Új Néplap, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-01 / különkiadás

Kakas-hírek Róza néni májusi pletyisládáj ából Hol a határ? Maris és Julis 1997. május 1. csütörtök-----------------------------T------­A mai különszámunk megjelenését az MSZOSZ, a Petőfi IMyomda Rt., a hirdetéseket megrendelő partnereink és lapunk terjesztési ügynökségeinek, kézbesítőinek támogatása, munkahelyi közösségünk összefogása tette lehetővé. Köszönet érte!- Ha a papa iszik egy kicsit, rögtön nosztalgiázni kezd. Az MSZOSZ szerint alapvető fordulatra van szükség Érzékelhető reálbér-növekedést! Hagyományteremtő jelleggel tartottak immár második alka­lommal tanácskozást az MSZOSZ megyei képviselete és a Szak- szervezetek Együttműködési Fóruma (SZÉF) megyei szervezete rendezésében a munka ünnepe, május elseje előtt tegnap a me­gyeházán az érdekegyeztetés jelenlegi helyzetéről. Dr. Gulyás Kálmán, a Munka­ügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat vezetője előadásában rámutatott, hogy hazánkban jö­vőre lesz tízéves az érdek- egyeztetés. Amikor létrejött, még Országos Érdekegyeztető Tanács néven, nem piacgazda­sági viszonyok uralkodtak Ma­gyarországon, így a mozgástér is szűk volt. Azóta, immár Ér­dekegyeztető Tanács (ÉT) né­ven, beépült az intézményrend­szerbe, szélesebb jogosítvány­rendszert is kapott, és működő­képes. Az érdekegyeztetésben az előadó a főbb problémákat abban látta, hogy a civil társa­dalom igazán nem erősödött meg (rengeteg civil szervezet van, amelyek egymással is vi­tatkoznak), nincs többcsatornás érdekegyeztetés, és nem min­den szinten alakultak ki érdek­egyeztető fórumok. Gond az is, hogy az ÉT jogállása nem tisz­tázott, magát az ÉT-t ugyanis nem jogszabály, csak megálla­podás hozta létre. (Folytatás a 3. oldalon) ,Ajándék” a munka ünnepén - tegnap kilenc dolgozó kapott felmondólevelet Elbocsátások bútorgyárban A napokban többször is foglalkoztunk a Szolnoki Bútori­pari Kft. helyzetével. Úgy látszik, a gondok gyors megoldá­sára nemigen lehet számítani, ugyanis értesüléseink szerint tegnap több dolgozó is megkapta felmondólevelét. És a sor várhatóan még folytatódik. Mint ismert, az öncsődöt jelen­tett részvénytársaság elmaradt a dolgozók jogos bérének kifi­zetésével. Ézért a munkások sztrájkot helyeztek kilátásba, de csak akkor, ha az egyeztető tárgyalások - amelyet 5-én, hétfőn 9 órától tartanak - nem vezetnek eredményre. A helyzet feszültségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a vezetés kedden kilenc dolgo­zónak mondta fel a munkavi­szonyát. Állítólag ők a hang­adók. És az elbocsátásoknak még nincs vége. Mint a Magyar Szakszerve­zetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) megyei szerveze­tének vezetőjétől, Berta István­tól megtudtuk, a vezetés 49 dolgozó elküldését jelentette már be a munkaügyi központ­nál. Más forrásból azonban úgy értesültünk, hogy a kétszázöt­ven dolgozóból százötvenet akarnak elküldeni. Az MSZOSZ mindenesetre vizsgálja, hogy az eddigi fel­mondások jogszerűek-e. Ha nem, munkaügyi bíróságra ke­rül az ügy. T. A. Az Aranyág segítségével Ultrahang a gyermekosztálynak Vasárnap ismét Aranyág a te­levízióban, gyűjtünk a kórhá­zak gyermekosztályai szá­mára. De vajon milyen ered­ménnyel zárultak az eddigi akciók? Mi jutott a felajánlá­sokból megyénkbe? Mint dr. Vámos Jolán, a megyei kórház gyermekosztályának ve­zető főorvosa elmondta, az Aranyág közreműködésével és a kórház támogatásával eddig egy kardiológiai ultrahangkészülék került az osztályra. Nagyon fon­tos lenne például egy monitor- rendszer, amely az újszülöttek életfunkcióinak, oxigénellátott­ságának megfigyelésére alkal­mas. Vérnyomásmérők beszer­zése is sürgető igény az intenzív ápolásban részesülő gyerekek számára. A főorvos asszony úgy fogalmazott: életszükséglet 24 órás vérnyomásmérő készülékek vásárlása, hogy a magas vérnyo­másban szenvedő betegek vér­nyomását állandóan ellenőrizzék. Kevés az infúziós pumpájuk, pe­dig ezek segítségével lehet beállí­tani a pontos adagolást. Brutális támadás fényes poppal Fojtogatták a bajnoknőt Az elmúlt hetekben, hóna­pokban gyakran hallhat­tunk olyan híreket, hogy (él)sportolókat támadás ért. A válogatott cselgáncsost, Szász Lászlót márciusban egy diszkóban úgy ütötték le hátulról egy vasszékkel, hogy kénytelen kihagyni a jövő héten kezdődő osten- dei Európa-bajnokságot, vagy éppen a Dunavar- sányban edzőtáborozó ka­jakosokra lőttek rá horgá­szok. Jász-Nagykun-Szol- nok megye fehér foltnak számított ezen a téren. Ed­dig! Most a junior Európa- bajnok szolnoki triatlonos hölgyet, Szabó Zitát érte támadás kerékpáros edzés közben Szolnokon, a Szé- chenyi-lakótelepre vezető négysávos úton. A történ­tekről bővebben a 9. olda­lon olvashatnak. Majálisok voltak, vannak - és lesznek jövőre is! Nagy sikere volt a Régi idők majálisa címmel meghirde­tett pályázatunknak. Az érdeklődő egészen a ’40-es évek végétől végigkísérhette a majálisok szokásait. Itt az ideje, hogy felkerekedjünk ma is, vár a virsli, a sör, a szórakozás. Fotó-összeállításunkat a 4. oldalon talál­hatják. A fenti képeket szintén az olvasók fotóiból válo­gattuk. Az első még az ’50-es éveket idézi, Kiss Andrásáé küldte Tiszasülyről, a középsőt Kokovay András szol­noki olvasónktól, míg az alsót Kecse Andreától kaptuk Martfűről. A tlszaföldári Hajnóczy József Gimnázium és Humán Szakközépiskola művészeti munkaközössége az intézmény fennállásának 50. évfordulója tiszteletére me­gyei népdaléneklő versenyt rendezett az iskola könyvtá­rában. A tegnapi találkozón tizenkét középiskola huszon­két tanulója vett részt. Képünkön Sülyi Hajnalka, a jász­apáti Mészáros Lőrincz Gimnázium és Szakközépiskola tanulója látható. fotó: csabai A Szolnok megyei parancsnokság dolgozója kapta az Év tűzoltója címet Akikre Szent Flórián vigyáz Míg korábban csak hagyo­mány volt, az elmúlt év őszé­től Szent Flórián napja már a tűzoltók törvénybe iktatott ünnepévé vált. A hivatalossá tett tűzoltónap természetesen arra is alkalmat ad, hogy a jók közül a legjob­bak külön elismerésben része­süljenek kimagasló munkáju­kért. A megye tűzoltóságának talán az egészét is jellemzik azok a magas kitüntetések, amelyeket ez alkalommal ve­hettek át. Kiváló szakmai mun­kája elismeréséül a belügymi­niszter az Év rendőre címet adományozta a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Tűzoltó-pa­rancsnokság munkatársának, Bori István alezredesnek. Ha­sonlóan magas kitüntetés birto­kosa lett a szolnoki városi tűz­oltó-parancsnokság egyenru­Az elismerésekből jutott bőven. Képünkön Fehér József (jobbról) alezredessé történő előléptetéséhez gratulál Hoffmann Imre ezredes, megyei parancsnok. fotó: csi. hása Fejes József főtörzsőrmes­ter is, aki a Bátorságért Érdem­jelet vehette át. A szolnoki Technika Házá­ban tartott megyei ünnepségen még sokan kaptak elöljáróiktól dicséretet, jutalmat, többen pe­dig soron kívül léphettek elő. A testület kezdeményezte Aranygyűrű a polgármesternek Tegnap rendkívüli ülést tartott Abádszalók önkormányzata. A tizennégy tagú testület állást foglalt abban, hogy pályázatot nyújt be a Népjóléti Miniszté­riumhoz a szociális étkeztetés helyi feltételeinek javítására. Az ötmilliós igényhez egyéb­ként az önkormányzat 10 szá­zalékos saját erőt biztosított. Mint kiderült, az ülés valóban rendkívülivé vált, hiszen a testü­let és a hivatal dolgozói igazi meglepetéssel szolgáltak Bordás Imre polgármesternek az egyet­len napirend lezárása után, ugyanis aranygyűrűvel jutalmaz­ták meg: nem csak azért, mert a rendkívül nehéz körülmények el­lenére is eredményes munkát végzett, hanem azért is, mert harminc éve, 1967. május 1-jén kezdte el adóügyi előadóként közszolgálati tevékenységét, -p-

Next

/
Oldalképek
Tartalom