Új Néplap, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-02 / 1. szám

Hívorr MR BEMÜMET? TELEFONOS HIRDETÉS­FELVÉTEL: (S6)?2W2? Szilveszteri „hangulatjelentések” Csak az idő volt borús az év utolsó napján Ajászladányi vadászházban jó volt a hangulat Földig ért a felhők lába, aludni tértek a csillagok, amikor szilveszter estéjén út­nak eredtünk: vajon mikép­pen búcsúztatják az óévet az emberek? A zagyvarékasi elágazás­nál lévő Peti csárda és Gabi panzió hívogató fényei előtt álltunk meg először. Telt ház fogadott odabenn: negyvenöt vendég érkezett Szolnokról, Rékasról meg a környékről, sőt nyolcán úgy döntöttek: akár megzsibbad­nak, akár nem, ott alszanak. Fiatalok, középkorúak múlat­ták az időt: ették a hortobágyi húsos palacsintát, a maiba húslevest, a sült malacot, a ré­test, amelyeket természetesen az ilyenkor elmaradhatatlan pezsgő követett. A zenét Szabó László és együttese szolgáltatta, ez egyet jelent a név tulajdonosával, lévén a többi szintetizátor. Robogtunk tovább a világ­talan éjszakában, és találtunk embereket, akik ilyenkor is dolgoznak. Új szászon, a vas­útállomáson váltottunk pár szót Kovács Mihály forgalmi szóig .'lattevő. el.- Itt szilveszterezünk, dol­gozunk. Este hatkor kezdtem, reggel hatig tart a műszak. Csendes éjszakát várok, meg tizenöt vonatot legalább. Ott­hon a feleségem a kicsivel, majd reggel koccintok a pá­rommal az új évre. Társa, Bozsó Károly bólo­gat, de már teszi is fel (Folytatás a 3. oldalon) Zajlás és összefüggő jégtakaró a folyókon A Federal Express Magyarországon Sorokban Gyógy-szilveszter Zalakaros. Stílusos szilvesztert szerveztek a nemzetközi hírű fürdőhelyen, Zalakaroson, ahol kétszáz vendéget fogadott a gyógykert fedett termálfürdője névre szóló terítékekkel. A ki­adós szilveszteri vacsora közben és után az igényesebbek ruhástól, a szerényebbek fürdőruhában csillapították hevültségüket és mozgásszervi bántalmaikat a medence vizében. Felmentették a rendőrkapitányt Hatvan. Felmentették beosztá­sából Jusztin Ferenc rendőr alez­redest, hatvani rendőrkapitányt és helyettesét, Nagy László rendőr századost, a bűnügyi osztály ve­zetőjét. A megyei főkapitány az­zal indokolta döntését, hogy megromlott a viszony a két rend­őrtiszt között, s ez a munka rová­sára ment. Elmondta, hogy míg 1995-ig a hatvani rendőrkapi­tányság volt a legeredményesebb a megyében a bűnesetek felderí­tésében, addig 1996-ra erősen visszaesett ez a mutató. A közel­múltban kipattant botrány során két hatvani és egy gyöngyösi rendőrt függesztettek fel állásá­ból, ami ugyancsak nem tesz jót a hatvani rendőrök megítélésének. Az M3-as hatvani parkolójában bájaikat kínáló gyöngyösi prosti­tuáltak ugyanis a három rendőr­nek is juttattak, hogy hunyjanak szemet ténykedésük felett. Hóhelyzet Budapest. A havazás miatt mintegy 5-10 centiméteres friss hó fedi a fő- és mellékutakat or­szágszerte. A közlekedési út­vonalakat mindenütt szórják és ekézik. A viszonylag kicsi for­galom azonban - a folyamatos havazás következtében - to­vább nehezíti a közlekedést - közölte tegnap délben az MTI- vel az Útinform. 80 millió az új évre! Az 1. heti Két Lotti (33-ból 3- at) játékban a 3+3-asokra jutó nettó 80 081 427 forint tovább halmozódik. A 3 találatosok nettó nyereménye: 30 167, a 2 találatosoké: 1292 forint. A Két Lotti nyerőszámai: 5 7,35 és 6, 36, 38. A Duna felső szakaszán má­sodfokú jégvédelmi készült­séget rendelt el a Győri Víz­ügyi Igazgatóság, miután szlovák területen erősen zaj­lik a folyó. A magyarországi szakaszon jelenleg közepes erősséggel zajlik ajég; az Or­szágos Vízügyi Felügyelet il­letékesének tegnapi tájékozta­tása szerint a folyómeder víz­felületét mintegy 70 száza­lékban fedi. Ennél nagyobb kiterjedésű jégtakaróra tartósan mínusz 10 Celsius-fok alatti hőmér­séklet esetén lehet számítani. A helyzetre való tekintettel mától Bajánál készenlétben állnak a jégtörő hajók is. Összefüggő jégtakaró bo­rítja a Felső-Tiszát; Tokaj fö­lött helyenként 15-30 centi- méteres vastagságú ajég, To­kaj és Tiszalök között pedig 10-13 centiméter. Az Észak- magyarországi Vízügyi Igaz­gatóság öt jégtörő hajóból álló flottillája a hideg idő be­állta óta bevetésre készen áll. Ombódi István igazgatóhe­lyettes főmérnök elmondta: két jégtörő hajót a tiszalöki vízierőmű és duzzasztó vé­delmére rendeltek ki, ám egy­előre csak figyelőszolgálatot tartanak. Három jégtörő To­kajban, a Tisza-Bodrog tor­kolatánál horgonyoz, a téli kikötőt vigyázza. Mivel a meteorológiai elő­rejelzések továbbra is hideget ígérnek, a folyó vízhozama is kicsi, ezért a következő na­pokban nem kell tartani jég­zajlástól, a hajók viszont szükség szerint azonnal be­vethetők. A világ egyik legnagyobb szállí­tási vállalatának, a Federal Ex- pressnek magyarországi képvise­lője, a Royal Éxpress Kft. az idén közel 400 millió forintos forga­lommal számol. A múlt évben, 1996-ban a cég forgalma 300 millió forintot tett ki. Csépes György ügyvezető igazgató az MTI-nek elmondta, hogy megbí­zóik között van a magyarországi IFOR-bázis, számos követség, valamint több száz vállalat. A 100 százalékban magyar tőkével működő cég használja a Fédrái Express számítógépes világháló­zatát. így a világ mintegy 220 or­Papp Károly, az alattyáni Úttörő Vadásztársaság képviseletében elmondta, bizonyítani tudják, hogy társaságuk megtette az első lépést, várták a jásztelkiek jelent­kezését, felvételükről pedig ké­sőbb döntöttek volna. Nem utasít­ják vissza a szomszédos telepü­lésről érkezők jelentkezését, hisz jelenleg is tizenegy jásztelki va­dásztársuk van. Papp Károly sze­rint arról van szó, néhányan nem bírták kivárni, hogy felvegyék őket a vadászok közé. Hozzá­tette: neki személy szerint tíz évet szágába vállalnak szállítást. Ma­gyarországon az idén újabb kép­viseleti irodákat nyitnak több vá­rosban. Az összforgalmon belül a nemzetközi futárszolgálat része­sedése eléri a 65 százalékot. Emellett belföldi szállítmányo­zással is foglalkoznak. A Royal Express Kft. a hazai futárszolgá­lati piacon a negyedik helyet fog­lalja el. A Federal Express na­ponta 2,5 millió csomagot szállít a világ minden részére, évi for­galma eléri a 10 milliárd dollárt. Több mint 550 saját repülőgéppel rendelkezik, és 325 repülőtérrel áll kapcsolatban. kellett várnia arra, hogy felvételt nyerjen a társaságba, és jelenleg is többen vannak már évek óta a várólistán, tehát alapvetően meg­érti a türelmetlenséget. Bár a be­szélő viszony megszakadt közöt­tük, érdeklődve figyelik az új tár­saság megalakulását, gazdálko­dását. Még az Úttörő Vadásztár­saságnak is - amely ’97-ben ün­nepli félszáz éves jubileumát -, az adott feltételek, a vadászház, a fácánnevelő megléte mellett is nehéz a vadgazdálkodás. Az újaknak még nehezebb lesz. Hóval, jéggel búcsúzott az 1996-os esztendő, hava­zással kezdődött az 1997-es. Megyeszerte zord téli kép tá­rul elénk. Felvételünk Cibakházán örökített meg egy utca­részletet. FOTÓ: MÉSZÁROS Alattyáni és jánoshidai vadászok vitája Megszakadt a beszélő viszony Nemrégiben adtunk hírt az új jásztelki vadásztársaság létrejöt­téről. A társaság elnöke akkor azt nyilatkozta: megalakulásuk egyik oka, hogy a szomszéd település, Alattyán vadásztársa­sága nem mutatott fogadókészséget irántuk. Részvénytársaság lett a Tisza-Coop Már 6,5 milliárd az éves forgalom A Tisza-Coop Kft. az elmúlt négy és fél évben végzett munkája eredményeképpen nemrég részvénytársasággá alakult. A létesítés évében tizenhét áfész szövetkezett azzal a céllal, hogy a boltok, üzletek áruellátását maga­sabb szinten biztosítsa, bő­vüljön a választék, korsze­rűsödjék az árubeszerzés, a kiszolgálás minden mozza­nata. Napjainkban ez a részvénytár­saság Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Békés és Pest megyében már harmincnyolc szövetkeze­tét tömörít. Hasonlóan a létszám alaku­lásához, a forgalom is merede­ken emelkedett az eltelt idő­szakban: az első évben 1,2 mil­liárd, a másodikban 3 milliárd, a harmadikban 4,5 milliárd, és tavaly már 6,5 milliárd forint volt. A kilenctagú igazgatóság el­nöke dr. Rédei István, a rész­vénytársaság vezérigazgatója pedig Gazdag Sándor lett. Az ötszáz boltba és üzletbe ötven-hatvan teherautó szállítja rendszeresen és folyamatosan a 4500 terméket, ami élelmisze­reket, vegyi árukat, napi cikke­ket jelent. A részvénytársaságban száz- hatvanan dolgoznak, és jelenleg már mintegy nyolcezer négy­zetméter alapterületű korszerű raktárral is rendelkeznek. Ami a Tisza-Coop új működ­tetési formáját illeti, az átalaku­lás révén remélik, hogy ily mó­don eredményesebben vehetik fel a versenyt az országban megjelenő nagy, nemzetközi cégekkel, vállalatokkal. D. Sz. M. Ismert művészek fellépésével elő- szilvesztert rendeztek hétfőn este Szolno­kon, a tiszaligeti Olaj-csarnokban. A több mint négyórás műsort élő adásban közvetí­tette a Szolnoki Városi Televízió, ezáltal több ezren szórakoztak a változatos műsor­számokon. Képünkön Komár László (bal ol­dalon) és Csala Zsuzsa látható, fotó: mészáros Szilveszter a legmélyebb szénbányában Közép-Európa legmélyebb felszín alatti szénbányájában virradt az új esztendő tizenhét mecseki bányászra, ők tartot­tak szilveszteri ügyeletet hét­száz méter mélységben lévő munkahelyükön a Pécsi Erőmű Rt. komlói üzemében, Zobák-aknán. Amint arról a bánya diszpé­csere az MTI-t tájékoztatta, a komlói üzemben Szilveszter és Újév napján nem folyt ugyan széntermelés, de a bá­nya biztonságvédelme ilyen­kor is megköveteli a folyama­tos ügyeletet. A bányászok a szigorú biztonsági előírások miatt nem vihettek magukkal éjféli koccintáshoz szükséges kellékeket, így aztán csupán baráti kézfogással kívántak egymásnak bányászköszön­téssel „jó szerencsét” az új esztendőre. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom