Új Néplap, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

A csúnya győzelem is szép nekünk Csak a Benetton duplázott Horváth Árpád világbajnok Cibakháza besegített a szomszédnak 7-10. oldal Hívorr MÁR BEMÜMEr? rELEFODlOS HIRDETÉS­FELVÉTEL: Cse)f29'cl29 A legendás Öcsi hetvenéves A magyar futball, egyben az egész fut­ballvilág legendás alakja, Puskás Ferenc - akit mindenki szerte e hazában csak Öcsiként emleget - április 2-án, azaz holnap ünnepli hetvenedik születésnap­ját. A hajdani világsztárt, az olimpiai bajnokot, világbajnoki ezüstérmest, az angolokat odahaza 6:3-ra verő csapat kapitányát, a magyar válogatott törté­netének legeredményesebb góllövőjét köszöntjük egész oldalas összeállításunkkal lapunk 9. oldalán. A panaszt példás gyorsasággal orvosolták Sérülékeny személyiségi jogok- Nem kaphattam áruvásárlási hitelt, mivel hetessel kezdődik a nyugdíjastörzsszámom - panaszolta egyik mezőtúri olvasónk. A mezőtúri OTP-ben szerettem volna áruvásárlási hitelt fel­enni, hűtőszekrényre és kerékpárra. A saját tőkerésszel ren- ielkeztem, kezest is vittem magammal - folytatta. Megyeszerte vetik a hagymát, a borsót, az árpát, a fénymagot Jól teleltek az őszi kalászosok Megyénkben javában folynak az időszerű mezőgazdasági munkák. A napokban kerül a földbe például a tavaszi árpa, a cukorrépa, a fénymag, a borsó és a hagyma. A tavaszi talaj- eiőkészítés a tervlet körülbelül 40 százalékán történt meg, 20 ezer hektárhoz azonban - főként a Nagykunság kötött talajú részein - gyakorlatilag ősz óta nem lehet hozzáférni. Amikor az okmányok kitölté­sére került sor, az ügyintéző azt firtatta olvasónktól, honnan származik a nyugdíja. Ezután azt közölte vele, nem vehet fel hitelt, csak nyugdíj-igazgató­sági igazolás birtokában, mely­nek tartalmaznia kell a járandó­sága összetételét. Panaszosunk szerette volna látni azt a ren-. delkezést, ami ezt így szabá­lyozza, de az ügyintéző mere­ven elutasította. - Az adatfelvé­tel során személyiségi jogokat sértő adatokat is kértek tőlem - sorolta olvasónk. Földesi Imre, az OTP mező­túri fiókigazgatója elmondta:- A hitelezéssel kapcsolatos belső szabályozásunk szerint az A rendező helyi Lehel Társas­tánc Klub és a Déryné Művelő­dési Központ Ifjúsági Háza munkatársai már az előzetes nevezésekkor látták, hogy nagy érdeklődés kíséri majd a kupát, ezért az eredetileg tervezett helyszínről, a művelődési ház­ból a sportcsarnokba költöztet­ték az egész versenyt. A két­száz fiatal pár tizenkét kategó­riában mérte össze tudását. ötös, hatos, hetes számmal kez­dődő nyugdíjtörzsszámú hitel­kérelmezőinknek nyugdíj-igaz­gatósági igazolással kell ren­delkezniük, mivel ezek a nyug­ellátási formák tartalmazhatnak olyan elemeket, amelyeket ak­kor sem lehet letiltani, ha a köl­csönigénylő nem fizeti a hitelt. Az igazolás a hitelképesség vizsgálatához kell. Az esettel kapcsolatban a fiókigazgató utasította a hitele­zési csoport vezetőjét, hogy a jövőben - kívánságra - a rende­letet bárki megtekinthesse. Uta­sítást adott arra is, hogy az adatfelvételt a személyiségi jo­gok tiszteletben tartásával vé­gezzék a jövőben. -scsj­Molnár Anna, a Lehel Tsk vezetője úgy vélte, versenyük mindig népszerű volt, de ilyen hatalmas létszám még soha nem gyűlt össze. Külön öröm volt számukra, hogy bár ugyan­ebben az időpontban a főváros­ban is rendeztek versenyt E, D és C osztályos táncosoknak, mégis sok budapesti pár érke­zett a hét végén Jászberénybe. (Folytatás a 3. oldalon) Bottyán Béla, a megyei FM-hi- vatal helyettes vezetője érdeklő­désünkre elmondta, a napokban elkészült az őszi kalászosok ál­lománybecslése. A szakemberek szerint a 140 ezer hektáron ve­tett őszi búza 40 százaléka jó, ugyanennyi közepes, egyötöde pedig gyenge minősítést érde­Az akkori híradás arról szólt, hogy miután