Új Néplap, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-18 / 218. szám

6. oldal Gazdasági Tükör 1997. szeptember 18., csütörtök Ford-iroda. Megnyitotta új beszerzési irodáját tegnap Budapesten a Ford Motor Company. Az iroda fel­adata, hogy Magyarorszá­gon, Szlovéniában és Ro­mániában megtalálja azokat a cégeket, amelyek a Ford alkatrész-beszállítóivá vál­hatnak. A világcég e három országban jelenleg 50 gyár­tóval áll kapcsolatban. Új igazgató. Pacsi Zoltán lesz a Budapesti Érték­tőzsde ügyvezető igazga­tója. A tőzsdetanács rendkí­vüli ülésen határozott a poszt betöltéséről. Pacsi, aki jelenleg az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet el­nökhelyettese, októberben foglalja el új munkakörét. Magas hozam, kockázat. Az átlagosnál nagyobb ho­zammal kecsegtető, ám vi­szonylag kockázatos nyílt végű befektetési alap jegyeinek forgalmazását kezdi meg ma a Postabank Értékpapír Rt. A Lokomotív nyílt végű részvényalap va­gyonának 40-75 százalékát fektetik részvényekbe. A szakemberek úgy vélik, hogy év végére az alap nettó eszközértéké félmilliárd fo­rint fölé emelkedhet. Az MNB Hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 310,25 Francia frank 32,73 Japán jen (100) 161,18 Német márka 109,92 Olasz líra (1000) 112,63 Osztrák schilling 15,62 Svájci frank 134,00 USA-dollár 194,56 ECU 215,16 Nem tolonganak a termelők az ültetvénytelepítési támogatásért Jelentős eladatlan borkészletek Az idei esztendő a tavalyinál jobb szőlőtermést ígér, s ha az időjárás is úgy akarja, a minőség is felülmúlhatja azt. Az érté­kesítéssel azonban gondok lehetnek, előfordulhat, hogy egyes térségekben egyáltalán nem akad vevőre a fehér bor. Urban András, a hegyközsé­gek Nemzeti Tanácsának (FINT) főtitkára lapunknak el­mondta: az idén a 110 ezer hek­tár termőterületről 4-4,2 millió hektoliter borra számítanak. Ebből a belföldi szükséglet ál­talában 3 millió hektoliter, a többi külföldi piacokra kerül. A megtermelt szőlő és bormeny- nyiség évek óta megközelítőleg állandó, a különbség főként a szeszélyes időjárásból ered. A hazai szőlőültetvények te­kintélyes része elöregedett. A HNT szerint évente legalább 3-4 ezer hektár szőlőskert fel­újítása lenne kívánatos. Az ül­tetvénytelepítést a kormány támogatja, ennek ellenére keve­sen veszik igénybe: az idén (is) mindössze 1000 hektárra nyúj­tottak be pályázatot. A termelők mégsem tolon­ganak az állami segítségért. Ennek egyrészt a kevés szaporí­tóanyag az oka, másrészt hogy az ágazat nem termel annyi nyereséget, amelyért érdemes volna nagyobb ütemű telepí­tésbe fogni. Ezért javasolta a közelmúltban a hegyközségi tanács a szaktárcának, hogy a szőlőszaporításra szolgáló ül­tetvénytelepítéseket a bekerü­lési költség 70, a borászati célú és az étkezési csemegeszőlő te­lepítéseket a költség 50 száza­lékával támogassa. A hegyközségi tanácsok 1 millió hektoliterre becsülik az eladatlan borkészletet, nem csoda hát - vélekednek a szak­emberek -, ha a termelők nem akarnak borkészítéssel foglal­kozni. A szőlőtermesztéssel meg az a gond, hogy kevés a tőkével rendelkező integrátor, akinek elegendő pénze lenne a termeltetésre, a felvásárlásra, a feldolgozásra és a borpiac bőví­tésére. A tavalyi bortöbblet le­vezetésére nemrégiben hozott minisztériumi döntés valame­lyest enyhíti az ágazatban je­lentkező feszültségeket. Urbán szerint értékesítési, felvásárlási gondok várhatóan az idei terméssel is lesznek, tér­ségenként és szőlőfajtánként el­térő mértékben. A kurrens faj­ták - mint például a Merlot, a Cabernet, a Chardonnay - biz­tosan eladhatóak lesznek, s megadják értük kilónként a 60-100 forintot is, az átlagos minőséget adó bornak való sző­lőt viszont valószínűleg csak a tavalyi áron vagy annál is ol­csóbban lehet majd értékesí­teni. Egyes régiókban előfor­dulhat, hogy egyáltalán nem tudnak majd a termelők túladni a fehér szőlőn. Újvári Gizella Kétmillió tonna búzát, egymillió tonna kukoricát exportálunk Kelendő a magyar vágóállat Az idén a tavalyinál 38 százalékkal több - 13,5-14 millió tonna - kalászosgabona termett az országban. Ebből 5,2 millió tonna a búza, s várhatóan 6,4 millió tonna lesz a kukorica termése, a többit az egyéb gabonaféleségek teszik ki - vázolta az agrárium eredményeit Rednágel Jenő a szerdai Tőzsdefórumon. A földművelési tárca helyettes államtitkára elmondta: búzából 2 millió tonna az idei export- árualap. A minisztériumhoz eddig 605 ezer tonna búzára ér­kezett exportkérelem, ebből 500 ezer tonnára adtak ki tény­leges kiviteli engedélyt, s 450 ezer tonnára a kereskedők már befizették a letéti díjat. Kukoricából 1 millió tonna kivitelét engedélyezték időkor­látozás nélkül, s csökkentették a letéti díj összegét. A húságazat helyzetéről el­mondta: a hazai fogyasztás az elmúlt nyolc évben 77 kilo­grammról 58 kilogrammra esett vissza, a legdrasztikusabban - 42 kilóról 29-re - a sertéshús­fogyasztás mérséklődött. A vá­góállatból származó exportár- bevétel viszont nem csökkent: az ez évre tervezett 600-650 millió dollárból eddig már 460 millió dollár értékű áru hagyta el az országot. A körvonalazódó agrárprog­ramról szólva az államtit­kár elmondta: a koncepció 2000-2005-ig jelöli ki a mező- gazdaság fejlődésének irányát. Az elgondolások szerint to­vábbra is az ágazat meghatá­rozó tényezője lesz a gabona- és a hústermelés. (újvári) Nőtt a vásárlási kedv Emelkedő forgalom a vendéglátóhelyeken A KSH tegnap közzétette a kiskereskedelem és a ven­déglátás júliusi forgalmi adatait. A számok tanúsága szerint mindkét területen élénkülés tapasztalható: a forgalomból származó bevé­telek mintegy 10 százalék­kal voltak magasabbak, mint az előző hónapban. A jelentés beszámol arról, hogy összehasonlító áron 2 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi és vendég­látó-forgalom a tavaly júliusi értéket. S bár a növekedés ez év júniusához képest 10 szá­zalékos volt, az év első hét hónapjában - az összesített adatok szerint - még mintegy 4 százalékkal kevesebb pénzt hagytunk a boltokban, ven­déglátóhelyeken, mint tavaly január 1.