Új Néplap, 1996. július (7. évfolyam, 152-177. szám)

1996-07-01 / 152. szám

A III. tiszazugi zenei fesztivál szombat esti hangversenye - amelyet a kunszentmártoni katolikus temp­lomban rendeztek - óriási érdeklődés mellett zajlott. Felvé­telünk az Eötvös Lorártd Tudományegyetem koncertzene­karát és a kunszentmártoni, szarvasi, szentesi és mezőtúri énekeseket örökítette meg. (Cikkünk a 3. oldalon) fotó: m. j. Információs nap Karcagon a pályakezdőknek Lépjünk együtt! Szombaton a munkaügyi központ karcagi kirendelt­sége a „Lépjünk együtt!” rendezvénysorozat keretében információs napot tartott a pályakezdő fiatalok, s szüleik részére. A kirendeltség nyilvántartásá­ban 284 pályakezdő fiatal sze­repel Karcag, Berekfürdő és Kisújszállás körzetéből. Szom­baton százegyen jöttek el - többen szüleikkel - , hogy meghallgassák a július 1-jétől őket érintő változásokat. Ez utóbbiakról Domokos Gyula szolgáltatási csoportvezető adott tájékoztatást. Szó volt a kirendeltség szolgáltatásairól, arról a 31 átképző tanfolyam­ról, amelyekre a pályakezdők is jelentkezhetnek. A megyei TIT részéről Nyári László ügyve­zető elnök az általuk szervezett, szakképesítést nyújtó tanfo­lyamokról beszélt a fiatalok­nak. Hangsúlyozta, hogy ma előtérbe kerül a nyelv- és a számítástechnikai oktatás, me­lyekre a TIT-en belül szintén van lehetőség. Dr. Jernei Bálint főiskolai docens az Incoterms Bt. szeptembertől indítandó külkereskedelmi ügyintéző, üz­letkötő, vámkezelő, vámügyin­téző és vállalkozásszervező tanfolyamait ismertette meg a fiatalokkal. A pályakezdők a tájékozta­tók után kitöltöttek egy adatla­pot, melyben arra válaszoltak, hogy milyen szolgáltatásokat vennének igénybe, s első mun­kahelyükön milyen fizetést kémének. Ezt követően pedig tesztet oldottak meg az elhang­zottakról. Partnerség a Békéért légi gyakorlat a NATO égisze alatt Humanitárius segítségnyújtás Szolnok lesz az egyik vezetési pontja július 22-26. között annak a NATO légi gyakorlatnak, melynek újszerűségét az adja, hogy a humanitárius segítségnyújtást, a civil lakosság mentését gya­korolhatják be egy feltételezett - Balaton-felvidéki - kataszt­rófa sújtotta területen a részt vevő országok katonái. Az ezerötszáz „sebesültnek” az ENSZ felkérésére nemzetközi összefogással, légi úton megva­lósuló felderítését, mentését, szállítását nehezíteni fogja az az ugyancsak színlelt konflik­tus, amely a katasztrófa sújtotta terület két szomszédos országa között lép fel. Lesz tehát dolga a légtér ellenőrzésében, biztosí­tásában - a Tornádók, az F 16­os, F 14-es vadászok mellett - a kecskeméti légibázis repülői­nek is. A gyakorlat során a „he­lyi természeti katasztrófa okozta emberi szenvedések” megkönnyítése érdekében a legteljesebb politikai és katonai együttműködés megvalósítása a cél. Az első olyan nemzetközi hadgyakorlatra kerül sor, ami­kor a civil lakosság mentésének begyakorlását végzik. Ennél fogva maximálisan biztosítják az egyes hadvezetési pontokon a gyakorlat megtekinthetőségét a médiumok, a lakosság ré­szére. A százhúszmillióba ke­rülő légi gyakorlathoz a fele összeget a NATO biztosítja. A többi pénzt a honvédség éves kiképzési költségéből és egyéb forrásokból biztosítják. A kap­csolatok további bővülését is jól szolgálja majd e katonai ak­ció, amelynek előzetes terve­zési konferenciáját még tavaly decemberben tartották Szolno­kon. S. Cs. J. Mozgássérültek szervezete alakult Csoportalakító ülést tartottak tegnap délután a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének szolnoki tagjai. Az összejövetel célja működő csoport megalakítása és vezető­jének megválasztása volt, hiszen megyeszerte huszonhat hasonló szervezet működik már. Eddig Szolnok jelentette a kivételt ez alól. A városban megközelítőleg ezerkétszáz mozgássérült embert regisztrálnak, ebből nyolcszáz hatvan éven aluli, ők kaptak meghívót a Cserkészházba, az alakuló ülésre, ám alig ötvenen jelentek meg. A vezetőségi tagok és a tisztségviselők bemutatko­zása után Túri Józsefné alapító tag és Nász Margit elnök asz- szony vázolta fel az egyesület helyzetét és jövőbeni terveit. Ki­emelték az alig egy esztendeje indult segítőszolgálat szerepét, amely komplex segítséget - fizi­kait és lelkit egyaránt - nyújt a rászorulóknak. Ugyancsak sokat jelent, hogy a „Sziget” Rehabilitációs Szö­vetkezet szolnoki részlege a csökkent munkaképességűeket foglalkoztatja bedolgozóként. A résztvevők megalakították a csoportot, vezetőjüknek pedig megválasztották Mihalcsik Ist­vánt. Végül a városi önkormány­zat képviselőjétől kaphattak in­formációt az érdeklődők a köz­gyógyellátással, a beiskolázási segéllyel, illetve a lakásfenntar­tási támogatással kapcsolatban. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola kétszázhatvannégy végzős hallgatója vehette át diplomáját szombaton a hűtőgépgyár sportcsarnokában megrendezett ünnepi tanácsülésen. Különleges volt ez a diploma- osztó Jászberényben. A tanítói oklevelet idén vehette át az első Csíkszeredái évfolyam. Az erdé­lyi Hargita megyében három éve megindult távoktatási rendszer egyik fő célja betölteni azt az űrt, melyet a magyar tanítók hi­ánya jelent. Dr. Benedek Sándor főigaz­gató köszöntője után dr. Notheisz János főigazgató-he­lyettes búcsúztatta a most vég­zett tanítókat. Elmondta: a jel­képesen vállukra akasztott ta­risznyák a főiskolás éveik alatt már degeszre lettek tömve hiva­tástudattal, szeretettel, szakmai tudással. Szeretné, ha megújulni tudó, nyitott, értelmes kompro­misszumra kész pedagógusok válnának a volt hallgatókból. Ifjú kollégáinak családi életük­ben boldogságot, hivatásukban a végzettségüknek megfelelő ál­lást és az értelmiségi létformát biztosító bért kívánt... Dr. Notheisz János maga is búcsú­zott egy kicsit, hisz a következő tanévtől a magyar nyelvi tanszék vezetőjeként folytatja tovább munkáját. Dr. Benedek Sándor főigaz­gató a Jászságért Alapítvány dí­ját ez évben Bordás Klára vég­zős hallgatónak és dr. Nagy Jó­zsef főiskolai tanárnak adta át. A Debreceni Jenő-díjat a hallgatói Kővári Szilvia árokszállási hallgató átveszi a diplomáját önkormányzat javaslata alapján tál Alapítvány díját Telek Béla Csáki Katalin, míg a Tanay An- művész-tanár vehette át. Lottószámok Az 5/90-es lottó nyerőszámai: 5, 30, 61, 63, 86. A dzsóker­szám: 774 073. A 6/45-ös lottó nyerőszámai: 7, 8, 19, 27, 40, 42, a pótszám: 38. Totóeredmények 1. Gaziantep-Vasas 1 2. VfB Stuttgart-Aalborg 2 3. Djurgarden-Limassol 1 4. FC Koppenhága-Örebro X 5. Keflavik-Maribor X 6. Conwy United-Charleroi X 7. Silkeborg-Lubin X 8. Luzern-Hapoel Tel-Aviv 1 9. Antalya-Basel 2 10. Lodz-Szpartak Varna X 11. Karlsruhe-Univ. Craiova 1 12. Strasbourg-Kocaeli X 13. Dinamó Bucuresti-FF Jaro 2 14. Hapoel Haifa-Cliftonville X A szolnoki új zsidótemetőben tegnap délben avatták fel az 1944-ben meghalt és a cu­korgyári tömegsírba temetett hittestvérek felújított em­lékművét. - mészáros­VII. évfolyam, 152. szám 1996. július 1., hétfő Ellentmondásos lemondás 2. o. Újra megkondultak a nagyiváni harangok 3. o. Arányosabb közteherviselés a cél 4. o. Megkérdőjelezett szavahihetőség 5. o. Tiszafüred és környéke 7.o. 27 50 Ft Jász-Nagykun-Szolnok ■faÉlUP Diplomaosztó a jászberényi íSiskolán Hivatástudat, szeretet a tarisznyákban Emlékhely a szajoli vasúti katasztrófa áldozataiért Ökumenikus szertartás keretében szentelték fel az elmúlt hét szom­batján Szajolban azt a kegyeleti he­lyet, amelyet a MÁV Rt. vezetése ál­líttatott az 1994. december 2-án tör­tént vasúti katasztrófa áldozatainak emlékére. A szertartáson először Lengyel István helyi plébános és Szabó József török­szentmiklósi lelkész szólt szívhez szó­lóan a megjelentekhez, a földi útjukat Szajolban kényszerűen befejezők hoz­zátartozóihoz és a további meghívot­takhoz. Az áldozatok közeli rokonait a MÁV úgy invitálta az eseményre, hogy mindenkinek ingyenes vonatjeggyel segítette az utazását. A szerencsétlenségkor összedőlt és azután elbontott lakóház helyén emelt és papi kezek által felszentelt emlékmű és a hozzá tartozó park Kő Pál szob­Az ökumenikus szertartás egy pillanata az emlékfal előtt rászművész és Balikó Gyula iparművész alkotása. Az em­lékmű betonból kialakított része az égbolt egy letört da­rabját jelképezi, és ezen a 31 áttörés az elhunytak lehullott csillagát örökíti meg. Az em­lékmű vasszerkezete a művé­szi elképzelések szerint a fel­hőzetet szimbolizálja, és ha növényekkel később befuttat­ják, árnyas rész lesz a vára­kozóknak. A MÁV Rt. nevében Kál- noki Kis Sándor elnök rövid beszédében azt hangsúlyozta, hogy a Szajolban megjelölt hely legyen mementó mind­azon tragédiákért is, amelyek az elmúlt években sajnálato­san bekövetkeztek. A szertartás végén a köz­reműködő egyházak képvise­lői egy-egy, az alkotást ábrázoló ma­kettet, míg a hozzátartozók egy-egy emlékplakettet kaptak a MÁV-tói. A program a szajoli római katolikus templomban déli szentmisével zárult. * Mint emlékezetes, a Nyíregyházáról Budapestre robogó gyorsvonat 1994. december 2-án 16 óra 46 perckor hibás váltóállítás miatt Szajolban a második vágányról kitért az elsőre, ezután a má­sodik, harmadik, negyedik és ötödik kocsi leszakadt a mozdonyról és az qIső kocsiról. A leszakadt kocsik közül az egyik az állomásépület váróhelyiségébe, a má­sik az állomáson lévő lakóházba fúró­dott, kettő pedig egymásba rohanva összeroricsolódott. Huszonheten a helyszínen, ketten a kórházba szállí­táskor, míg ketten az ápolás során vesz­tették életüket. Kisebb-nagyobb sérü­lést ötvenketten szenvedtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom