Új Néplap, 1996. november (7. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

$feie­HOL­MI ? Heti tévé-, rádió-, moziműsor és programajánlat Vita a költség­vetésről 2. o. Szűkülő piac, szolid eredmények 3. o. Közel tízezer forintos hőszámlák 3. o. [•Mi J I TOVÁBB? KÖZÉPFOKÚ ISK AJÁ 33EHBBI Rövidesen Szolnokon készülnek az év autójának, a Fiat Bravónak és Bravának az eredeti gyári üléshuzatai is, mivel a MABO Kft.-nél varrják és állítják össze a Punto, Dedra gépko­csik és IVECO teherautók üléshuzatainak egy részét. A havonta 15 ezer autóra elegendő üléshuzatot készítő vállalkozásnál a mi­nőségi munka mellett keresik a termelés bővítésének a lehető­ségét, hiszen a megnövekedett igények miatt 25 százalékkal szükséges felfuttatni a termelést. Ehhez a munkaügyi központ segítségével sikerült megfelelő létszámú munkaerőt (zömmel pályakezdő fiatalokat) találniuk. fotó: mészáros Vöröskereszt: kevesebb pénzből több szolgáltatás A Vöröskereszt, az ország legnagyobb társadalmi szervezete kap ugyan állami támogatást (a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet 8,6 milliót évente), ám ez közel sem fedezi a kiadáso­kat - hangzott el a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének tegnapi sajtótájékoztatóján. Megyénkben csak a megyei, va­lamint a szolnoki és a jászberé­nyi önkormányzat tud biztosí­tani a karitatív tevékenységhez kisebb-nagyobb összeget. Bevé­teli forrás 1993 óta a gépjármű- vezetők egészségügyi vizsgájá­nak a díja, amit a Vöröskereszt kap. A pénztárat gyarapítják a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok, melyek rövidesen elkezdődnek. A magánadomá­nyozók száma egyre csökken. Pedig nagy igény mutatkozik a Vöröskereszt szolgáltatásai iránt. Ilyen például a gyógyá­szati segédeszközök kölcsön­zése, mankót, tolókocsit tudnak adni havi 50-500 forintos áron, a szociális intézményeknek pédig tartós használatra biztosítják a szükséges felszerelést. A kis­gyermekes családoknak nagy gondot okoz a babakocsi, a já­róka, a csecsemómcrleg megvé­tele. Ezeket is kölcsönözhetik igen olcsón a megyei irodában. Jászberényben nappali melege­dőt működtetnek hajléktalanok­nak, Szolnokon pedig a Győrfi István úton ingyen osztanak ru­hát, valamint lehetőség szerint élelmet is. Szintén a rászorulók­nak karácsonykor csak Szolnok környékén 2-3000 szeretetcso- magot osztanak szét. Fontos feladata a Vöröske­resztnek a véradás megszerve­zése. Ennek a munkának a megfelelő színvonalát mi sem üizonjitja jobban, mint hogy Jász-Nagykun-Szolnok me­gyében eddig még vérhiány nem volt. A Hetényi Géza Kórház öt­százezer forintot adott a Vö­röskeresztnek a véradók méltó megbecsülésére. A kórház Egészségünkért Alapítványán keresztül szintén eljutnak nagyon fontos forin­tok a Vöröskereszt kasszájába. Előkészületek a karácsonyi vásárra A hagyományokhoz híven idén decemberben is megrendezi a Kiskereskedők Országos Szö­vetségének megyei szervezete a karácsonyi vásárt, vagy ismer­tebb nevén a karácsonyi falut. A szokásos helyen, a Hild téren várják a vásárlókat. Körülbelül 130 árus jelentkezésére számí­tanak a szervezők. Nagy Fe­renc, a Kisosz megyei elnöke abbéli reményét fejezte ki, hogy a karácsonyhoz méltó, színvonalas, minden igényt ki­elégítő árukínálattal állnak ki az eladók a vevőközönség elé. December 4-én, szerdán nyit a „falu”, s 24-én délben zárja be kapuit. Esténként a sátrak és a pavilonok biztonságát őr vi­gyázza majd, mint ahogy tették azt az elmúlt esztendőben is. Költségvetési bizottsági ülésen Hová, merre, szolnoki szimfonikusok? A Szolnoki Városi Közgyűlés költségvetési bizottsága ülést tartott tegnap délután. Húsz kü­lönböző kérdésben kellett állást foglalnia, illetve javaslatot ten­nie, közöttük egy hosszú idő óta húzódó - csaknem egy esz­tendeje tartó - megoldásra váró vitás kérdésben: hogyan alakul­jon a zenei közéletet élénken foglalkoztató városi szimfoni­kus zenekar sorsa, illetve ho­gyan hidalható át a jelenleg csak mélyülő szakadék, amely a két intézmény, a városi zene­kar és a városi színház között támadt. A bizottsági ülésen ki­fejtette véleményét Báli József, a szimfonikusok igazgató-kar­mestere, határozottan érvelve egy független, autonóm szim­fonikus zenekarért, míg a szín­ház direktora a totális színház - növekvő számú zenei előadá­sok, táncestek - zenei igényei­vel indokolta a színház zeneka­rának létrejöttét. Az elhangzot­tak egyértelműen mutatták a megromlott jelenlegi viszony megszüntetésének vágyát, s hogy a kérdés miként oldható meg, enyhítendő a feszültséget. Schwajda György sajnálatát fe­jezte ki a helyzet dy mértékű elmérgesedése miatt. A vitában végül is elhangzott, s ebben egyetértés mutatkozott, hogy (Folytatás a 3. oldalon) Vádemelési javaslat a Pannónia-ügyben Szőrmeexport - megbundázott vámokmányokkal Elkészült a megye első atlasza Sokan haszonnal forgathatják Az eredetileg tervezett határidőhöz képest némi késéssel ugyan, de végre elkészült a megye összes településének térké­pét és fontosabb adatait tartalmazó atlasz. A részletekről teg­nap sajtótájékoztatón számoltak be a megyeházán. Fél év telt el azóta, hogy a kunszentmártoni Pannónia Szőrme­feldolgozó Rt. vezérigazgatója a rendőrségtől kért segítséget: fegyveres ukránok megzsarolták őt. A nyomozók azonban a bajok eredetére is kíváncsiak voltak, így nem sokkal később maga a feljelentő is meglehetősen gyanússá vált. Mint elhangzott, a ’90-es évek végén az ország 3200 te­lepüléséből csupán száz-egy- néhány rendelkezett általános célú térképekkel. A hiányt pó­tolandó a gyulai Hiszi-Map Kft. 1994-ben kezdemé­nyezte, hogy atlaszokat állí­tanak össze az ország vala­mennyi megyéjéről, s ehhez a legkisebb települések térképét is elkészítik. A sorozat hetedik tagja­ként, hét hónapos adatgyűjtő és topográfiai munkát köve­tően a napokban látott napvi­lágot Jász-Nagykun-Szolnok megye atlasza, az eddigi gya­korlatnak megfelelően há­romnyelvű ismertetővel és vállalkozói almanachhal ki­egészítve. A 8 ezer példány­ban megjelent, 1500 forintért megvásárolható kiadvány el­készítéséhez 39 önkormány­zat 2,8 millió forinttal járult hozzá, emellett jelentős tá­mogatást nyújtott a Vállalko­zásfejlesztési Alapítvány, az OTP, az áfészek, a takarék- szövetkezetek, valamint 117 vállalkozás, köztük lapunk kiadója is. Az atlasz - készítői szerint - egyfajta infrastruktúrát képvi­sel, s mindenekelőtt vállalkozá­sok, intézmények forgathatják haszonnal. E mellett a rendőr­ség, a mentők és a tűzoltók munkáját is segítheti a kiad­vány, illetve az azt megalapozó számítógépes térkép- és adatál­lomány. Az ország legnagyobb tér­képkiadójává fejlődött Hiszi- Map tervei szerint az atlaszt há­rom- évenként frissítik fel.L.Z. Azóta az ügy egyik szálát már „elvarrták”, a vezérigazgató és három társa ellen - többek kö­zött - vesztegetés gyanúja miatt indított bűnügy aktáit a főkapi­tányság gazdaságvédelmi osz­tálya most adta át vádemelési javaslattal az ügyészségnek. A nyomozás végére kikristályo­sodtak azok a. körülmények, amelyek az ügy végkifejleté­hez, a fegyveres zsaroláshoz elvezettek. A rendőrség által megállapított alapos gyanú sze­rint a vezérigazgató a cég érde­kében kívánt ukrán exportlehe­tőségeket kiaknázni. Ez persze űiég egyáltalán nem baj, ám a külkereskedelmi ügyletet - bi­zonyos kedvezőbb pénzügyi feltételek reményében - nem a törvényes módon óhajtották dokumentálni. (Folytatás a 3. oldalon) Húszgyermekes család Fácánkert. Az ország legnépesebb családja a Tolna megyei Fácánkerten, illetve egy közeli tanyán él. Lukács Emőéknek 20 gyermekük született. Megkoszorúzták Fáy András em­léktábláját tegnap Szolnokon, az OTP megyei igazgatóságának dolgozói. A világ­takarékossági napon minden évben koszo­rút helyeznek el a szolnoki emléktáblánál, valamint a törökszentmiklósi Fáy szobornál, ezzel emlékeznek meg az első magyar taka­rékpénztár megalapítójáról, fotó: mészáros Gazdaságpolitikai fórum Budapest. Ha a baloldal összefog, van kilátás arra, hogy az ország kilábaljon a válságból és megváltoztassuk a gazdasági és politikai irányvonalat - mondta Mocsáry József köz­gazdász, az MSZP Baloldali Tömörülésének tagja, a BET tegnapi gazdasági fórumán. Morva Tamás, a Munkáspárt közgazdásza a Horn-kormány szemére vetette, hogy folytatja Antall József kabinetjének gazdaságpolitiká­ját. A tanácskozáson részt vett Szakolczai György közgazdász, a KDNP tagja. Jelenlétét azzal magyarázta, hogy mint keresztény, a szegények oldalán áll, hasonlóan a BET-hez. Rekonstrukció Miskolc. Tavaly óta a tiszalöki vízlépcső re­konstrukciójára több mint százmillió forintot költöttek. A munka jövőre folytatódik. Idegenrendészeti ellenőrzés Makó. A Makói Városi Rendőrkapitányság és a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ munkatársai idegenrendészeti ellenőrzést tar­tottak. Hat vállalkozótól összesen 35 román ál­lampolgárt állítottak elő. Tiszaroff több utcájában most készítették el a végleges aszfaltburkolatot a Deb- mut Rt. dolgozói. Lakossági hozzájárulásból építették meg az útalapot, ezt követően vál­lalta az önkormányzat a záróréteg elkészítését. Közel 5 millióba került az ötezer négy­zetméter aszfaltozása. fotó-, mészáros j

Next

/
Oldalképek
Tartalom