Új Néplap, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

Halkan túlkiabáltuk nyelvtestvéreinket Csak Kisújszálláson elégedettek a szurkolók A labdarúgó megyei I. osztály eredményei 7., 8., 9. o. Hívorr MÁR BEMÜMEr? HIRPETÉS­FELVÉTEL _______________________ S zombaton búcsúztatták el Szolnokon azokat a békefenntartókat, akik a Sínai-fél- szigeten tavaly szeptember óta szolgálatot teljesítő társaik egy részét váltják fel. A tizenöt rendőr, valamint tizenhárom hivatásos tiszt és szerződéses katona a Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők (MFO) táboraiban elsősorban katonai rendészeti feladatokat lát majd el, Tö­rök Ferenc mk. alezredes, a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola tanszékvezető-helyettesének irá­nyításával. FOTÓ: ILLYÉS CSABA Ünnepélyes tanévnyitók a hét végén Munkatársaink karcagi, kisújszállási, mezőtúri, törökszentmiklósi és tiszaörsi tudósításai Tanévnyitó a mezőtúri református templomban - mészáros ­Döntés várható Ferihegy II. ügyében Göncz Árpád Nyíregyházán „Az elmúlt három nap tapasz­talatai ismét megerősítettek abban a meggyőződésemben, hogy a magyar társadalomnak van ereje önmagát megújítani, csak ne kívánjuk, hogy öt év alatt hozzon be 250 éves el­maradást” - e szavakkal ösz- szegezte hét végi háromnapos kelet-magyarországi látogatá­sát vasárnap délután Göncz Árpád Nyíregyházán. A Gyöngyöst, Tiszadobot, Deb­recent, Hajdúszoboszlót és Tiszvasvárit érintő körút utolsó állomásán, Nyíregy­háza-Sóstón az Iskolaszövet­ségnek a szociális munkával és a szociálismunkás-képzés- sel foglalkozó szakmai konfe­renciája megnyitóján a köz- társasági elnök a társadalmi szolidaritásra hívta fel a fi­gyelmet, amely sokkal ered­ményesebb lehet az állam ha­tékonyságánál. Az államfő szerint a mai magyar társada­lom „értékközti” állapotban van, amikor is megbomlottak az érték- és érdekegyensú­lyok. Göncz Árpád úgy véli: az értékrend mindenki által elfogadható közös minimuma a humánum lehet. Kérdésre válaszolva a köztársasági el­nök elmondta: az országot járva nem látja a sokat han­goztatott elfásultság jeleit. „Fáradtsággal, megviseltség- gel találkoztam, de remény- vesztéssel nem” - fogalma­zott az államfő. Bélyeggyűjtők sikere Augusztus 12-e és 18-a között a Hungária 1100 Budapest ’96 elnevezésű nemzetközi bélyegkiállításon Nagy József Szolnok a filatélia tükrében című könyvével és Morva László Az első világháború tábori postája című kiállítási anyagával nagyezüst díjat ért el. A Magyar Filatéliai Tudo­mányos Társaság augusztus 23-án és 25-én rendezett vi­lágtalálkozó kiállításán Szol­nok postatörténetét bemutató gyűjteményével is szerepelt Nagy József. Mindkét gyűjtő a Szolnoki Bélyeggyűjtő Kör tagja. Az államosítás óta tegnaptól ismét van református általános iskola Karcagon. Az önkor­mányzat a Kálvin út 2. alatti is­kolaegységet, az egykori re­formátus iskolát adta át haszná­latra az egyháznak. A tegnap megtartott tanév­nyitó istentiszteleten dr. Kocsis Elemér, a Tiszántúli Reformá­tus Egyházkerület püspöke ige­hirdetésében szólt a 450 éves múltra visszatekintő református oktatásról, melyre az itteni munka is épül majd. Nem elég tudni, mivégre vagyunk a vi­lágban, tudni kell, mi a küldeté­sünk is - hangoztatta a pedagó­gusoknak. Nagy Kálmán esperes kö­szöntötte a megjelenteket a fenntartó testület nevében. Ez­után a Karcagi Nagykun Re­formátus Általános Iskola tan­testülete letette az esküt a gyü­lekezet előtt, majd Földváriné Simon Ilona igazgató megnyi­totta az 1996-97-es tanévet. Dr. Fazekas Sándor polgármes­ter az önkormányzat nevében, Szabó József a. megyei közgyű­lés alelnöke a megyei testület nevében kívánt sok sikert az is­kolának. (Folytatás a 3. oldalon) Döntésközeli helyzetbe jutott az elmúlt hét végére Ferihegy II. bő­vítésének ügye. Lotz Károly köz­lekedési miniszter az MTI érdek­lődésére elmondta: Medgyessy Péter pénzügyminiszter értesítette arról, hogy a repülőtéri fejleszté­sek finanszírozására a CIB által alakított befektetői konzorciumot tartja megfelelőnek. Jelenleg még folyik a finanszírozás részleteinek A Rádió Jászberény, valamint a Jászkürt újság már több hete ebben az épületben végzi munkáját. Legutoljára a Jász TV munkatársai csomagolták össze holmijukat. A múlt hét csütörtökön megkezdett köl­tözést többhetes technikai munka követi. Ezzel függ össze, hogy a műszaki eszkö­zök átszerelése, beállítása mi­att a herényi televízió szep­tember 4-én, valamint szep­tember 11-én nem sugároz műsort. A költözés első hetében a Jász TV ügyfélszolgálati iro­dája zárva tart. Szeptember 5- től hétfőn és szerdán délután, Tanszersegélyezésben Szol­nokon ez év augusztus 26- áig 1,5 millió forintot osztot­tak szét 1520 gyermek kö­zött. Eddig 2101-en részesültek egyedi térítésidíj-támogatás- ban, ennek összege 15,3 mil­lió forint volt összesen. Az érintetteket az iskolák értesí­tik. Az óvodát, az általános is­kolát vagy a középiskolát most kezdők ezt a díjtámoga­tást az adott óvodában, isko­lában kérhetik, ahol egy formanyomtatványt kell ki­tölteniük ehhez a szülőknek. Az 1996-97-es tanévet a középiskolai levelezős tanu­lókkal együtt közel tizen­pontosítása a pénzintézettel. A végső feltételek rögzítésére napo­kon belül számítani lehet. A köz­lekedési tárca vezetője közölte még, hogy amint az Igazságügyi Minisztérium jóváhagyja a szer­ződés jogi feltételeit, a végső aka­dálya is elhárul annak, hogy az Légiforgalmi és Repülőtéri Igaz­gatóság és a kanadai ADC közös társaságot alapítson. kedden, csütörtökön és pénte­ken délelőtt várják az ügyfe­leket a Margit-szigeten. A Jászmédia Kht. az ön- kormányzat legutóbbi ülésén hozott határozata értelmében közvetlenül az önkormányzat tulajdonába került. A költözésre hatmillió fo­rintot különítettek el, mely­nek nagy részét már félhasz­nálták. Á város tulajdonában lévő, eddig az újságnak és rá­diónak helyet adó épületet a polgármesteri hivatal hasz­nálja tovább. A városházán gyakran ta­pasztalható zsúfoltságot is enyhítheti a költözködés. nyolcezren kezdik meg. Eb­ből több mint 2800 az elsős, bár ez a szám a pótvizsgák, illetve a pótbeíratások adata­inak beszámítása után még változhat. Nem csak a Kodály Zoltán Általános Iskola gazdagodik majd az újonnan befedett tanmedencével, hiszen a vá­rosban ez az egyetlen szab­vány tanuszoda, vízforgatós, korszerű medencével fölsze­relve. Az új tanterv előírja a má­sodikosok kötelező úszások­tatását, s ezt eddig a Damja­nich uszodában kellett meg­oldani, így várhatóan sok gondtól szabadítja meg a testnevelőket az új lehetőség. Médiacentrum Jászberényben A tavaly megalakult Jászmédia Közhasznú Társaság egy szervezetbe fogta a jászberényi sajtó minden képviselőjét. Tegnaptól valamennyi városi médium a Jászmédia Kht. Margit-szigeti székházában működik. Másfél milliós tanszersegély Bányásznap Edelény. A rendszerváltás előestéjén a bányászszakma az elsők között érezte meg, hogy veszélyben van. Azóta több mint hat év telt el, de sajnos ebben a rendszerben a bányá­szok nem számíthatnak tisz­tességes létre, nincs sem biz­tos jelenük, sem kiszámítható jövőjük. Ennek oka az, hogy a magyar társadalom tovább pusztul fizikailag, szellemileg és lelkileg is. A mai magyar társadalom szervezetlen, benne nincs rend, a törvénye­ket nem tartják be, hovatovább szabad a bűnözés. A társada­lom elégedetlensége egyre növekszik. Ha a problémák továbbra is így halmozódnak, ha a kormány ilyen közönyö­sen viszonyul a társadalom gondjaihoz, akkor a szociális konfliktusok polgárháborúba fognak taszítani bennünket. Ezt a borsodi széntermelés egyik korábbi központjában, az edelényi bányásznapon mondta ünnepi beszédében Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Forgalomkorlátozás Záhony. Forgalomkorláto­zásra, sávlezárásra lehet szá­mítani szeptember 2-án 8 és 12 óra között, valamint szep­tember 3-án 8 és 15 óra között a záhonyi közúti határátkelő- helyen. A korlátozás oka az, hogy a határátkelőhelyen a Matáv távbeszélő-alapcsövet fektet le. Választás Balkány. Időközi polgármes­ter-választást tartottak szom­baton a szabolcsi Balkány községben az előző polgár- mester elhalálozása miatt. Két jelölt közül Dankó József (független) 1310 érvényes szavazattal lett polgármester. A 64 éves nyugdíjas 1990-ig Balkány tanácselnöke volt. Az MSZP által támogatott De- mendi László 838 szavazatot kapott. Lottó 5/90: 21, 25,39, 45, 56. A dzsókerszám: 841660. 6/45: 9,15, 23, 25, 28, 45. A pótszám: 30. Totóeredmények 1. Magyarország-Finnország 1 2. Belgium-Törökország 1 3. Szlovénia-Dánia lapzárta után 4. Budafok-BKV Előre X 5. Százhalomb.-M.Sopron 2 6. Tatabánya-Balatonfüred 1 7. Veszprém-Nagykanizsa 2 8. Kecskemét-Diósgyőr X 9. Tiszafüred-Eger X 10. Tiszakécske-Tiszavasvári 1 11. Karlsruhe-Rostock 1 12. Zwickau-l.FC Köln X 13. Meppen-Frankfurt 1 14. Ausztria-Skócia X Emlékfát ültetett Wilhelm Winter, Neumarkt am Wallersee polgármestere a szajoli polgármesteri hivatal udvarán. Egy testvérvárosi delegáció tartózkodott a hét végén Szajol- ban, hogy az öt éve tartó kapcsolatot ápolják és továbbfejlesszék. Az ausztriai kisvárosban hasonló módon ültetett emlékfát nemrég Szabó Zsigmond szajoli polgármester, -mészáros-

Next

/
Oldalképek
Tartalom