Új Néplap, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01 / 255. szám

TALLÓZÓ Terrorista bandák fogságában 2. old. Tartós slágercikk a színesfém 4. old. Felnőtt fejjel ültek iskolapadba 5. old. Életravaló 7. old. Hit nélkül nem lehet győzni 11. old. Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Korszerű tűzoltóság Kunszenten Kuncze Gábor belügyminiszternek igazán tetszett az új laktanya fotó: csabai István Közel hat éve már annak, hogy a Tiszazug polgármeste­rei kijelentették, ennek a régi­ónak mindenképpen szüksége van egy önálló hivatásos tűzol­tóságra. Az akkori elképzelé­sekből mára valóság lett. A szűkös anyagi lehetőségek mellett igazán nagy öröm, hogy Kunszentmárton és az egész Tiszazug egy korszerű tűzoltósággal gazdagodott - mondta tegnap a kunszentmár­toni lánglovagok űj laktanyá­jának avatóján Kuncze Gábor belügyminiszter, koalíciós miniszterelnök-helyettes. Egy eddig tűzvédelmi szempontból fehér foltnak számító terület vált ebből a szempontból védetté, s ami szintén nem utolsó szempont, hogy a hivatásos tűzoltóság létrehozásával munkahelyeket is teremtettek egyúttal - tette még hozzá a belügyminiszter. (Kuncze Gábor sajtótájékozta­tójáról lapunk 3. oldalán ol­vashatnak) PE Előbb kellett volna a fórum - hangoztatták a túrkevei képviselők Nem „száradt be” a szárítóügy- Be kell ismerni, nagyon nagy hibát követtünk el - mondta a Phare-támogatással Túrkevén megépített terményszárító kö­rüli bonyodalmak miatt csütörtökön este összehívott lakossági fórumon az egyik városi képviselő. - Nem most, hanem az épí­tés megkezdése előtt kellett volna a lakosságot megkérdezni. Véleményével nem volt egyedül. - Megnyugtató megoldás kel­lene, sorozatos mulasztások tör­téntek - vélekedett egy másik he­lyi honatya. - Az ügynek fontos tanulsága, hogy mindent szabá­lyosan kell csinálni. Amint erről riportunkban ko­rábban írtunk, a lakóházak köze­lébe épített Kinizsi utcai ter­ményszárító üzemét nem a ki­adott építési engedélynek megfe­lelően helyezték üzembe, miáltal több mint 30 családnak kellett el­tűrni heteken át az üzem okozta nagyfokú por- és zajhatást. A bí­róságokat megjárt kusza ügy ott tart, hogy - az üzemet leállítva - a megyei közigazgatási hivatal űj építési engedélyezési eljárásra kötelezte Tűrkeve jegyzőjét, aki elfogultságot jelentve másik épí­tésügyi eljáró hatóság kijelölését kérte a fennmaradási engedély elbírálásához. E feladatra idő­közben Kisújszállást kérték fel.- Nem az a gond, hogy ter­ményszárítót építenek. A csalá­dok érdekeit hagyták figyelmen kívül - hangsúlyozta Sebestyén Sándor, a lakók npvében. - Nagy a por. A nyári tűző melegben zárt ablak mellett kellett élnünk. A la­kótelek határa 20 méterre van a tervrajzon megadott 120 méterrel szemben. A berendezés a tervrajz szerint az épületen belül helyez­kedik el, a valóságban azon kívül van. Környezet-egészségügyi vizsgálat nem történt. Azon túl, hogy mind a ter­ményszárító szövetkezet elnöke, mind a beruházás pénzügyi hátte­rét szolgáló pályázatot előkészítő Phare-szakértő is hatásosan érvelt a világszínvonalú technológiával üzemelő berendezés mellett, (Folytatás a 3. oldalon) A miniszterelnök fát ültet A „Központi erdősítési prog­ram munkanélküliek foglalkoz­tatására” elnevezésű kormány- program nyitányaként Horn Gyula miniszterelnök a jövő héten, november 5-én szimbo­likusan fát ültet Besenyszög ha­tárában, a Nefag Rt. erdősítésre kijelölt területén. A programra Szolnokra érkezik még Kiss Pé­ter munkaügyi és dr. Nagy Fri­gyes földművelésügyi minisz­ter, illetve dr. Halmos Csaba, a Közmunkatanács elnöke. Ismét az utakon a gazdák Hétfőn ismét az utakra vo­nulnak a gazdák, ugyanis november 3-ára Jász-Nagy- kun-Szolnok megyében négy helyszínre jelentettek be de­monstrációt a Mezőgazda- sági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége (Metész) me­gyénkben működő szerveze­tei a termőföld védelme ér­dekében, annak külföldi tu­lajdonlása ellen. Mint arról lapunkat Lengyel György alezredes, a megyei íci.dőr-főkapitányság sajtófő­nöke tájékoztatta. Kenderesen a 4-es főútvonalon a 140-es ki­lométerszelvényben 40 mező- gazdasági géppel 80 mező­gazda demonstrál félpályás út­lezárással reggel 9 és délután 4 óra között. A megmozdulást a kenderesi, valamint kisújszál­lási Metész szervezi. Karcagon a 4-es főút 164-es kilométerszelvényében 50 erő­géppel 70 gazda ugyancsak fél­pályás útlezárással demonstrál, a karcagi Metész szervezésében. A Metész jászsági alapszer­vezete - Jászjákóhalma -, va­lamint a jászberényi Metész a 32-es főút 22-es és 24-es kilo­méterszelvényében 100 jármű­vel 200 termelő részvételével tart félpályás útlezárást reggel 9 és délután 5 óra között. A Metész szolnoki szerve­zete 9 órától forgalomlassító felvonulással demonstrál a 4-es főúton Szolnok és Ferihegy kö­zött. Az előrejelzés szerint 25- 30 járműre és ugyanennyi sze­mélyre lehet számítani. A me­net a 32-es főút 79-80-as kilo­méterszelvényében gyülekezik. Ilyentájt dideregnek a házak, és fázósan húzzák össze magukat a utcák. Estefelé köd borong az árkokban, a zúzmara ezüst lep­let borít a tetőkre, a kopasz gallyakra, az udvar füvére. Kihaltak a terek, közök, elvétve iparkodik hazafelé valaki. Csak a szél nem tud aludni ezen az éjszakán. Már tegnap este megvadult, beugrott a kéményekbe, kereste a régi gazdákat. Azokat, akik néhány éve még a falak között melegedtek. Hogy jobban lásson, nekidől az ablaknak is, és ha csak pici a rés, nem rest meglebbenteni a függönyöket. Meglepődik, mert a legtöbb, ismert szobában új arcok nézik a televíziót, vacsoráznak, olvas­nak, beszélgetnek. Nem érti, hová lehettek a korábban itt lakók, avagy neki is romlik az emlékezete? Tétovázik egy pipagyújtás- nyi időt, hol keresse a régi gazdát, merre vihette valamelyik szél? Kikászálódik a kéményből, a függönyök mögül, és dühö­sen rohan tovább. Mérgében egy marék falevelet a falhoz lapít, a port meg felkapja és betereli a közeli drótkerítésen. Kirobog a piacra, ott sincs senki. Üres a határ is, csak a ku­koricaszárak jajgatnak zizegve, amikor oldalazva robog közöt­tük. Benéz még a szélső utca melletti erdőbe, de hát az is néma. Dühében ágakat tör le, majd hirtelen eszébe jut valami: a te­mető. Ide nem ér a város zaja, fénye, kicsit vakon keresgél a fej­fák, keresztek között. Egyszer felvisít: ismerős neveket őriz a hi­deg kő meg a fa. Lám, lám! Itt nyugszik Gábor bácsi, aki het­venhét évesen hagyta ott az utcát. Odébb Ica, a szép, szőke húszéves, őt is elvitte magával a halál, a kis Miklóst, aki éppen hogy nyolcéves múlt. Itt van a mindig sietős Kis Marci is, nem iparkodik már sehová. Azután a billegő járású Pintér bácsi, az öreg Vincéék, a nevetős Eszter néni. Megsimogatja a fejfáikat, lebegteti kissé a koszorúkat, mert ezen a napon, mindenszentek­kor tele vannak velük a sírok. A virágok hajlongással fogadják, de felborzolja azoknak a hantoknak is a tetejét, amelyek már jeltelenek, és gyalogúttá szelídültek... D. Szabó Miklós Lehet kérvényezni a magasabb összeget Kétféle gyest fizetnek A hírhedt Bokros-csomag nemcsak a családok életszínvona­lába „nyúlt bele” alaposan, hanem a gyesbe is. Mint kiderült, sok család kevesebb gyest kap, mint ami megilletné. Szobrot áUítottak a névadónak Andrásné dr. Teleki Judit megkoszorúzta a nagyságos fejedelem mellszobrát fotó: cs. i. A Bokros-csomag után új rend­szerben kezdték folyósítani a gyest. Az 1996. április 15-e után született gyermekek után - ha a család jövedelme alapján jogosult a családi pótlékra - 11 ezer 500 forintot kapnak. Akik viszont e dátum előtt szültek, azoknak 7 ezer 500 és 7 ezer 700 forint között folyósítanak. A törvény értelmében azonban, amennyiben jogosultak a csa­ládi pótlékra, nekik is járna a 11 ezer 500 forint. Ahhoz, hogy a jogosultak megkapják az utóbbi gyest, kérvényezniük kell a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztárnál, hogy ezután az emelt összegű járandóságot kapják. Ha a különbözetre visz- szamenőleg is igényt tartanak, úgy ezt a kérvényben külön fel kell tüntetni. A kérelemhez csa­tolni kell a jövedelemnyilatko­zatot vagy az utolsó havi csa­ládi pótlék csekkszámlájának a másolatát. A kérelmeket a jövő év, azaz 1998. április 14-ig le­het benyújtani. Külön „fejezetet” érdemel az ügyben, hogy ez a törvény ed­dig is létezett, csak egyszerűen nem volt „népszerűsítve”. Mint ahogy jelenleg az egészségbiz­tosítási pénztárak sem tájéko­zottak ez ügyben. A Komárom megyeinél már gyakorlatban alkalmazzák a törvényt, Szol­nok megyében nem is tudnak róla. Mint ahogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól sem lehetett érdemi felvilágosí­tást kapni ez ügyben ... P. É. Régi vágya már a Rákócziúj- faluban élőknek, hogy a köz­ség névadójának, II. Rákóczi Ferencnek emléket állíthas­sanak. Tegnaptól a polgár- mesteri hivatal mellett törté­nelmünk jeles alakjának mellszobra hirdeti ennek a szándéknak az eredményét. Kecskés János polgármester az összefogás fontosságáról be­szélt ünnepi hozzászólásában, s örömét fejezte ki, hogy rövid időn belül már a második köz­téri szobrát avathatják föl Rá- - kócziújfalunak. Az ünnepi aktus, a lepel le- ; rántása a művelődési minisz­térium képviselőjének, And­rásné dr. Teleki Juditnak volt a tiszte, aki megtisztelő fel­adata mellett tolmácsolta a művelődési miniszter üdvözle­tét is. Az alkotónak, Janzer Frigyes Munkácsy-díjas szob­rászművésznek ezen alkalom­ból egy kiállítása is nyílt a te­lepülés művelődési házában. Az ünnep - a koszorúzás után - történelmi vetélkedővel és filmvetítéssel folytató­dott. -pókász­A kényszer diktál a határban A megyében az őszi búza terve­zett 140 ezer hektáros vetésterü­letének a 80 százalékán került - félig nyers - földbe a mag, ám a hetek óta tartó szárazság miatt még sehol sem kelt ki, éppúgy, mint a jóval korábban elvetett őszi árpa és káposztarepce. Jelen­leg a kényszer diktál a földeken. A nagy szárazság miatt lehetetlen normális talajmunkát végezni, a technikai ügyeskedések és jelen­tős pluszkiadások ellenére sem. Siralmas képet mutat a határ, a már bevetett táblákon ugyanis több a pocok, mint a kikelt kul­túra. Nem nehéz megjósolni, hogy tavaszra erősen kiritkul a növényállomány a gabonatáblá­kon. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a minőségi vetőmag- és mű­trágya-felhasználás is messze elmarad a szakmai minimumtól, több gazdálkodónál pedig felbo­rulni látszik a vetésváltás, akkor nem sok jóval lehet számolni. Íz

Next

/
Oldalképek
Tartalom