Új Néplap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

A nagybácsi nem kukoricázott 3. o. Érdekességek 6. o. Házasodjunk, haj, haj, haj! 7. o. Kapunyitás Shakespeare-rel 7. o. Sport 10., 11. o. Sorokban KDNP-választás Két év után - az Országos Vá­lasztmány döntése alapján - is­mét vezetőséget választott a KDNP Szolnok városi szerve­zete. Hétfőn este a tagok ismét dr. Rusvai Antalt bízták meg az elnöki teendőkkel, míg a titkár Nagygyörgy Zoltán, gazdasági vezető Bótyik Margit lett. Meg­választották a vezetőségi tagokat és megyei küldötteket is. Lottónyeremények A 39. játékhéten egy darab ötta- lálatos szelvény volt. Nyeremé­nye 170.000.000 forint. Négyta- lálatos szelvény 27 darab volt, nyereményük egyenként 617 162 forint. Három találatot 2198 fogadó ért el, nyereményük 7581 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 78 346 darab, ezekre 372 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt - nettó - nyereményösszeg: 70 000 000 forint. Telitalálatos dzsókerszám nem volt. A következő hétre át­vitt dzsóker halmozódó nyere­ményösszeg: 27 539 512 forint. A hatos lottón hattalálatos szelvény nem volt. 5 plusz 1 ta- lálatos szelvény 1 darab volt. Nyereményük egyenként 10 982 155 forint. Öttalálatos szelvény 46 darab volt, ezekre 71 087 fo­rintot fizetnek. Négytalálatos szelvény 2209 darab volt, nye­reményük 1605 forintot érnek. Három találatot 36 748 fogadó ért el, ezekre egyenként 338 fo­rintot fizetnek. A következő hétre átvitt - nettó - 6 találatos nyereményösszeg: 71 000 000 forint. Totónyeremények A totó nyereményei a jövede­lemadó levonása után a követke­zők: 13 plusz egy találatos szel­vény nem volt, a következő hétre átvitt nettó nyereményösszeg 8 683 691 forint. 13 találatos szel­vény 2 darab, nyereményük egyenként 1 712 728 forint, 12 találatos szelvény 88 darab, nye­reményük 29 194 forint, 11 talá­latos szelvény 1368 darab, nye­reményük 1878 forint, 10 talála­tos szelvény 11 094 darab, nye­reményük 386 forint. Góltotó: 4 találatos nem volt, a következő hétre átvitt nyereményösszeg 119 595 forint. 3 találatos 28 da­rab, nyereményük 4271 forint. Hívorr MÁR bennünket? TELEFONOS HIRDETÉS­FELVÉTEL: (,52)92^2* Folytatódik a kunszentmártoni zsinagóga épületének a felújítása. Évekkel ezelőtt rendbe hozták a tetőzetet és a tornyok bádogozását, most a külső vakolatot fejtik le a helyi Pallér Építőipari Bt. dolgozói. Megyénk egyik legnagyobb és legszebb zsinagógája nemso­kára ismét régi fényében pompázik majd. fotó: mészáros A kedvezőtlen időjárás ellenére Nem volt rossz az idegenforgalmi szezon Bár az idei turistaszezon rö- videbb volt a szokásosnál a rossz idő miatt, a megyében, a sajátosságok következtében kevésbé lehetett ezt érzékelni. Mint Szilágyiné Katona Ilona, a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat igazgatója elmondta, a gyógyturizmust, a rendezvény-, a horgász-, a falusi turizmust az időjárás kevésbé befolyásolja, s a megye idegenforgalmi kínálatá­ban ezek jelentős arányt képvi­selnek. A szolnoki Tisza Szálló, Berekfürdő, Cserkeszőlő válto­zatlanul népszerű a hazai és a kül­földi vendégek körében. Nem volt sok gondjuk a szállodáknak, inkább a kempingek érezték meg a hűvösebb nyarat, bár ez sem volt egészen egyértelmű, mivel a külföldiek most is megjelentek, s általában hosszabb tartózkodásra. Elsősorban a hazai, hétvégi ki­rándulók voltak kevesebben. A bezárt szolnoki tiszaligeti kem­ping és a motel kiesése azonban valószínűleg okozott némi visz- szaesést. Pontos idei adatok még nem állnak rendelkezésre, a ten­denciák azonban már jól érzékel­hetők. (Folytatás a 3. oldalon) Helyi bíróság dönt munkaügyi vitákban A Szolnoki Munkaügyi Bírósághoz érkezett ügyek száma csökkent az utóbbi években. A két évvel ezelőtti statisztikák (1994-ben 1308, 1995-ben 447, 1996 első nyolc hónapjában 379) a jelenleginél jóval nagyobb számokat takarnak, ezt a kiugrást azonban egyetlen ügycsoport, a „pedagógusügyek” produkálták. Mint az dr. Nánási Illés, a me­gyei bíróság elnöke elmondta, nem elsősorban a folyamatos ügyszámcsökkenés az oka a múlt héten a kormány által el­fogadott bírósági reformkon­cepciónak, amely szerint meg­szűnnek a munkaügyi bírósá­gok. A változás sokkal inkább a bíróság reformjával hozható összefüggésbe, hisz a munka­ügyi bíróság volt az egyetlen külön bíróság. A koncepció szerint a meg­szűnő munkaügyi bíróságok feladata a megyéi bíróságok székhelyén működő városi bí­rósághoz - szűkebb hazánkban a Szolnoki Városi Bírósághoz - kerül át.- Ez a gyakorlatban semmi gondot nem okoz - mondta az elnök -, mivel az új rendszer­ben is ugyanaz a három kivá­lóan felkészült kolléga kapja majd, mint a helyi bíróság munkaügyi csoportja, ezeket az ügyeket. Nem áll fenn tehát annak a veszélye, hogy az amúgy is nagy ügyszámmal dolgozó vá­rosi bíróság e tervezett változás miatt tovább terhelődne.-hgy­A lakosság ébersége mentette meg a környezetet? Higannyal szennyezett a talaj A jászapáti szeméttelep környékén fúrt kutakból, talajból vett mintákban a tisztiorvosi szolgálat laboratóriumi vizsgálatai az egészségügyi határértéknél magasabb higanyszennyeződést mutattak ki - tudtuk meg dr. Pazsa Tibortól, a megyei ANTSZ Környezet-egészségügyi Osztályának vezetőjétől. A lakossági panasz nyomán az év első felében megindult eljárás először a szeméttelep bezárását eredményezte. E napokban az előzetes környezeti hatástanul­mányhoz szükséges laboratóri­umi vizsgálatokat készítik. (Folytatás a 3. oldalon) Szolnokon közérdek is az ’56-os megemlékezés Ismét ledől a Sztálin-szobor 1956 közelgő évfordulója tiszteletére közös ünneplésre hív mindenkit a szolnoki Közérdek Alapítvány. Úgy gondolják, hogy igenis ki kell beszélni, el kell mondani mindazokat a tör­téneteket, amelyek bennünk rekedtek 1956-ról, hiszen erejük­kel még a jelképes Sztálin-szobor is ledönthető október 23-án. A szolnoki Közérdek Alapít­vány - amelyet 1994-ben ma­gánszemélyek hoztak létre - cé­lul tűzte ki, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 40. évfordulóját ne csak hivata­losan, hanem civil alapon is ünnepeljük meg. Alapgondola­tuk szerint meg kell „beszél­tetni” ’ 56-ról az embereket, il­letve október 23-át össznemzeti ügyként - mint amilyen 1956- ban volt - kell megünnepelni. Ezért is szólítják meg a szol­noki polgárokat, diákokat. Mint felhívásukban fogalmaznak: közös ünnepelnivalónk van, a 40 éves forradalom. Palotay Judit, az alapítvány egyik létrehozója elmondta: ter­veik szerint az ünnep napján, este 6 órakor a szolnoki vasútál­lomás előtti téren találkoznának az ünnepelni vágyók, és közösen mennének fáklyákkal a Ver­seghy parkba, hogy ott újra le­döntsék Sztálin jelképes szobrát. (Folytatás a 3. oldalon) A tízes és a húszas végnapja Filléres búcsú Ezentúl legfeljebb már csak „filléres emlékké” válhat a 10 és 20 filléres pénzérme, hiszen mától már nem lehet vele fi­zetni, mivel a Magyar Nem­zeti Bank (MNB) kivonja őket a forgalomból. Mint azt az MNB megyei igaz­gatóságán megtudtuk, a 10 és 20 filléres pénzérmék 1996. szep­tember 30-ig, azaz tegnapig számítottak törvényes magyar fizetőeszköznek. Ezt követően senki sem köteles azokat fizeté­sül elfogadni. A fillérek elévülési határideje 1997. december 31. E dátumig az MNB megyei igazgatóságai - a Jász-Nagykun-Szolnok me­gyei igazgatóság a megszűné­séig - hétfőtől péntekig a pénz­tári órák ideje alatt (8-tól 13 óráig) a 10 és 20 filléres érméket kicserélik nagyobb címletű ér­mére, illetve bankjegyre. (Egyébként a még hivatalos jegybanki szabályozás alapján, a jegybanktörvény szerint minden pénzintézet és posta köteles be­váltani a filléreket.) Az érméket váltási jegyzék kiállítása mellett - ezen feltün­tetve a darabszámot, forintösz- szeget, nevet, lakcímet -, címle­tenként különválogatva (nem rolnizva) kell a pénztárba befi­zetni. Újabb pénzérméktől búcsúz­hatunk el tehát a mai napon. Ez­után legfeljebb csak a gyűjtők - vagy az alumíniumérméket em­lékül elrakók - nézegethetik a 10 filléresen „röpdöső” békega­lambot vagy a 20-as búzakalá­szait. A legfőbb gond csak az, hogy a 10 és 20 filléresnek végső búcsút intve sajnos min­dennapi filléres gondjaink egyál­talán nem szűnnek meg. B. Gy. Trma néni levette a tűz- l helyről kis lábasát, és a szerényen megtérí­tett asztalra tette. Hú'vösödött, de még nem gyújtott be. Drága a szén, a fa, spórolni kell vele. Lámpát is majd csak akkor kapcsol, ha már öregebb lesz az este. Addig majd elüldögél kint a konyhában. A tévében sem adnak jó műsort, a sok gyilkolós-véres filmet már régen nem nézi. A politikai műsorokról meg végképp hallani sem akar. Különben sem igazodik már el nagyon ezeken pártokon. Mind csak veszek­szik meg mondja a magáét. Szavazni még el­ment, de akikre a voksát adta, azóta azokban is csalódott. A múltkor az arcába vágta az idő­seknek valaki, hogy ők csak eltartottak a tár­sadalom nyakán. El is szégyellte magát Irma néni rendesen. Három gyereket nevelt fel, sze­rétéiben, boldogságban, mindent magadva számukra. Az egész életét végigdolgozta, re­mélve, hogy amikor a pihenés ideje eljön, ak­kor egy kicsit élvezheti is majd az életet. Ehe­lyett a létminimumot éppen meghaladó nyug­díjat „élvez”. Ennyi jutott a számára, miköz­ben minden csak drágul. A boltban legfeljebb csak körbesétál a pultok között. Még jó, ha nem nézik tolvajnak, bár a múltkor nagyon fi­gyelték, hogy mit akarhat ez a kopott kabátú öregasszony. A kenyér, a tej már-már luxus­cikk. Pedig beosztással él, kis igénnyel. Nem mintha nem lennének vágyai, de alkalmaz­kodó típus. Rákénysze­rül. Rákényszerítik. A múltkor olvasta, hogy valahol Európa nyugati, szerencsésebb felén az idősek számára a nyugdíjaslét tényleg a pi­henés időszaka. Jut idő kertészkedésre, szín- házra-mozira, sőt, ilyenkor utazgatnak szerte­szét a világban. Irma néni leggyakrabban a férje sírjához megy ki - busszal, mert az legalább számára már ingyen van - a temetőbe. Ott elüldögél a sír mellett. Aztán van úgy, hogy gyalog megy haza, mert az orvos azt mondta, az egészséges. Mikor legutóbb ott volt, akkor is felírt neki egy csomó gyógyszert. Teljesen feleslegesen, mert úgysem tudja őket kiváltani. Pedig nem úgy működik már a ketyegő, ahogy kéne, az ízüle­tek is rozsdásodnak. Az ember dereka is sok­szor szaggat. Megszaporázta lépteit, mert tudta, hogy otthon már nagyon várja a kiskutyája, ővele olyan jól el lehet beszélgetni, mindig meghallgatja. A gyerekek az unokákkal már egyre ritkábban nyitják rá az ajtót. Mindig si­etnek, rohannak, elfáradnak a sok munkában. Amíg gondolataiban kalandozott, kihűlt az étel. Pedig ünnepi menüt főzött: far-hátat és csirkeszárnyat. Elvégre ünnep van ma, októ­ber 1-jén. Az idősek világnapja. Baranyi György Far-hátas ünnepnap Az idősek világnapja alkalmából a szolnoki Kertvárosi Általános Iskola és Művelődési i Ház szervezésében kedvezményes hagyma-, krumpli- és ruhaneművásárt tartottak az idősek j számára. Szerdán egészségügyi szolgáltatást nyújt a MÁV-kórház laboratóriuma, pénteken pedig érdekvédelmi tájékoztató és vacsora várja a korosabb embereket. fotó: csabai ]

Next

/
Oldalképek
Tartalom