Új Néplap, 1998. január (9. évfolyam, 2-26. szám)

1998-01-03 / 2. szám

TALLÓ2 ló Versenyben a bűnözőkkel 3. o. Aki látta a grófi címert 5. o Látogatóban a megyeházán 6. o. / Érdekességek 8, 10. o ^t) Még mindig zavarba jön a tapstól Az új évvel együtt érkezik - immár hagyományosan - az újévi szupergála jól ismert művészek és ifjú tehetségek részvételével a szolnoki Szigligeti Színházba. Az 1998-as esztendőt köszöntő mű­sorjanuár 4-én, vasárnap délután és este szerez várhatóan remek élményt a közönségnek. A gálaműsor színvonalát - és természe­tesen hangulatát - annak háziasszonya is emeli, aki idén a min­denki által jól ismert televíziós személyiség, Rudiik Júlia lesz. Vele készült interjúnkat lapunk 5. oldalán olvashatják. Havonta legalább hatmillió forint bért kell megtakarítani a Hetényiben Február közepén kezdődik a leépítés Legalább havonta hatmillió forint bérmegtakarítást kell ered­ményeznie annak a programnak, amely Kató Gábor önkor­mányzati biztos irányításával zajlik a Hetényi Géza Megyei Kórházban. A hatmilliós bércsökkentés csak egy részét képezi a szigorú gazdálkodási tervnek, amely alapján az első félév vé­gére pénzügyi egyensúlyba kell hozni a kórház költségvetését. Mostanság olyan hírek terjed­tek el a kórházban és Szolno­kon, hogy a megszigorodott gazdálkodás miatt sokak szer­ződését nem hosszabbították meg. Ennek kapcsán kérdeztük meg a biztost, aki azt vála­szolta, hogy a munkaszerződé­seket március 31-éig hosszabbí­tották meg. Voltak persze, akiknek nem volt részük ebben az örömben, de ez a lépés nincs összefüggésben azzal, hogy kö­rülbelül 100 dolgozót el kell küldeni a kórházból ahhoz, hogy a havi hatmilliót megtaka­rítsák. Egyébként a leépítéshez még nem fogtak hozzá. A munka­jogi szabályozások szerint ugyanis az elbocsátás előtt egy hónappal a munkaügyi köz­pontban a leépítést be kell je­lenteni. Minthogy erről döntés a december 18-i megyei köz­gyűlésen született, azért január közepe előtt semmi esetre sem kell elbocsátásokra számítani, sőt, mivel a szakszervezetekkel is egyeztetni kell, ezért Kató Gábor úgy vélte, február kö­zepe előtt nem kezdődik meg a leépítés. Hogy a 100 dolgozóból mennyi lesz az orvos, és meny­nyi a más alkalmazott, a biztos nem tudta megmondani. Mint azt hangsúlyozta, nem az arány a fontos, hanem a havi legalább hatmilliós bérmegtakarítás, ta Kívülről már a végleges képét mutatta az a falusi vendégfogadó, melyet a kunhegyesi 4Sport Kft. alakíttatott át alvállalkozókkal az egykori romos magtárépületből. A város északi ré­szén lévő, tetszetős épület 20 szobájában 40-45 főt tudnak majd elhelyezni. A nyár elején már ér­keznek az edzőtáborozó csapatok, addigra a külső területet is parkosítják. fotó: mészáros Kántor Sándor egykori lakókázában bemutatótermet alakított ki a világkiállítás­győztes mester munkásságát folytató Kun Gazda Ferenc és Tóth János. A családi műhely nép- művészeti termékeit így bármikor megnézhetik a érdeklődők. Karcagon a Kántor Sándor Faze­kasház sokszor zárva van, ezért is jó, hogy létrejött a közelében lévő bemutatóterem. fotö: m. j Emelkednek a helyi adók több településen is Megyénk a sarclista középmezőnyében Az idei évben a vállalkozásokat terhelő helyi adók több helyen is emelkednek, így az önkormányzatok számára az egyik leg­nagyobb bevételi forrást biztosító helyi adó is. Egy kimutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye az önkormányzatok által beszedett helyi adók listáján a középmezőnyben foglal helyet. Érdekes az az adat is, mely szerint az országos iparűzési adó­bevétel 71 százaléka 22 településen realizálódik. A városi „sarclistán” megyénk székhelye, Szolnok is megta­lálható, igaz, a középmezőny vége felé. Az 1995-ös adatok szerint a beszedett összes helyi adó összege 430 millió forint volt, s ezzel olyan városokat utasított maga mögé, mint pél­dául Paks, Székesfehérvár vagy éppen Szombathely. Az ipar­űzési adó mértéke szerint is olyan városokkal „vetek­szünk”, mint Debrecen. Vélhe­tően a városi helyezés idén sem változik jelentősen. Megyénk is hasonlóan szere­pel az összehasonlításokban, mint a megyeszékhely. Az 1996-os évben realizált 1,8 mil­liárd forintnyi iparűzési adóbe­vétellel megelőztük - például - Veszprém és Somogy megyét. Mindez azért is érdekes, mert a gazdaság teljesítőszámai szerint a megyék között az utolsó há­rom helyen „kullogunk”, -ein­Forgalmija nem volt, és a személyi igazolvány sem öt igazolta Halmozottan „hátrányos helyzetű” motoros Bár a rendőrségi ügyeletek többsége arról számolt be, hogy meglehetősen nagy nyugalomban telt az új év első napja, azért mégis akadt egy-két különös eset, ami munkára kész­tette a szolgálatosokat. Apróbb lopások, utcai han­goskodás miatt több esetben is kértek a polgárok a rendőr­ségtől segítséget. Sajnos elő­fordult olyan is, hogy a pana­szos bejelentés egy halom pénz eltűnéséről szólt. Nem lehet kétséges, hogy tudván tudta a betörő, mit és hol keressen szilveszter éjje­lén egy cserkeszőlői lakásban. Kihasználva a háziak távollé­tét, bezúzta az ablakot, majd keresgélni kezdett. „Tutira” ment, ugyanis nem tárgyakat, hanem csakis készpénzt, ab­ból viszont rengeteget vitt el a helyszínről. Egymillió-két­százezer forintot tett el, de nem mondott nemet a külföldi bankók csábításának sem. így közel kétmillió forintos zsákmányra tett szert az isme­retlen tolvaj. Törökszentmiklóson egy halmozottan „hátrányos hely­zetű” járművezetővel találko­zott a rendőrjárőr. (Folytatás a 3. oldalon) * Mezőtúri kórház: összefogással új részleg Túrkeve is támogatja egymillió forinttal a beruházást- Ragyogóan „rámozdultak” a vállalkozók, gazdasági társasá­gok a szubintenzív betegellátó részleg építésének támogatására- mondja dr. Károssy Csaba, a Mezőtúri Városi Kórház szülé­szeti osztályának vezető főorvosa. - Szolnoki cég is segít a hi­ánypótló, több tízmilliós beruházás megvalósulásában. Népfőiskolái tervek Művelődés hete Jászberényben? December elején Győrben tartotta éves közgyűlését a Magyar Népfőiskolái Tár­saság (MNT), ahol ismertet­ték az 1998-as művelődés hete rendezvénysorozat ter­veit. Az együttműködő szervezetek, a TIT, az MNT, a Művelődési Inté­zet, a munkaügyi és a műve­lődési minisztérium a fel­nőttek tanulását, művelődé­sét állítja az országos ren­dezvények középpontjába. A megyei népfőiskolái tár­saság a kiemelt rendezvény helyszínéül a Jászberényi Tanítóképző Főiskolát java­solja. A konferenciához kapcsolódva ismét megje­lentetik a „kis zöld könyvet” a megye népfőiskoláinak történetével, illetve fotókiál­lítást rendeznek a helyi nép­főiskolák anyagából, scsj A szakértő orvosként Afrikát is megjárt főorvos öröme érthető, hiszen az intenzív osztály révén az infarktusos, áramütött, esz­méletvesztett, mérgezéses tüne­tekkel vagy súlyos balesetet követően a túri kórházba be­szállított betegeket a jövőben helyben el lehet látni, nem kell őket Szolnokra, Békéscsabára továbbküldeni. Az életesélyük nőhet ezáltal. A sebészeti és a szülészeti osztálynak eddig is volt műtét utáni őrzőszobája, sajnos min­den műszerezettség nélkül. Feb­ruár végére az öt helyiségből álló, 131 négyzetméter alapterü­letű szubintenzív részlegből át­adhatják - egyelőre a kiszolgá­lórészek és a vizesblokkok nél­kül - az átfektető zsilipszobát és a négyágyas intenzív betegszo­bát. A kulcsrakészen mintegy 40 milliót érő új kórházi egysé­get lényegesen kevesebből hozzák tető alá Mezőtúron. Egy bezárt budapesti kórházból még tavaly lélegeztető-, őrzőgépe­ket, monitort vásároltak igen ju­tányos áron. Az ágyak segély- szállítmányként Svédországból érkeztek. Eddig huszonöt me­zőtúri és vidéki vállalkozó aján­lotta fel segítségét. Az általuk már elvégzett munka és ado­mányozott anyag értéke másfél millió forint körüli. A fejlesztéshez igényelt ál­lami támogatást csak az önerős rész biztosításával kapja meg a kórház. Az építési, gépészeti költségekhez a mezőtúri ön- kormányzat 3,8 millióval járul hozzá, Túrkeve városa pedig a jövő évi költségvetéséből biz­tosít egymilliót - amiből egy kompresszort vásárolnak - az intenzív részleg kialakításához, mivel a túrkevei betegek kom­fortosabb ellátását is szolgálja a korszerűsítés. A kórház a gyo- maendrődi önkormányzatot is megkereste támogatáskérésé­vel, miután a 17 kilométerre fekvő településről is igen sok beteget kezelnek Mezőtúron. Az endrődi képviselő-testület január közepén dönt a kérésről. Az új intenzív osztály szemé­lyi feltételei is biztosítottak, mivel elvettek két anesztezio- lógiás szakorvost. S. Cs. J. A tavaszias télben sokan sétáltak, játszottak a kel­lemes napsütésben. Szolnokon is benépesült a Tisza- parti sétány. Szerencsére tegnap még csak keveseknek kellett munkába menni, így jobban jutott idő a ki- kapcsolódásra. FOTÓ: MÉSZÁROS JÁNOS

Next

/
Oldalképek
Tartalom