Új Néplap, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

Ötödik az Olaj KK A triplakirályt meglepte a fogadtatás Labdarúgás: NB I-től a megyei I. osztályig 5-7. oldal Kiállítás és Vásár Srolnok-Tkiöliget 1997. szept. 3-7. Ma 150 éves a pest-szolnoki vasútvonal Ami hosszú évti­zedeken át - re­ménytelennek tűnt, az idén hónapok alatt megvalósult. Ez a már-már cso­daszámba menő esemény pedig a szolnoki indóház felújítása abból az alkalomból, hogy pont ma 150 éve, 1847-ben adták át Pest és Szolnok között a vasútpá­lyát, második pá­lyaszakaszként Nagy-Magyaror- szágon! Ennek a végállomása volt akkor a szolnoki indóház. A jeles évforduló alkal­mából a renovált ó-szolnoki Tiszai pálya­udvaron ma ünnepséget rendeznek. Képe­A közlekedési nehézségek a fejlődés gátjai Perifériára szorult kistelepülések Eltérőek a vélemények a buszforgalomról- Kiszámíthatatlan az autóbuszt üzemeltető cég menetrend szer­vezése, járatok szűnnek meg, vagy a megszokottól más időpont­ban közlekednek - mondotta lapunknak települése közlekedésé­nek problémáiról Molnár Mihály, Mesterszállás polgármestere. A közlekedési vállalatok ész- szerűsítési törekvései cégük-- nek legtöbbször számokban is kimutatható eredményt hoz­nak. Azonban a kistelepülések helyzete egyre lehetetlenebbé válik, mivel lakóik, ha akarná­nak sem tudnának más telepü­lésen munkát vállalni. Ugyanis nincs jármű a mun­kahelyre bejárni, az autóbusz-, vagy a vonatközlekedés oly­annyira ritka, hogy csak több óra várakozás után térhet munka után családjához haza a kistelepülés lakója. Ennek eredményeképp el­néptelenednek a falvak és egyre többen költöznek el a megye szélén található telepü­lésekről is.- Mesterszállás közlekedési állapota korántsem mondható jónak - nyilatkozta lapunknak elkeseredetten Molnár Mihály, a falu polgármestere. - Kiszá­míthatatlan az autóbuszt köz­lekedtető vállalat menetrend szervezése, ráadásul az itt la­kók érdekeit nem veszik figye­lembe - tette hozzá.- A községből történő el­vándorlás visszavezethető a tömegközlekedés hiányossága­ira is, mivel a távolabbi mun­kahelyekre való bejárás ko­moly akadályokba ütközhet - mondta a település első em­bere. Mezőhék polgármestere, Halász Vince kollégájától elté­rően teljesen másként véleke­dik. Szerinte településének köz­lekedése az autóbuszokat üze­meltető cég rugalmasságának köszönhetően meglehetősen jó. Igaz, tette hozzá, túl sűrűn nem járnak a buszok, azonban minden környékbeli várost el­érhetnek a hékiek. Eredményes volt a támogatási konstrukció Közel tízezerrel több a tenyészállat Eredményesnek minősíthető az FM nőivarú tenyészállatok beállí­tásának támogatására kiírt puiyázaut. Ennek köszönhetően me­gyénk gazdaságai több mint 9590 tenyészállattal gyarapodtak. A juh esetében április 30-ig, a sertésnél augusztus 1-ig élt a pá­lyázat, a szarvasmarhánál pedig ma zárul le. Ennek keretében az agrártárca állatfajtól és fajtától függően 6-30 ezer forint támo­gatást adott a tenyészállatok be­állításához. A konstrukció révén a megye 110 millió forint támogatás ka­pott, ennek köszönhetően 1500 szarvasmarha, 4-4 ezer sertés és juh, valamint néhány tucat kecske gyarapította minőségileg is az állatállományt. Jövőre minden bizonnyal újra él a lehetőség, előmozdítva a hosszú évekig vergődő hazai ál­lattenyésztés fejlesztését. L.Z. A szennylé beszivároghat a vízhálózatba A csapvíz csak forralva iható! A hétvégi laboratóriumi vizsgálat előzetes megállapításai szerint változatlanul szennyezett Kunszentmártonban az ivóvíz. Miután a csütörtök délután észlelt szennyezettség fennáll, továbbra is érvényes az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) városi intézetének felhívása, hogy a megbetegedések elkerülésére a víz csak forralás után fogyasztható. Mucsi Zsuzsanna, az ÁNTSZ városi főorvosa elmondta: in­tézkedéseiket az indokolta, hogy az ivóvízben a negyed­éves kötelező vizsgálat során szennyezettséget jelző baktéri­umot észleltek. Emiatt még csü­törtökön elrendelték a teljes ivóvízhálózat fertőtlenítését. Ennek ellenére nem javult a helyzet, és most ismételten át­vizsgálják a hálózatot, illetve megpróbálják felderíteni a szennyezőforrást. Ez utóbbit keresve, a pénteki szemle során azt tapasztalták a város egyik utcájában, hogy néhány épületből az ott össze­gyűlő szennyvizet a tulajdono­sok egyszerűen belevezetik az utcai vízelvezető csatornába. Másik módszer a mind drágább szippantás elkerülésére, hogy a szennyvizet a ma már használa­ton kívüli fúrt kutakba vezetik, és ott „ülepítik”. Ezekről a he­lyekről aztán a talajvíz útján el­szivárog a szennyezett lé, és az ivóvízhálózatba is bejuthat, ha annak valamelyik szakasza sé­rült. Mindezért a főorvos kezde­ményezi a polgármesteri hiva­talnál a kifogásolható szenny­vízelvezetések megszüntetését, és a szabálytalankodó lakosok megbírságolását. Egyedül nem megy Tisztítómű együttes erővel A kistelepülések számára a csatornázás ma közel akkora luxus, mint mondjuk tíz-egy- néhány esztendővel ezelőtt a telefonhálózat vagy éppen a vezetékes gáz volt. Szelevény, Tiszasas és Csépa most együtt próbál meg tenni valamit az új „álom” eléréséért. A három község már olyany- nyira közel jár a megoldáshoz, hogy rövidesen nekikezdenek Csépa és Tiszasas között egy ötvenmillió forintos szennyvíz- tisztító mű megépítéséhez, amely a tervek szerint két esz­tendő múlva lesz készen. A vál­lalkozás gesztora Tiszasas. A költségek finanszírozásá­hoz a megyei területfejlesztési tanácstól erre az évre huszon­négy-, jövőre pedig tizennégy- millió forintot kaptak. A kivitelezőt pályázat útján fogják kiválasztani, amely a már meglévő tervek alapján megépíti a tisztítóművet. Magát a csatornarendszert csak ké­sőbb alakítják ki. -pókász­Hiány nyelvtanárból Két új tanteremmel bővült az iskola, viszont nyelvtanári gon­dokkal küszködnek Fegyveme- ken a tanév kezdetekor. Háromszázezer forintos költ­séggel két új tantermet alakítot­tak ki a nyáron a volt szolgálati lakásból. Az új tantermekre azért is szükség volt, mert egy évfolyammal több indul, mint tavaly. A községben lévő két iskola hét épületében ezenkívül csak karbantartási munkákat végeztek a nyáron. Az általános és szakiskola az idén is két szakiskolai osztályt indít. Erre a kétéves képzésre elsősorban a környéken lakó ál­talános iskolát végzett tanulók jelentkeznek, akik hátrányos helyzetük miatt nem tudnak más iskolában továbbtanulni. A lányok háztartást, illetve var­rást, a fiúk pedig mezőgazda- sági szakmát tanulnak. Az isko­lában lehetőség van a szak­munkás bizonyítvány megszer­zésére is. Az általános iskolá­ban gond volt, hogy nem tudtak megfelelő nyelvszakos tanárt alkalmazni a német illetve an­gol nyelvoktatásra. Névadóval nyitották a tanévet A századfordulón 52 évig volt Jászberény országgyűlési képvi­selője gróf Apponyi Albert. A nagy formátumú politikus két al­kalommal volt az ország kultuszminisztere. A szombat délután megtartott tanévnyitó és névadó ünnepség keretében az ő nevét vette fel a város egyik új általános iskolája. Felavatták gróf Apponyi Albert emléktábláját A volt Kossuth Lajos Általános Iskola, valamint a Bercsényi Úti Általános Iskola összevo­násáról az önkormányzat hosz- szú távú oktatási szerkezetáta­lakító programjában dön­tött. Kán László, az iskola igazgatója évnyitó beszé­dében elmondta, ez az év­kezdés nemcsak egy az itt tanuló nyolcszáz diák és több mint félszáz nevelő életében, hanem egy új in­tézmény indulásának kez­detét is jelenti, amely gróf Apponyi Albert nevével és szellemiségével próbál eredményeket elérni. Az ünnepség alkalmá­val Fésű József minisztéri­umi főtanácsos adta át négy évtizedes pedagógus pályafutásának elismeré­seként Cserta Istvánnak a pedagógus emlékérmet. (Folytatás a 3. oldalon) Falunap volt. Remek hangulatú falunap volt a hét végén Tiszaburán. A rendvényt Far­kas László a kisebbségi önkormányzat elnöke és Bállá Ferenc tiszafüredi rendőrkapitány nyitotta meg. A labdarúgó-összecsapás végén a kupát Tiszaderzs csapata nyerte, majd a szolnoki Pelikán akciócsoport bemutatózott, majd Tiszabura erős emberét választották meg Fehér János személyében. A legnagyobb érdeklődés a szépségkirálynő-választást kísérte. A győztes Puzsoma Rita, két udvarhölgye Fehér Anita és Puzsoma Edina lett. fotó: csabai inken az indóház berendezése, illetve a vízház csinosítása látható. Részletekkel színes mellékletünkben szolgálunk a 9. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom