Új Néplap, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

Meginoghat a korona 2.0, Kerékpárt vásároltak a járőröknek 3. o. Gazdaság 4. o, Egygrammos az újszülött bankó 5. o. Sport 6„ 7. o Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Az év közepétől költözik a Lehel Finn gyártósor Arokszálláson A jászárokszállási fagyasztóládagyár Jászberénybe költözte­tése része az Electrolux csoporton belüli világméretű átszerve­zésnek. Ennek keretében 25 gyárat, illetve 50 raktárát zárnak be, főleg Eszak-Amerikában és Nyugat-Európában. Takács Jánostól, a Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatójától megtud­tuk, a költözés már ez év közepén megkezdődik. A szervezeti átalakítás kereté­ben, a gyárbezárásokkal párhu­zamosan világszerte 12 ezer dolgozót bocsátanak el. Mint arról korábban beszámoltunk ’98 végére fejezi be tevékeny­ségét az árokszállási fagyasztó­ládagyár. A szárnyra kapott hí­rek szerint azonban az átköltö­zést előbb hajtják végre, mint az az eredeti tervekben szere­pelt. A Lehel vezérigazgatójától megtudtuk, nincs változás a költözést illetően. A fagyasztó­ládagyár ez év végén fejezi be munkáját Jászárokszálláson. (Folytatás a 3. oldalon) Hároméves program kezdődik Berényben Kétmilliárdos kórházfelújítás Néhány éves parkolópálya után úgy tűnik: idén szabad utat kap a kormányzattól a jászberényi Erzsébet Kórház rekonst­rukciója. Az egyik múlt század közepén elkészült épület kivál­tására, új műtők, járóbeteg-ellátó kialakítására hároméves program keretében 1,8 milliárdot fordítanának. A részletekről dr. Jakus Zoltán igazgató főorvos tájékoztatta lapunkat. A herényi kórház gégészeti, ál­talános sebészeti és traumato­lógiai osztályainak helyet adó épület a múlt század közepén készült el. A kor követelménye­inek akkoriban megfelelő ház mára igencsak elavult. Hosszú távon megfelelő színvonalú be­tegellátást nem lehet a jelen ke­retek között kialakítani. Ezért került szóba, hogy egy új épü­lettel kellene azt kiváltani - tudtuk meg a főorvostól. Az építkezésre, az új kórházi szárny felszerelésére beadott (Folytatás a 3. oldalon) Közel száz felderített betörés a Jászságban Megregulázták az alvilágot Egy ideig csend volt a Jászságban, már ami a betöréseket illeti. Az esztendő első hónapjának elején aztán újra nagy hévvel kezd­tek dolgozni a bűnözők a Jászberényi Rendőrkapitányság mű­ködési területén. A nyomozók ezúttal nem maradtak le a „sze­kérről”, valóságos hadjáratot indítottak a betörők ellen. Az eredmény: alig egy hónap alatt közel száz betöréses esetet derítettek fel, amelyek elköve­tésével huszonnyolc személyt gyanúsítanak. A meglehetősen népes csapat négy, egymástól függetlenül tevékenykedő bri­gádban pályázott nagy elszánt­sággal mások értékeire. Az „il­letékességi” területük is jól el­különült egymástól. Az egyik társulat jászberény belterületén okozott bajokat, a másik a város környéki hétvégi házakat szerette, a harmadik Jászkiséren, a negyedik pedig Jászárokszálláson hallatott so­kat magáról. Ez utóbbi volt a legnépesebb, pontosan egy tucat tagot szám­láló társaság. Ebből a körből kerültek ki annak a csoportos rablásnak a gyanúsítottjai is, akik még az elmúlt év őszén támadtak meg egy árokszállási férfit az utcán. A házkutatások alkalmával több, a korábbi betörésekből származó holmi is előkerült. Gócza József, a rendőrkapi­tányság bűnügyi osztályveze­tője lapunknak elmondta, a nyomozók januárban végzett