-július 31. között. Az értékesítés ágazati megoszlásából kitűnik, hogy legnagyobb mértékben - 17 százalékkal - a vegyiáru kis­kereskedelmi forgalma nőtt. Jelentősen, mintegy 11 száza­lékkal emelkedett a gyógy­szer és gyógyászati segédesz­közök forgalma, s 9 százalék­kal többet fordítottunk vas-, műszaki és üvegáruk, tüzelő- és építőanyagok beszerzésére, mint tavaly júliusban. A Volvo a piacokat akarja Az Ikarus Rt. budapesti gyárának dolgozói nem ér­tenek egyet azzal, hogy a 100 éves múltú magyar au­tóbuszgyártót nagy szakmai befektető vegye meg. Kifejezetten tiltakoznak az el­len, hogy a Volvo is részt ve­gyen a magánosításra kiírt pá­lyázaton. Már az előző Ika- rus-vezetés alatt is meg akarta venni a gyárat a svéd világ­cég, és akkor komoly leépíté­seket helyezett kilátásba. A munkások veszélyben látják a gyár és beszállítói 30 ezer fős gárdájának jövőjét, mert attól tartanak, hogy a szakmai befektető csak az Ikarus újrafejlődő, főleg ke­leti és távol-keleti piacait, s jelentős vevőszolgálati háló­zatát akarja megszerezni. Az Ikarusban szerdán tar­tott munkásgyűlésen kiderült, a dolgozok azt szeretnék, ha a cég továbbra is magyar kéz­ben maradna. Álláspontjukat az ÁPV Rt. illetékesének is tudomására hozták, aki telefonon közölte a munkásgyűlés után a szak- szervezettel, hogy nem sze­rencsés a munkások ilyen ál­lásfoglalása, mert az megza­varhatja a privatizációs fo­lyamatot. Az ÁPV Rt. - a Volvo esetleges kizárásával - nem tudna eleget tenni a pár­tatlanság követelményének. Az Ikarus az idei első fél­évben darabszámban több au­tóbuszt gyártott, mint tavaly egész évben. Idén a cég nye­reséges lett, szemben a tavalyi 3 milliárd forintos veszteség­gel. Jelentős a távol-keleti, így a vietnami és az indoné­ziai exportja, sőt összeszerelő üzemek létrehozását is terve­zik e két országban. Állampapírok azonnali vételi és eladási árfolyamai 1997. sze jtember 16­án K&H OTP Bank ABN Ambro Hoare Govett Rt. Kincstár papír lejárat . - dátuma felhalm. kamat vételi árfolyam eladási árfolyam eladási hozam (EHM) vételi árfolyam eladási árfolyam eladási hozam (EHM) vételi árfolyam eladási árfolyam . eladási hozam • (EHM) vételi árfolyam eladási árfolyam eladási hozam (EHM) K26 97.12.31. 0,00 94,19 94,97 18,25 93,99 94,77 19,00 93,80 94,84 18,75 94,14 94,91 18,45 A:-, ji „9.8.01.14. o,po . 94,34-18,25 93;25 94,12 19,00 93,04 94,1?,.. ,9M:, . ?4.27 ., 18,50 K2 98.01.28. 0,00 92,76 93,72 18,25 92,53 93,48 19,00 92,29 93,56 18,75 92,67 93,63 18,54 K3 98.02.11. 0,00 92,07 93,11 18,25 91,81 92,85 19,00 91,54 92,92 18,80 91,95 92,99 18,59 K4 98.02.25. 0,00 91,38 92,51 18,25 91,10 92,22 19,00 90,81 92,30 18,80 91,24 92,36 18,63 K5 98.03.11. 0,00. 90,71 91,91 18,25 90,09 91,69 18,80 90,54 91,72 18,71 K6 98.03.25. 0,00 90,04 91,32 18,25 89,72 91,00 19,00 89,39 91,09 18,80 89,85 91,12 18,72 K7 98.04.08. 0,00 89,38 90,74 18,25 89,05 90,40 19,00 88,70 90,49 18,80 89,18 90,54 18,70 K8 98.04.22. 0,00 88,74 90,17 18,25 88,39 89,81 19,00 87,99 89,88 18,85 88,53 89,95 18,70 K9 98.05.06. 0,00 88,10 89,61 18.25 87,73 89,22 19,00 87,32 89.30 18,85 87,88 89,38 18,70 K10 98.05.20. 0,00 87,47 89,05 18,25 87,09 88,65 19,00 86,65 88,73 18,85 87,24 88,81 18,70 Kll 98.06.03. 0,00 86,85 88,50 18,25 86,45 88,08 19,00 85,98 88.13 18,90 86,61 88,25 18,70 KI 2 98.06.17. 0,00 86,24 87,95 18.25 85,83 87,52 19,00 85,33 87,57 18,90 85,99 87,69 18,70 KI 3 98.07.01. 0,00 85,64 87,41 18.25 85,27 87,02 18,90 85,38 87,14 18,70 KI 4 98.07,15. 0,00 85,05 86,88 18.25 84,66 86,48 18,90 84.07 86,48 18,90 84,78 86,60 18,70 K15 98.07.29. 0,00 84,46 86,36 18.25 84.09 85,97 18,85 84,18 86,07 18,70 Kló 98.08.12. 0,00 83,60 85,54 18,70 K17 98.08.26. 0.00 83,02 85,02 18,70 K18 98.09.09. 0,00 82,12 84,15 19.20 82,45 84,50 18,70 1998/H 98.03.21. 11,77 101,01 102,65 18.30 100,82 102,70 19,00 100.54 102.42 18,80 1998/1 98.05.17. 7,85 100,58 102,65 19,15 101,04 103,44 19,00 100,84 103,22 18,85 101,16 102,95 18,66 1998/J 98.07.25. 3,41 101,16 103,69 19,05 101,82 104,71 19,00 101,41 104,33 18,80 101,79 103,99 18,66 1998/K 98.10.03. 9,78 100,32 103,26 18,70 100,42 103,87 18,50 100,49 103,87 18,00 100,80 103,32 18,63 1999/B 99.01.05. 4,12 100,00 102,50 99.00 103.00 100,20 102,20 1999/C 99.05.06. 8,38 104,41 108,34 17,60 102,76 107,95 17,50 103,28 108,47 17,00 104,39 107,45 18,26 1999/D 99.10.24. 8,34 102,88 107,72 17,15 100,34 106,64 17,00 101,11 107,47 17,00 103,30 106,51 17,88 1999/E 99.01.12. 3,53 98,78 102,41 18,05 98,66 102,84 18,00 99,13 103,33 17,20 99,18 101,96 18,47 1999/F 99.04.12. 8,91 94,78 98,88 18.05 94,80 99,53 17,50 95,18 99,92 17,20 95,71 98,57 18,30 1999/G 99.07.24. 3,84 93,95 99,39 17,40 94,62 100,11 17,00 95,61 98,55 18,10 2000/D 00.02.12. 1,77 99,95 104,40 16,85 98,04 105,06 16,75 98,84 105,98 16,00 99,68 103,20 17,51 2000/E 00.05.12. 6,62 91,92 99,18 16,00 95,06 98,78 17,21 2000/F 00.08.24. 3,11 92,11 100,09 15,50 95,24 99,31 16,87 2000/G 00.11.24. 0,53 91,60 100,09 16,50 95,49 99,74 16,65 2001 /C 01.12.12. 3,95 94,60 101,52 15,00 90,78 101,52 14,50 94,57 99,11 15,84 2002/F 02.06.24. 2,07 87.00 98 35 14.00 92,54 97,07 15,42 2003/F 03.09.24. 21,72 101,20 103,80 99.00 103,00 100,50 102,50 2004/F 04.03.12. 10,91 101,20 103,50 99,50 103.50 100,40 102,40 2004/G 04.03.24. 4,03 99.50 100,45 100,00 102,00 Részletes tájékoztatás a forgalmazó fiókokban. Az adatok tájékoztató jellegűek. Az államkötvényeknél a ténylegesen kifizetendő vételár az eladási árfolyam + a felhalmozott kamatok. ,,K" sorozat: 1 2 hónapos Diszkont Kincstárjegy, a fennmaradók Magyar Államkötvények. EHM: a kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató. — • H h-i Leporelló és Nyomtatvány Üzlet M-H PÁSZTÓN, z az ÁLLAMI NYOMDÁBAN 0 w § 3060 Pásztó, Fő utca 141. Telefon: 32/360-588 Ilii*11 a>11■■■■! I I ! Hirdetés i ! felvétel: ! ■ , ■ , fax.: a 1 (56)421766 1 ■ I I ■ Iliin ■..lllllll + LEGKONDICIONALO + DUPLA LÉGZSÁK, + 4 TÉLI GUMI, MÁRKAKERESKEDŐK: KOCSIS ÉS TÁRSA Kft. 6500 BÁJA. Szegedi út 84. Tel/Fax: 0679-321-810 • NÁFRÁDI Kft. 5600 BÉKÉSCSABA, Berényi út 133. Tel.: 06-66-324-564 • MAYER TOYOTA 2092 BUDAKESZI. Pátyi út 55. Tel/Fax: 06-23-451-961 • M3 AUTÓKERESKEDELMI Kft. 1142 BUDAPEST. Komáromi út 12. Tel: 252-2713 • EMIL FREY MAGYARORSZÁG Kft. 1149 BUDAPEST. Mogyoródi út 32. Tel: 363-5883 • TOYOTA PEST 1107 BUDAPEST. Szállás u. 20.-22. Tel: 260-1479 • SARURA Kft. 103.4 BUDAPEST. Szólókért u. I. Tel/Fax: 388-2342 • ÚJHELYI AUTÓ Kft. 4225 DEBRECEN JÓZSA. Szentgyörgyfalvi út Tel.: 06-52-387-655 ■ TOYOTA-EGER 3300 EGER. Külsösor u. 8. Tel.: 06-36-426-400 ■ AUTOHAUS KOPF Kft. 2030 ÉRD, Ercsi út 19- Tel.: 06-23-369-444 • TWIN MÁRKAKERESKEDÉS 9027 GYŐR. Puskás T. u. 2. Tel.: 06-96-325-600 • TOYOTA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Kft. 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Kutasi u. 12. Tel/Fax: 06-62-341-628 • HERING AUTÓHÁZ Kft. 5100 JÁSZBERÉNY, Nagykátai út Tel/Fax: 06-57-415-038 • KOTO AUTÓHÁZ Kft. 7400 KAPOSVÁR. Zöldfa u. 58. Tel.: 06 82 411 456 • TOYOTA KARCAG 5300 KARCAG, Eötvös út 10. Tel.: 06-59-312-588 • TROMF Kft. 6000 KECSKEMÉT, Ladánybenei út 1. Tel/Fax: 06-76-320-627 • M+F AUTÓ Kft. 6200 KISKŐRÖS, Izsáki u. 46. Tel.: 06-78-311 106 • NIPPON MOTORS Kft. 3527 MISKOLC, Besenyői u. 8. Tel/Fax: 06-46-313-258 • KOVÁCS AUTÓHÁZ 2200 MONOR, 4-es főút 35 km Tel.: 06-29-413-381 ■ NAKATO Kft 8800 NAGYKANIZSA. Erdész u. 28. Tel.: 06-93-310-180 • JUKO Kft. 4531 NYÍRPAZONY, Szabolcs u. 12. Tel.: 06-42-480-040 ■ TROSKA AUTÓHÁZ Kft. 7627 PÉCS Engel J. u. 1/2. Tel/Fax: 06-72-325-553 • KAKUK JÓZSEF MAGYAR-OSZTRÁK Kft. 3100 SALGÓTARJÁN, Tőslrand Tel/Fax: 06-32-430-646 • TOYOTA-FUN MÁRKAKERESKEDÉS 9400 SOPRON, Pozsonyi út 58. Tel.: 06-99-320-660 • MOLNÁR AUTÓHÁZ Kft. 6723 SZEGED, Cserzy Mihály u. 18. Tel: 06-62-311-062 • SZEYOKO Kft. 7100 SZEKSZÁRD. Ebes u. 2. Tel/Fax: 06-74-419190 • AUTÓSZOLG 2000 SZENTENDRE, Pannónia u. 1-3. Tel.: 06- 26-312-921 ■ ANGYALFI Kft. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR. Kadocsa út 59. Tel/Fax: 06-22-316-062 • AUTÓFÓKUSZ Kft. 9700 SZOMBATHELY. Kőszegi út Tel: 06-94-317-451 • AUTÓ GÖBÖLÖS 2800 TATABÁNYA. Környei út 33. Tel: 06-34-337-536 • VÁCZI AUTÓCENTRUM 2600 VÁC, 2 sz. Főút 32. km Tel/Fax: 06-27-30-50-30 • AUTÓHÁZ VESZPRÉM Kft. 8200 VESZPRÉM, Budapest út 72. Tel.: 06-88-427-088 • AUTÓFÓKUSZ 2 ZALA Kft. 8900 ZALAEGERSZEG. Alsó erdei u. 3/A. Tel/Fax: 06-92-316-672 ZOLUT ABSzolút gazdaságos megoldás! A népszerűségi listák éllovasa, most ABSzolút verhetetlen téli felszereltséggel (ABS, dupla légzsák, 4 db téli gumi, légkondicionáló) kapható. Mindezt kínáljuk azért, hogy Ön a saras-havas, őszi-téli utakon ne csúszkáljon és még a legzordabb időben is élvezhesse a Carina E ABSzolút biztonságát és ABSzolút megbízhatóságát. A TOYOTA márkakereskedői segítik Önt, hogy a különböző ajánlatokat mérlegelve, isméi helyesen döntsön.. ABSzolút Carina E: Az évad talán legjobb ajánlata! 3 ÉV VAGY 10«.000 KM GARANCIA &> TOYOTA CHIP-ELEKTRONIK Törökszentmiklós, Kossuth u. 120. Telefon: 56/390-188 A Westel Rádiótelefon Kft. és a Westel 900 hivatalos forgalmazója UJ Rádiótelefonok: SIEMENS S6/SL + kártya 1 9.900 Ft + áfa ALCATEL ONE TOUCH EASY/SL 23.900 Ft + áfa Rádiótelefon tartozékok nagy választékban kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom