Új Néplap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

Vöröskereszt kereszt nélkül? 2. old. Gyerekcsíny vagy szándékosság? 3. old. Aminőség mindent megelőz 4. old. Vita a béremelések körül 5. old Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Vili. évfolyam, 229. szám 1997. október 1., szerda MA Wit STOP MELLÉKLET 8 oldalon az Jászladányon aláírást gyűjtöttek a hulladéklerakó ellen Röpcédulaként érkezik a szemét Nem kell nagy bölcsesség annak megállapításához, hogy szemétte­lep környékén nem valami víg az élet. Pláne akkor, ha ismerjük ezeknek a telepeknek a hazai kezelési módját. Ám valahogy azok­nak is élniük kell, akiknek a háza a nem éppen esztétikus látvánvt nyújtó, bűzös telepek közelében áll. A lakók egy ideig tűrnek és szagolnak, de egy pontnál „fellázadnak”. Mint Jászladányon is, ahol még aláírást is gyűjtöttek a helyzet tarthatatlansága miatt. Földgáz, villamos áram, távhő Mától drágul az energia A jászladányi szeméttelep kiné­zetre talán annyira nem is kü­lönbözik a legtöbb településről ismerős, hasonló szemétlerakó­tól. „Egyediséget” kölcsönöz azonban neki egy nagy, vízzel telt - minek is nevezzük? - „gö­A műsor után a lapunk megke­reste a polgármestert, aki meg­erősítette a Nap-keltében általa elmondottakat.- Én úgy gondolom, hogy semmi okom nincs arra, mint te­dör”. A lakóknak a gondjuk is nagy: igencsak szagos a kör­nyék. Mint elpanaszolták, ami­kor szél fúj, olyan a levegő, mintha röpcédulákon érkezne a szemét: kavarja, viszi a fuvallat a hulladékot, papírt, nejlonzacs­levíziós szereplésem is mutatja, hogy szégyenkezzek telekügyben és elbújjak az emberek elől. Azok a megkeresések, amelyek az ügy kipattanása óta eljutottak hoz­zám, és hogy másodszor bíztak kót és a többi légies, szemétnek minősülő tárgyat, beterítve a környéket, a házak portáját, az utcákat. Ráadásul gyakran meg­gyújtják a szeméthalmokat, s ekkor még füst is párosul a „röpcédulák” mellé. Márpedig ilyenkor - a lakók elmondása szerint - nem lehet ablakot nyitni, mert a füst beterít min­dent (sőt, a település nagy részét is). Azt pedig tudni kell, hogy a szélső házaktól csak 5 méter vá­lasztja el a szeméttelepet. (Folytatás a 7. oldalon) meg a polgárok a város életének koordinálásával, mindenképpen azt mondatják velem, hogy igen, meg kell próbálni, tehát készség­gel állok polgármesteijelöltként a polgárok elé. Hozzáteszem, most nem ez a legfontosabb, egyelőre dolgozni kell, az eddigi bizalmat megszolgálni. Munka ugyanis van bőven, az iparfejlesztéstől az út- és csatornahálózat fejleszté­sén át az intézmények működte­téséig - nyilatkozta lapunknak Várhegyi Attila. Sorokban Új vezető a TVM élén Nem hivatalos értesüléseink szerint nyugdíjba vonul Szalay László, a Tiszamenti Vegyimű­vek Rt. vezérigazgatója. A cég irányításával Czeglédi Sándort bízták meg. Ismét hivatalban Több hónapos távoliét után mától újra munkába áll Vörös Miklós, Szolnok rendőrkapitánya. Mint ismeretes, az alezredes súlyos be­tegségen esett át. Adónk egy százaléka Az APEH megyei igazgatósága felhívja a figyelmét azoknak a kedvezményezett szervezetek­nek, akik részére az adózók sze­mélyi jövedelemadójuk egy szá­zalékát felajánlották, hogy az összeg megszerzéséhez szüksé­ges nyilatkozatok megtételének határideje október első napjaiban lejár. A kedvezményezettek a ne­vükre szóló értesítés kézhezvéte­létől számított 30 napon belül nyújthatják be az előírt adatlapot és a csatolandó dokumentumo­kat. Ezen határidő jogvesztő. IFA az árokban Súlyos sérüléssel járó baleset tör­tént kedden délelőtt Szolnokon, az Abony felé vezető úton. A földútról kikanyarodó személy- gépkocsi nekiütközött egy IFA teherautónak, amely az árokba borult. A balesetnek egy súlyos és egy könnyű sérültje volt. Pege Aladár (képünkön) és együttese volt a „Kávéházi esték” rendezvénysorozatá­nak a vendége tegnap, a szol­noki VMK-ban. fotó: m. j. A Magyar Energia Hivatal ja­vaslata és az ipari miniszter döntése alapján október elsejé­től a földgáz ára átlagosan 3,2 százalékkal, a villamos ener­giáé pedig átlagosan 6,4 száza­lékkal emelkedik. Ezen belül a lakosságnak a gázért 3,5 száza­lékkal, az áramért 6,9 száza­lékkal kell többet fizetni. A közcélú erőművekből kiadott távhő ára átlagosan 5 százalék­kal lesz magasabb. Ettől a nap­A didergő nő kapaszkodott, ahogy csak tudott, segítségért, úgy tűnik, mégsem kiáltott, mert csak véletlenül talált rá egy vízért induló ember. A fel­fedező a temetőgondnok segít­ségével kiemelte az asszonyt a vízből, majd értesítették a men­tőket és a rendőrséget. A Törökszentmiklósi Rend­őrkapitányság egyenruhásai in­tézkedtek az ügy kapcsán. A kiérkező járőrök kérdésére a A mintegy félmilliárd fo­rintba kerülő térségi hulla­déklerakóról is tárgyalt teg­nap Tiszafüred képviselő-tes- tülete. Először a Kiss Pál iskola szere­pelt a napirenden. Kiderült, hogy szükségeltetne egy új tor­naterem, a gázfűtés bevezetése és a főépület korszerűsítése. Az intézmény jövője szempontjá­ból egyáltalán nem mellékes, hogy jelenleg együtt élnek a vá­ros legfiatalabb református is­kolájával, amely jogos igénye­ként fokozatosan kívánja visz- szakapni hajdani, a Kiss Pálban lévő tulajdonát. A képviselők támogatták az iskolában a gáz­fűtés bevezetését. Ezek után tárgyalták meg tói kezdve a kormány által kez­deményezett Energia Alapít­vány is megkezdi a villamos- energiaár-emelések után szánt kompenzációk jóváírását. A rászorulóknak szánt támo­gatás összegét számítógéppel határozzák meg. Az egy főre jutó éves kompenzáció mértéke várhatóan 1500 és 12 ezer fo­rint között lesz, amelyet az év végégig az érintettek számlá­ján, több lépcsőben írnak majd jóvá. MTI helyi illetőségű 54 éves hölgy azt válaszolta, hogy megcsú­szott és úgy esett a kútba. Információink szerint a sze­rencsétlenüljárt, de életben ma­radt nő pszichiátriai kezelés alatt áll. Meglehetősen titokza­tos dolog tehát, hogy valójában milyen körülmények között ke­rült a mélybe, ráadásul éppen a temető kútjába. A mentők a szolnoki kór­házba szállították a beteget. egy térségi hulladéktároló megvalósításának lehetőségét a jelenlévők. Miután különöseb­ben senki nem vitatta a környe­zetvédelmi beruházás jogossá­gát, csupán egy kérdés maradt: mikor kezdődhet az építés, je­len tervek szerint Tiszaigar és Szőlős között. A félmilliárdba kerülő beru­házáshoz nem csak pályázat és állami támogatások szüksége­sek, hanem Tiszafüred gesztor­ságán kívül a térségi önkor­mányzatok és települések hoz­zájárulása is, körülbelül 20 szá­zalékra tehető önerő biztosí­tása. Terv már megvan, és az érintett települések 70-75 szá­zaléka pedig előzetesen már je­lezte együttműködési szándé­kát. -p­„Semmi okom nincs arra, hogy szégyenkezzek telekügyben” Várhegyi indul a polgármesterségért A Nap-kelte című tévéműsor Kinn, padján ült tegnap Várhe­gyi Attila, Szolnok polgármestere, akit a Központi Bűnüldö­zési Igazgatóság a szolnoki teleküggyel kapcsolatos vizsgála­tának őt érintő fejleményeiről faggatott a műsorvezető. A be­szélgetés utolsó kérdéseként az hangzott el, hogy Várhegyi szándékozik-e indulni az 1998-as helyhatósági választáson a polgármesteri posztért, amire a válasz igen volt. Különös eset a miklósi református temetőben Didergő asszony a kútban Nem mindennapi meglepetés érte azt a törökszentmiklósi pol­gárt, aki vizet akart venni a város régi református temetőjének ásott kútjából. Nagy megrökönyödésére egy vacogó asszonyt talált a kútban. Félmilliárdos térségi beruházás Tiszafüred igen mondott a hulladéklerakóra Szombattól már csak műholdról vehető az MTV 2 ,Antennaforduló” köszönt ránk A tévénézők már értesülhettek arról, hogy október 4-től bein­dul az első országos kereskedelmi televízió Tv2 néven, amelyet hamarosan követ az RTL Klub is. Azonban valószínűleg sokan vannak olyanok is, akik számára ezzel együtt nem világos: ha­csak valamilyen változtatást nem eszközölnek a vételi rendsze­rükben (kivéve a kábeltelevíziós hálózatokhoz tartozókat), ak­kor nem láthatják többet a Magyar Televízió 2-es csatornáját. Amit tudni kell tehát: két új ma­gyar nyelvű televíziós (kereske­delmi) adó kezdi meg sugárzá­sát, a Magyar Televízió 2-es csatornája pedig úgymond felkerül műholdra. Az új adók közül az MTM-SBS október 4- étől, az MRTL (RTL Klub né­ven) pedig október 7-étől indul az adással. Hogy a helyzetet bo­nyolítsa, az MTM-SBS társaság Tv2 néven adja műsorát, ami persze nem azonos a Magyar Televízió jelenlegi (és jövőbeli) 2-es programjával, az MTV 2- vel. Ráadásul a Tv2 a jelenlegi MTV 2 helyén fog majd jelent­kezni. Ezek után az sem lesz majd csoda, ha sokan azt sem fogják tudni, hogy már nem a Magyar Televízió 2-es program­ját nézik. Ez utóbbi azonban so­kak számára október 4-től eltű­nik, hacsak nem végeznek el bi­zonyos beruházásokat. Mint a szakemberektől meg­tudtuk, jelen esetben a legked­vezőbb helyzetben azok lesznek, akik valamilyen kábeltelevíziós hálózathoz tartoznak, mert az üzemeltetők gondoskodnak ar­ról, hogy megtörténjen az átál­lás, s a továbbiakban is nézni tudják az MTV 2-t a kereske­delmi adók mellett. (Folytatás a 3. oldalon) A megközelítően ezer hektárról szedik fel a burgonyát a napokban. A megyében a gumós növényt jellemzően két nagy tájkörzetben, a Felső-Jászságban és Kis­újszállás, Kenderes környékén termesztik, de elszórtan szinte mindenütt előfordul. Az idei termés gyenge közepesnek minősíthető. Felvételünk Jászfelsőszentgyörgy határában készült. FOTÓ: SÁRKÖZI Elkészült az új laktanya Költöznek a kunszenti tűzoltók Tegnap délután megtörtént Kunszentmártonban az új tűzoltóság műszaki átadása. Egyelőre a szakhatóságok képviselői vették át a tisza- földvári Lana ’91 Kft. mun­káját. Holnaptól már lakják a vado­natúj, ám mégis a környék épí­tészeti stílusába tökéletesen il­leszkedő laktanyát. Kezdetben két ember vigyázza a rendet, a többi tűzoltó fokozatosan köl­tözik át, hogy az október 31-i ünnepélyes átadásra bebúto­rozva, teljes készenlétben vár­hassák a tervek szerint Kun- szentmártonba érkező Kuncze Gábor belügyminisztert. Ám addig még sok a teendő, jelenleg például még a telefon sincsen bevezetve, tehát a riasz­tásra a régi helyükről startolnak a lánglovagok. PE A Szolnoki Vegyes Szállító Repülőezrednél évente egyetlen alkalom adódik, hogy élesben gyakorolják a teherdeszantolás műveletét. Erről készült képes összeállításunk a 7. oldalon található. fotó: mészáros

Next

/
Oldalképek
Tartalom