a KTM kinevezi a területrehabiíitáció ellenőrét, valamint a helyi önkormányzat is biztosítja a szakmai felügye­letet, az időjárás függvényében melt. Az őszi árpa valamivel jobb formát mutatott, hiszen a terület 50 százalékán kapott jó „érdemjegyet”. A tél és a belvíz mintegy 2000 hektáron pusztí­totta ki a búzát, s 100 hektárral faragta le az ősziárpa-területet. Javában folynak a vetési, ta­laj-előkészítési munkák. A azonnal elkezdődnek ott a munkák. Hiába nevezték azon­ban ki a szakembereket - a mi­nisztérium részéről Bihari György közigazgatási tanács­adót, illetve az önkormányzat fénymag és a borsó kétharmada már a földben van, a hagyma és a tavaszi árpa vetése pedig a fi­nishez közeledik. Néhol meg­kezdték a cukorrépa vetését is, a tervezett 11 ezer hektárból pár száz hektáron juttatták földbe az édes növény vetőmagját. Miközben egyes területeken - például a Nagykunság - a vízbő­ség okoz gondot, addig a megye többi részén a talaj felső rétegei esőért kiáltanak, hiszen az első negyedévben lehullott csapadék 60 milliméterrel marad alatta a sokéves átlagnak. L. Z. részéről Kerekes László okleve­les mérnököt -, a jó idő ellenére sem kezdődtek el még a mun­kák a régi debreceni és az új 33-as főút által határolt, mint­egy 10 hektáros területen. An­nak ellenére sem, hogy a tisza­füredi önkormányzat már feb­ruár 25-én megkötötte arra a szerződést a budapesti kivitele­zővel, a Cronus Kft.-vel. (Folytatás a 3. oldalon) A kis dobos nagy sikere Lapunkban az elsők között számoltunk be az igen tehetsé­ges fiatal tiszafüredi dzsessz- dobos, ifjabb Orosz Gyó'zó'sike­reiről. Mindazok után, hogy a 11 éves kisfiú CD-t jelentetett meg a Friderikusz-show zene­karának magját alkotó Fusio quartettel az elmúlt évben, sike­resen szerepelt a székesfehér­vári dzsesszfesztiválon. Olyan nagy művészekkel játszott együtt, mint Tomsits Rudolf vagy Pege Aladár. Akkori produkciója oly nagy sikert aratott a nézők körében, hogy ő nyerte el a közönség dí­ját, amit a székesfehérvári Al- baimpro fesztiválon március 29-én vehetett át. Természetesen itt is bemu­tatta kivételes tehetségét, amelyre Friderikusz Sándor is felfigyelt, és meghívta április 20-án nyilvános felvételre a népszerű televíziós show-ba a varázslatos kezű, alig tinédzser korú kis dobost. -p­Jászapáti döntése Csatornázás, akár egyedül is A megvalósult gáz- és tele­fonhálózati fejlesztések után Jászapátinak az egyik leg­fontosabb feladatává vált a szennyvízelvezetés, -kezelés megoldása - fogalmazta meg az önkormányzat vá­lasztási ciklusra kidolgozott programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoz­tatójában Lóczi Miklós al­polgármester. Az anyag, melyet a város ön- kormányzata tárgyalt és elfo­gadott, jó megoldásként említi a jászsági települések részvéte­lével, regionálisan megvaló­suló szennyvízkezelést. Mind­ezek mellett leszögezi, ha a kérdésben végleges összefogás nem jönne létre, a megfelelő céltámogatási pályázat segít­ségével Jászapátinak egyedül is hozzá kell látnia a beruhá­záshoz. A tervek szerint még ez év­ben megkezdik a Jásztelek ha­tárába tervezett regionális hul­ladéklerakó megközelítését le­hetővé tevő bekötőút építését. (Folytatás a 3. oldalon) A Nyuszi Kupa kinőtte régi helyét Táncgálává bővült a versengés Óriási érdeklődés mellett rendezték meg szombaton a jász­berényi Bercsényi úti sportcsarnokban immár negyedik al­kalommal a húsvéti ünnepek okán „Nyuszi Kupának” elne­vezett klubközi társastáncversenyt. Az ország egész terüle­téről nevezett négyszáz versenyző színes, valódi táncgálává avatta a megmérettetést. Egy újkori rehabilitáció bronzkori meglepetései - Ki fizeti a régészt? Kincseket rejtő füredi Fertő Pár hónapja örömmel számolhattunk be arról, hogy a tiszafü­redi önkormányzat 30 millió forintot nyert pályázat útján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumtól (KTM), az úgynevezett Fertő terület teljes területrehabilitáció­jára. A munkálatok azonban a mai napig nem kezdődtek el. Demszkynek nem kellett, Várhegyi kapott rajta Metróvonal épül Szolnokon A megyeszékhely közgyűlése a múlt héten zárt ülésen döntött Szolnok első metróvonalának megépítéséről. Az elfogadott terv szerint a szerelvények a szandaszőlősi iskola és a vasútál­lomás között fognak közlekedni négy szakaszban. A kivitele­zés máris megkezdődött, befejezése a jövő nyárra várható. A vidéki városok között eled­dig egyedülálló vállalkozásra az adott lehetőséget, hogy a főváros lemondott arról az orosz ajánlatról, mely a mara­dék államadósságot ilyen mó­don kívánta törleszteni. Ami nem kellett Demszky Gábor főpolgármesternek, azon ka­pott Várhegyi Attila, Szolnok polgármestere: sikeres lobbi­zással elérte, hogy Szolnok kapja meg a metróépítés lehe­tőségét és persze annak anyagi fedezetét. Annak ellenére, hogy egy ilyen alkalom elszalasztása nagy felelőtlenség lenne, a közgyűlés mégsem volt vitától mentes. Több városatya az úgynevezett „A” változat mel­lett kardoskodott, amely sze­rint az első vonal a Széchenyi- lakótelepet és a Vegyiműveket kötné össze. Érvként hangzott el: ebben az esetben elkerül­hető - és költségcsökkentő - lenne az alagút megépítése a Tisza medre alatt. A közgyűlés elfogadta azt az ajánlatot is, hogy orosz vendégmunkások építsék meg a metróvonalat. Az Arhan- gelszkből érkező metróépítők elszállásolására a Tiszaliget- ben lévő, jelenleg kihasználat­lan motelt szemelték ki. (Az arhangelszki cég egyébként A jövő nyárra - vidéken elsőként - metróvonal köti össze a vasútállomást és a megyeszékhely szandaszőlősi részét. Az építkezés már el is kezdődött. fotó: m j. mintegy kárpótlásként is kapta meg a kivitelezés lehetőségét, a Kőolajkutató Rt. privatizáci­óját hatálytalanító ÁPV Rt. igazgatótanácsi döntés miatt.) A nagyszabású munkálatok természetesen nem kevés kel­lemetlenséget fognak okozni a szolnokiaknak, mivel sok út­felbontásra, forgalomeltere­lésre kell számítani. A vég­eredmény azonban kárpótol mindenért: lényegesen kisebb lesz a város gépkocsiforgalma, alacsonyabb a zajszintje és tisztább a levegője ... * Sorokban Embercsempészés Még tart a vizsgálat annak a ha­tárőr tiszthelyettesnek az ügyé­ben, aki akkor volt a soproni átkelőn szolgálatban, amikor egy embercsempész banda két osztrák riportert átsegített Ausztriába. Büntető feljelentést egyelőre nem kezdeményeznek ellene. A határőrt az osztrák ri­porterek által készített video­felvétel alapján azonosították. Lottószámok Ötös lottó: 32, 34, 78, 88, 89. A dzsókerszám: 493 235. Hatos lottó: 2, 9, 14,20,31, 35, a pótszám: 10. Lottónyeremények Az ötös lottón 5 találatos nem volt. A 4 találatosok 1.493.173, a 3 találatosok 15.216, a 2-esek 643 forintot érnek. A hatos lottón 6 találatos nem volt, akárcsak 5+1 talála­tos sem. Az 5-ösökre 92.311, a 4-esekre 2189, a 3-asokra 444 forintot fizetnek. Totóeredmények 1. BVSC-Vasas 2 2. Szombathely-Videoton X 3. Bayern München-Bremen 1 4. Bielefeld-Karlsruhe 2 5. Leverkusen-Schalke 04 1 6. Mönchengladbach-Düsseldorf 1 7. Rostock-Freiburg 1 8. Brescia-Chievo X 9. Empoli-Bari 1 10. Foggia-Lucchese 1 11. Lecce-Cremonese 1 12. Padova-Castel di Sangro X 13. Pescara-Torino X 14. Salemitana-Genoa X Totónyeremények A 13 plusz egy találatosok nye­reménye 403.680, a 13-asoké 123.026, a 12-eseké 2415, a 11- eseké 282, a 10-eseké 96 forint. Aki nem volt rest, és húsvéthétfőn kölnivízzel a zsebében felkereste az ismerős lányo- kat-asszonyokat, olyan szép piros tojást kaphatott a locsolkodásért, mint Szalai Szilviáéknál Szajolban a kis legényke (felvételünkön). fotó: mészáros János

Next

/
Oldalképek
Tartalom