felderítőmunkájának köszönhe­tően a térségben visszaesett a betöréses lopások száma, -hgy­A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány harmadik alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját a Tisza Szállóban. A műsorban Szemők Anna divattervező estélyi ruhái­ból tartottak bemutatót szolnoki modellek, a zenét pedig a Budapest Ragtime Band szolgál­tatta. A bál bevételét - mintegy félmillió forintot - az Oszandán felépülő állatotthon építé­sére fordítják. FOTÓ: ILLYÉS CSABA A szolgáltatás megszüntetése hatásos eszköznek bizonyul Tízmilliókkal tartozik a lakosság A Fizetési hajlandóságot tekintve megyénk nem szerepelne előkelő helyen azon a listán, amelyen a víz-, gáz-, villany- és hőszolgáltatás tartozásait tartanák nyilván. A lakosság ugyanis 10 és 100 millió között tartozik egy-egy szolgáltatónak. A pénz beszedése nem egy­szerű, bár vannak olyan cégek, melyek a kikapcsolás hatásos esz­közét alkalmazva viszonylag hamar hozzájuthatnak pénzükhöz. A Tigáz megyénkben mintegy 105 ezer lakásba juttatja el a gázt. Ebből átlag 5-6 ezer fo­gyasztó „felejt el” fizetni határ­időre - mondotta érdeklődé­sünkre Marjas Kornél igazgató. Az 5-6 ezer lakás tulajdono­sainak mintegy fele azonban legalább fizet, még ha kése­delmesen is. Ilyen ok lehet az, ha a folyószámlán nincs elég fedezet a számla kiegyenlíté­sére, s pénzintézet a számlát visszaküldi a szolgáltatónak. Két-háromezer fogyasztó azonban mindent elkövet annak érdekében, hogy kibújjon fize­tési kötelezettsége alól. (Folytatás a 4. oldalon) „Kettészakadt” a megye A tavaly bekövetkezett munkanélküliség-csökkenés eltérően érintette a megye egyes térségeit. A jászberényi és a szolnoki körzet csökkenő tendenciája egyáltalán nem jellemző Mezőtú­ron, Tiszafüreden és Törökszentmiklóson. Vannak olyan telepü­lések, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja a 20 százalékot. A munkaügyi központ kimutatá­sai szerint a megyei munkanél­küliség az elmúlt évben 14,6 százalékra mérséklődött. A ki­sebb térségek azonban igen el­térő adatokat produkálnak. A jászberényi körzetben létesült a legtöbb munkahely, így éppen itt következhetett be a legna­gyobb mértékű munkanélküli­ség-csökkenés is. Hasonló a helyzet a megyeszékhelyen. Ez­zel szemben például a „zsákut­cában” található Vezseny mun­kaképes lakosságának több mint 20 százaléka továbbra sem ren­delkezik munkahellyel, és Jász- kisér is hasonló gondokkal küzd. A karcagi körzetben Kunma­daras, a mezőtúriban Túrkeve a leghátrányosabb helyzetű tele­pülés munkaerő-piaci szem­pontból. Martfű környékén vi­szont nincs olyan település, ahol 20 százalékot meghaladó lenne a munkanélküliek aránya. Legrosszabb helyzetben a ti­szafüredi, a törökszentmiklósi, a kunhegyesi és a kunszentmár­toni körzetek vannak. Az emlí­tett városokban a megyei átla­got meghaladó a munkanélküli­ségi ráta. A körzetek közös jel­lemzője az is, hogy itt a legna­gyobb a „jövedelempótlósok” aránya. Kunhegyesen például a munkanélküliek több mint 60 százaléka részesül jövedelem- pótló támogatásban. ein Valentin-napi ajánlatunk holnapi számunkban. Alkalmazkodnak az Európai Unióhoz A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a magyar statisztikai be­sorolásokat folyamatosan iga­zítja az Európai Unióban al­kalmazott módszerekhez. Első­ként a két éve megjelent Bel­földi Termékosztályozást ve­zették be, amely az EU tagor­szágaiban 1996-tól alkalmazott besorolás hazai változata. Az idén a Tevékenységek Egysé­ges Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) követte az EU normáit. Míg az 1992-es besorolási kézikönyvben 366 szakágazat szerint különböztet­ték meg a gazdálkodók tevé­kenységeit, addig ez évtől 513 szakágra osztályoznak. A statisztikai besorolások ilyen jellegű változtatására azért van szükség, hogy az egyes országokat, az azokban végbemenő gazdasági folyama­tokat, a működő gazdálkodókat össze lehessen hasonlítani — mondotta érdeklődésünkre He­gedűs Józsefié, a megyei KSH igazgatóhelyettese. Női focitoma Karcagon A karcagi sportcsarnokban szombaton fürge lábú lányok, asszonyok rúgták a bőrlab­dát, hogy megmutassák az erősebb nem képviselőinek, ők is tudnak focizni. A hazai, kunhegyesi, berettyó­újfalui, nagykürtösi (Szlovákia) csapat tagjait dr. Fazekas Sán­dor polgármester köszöntötte. A mérkőzéseket Varga Sándor FIFA-játékvezető, valamint Fodor Károly és Kálmán Imre vezette. Amíg a hölgyek erőt gyűjtöt­tek a következő mérkőzéseikre, addig a karcagi és a székelyke­resztúri polgármesteri hivatal férfi dolgozói játszottak. A ku­nok messze jobbnak bizonyul­tak, miután 8:2-re leiskolázták a székelyeket. A női versenyben első he­lyen végzett Berettyóújfalu csapata, második Nagykürtös, harmadik Karcag, negyedik pe­dig Kunhegyes lett. Á legjobb kapus Luba Gulganova, a gól­királynő Petrovics Éva (mind­kettő Nagykürtös), a legjobb já­tékos Tóth Erika (Berettyóúj­falu), a legjobb hazai játékos Szókéné Varga Ibolya volt. Flóra-farsang Jászárokszálláson, hagyományteremtő szándékkal Aki a virágot szereti... A jászárokszállási Flóra Virágkedvelők Egyesülete első alka­lommal, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a helyi Petőfi Művelődési Házban szombaton és vasárnap a Flóra-far­sangot. A virágkötő versenyre Kelet-Magyarország számos te­lepüléséről érkeztek a „szépséggyártó” mesterek. Szabadon választott stílusú csokor és egy farsangi hangula­tot elénk varázsoló asztaldísz elkészítése volt a megmérette­tésre jelentkezett tizenöt profi virágkötő versenyfeladata szombaton délelőtt. Ezt köve­tően délután és másnap a város lakossága gyönyörködhetett az elkészült remekművekből ren­dezett kiállításban. Zsálya Pálné, a rendező egyesület elnöke elmondta, ci­vil szervezetük még nagyon fia­tal. A múlt év augusztusában döntött úgy tizenhat jászárok­szállási, hogy egyesületet alapít azzal a céllal, hogy összefogják a virágokat kedvelő és azokkal hobbiszinten foglalkozó polgá­rokat. Jelenleg harminc tagot számlál a kis közösség. Foglal­kozásaikon egy-egy szakember ismerteti meg az érdeklődőket a Virágkötészet felsőfokon; pillanatkép a kiállításról virágkötéssel, a virágápolás apró fogásaival. A Flóra-farsang az eddigi legnagyobb vállalkozásuk. Ér­keztek virágkötők többek kö­zött Gyöngyösről, Egerből, Szolnokról, Ceglédről, Jászberény­ből. A Vargáné Hegyi Il­dikó virágkötőmester, dr. Wirth Ágnes jegyző és Pádár Antalné mű- velődésiház-igazgató alkotta zsűri szerint a legszebb kompozíciót Erdei Gábor gyön­gyösi versenyző készí­tette, második Kovács Péter Nagyrédéről, harmadik Szívós Ti- borné lett Jászberény­ből. Különdíjat kapott Hajnal Tiborné gyön­gyösi virágkötő. bcs Koós János és vendégei léptek fel szombaton este Rákóczifalván a sportcsarnokban. A műsor pótszilveszteri , mulatsággal folytatódott a Blue-Sky zenekarral, fotó: i. cs. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom