ráskodás, az állampolgárok pro- vokálása, valamint a felfegyver­kezés. Kolozsi értékelése szerint az elmúlt időszakban sokat javult a megyei rendőr-főkapitányság­gal való együttműködés. (Folytatás a 3. oldalon) lusosan szólva gyorsan reagált és szerencsére nyert is a pályázaton. Ez egyelőre azt jelenti, hogy az USDOL képviselete 2500 dollár­ral támogatja azt a négy előadás­ból álló felkészítő tréninget, ame­lyen 4 csoportban 30 térségi vál­lalkozó és helyi foglalkoztatás­ban érintett szakember vesz majd részt március 4-től. Ezen foglal­kozások célja, hogy a helyi adott­ságokra alapozva felszínre hoz­zon olyan speciális regionális le­hetőségeket, amelyek szakembe­rek által kidolgozva kiajánlhatók lesznek nyugati befektetőknek, így Tiszafürednek nyitott a kapu ahhoz is, hogy később komo­lyabb támogatásokhoz jutva ja­vítson már-már katasztrofális munkaellátottságán. -p­A késlekedő bliccelőket keményebb bírság sújtja Jászkun Volán: nehezebb évkezdet Nem indult igazán jól az év a Jászkun Volán Rt. számára. A kormánydöntés, miszerint a 65 éven felüliek is immár ingyen utazhatnak a járatai­kon, bevételkiesését jelentett. Emellett - különböző okok miatt - az utasok száma is csökkent januárban. Érdeklődésünkre Szabó István, a Jászkun Volán Rt. vezérigazga­tója elmondta, előreláthatólag a hét végéig befejeződik annak a törvénycsomagnak a parlamenti tárgyalása, amelyben a beígért kompenzációt megkaphatja a vál­lalat a 65 éven felüliek ingyenes utazása miatt elesett bevételeiért. A Jászkun Volán Rt.-nek a teljes bevételkiesése 140-150 millió fo­rint lenne a kedvezményes áru utaztatás során, ha nem kapnának semmi kiegészítést. A kedvez­ményes áron adott jegyeket azonban az állam kiegészíti, s így tavaly 120 millió forintot kaptak, amihez idén is hozzájutnak. A kedvezményes jegy vásárlása esetén az utas által kifizetett ősz- szeg, az úgynevezett „kassza­pénz” azonban - ami mintegy 30­40 millió forintot tett ki - idén már hiányzik. A január egyébként a cég szempontjából elég gyenge volt, 10 százalékos utascsökkenéssel. Mint a vezérigazgató elmondta, ennek több oka van. Egyrészt a 65 éven feletti utas hiába veszi igénybe a szolgáltatást, mivel je­gyet nem kell vennie, így statisz­tikailag immár nem jelenik meg mint utas. Másrészt - mivel janu­ártól emelkedtek a tarifák - az ár­emelés után amúgy is van pár hónap, amikor visszaesik a forga­lom. (Folytatás a 4. oldalon) ízek, fortélyok egy terítéken Száztizenöt cég - 101 ma­gyar és 14 külföldi - mutat­kozik be Budapesten, a Vá­sárvárosban tegnap meg­nyílt s holnapig tartó Nem­zetközi cukrászati, sütő­ipari, húsfeldolgozó-ipari és gasztronónűai szakkiállítá­son, az UKBA-n, mely 1991 óta szerpel a Hungexpo Rt. kiállítási programjában. Az UKBA kiállítóinak legna­gyobb része a cukrászat és sü­tőipar területén működő cé­gek közül kerül ki. A gasztro­nómia és húsipar kisebb arányban van jelen. Jász- Nagykun-Szolnok megyéből két cég képviselteti magát a seregszemlén: a szolnoki Ful- ker Kereskedelmi és Szolgál­tató Bt., illetve a zagyvarékasi Pékber Péküzemi Berende­zésgyártó Kft. Az UKBA sikerrel tölti be a szakmai fómm szerepét. Lá­togatói zömében szakembe­rek, üzletemberek. Az idén kötelező látogatói regisztráció van, melynek révén a szerve­zők és résztvevők hasznos in­formációkhoz jutnak a látoga­tók összetételét illetően. Csete Balázs néprajzkutatóra, rajztanárra emlékeztek születésének 105. és halálának 40. évfordulóján szombaton szülőfalujában, Jászkiséren a barátok, ismerősök, ta­nítványok, akik elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait a helyi temetőben Csete Balázs sírján. (Tudósításunk a 3. oldalon) fotó: s. j. Thürmer: Ha a párt bekerül a parlamentbe, az igazi baloldaliság kap ott hango.t Munkáspárti vidéki kampánynyitó Tegnap délelőtt Szolnokon, a Városi Művelődési Központ­ban tartotta vidéki kam­pánynyitó nagygyűlését a Munkáspárt. A nagygyűlés szónoka Thürmer Gyula párt­elnök volt. A Himnusz eléneklése után rö­vid kulturális bemutató követ­kezett, amelyben szavalatok hangzottak el, és úttörőtáncosok adták elő műsorukat. Ezután 94. születésnapja alkalmából virág­gal köszöntötték Tabák Lajost, a megyei koordinációs bizott­ság örökös tiszteletbeli elnökét, majd Kántor István, a megyei koordinációs bizottság elnöke bemutatta a párt nyolc egyéni képviselőjelöltjét. (A jelöltek névsorát lapunkban korábban már közöltük - A szerk.) Nagy taps köszöntötte a mik­rofonhoz lépő Thürmer Gyulát, aki beszéde elején elmondta, azért tart­ják Szolnokon a párt vidéki kam­pánynyitó nagy­gyűlését, mert eb­ben a megyében működik a legerő­sebb munkáspárti szervezetek egyike. Itt a pártot ismerik és elismerik, tagjai­nak és nem utolsó­sorban önkormány­zati képviselőinek tevékenysége alap­ján. Lelkes tapssal többször meg­szakított beszédében Thürmer Gyula elemezte a munkásság, a műszaki értelmiség, a pedagógu­sok, a parasztság, a nyugdíjasok és a kisvállalkozók nehéz helyze­tét, szólt a cigányságot sújtó gondokról. Megállapította, hogy a munkanél­küliség, az infláció, a bűnözés egyfor­mán sújtja a társa­dalom szinte vala­mennyi osztályát, rétegét, ám a jelen­legi parlamenti pár­tok, amelyeknek le­hetőségük volna a cselekvésre, csak beszélnek, de nem tesznek semmit ezek ellen. A Mun­káspártra - mondta - szükség van a par­lamentben, mert csak ez a párt a baloldaliság letéteményese. Ha a Munkáspárt bekerül a parla­mentbe - folytatta -, mindent megtesz, hogy a kormányt gya­korlati lépésekre késztesse a munkanélküliség ellen, azért, (Folytatás a 3. oldalon) Thürmer Gyula elnök volt a vidéki kam­pánynyitó szónoka

Next

/
Oldalképek
Tartalom