Új Néplap, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-16 / 13. szám

6. oldal Gazdasági Tükör - Állásajánlatok 1997. január 16., csütörtök A gazdakör tovább működik Az egész megyében jó hírnevet szerzett magának a Szolnokon (Szandaszőlősön) működő Bereczki Máté Gazdakör, amely fő­leg a helyi kerttulajdonosokat fogja össze. Egykori vezetője, Bindics István, szakértelmével, jó emberi tulajdonságaival va­lósággal lelke volt a körnek. Ó azonban tavaly váratlanul el­hunyt, s fölmerült a kérdés: hogyan tovább? „Bindics István volt a kör fő moz­gatója” - kezdte a beszélgetést Gusztafik János, a gazdakör új el­nöke. „Teljes volt az egyetértés, hogy a halála után nem szabad ab­bahagyni a munkát, hiszen hasz­nos, igény van rá. Bindics Istvánra nagy tisztelettel, szeretettel emlé­kezünk, az ő elvei szerint dolgo­zunk tovább.” Gusztafik Jánost szinte egyhan­gúlag választották meg a kör elnö­kének tavaly októberben. Agrár­mérnök, 25 éves gyakorlattal. Há­rom éve tagja a körnek, de elismer­ték szakértelmét, szervezői képes­ségeit, ezért bízták rá a vezetést. „Volt bennem egy kis félelem, hogy meg tudok-e felelni a magas igényeknek, de láttam, hogy össze­tartó, egymást segítő társaságról van szó, így szinte minden gond megoldható. Ezért mertem elvál­lalni a vezetést.” A kör anyagilag nincs nagyon jól eleresztve, éves költségvetése harmincezer forint, ezt egészíti ki a tagok anyagi hozzájárulása az egyes rendezvényekhez, ha szük­séges. Kéthetenként tartanak szakmai megbeszélést, erre igye­keznek meghívni egy-egy szakte­rület legjobb ismerőjét. .Általában helyieket, szandaia- kat hívunk meg. Itt sok jó agrár- szakember él, akik szívesen eljön­nek előadást tartani, sőt sokan azonnal be is lépnek a körbe, és a tiszteletdíjat itt hagyják tagdíj­ként.” A témák sokrétűek: gyümölcs- termesztés, gyomirtás, palántane­velés, savanyítás, szőlőművelés, borászat... és a sort még lehetne folytatni. A tagok egymásnak is tartanak előadásokat, bemutatókat a kertjükben, ahol meg is vendége­lik a többieket borral, gyümölcs­csel. A férjével sok asszony is eljár a körbe, rájuk is gondolnak a prog­ramok összeállításánál. Legutóbb például hétfőn szendvicsek, hideg­tálak készítése volt a téma, elő­adónak pedig a neves szakácsot, Pálszabó Mihályt hívták meg. „Sokféle rendezvényünk van, de a legnagyobb minden évben a borverseny. Az idén is megren­dezzünk február 22-én a szanda- szőlősi művelődési házban. Ez nem csupán a borok versenyéből áll, kulturális műsor, tombola is színesíti. A rendezvény fénypontja persze a borverseny, amelyen győzni nagy elismerés a gazdák­nak. Ezt bizonyítja az is, hogy minden évben sok résztvevő van, s reméljük, így lesz az idén is.” Az elnök maga is szandai, itt van kertje. De járnak ide szolno­kiak is, akiknek Szandán van kert­jük, sőt mostanában már olyan szolnoki tagjuk is van, aki Tiszaje- nőn vagy Nagykörűben műveli a kertjét. Több új gazdakör alakult mos­tanában, amióta ezeknek a szerve­zeteknek az igazolásával gépvásár­láshoz jelentős támogatást lehet kapni. „Sok új gazdakör alakult, sok szét is ment, amikor lecsengett ez az akció. Nálunk egyetlen ember élt a kedvezményes gépvásárlás lehetőségével, ez én voltam. Ná­lunk nem ez az összetartó erő, ha­nem egymás megbecsülése, az új ismeretek elsajátításának vágya, és az, hogy egyszerűen jól érezzük magúidat egymás társaságá­ban.” B. A. Élőállat-felvásárlási árak Lapunk folytatja a megyei agrárkamara segítségével az élőállat-felvásárlási árak közlését. A gazdajegyzők által összegyűjtött adatokat kéthetente adjuk közre. Átlagár Ft/kg Sertés Vágómarha Juh Normál hízó Nagy súlyú Választott malac (15-25 kg) Növendék bika (450 kg felett) Selejt tehén Borjú 200 kg-ig Vágójuh Bárány nagy­üzemi magán MT Fríz 18 kg-ig 18 kg fe­lett Jászberény 215 180 170 2500/db 195 195 135 245 200 520 450 Jászapáti 190 170 160 3200 190 180 140 250 190 640 550 Jászalsószt.györgy 183 173 170 3000 210 182 150 250 250 620­Tiszasüly 200 165 155 3200 190 175 135 220 210 530 470 Szolnok 200 165 155 3200 190 175 135 220 210 530 470 Törökszentmiklós 194 168 160 3200 185 170 115 .260 , 220 530 450 Tiszaföldvár 200 169 166 4000 212 200 170 280 Ö55 580 560 Kunszentmárton 214 165 173 2800­165 1551 2i0 230 580 ■ i«40 Tiszafüred 190 165 150 4000 240 180 145 16000 200 560 520 Kunhegyes 199 172 162 3150 197 158 132 315 185 607 555 Karcag 195 175 160 3100 210 175 140­200 610 580 Kisújszállás 195 170 158 2800 210 180 140 280 230 600 570 Tűrkeve 195 170 158 2800 210 180' 140 280 230 600 570 Mezőtűr 205 160­4000 210 180 145 250­­­Új magtisztító és -szárító a MAGOR-nál Megkezdődött a próbaüzem A tiszafüredi MAGOR-DAK Rt., mint arról lapunkban is hírt adtunk, az elmúlt év őszén fe­jezte be új magtisztítójának és terményszárítójának építését. A gabona esetében 10 tonna/órás teljesítményre képes magtisz­tító és -szárító beüzemelésére azonban csak a héten kerülhe­tett sor a gázbevezetés munkái­nak elhúzódása miatt. A 180 tonna napraforgó tisz­tításával és szárításával minap megkezdődött próbaüzemmel párhuzamosan a komlói TE- GAVILL Kft. munkatársai ta­nítják be a MAGOR alkalma­zottait a technológia gyakorlati alkalmazására. A betanítás után teljes kapacitással fog üzemelni a magtisztító és -szárító egység, amelyhez 300 vagon termény befogadására alkalmas tároló is tartozik. Ez teszi lehetővé, hogy a MAGOR 1997-től - bérmunkában - a környékbeli gazdáknak is felajánlhassa magtisztító és szárító szolgálta­tását. Ezzel a technológiai fejlesz­téssel egyébként hat új munka­helyet teremtett a cég Tiszafü­reden. -pm­Buszokat szerel össze a Jászkun Volán (Folytatás az 1. oldalról) Ezzel egy időben 80 jármű ka­pott új motort, amelyek így már megfelelnek az EU környezet­védelmi előírásainak, nincs lát­ható füstjük. i Mára elérték, hogy viszony­lag stabil állapotú, 8 év körüli át­lagéletkorú járműpark áll az uta­sok rendelkezésére. Ezt bizonyí­tandó, az elmúlt télen nem for­dult elő semmilyen olyan mű­szaki probléma, amely a korábbi években bizony gyakran feladta a leckét a Volán szakemberei­nek. A buszok mellett nagy gondot fordítottak arra is, hogy a menet­rend még jobban igazodjon az igényekhez. Az utasfórumokon szerzett tapasztalatok figyelem- bevételével egyebek mellett leál­lították a kihasználatlan járato­kat, amelyeket végső soron a szolgáltatást igénybe vevőkkel kellett volna megfizettetniük. (A gazdaságossági számítások sze­rint a cégnél egy buszon átlago­san 19 embernek kell utaznia ahhoz, hogy a járat rentábilis le­gyen.) Miközben Szolnokon az ön- kormányzat egyetlen huncut ga­rassal sem támogatja a helyi közlekedést, a vezérigazgató úgy véli, sikerült az országban a legolcsóbbak közé tartozó díjta­rifákat kialakítani. Ennek is be­tudható, hogy egy év alatt el­enyésző forgalomcsökkenést re­gisztráltak. Jelenleg havonta kétszázezer vonaljegyet adnak el a megyeszékhelyen, ezen felül elkel mintegy 20 ezer tanuló- és nyugdíjasbérlet, 2700 vonalbér­let, valamint 9200 összvonalas bérlet. Ami a gazdálkodást illeti, a ’96-os esztendőt százmilliós adózott eredménnyel zárja a Jászkun Volán, ami első hallásra nem csekély összegnek tűnik, ha viszont hozzátesszük, hogy az ehhez kapcsolódó árbevétel eléri a 2,4 milliárd forintot, már ko­rántsem olyan rózsaszínű a kép. Fejlesztésre ugyanis nincs más csatorna, csak a nyereség, az au­tóbuszok árai pedig szépen kúsznak felfelé. A Jászkun Vo­lánt így is a legeredményesebb Volán társaságok egyikeként említik szakmai körökben. Tavaly 13 új busz állítottak szolgálatba a Volánnál, 29 jár­művet pedig felújítottak. Kor­szerűsítették a szervizbázist, például új fékeszterga-berende- zést helyeztek üzembe. Ezen túlmenően informatikai téren is történt előrelépés, a megyei szolgáltató helyek és a cégköz­pont között ugyanis kiépült az on-line kapcsolat. Az idei beruházások között szerepel a szolnoki autóbusz-pá­lyaudvar tetőszerkezetének fel­újítása és további buszok be­szerzése. Február végéig a 435 sofőrt foglalkoztató céghez nyolc, még tavaly megrendelt új Ika­rus érkezik, melyeket ez évben további egy tucat új jármű kö­vet. Ez azonban még kevés, a vezérigazgató szerint ugyanis évente 20-22 új busz vásárlása szükséges a 238 darabos jár­műállomány megfelelő ütemű cseréjéhez. Ezt a műszaki és ökonómiai kívánalmat pillanat­nyilag 60 százalék körül tudják teljesíteni. Ezért az idén új te­vékenységgel próbálkoznak a cégnél, a járműépítéssel. Ennek lényege, hogy az Ikarustól új vázszerkezeteket vásárolnak, és ezeket a saját műhelyükben „öl­töztetik fel”, felújított motor, futómű, belső bútorzat felhasz­nálásával. A saját „gyártású” busz így egy új jármű árának 50-55 százalékából jön ki, s gond nélkül futhat vagy hét évig. L. Z. Változik a támogatási rendszer Véget ér a mezőgazdaság mélyrepülése? Az idei agrártámogatásokra fordítható összeg elegendő lesz a mezőgazdaság zuhanórepülésének a megállításához - jelen­tette ki bemutatkozó sajtótájékoztatóján a földművelésügyi miniszter. Nagy Frigyes szerint az 1997. évi támogatási rend­szer a korábbinál jobb feltételeket teremt a gazdálkodóknak és hatékonyabban segíti az agrárpolitikai célok megvalósítását. Az ez évi agrártámogatásról szólva Nagy Frigyes el­mondta: költségvetési forrá­sokból 88 milliárd forint ál­lami támogatással számolnak, ez az összeg kiegészül a priva­tizációs bevételekből szár­mazó 5,3 milliárddal, vala­mint a különböző címeken tör­tént befizetésekből további 7,6 milliárd forinttal. így a szaktárca összesen 101 milli­árd forinttal gazdálkodhat az idén. A rendelkezésre álló összeg döntő részét a piacra jutás, a fejlesztés és a termelés támo­gatására kívánja a szaktárca fordítani. A miniszter fontos­nak tartja, hogy a támogatási rendszer elsősorban az áru­termelők, a hatékony terme­léshez szükséges méretű, az állam iránti kötelezettségeket teljesítő vállalkozások tevé­kenységét segítse. A gazdaságirányításhoz nélkülözhetetlen információ gyűjtése érdekében az állami támogatásokban elsősorban azok a gazdálkodók részesül­nek, akik regisztráltatják ma­gukat és adatokat szolgáltat­nak. Hiszen közpénzekről van szó, amelyekkel szigorúan el kell számolni, és szükség van arra, hogy felhasználásuk a jövőben nyomon követhető legyen. Nagy Frigyes a tárca kie­melt feladatai között említette az agrártermelés anyagi, mű­szaki biológiai alapjainak mi­nőségi és mennyiségi fejlesz­tését, az agrártermékek - min­denekelőtt a gabonafélék - pi­acának a stabilizálását, az in­tegráció és a termelők közötti szövetkezés fejlesztését, nem utolsósorban a kedvezőtlen adottságú térségek gondjainak enyhítését. A szaktárca az agrárbü­dzsében rendelkezésre álló 101 milliárdból mintegy 42 milliárd forintot a mezőgazda- sági és élelmiszer-ipari termé­kek piacra jutásának elősegí­tésére különített el. Szűkítette a direkt exporttámogatásban részesülő termékek körét, és csökkentette a • szubvenciós kulcsokat. A gabonapiac egyensúlyá­nak megteremtése valamint az árak kordában tartása végett olyan piackonform beavatko­zásokra kerül sor az idén, mint például a raktározási költsé­gek megtérítése, vagy az ál­lami készletekből történő ér­tékesítés. A beruházások támogatá­sára mintegy 22 milliárd forin­tot szán a földművelésügyi kormányzat. Kisebb módosí­tásokkal fennmarad a gépvá­sárlási támogatás. Jelentősen tovább fejlesztette viszont a minisztérium az építési vala­mint a szőlő- és gyümölcsül­tetvény-telepítési beruházások támogatásának rendszerét. Új elem az agrárszabályo­zásban a pályázatok. elbírálá­sának decentralizálása, azaz a megyék hatáskörébe utalása. Szintén új a termelői érdekelt­ségű, nagybani piacok létesí­téséhez nyújtandó beruházási támogatás. A termelési támogatások konstrukciója a nőivarú - szarvasmarha, sertés, juh, kecske - tenyészállatok be­szerzéséhez igényelhető ál­lami támogatással is bővül. Ennek igénybevételét azonban szigorú minőségi, állat-egész­ségügyi, ellenőrzési feltéte­lekhez köti a földművelésügyi tárca - közölte Nagy Fri­gyes. Újvári Gizella A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ állásajánlata 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 6-8. Telefon: 56/423-233 Létszám Kereset villanyszerelő Újszász 2 19 000-21 000 bádogos, tetőfedő Szolnok 2 15 000-30 000 ápoló Szolnok, Újszász 25 18 000-22 000 szülésznő Szolnok 10 Kjt. szerint agrár üzemmérnök Szolnok 1 Kjt. szerint üzletkötő, hirdetés- szervező Szolnok 5 jutalékos rendszer napközis nevelő Vezseny 1 24 300 gazdasági szak- tanácsadó Szolnok 1 Kjt. szerint 5100 Jászberény, Jásztelki u. 17. Tel.: 57/412-025; 412-225; 412-822 Létszám Kereset takarítónő * Jászberény 1 8000-10 000 szerszámlakatos Jászberény 1 30 000-50 000 kerékpárszerelő Jászberény 2 14 500-30 000 varrónő Jászapáti 10 18 000-25 000 varrónő Jászalsó­szentgyörgy 20 14 500-25000 asztalos Jászberény 4 20 000-35 000 forgácsoló ** Jászberény 1 30 000-50 000 szakács Jászberény 1 25 000-30 000 eladó Jászberény 2 15 000-30 000 cipész, eladó Jászberény 2 17 000-25 000 argonhegesztő Jászberény 3 30 000-40 000 targoncavezető *** Jászberény 2 25 000-35 000 beállító lakatos Jászberény 1 27 000-40 000 betanított munkás **** Jászberény 5 18 000-33 000 szg. adminisztrátor Jászberény 3 20 000-40 000 vendéglátó-ipari eladó, Jászberény felszolgáló 2 20 000-25 000 kereskedelmi vezető ***** Jászberény 1 50 000-60 000 * részmunkaidőben napi 4 óra *’ horizonteszterga *** gázüzemű targoncára vizsgázott *"* jászberényi lakos, csak női munkaerő ***** kereskedelmi üzemgazdász képesítéssel 5440 Kunszentmárton Mátyás király u. 5. Telefon: 461-523 Létszám Kereset cipőkészítő Öcsöd 3 17 000-20 000 biztosításszervező Kunszent­márton és körzete 10 jut. rendszerben kertészeti munkás Cserkeszőlő 1 17 000-20 000 gépészmérnök Szentgott­hárd 1 megegyezés szerint autószerelő Cserkeszőlő 1 20 000-30 000 autóvillamossági sze­relő Cserkeszőlő 1 20 000-30 000 ács, állványozó Kunszentm. 3 18 000-21 000 mezőgazd. mérnök Kunszentm. 1 30 000-40 000 pultos Kunszentm. 2 30 000-35 000 bolti eladó (videotéka) Kunszentm. 1 16 000-17 000 5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 3. Telefon: 56/350-994 Létszám Kereset kamionsofőr Túrkeve 2 20 000 (TIR, ADR) gépjármű-villamossági Mezőtűr 1 20 000 szerelő (tartós mn.) matematika és bármely Mezőtűr szakos tanár 1 közalk. tv. szerint biztosítási üzletkötő Szolnok m. 10 jutalékos szabó, varrónő Tűrkeve 4 17 000-21 000 Kindertojás-szerelő Mezőtűr 15 17 000-18000 esztergályos Mezőtűr 4 19 000-25 000 kőműves váltózó 3 40 000 5300 Karcag, Madarasi út 27. Telefon: 59/311-622 Létszám Kereset textilkonfekcionáló * Kisújszállás 6 14 500-tól textilkonfekcionáló Karcag 28 19 000-23000 gépi varró Kisújszállás 50 20 700-24 700 cipész Kisújszállás 2 20 000-30 000 cipőfelsőrész-készítő Kisújszállás 1 20 000-30 000 cipőfelsőrész-készítő vagy varró ** Karcag 6 15000-25 000 biztosítási foglalkozás kirendeltség 60 jutalékos területe személy- és vagyonőr *** Karcag 1 22 000-25 000 titkárnő Kisújszállás 1 megegyezés szerint * tartós munkanélküli ** tartós mn., ill. pályakezdő *** rendőrhatósági szakvizsga 5351 Tiszafüred, Kossuth tér 1. Telefon: 59/351-322/211 Létszám Kereset üzletkötő Tiszafüred 5 jutalékos vendéglátó-ipari eladó Tiszafüred 2 17 000 pultos Tiszaigar 1 17 000 5200 Törökszentmiklós, Táncsics u. 1/a Telefon/fax: 56/390-941, Tel: 56/390-190 Létszám Kereset üzletkötő * változó 1 teljesítmény szerint pultos Törökszent­2 megegyezés szerint miklós vasbetonszerelő Budapest, Dunántúl 2 300 forint/óra ács, állványozó Budapest, Dunántúl 2 300 forint/óra ív-, lánghegesztő Budapest, Dunántúl 2 300 forint/óra kőműves Budapest, Dunántúl 2 300 forint/óra segédmunkás Budapest, Dunántúl 2 300 forint/óra gyors- és gépíró Török­szentm. 1 30 000 akatos, hegesztő ** Törökszent­1 megegyezés szerint miklós elektroműszerész Törökszent­miklós 1 20 000 targoncás Törökszent­miklós 1 22 000 Kinder-össze­Törökszent­10 teljesítmény szerint szerelő *** miklós * román nyelv- és helyismerettel ** 30 év felettiek számára *** rehabilitáltak részére 5435 Martfű, Lenin út í/c Telefon: 450-049 Létszám Kereset cipőfelsőrész-készítő Martfű 10 18 000-22 000 gyógyszert, assziszt. Tiszaföldvár 1 megegyezés szerint

Next

/
Oldalképek
Tartalom