Új Néplap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

Hurrá! Nyaralunk, -nánk, talán... Bűn az élet! Kakas-hírek 7., 8. oldal Ára: 25,50 Ft 16 oldalon Megkönnyezett repülőgépek Idén épp húsz éve, hogy a legendás hírű MIG-15-ös típusú, a Magyar Néphadse­regben közel negyedszázadon át szolgála­tot teljesítő vadászrepülőgépeket nyugdí­jazták. A volt pilóták által nagy becsben tartott évforduló alkalmával Szolnokon szervezett találkozót a Magyar Veterán Repülők Egyesülete. A délutántól estébe nyúló rendezvényre mintegy félezren jöttek el, akik egykor piló­tái, műszaki tisztjei, földi irányítói voltak a MIG-15-ösöknek. A veterán repülők találko­zójának a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola adott otthont. Itt nyílt lehetőség arra, hogy a megjelentek tisztelegjenek elhunyt bajtársaik emléke előtt, és felidézzék a repülőgépükkel kapcsolatos kalandjaikat. A tegnap délutáni megemlékezés talán legmeghittebb része az emlékhant, valamint a MÍG-15-ösök megko­szorúzása volt. A résztvevők a tartalmas programban meg­ismerkedhettek a vendéglátó másik alakulat­tal, a Vegyes Szállítórepülő Dandárral is. Szembeszalltak a gazdasági bűnözéssel A megyei rendor-fokapitány- ság és a gazdasági főiskola közös szervezésében hat héten át tartott az a tájékoz­tató jellegű tanfolyam, ame­lyen a feketegazdaság elleni küzdelemben érintett intéz­mények munkatársai voltak jelen. Az elképzelések szerint a továbbképzésben részt ve­vők a jövőben összehangol- tabban végezhetik korántsem egyszerű munkájukat. A főkapitányság kulturális és szabadidőközpontjában tegnap lezárult tájékoztató előadás-so­rozat célja az volt, hogy a szak­emberek ismereteik bővítésével mindennapi munkájuk során minél eredményesebben fel tudják venni a versenyt a gaz­dasági bűnözéssel. A résztvevők között ott vol­tak a megyei főügyészség, a bí­róság, az egészségbiztosítási, valamint a nyugdíj-biztosítási pénztár, a vám- és pénzügyőr­ség, az APEH dolgozói és ter­mészetesen a rendőrség illeté­kes szakterületeinek képviselői is. Mint az a tanfolyamon mon­dott zárszavában Kopasz Árpád ezredes, főkapitány részéről is elhangzott, igen fontos, hogy a kérdésben érintett szakemberek bepillantást nyerjenek a más te­rületen dolgozók munkájába, egyáltalán ismerjék meg egy­mást személyesen, ezáltal a napi munka is eredményesebbé válhat. A negyvenfős hallgatóság számára a gazdasági főiskola tanárai tartottak előadásokat gazdasági ismeretekből, így számviteli, pénzügyi, valamint büntetőjogi szaktudás birtoká­ban folytathatják munkájukat az érdeklődők. -hgy­Útonállás, csak képzeletben A nyugdíjasok helyzete megyénkben Egyre nehezebb életet adni az éveknek Az utóbbi években a népesség gazdasági aktivitása tovább mérséklődött, amiben meghatározó szerepet játszott a nyugdíjasok, járadékosok számának és arányának emel­kedése. Az ő sorsukkal-gondjukkal látszólag sokan törőd­nek kormányzati szinten, ennek ellenére eddig sem magas életszínvonaluk egyre romlik. A Központi Statisztikai Hi­vatal megyei igazgatósága napokban megjelent első ne­gyedévi statisztikai tájékoz­tatója szerint megyénkben 1996-ban 108 ezren - a négy évvel korábbinál 4, az előző évinél 2 százalékkal többen - kapnak nyugdíjat és jára­dékot. Négy év alatt az öregségi nyugdíjban részesültek száma 5, a rokkantságiaké 17 százalékkal bővült, ezzel szemben a baleseti járadéko­soké 22, a mezőgazdasági szövetkezeti járadékosoké 38 százalékkal visszaesett. Az ellátásban részesültek körében a saját jogon nyug­díjazottak hányada 1996-ra 87 százalékra emelkedett. Az öregségi nyugdíjasok* szá­mának növekedését elősegí­tette a korengedményes és az előnyugdíjazás rendszere, a rokkantak számának fo- (Folytatás a 3. oldalon) Máshol zúzzák a veseköveinket A Hetényi kórház helyett Miskolcon A szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézetben évek óta szerződés alapján, magánvállalkozás keretében mobil rend­szerű gépen végezték a vesekőzúzást. Ennek most vége, mivel a kórház nem tart rá igényt, ehelyett fekvőbeteg-ellátás kereté­ben Miskolcra szállíttatják a betegeket, és ott végzik el a keze­lést nagyobb „tudású” eszközön, megfelelő garanciákkal, olyan feltételek mellett, amelyekből a kórháznak is előnye származik. Súlyos bűncselekményről ér­kezett bejelentés csütörtökön hajnalban a karcagi kapitány­ság ügyeletére. A panaszos sze­rint három, baseballütőkkel felszerelkezett fiatal támadt rá és fosztotta meg értékeitől. A rohammunkában lefolytatott nyomozás különös, mégis meg­nyugtató eredményt hozott. Minthogy első hallásra igen csú­nya ügyről volt szó, a zsaruk nyomban munkához láttak, hogy a csoportos rablás elkövetőit mi­előbb kézre kerítsék. Bár a hevenyészett személyle­írásokon kívül nem sok minden segítette őket, végül két „gyanú­sítottat” is találtak. Az egyik fia­talembert Kisújszállásról, a má­sikat Szolnokról kerítették elő. A további vizsgálat aztán alaposan megváltoztatta a történtekről al­kotott képet. Tisztázódott, hogy a panaszost nem bántotta senki, el sem vettek tőle semmit, sőt, még a veszélyes ütlegek sem léteztek. Annyi azonban igaz volt, hogy a rendőri segítségért folyamodó férfi akkor éjjel valóban találko­zott a későbbiekben elfogott fia­talokkal, és az általa elvesztett tárcát, valamint a benne lévő ira­tokat egyikük tette el. A dolgok magyarázata volta­képpen egyszerű. Az „áldozat” - aki senkit sem akart szándékosan félrevezetni vagy bajba keverni - betegsége folytán állt elő valót­lan történetével, amelyben a va­lóságban megtörtént elemeket jócskán kiegészítette azokkal a motívumokkal, amelyek csak a képzeletében léteztek. Mivel az okiratokkal kapcsolatban to­vábbra is fennáll a gyanú, hogy azokat az egyik fiatal vitte magá­val, ellene okirattal való vissza­élés miatt eljárás indult. A betegeket a megyéből men­tővel viszik Miskolcra, így szinte háztól házig szállítják őket. Mint dr. Varga Gábor fő­igazgató elmondta, a váltás oka többek között, hogy megválto­zott a vesekőzúzás finanszíro­zása, azaz beépítették az úgy­nevezett homogén betegség- csoportok kategóriájába. Ezért vagy megveszik szolgáltatás­ként pályáztatás útján, vagy másik megoldásként ambuláns kezelésén észlelik a betegséget, majd terápiás intézetbe veszik föl a beteget. A kórház ez utób­bit választotta. Miskolcon egyébként ugyancsak magánvállalkozás üzemelteti a vesekőzúzó gépet, ám ez fekvőbeteg-intézet, és a gép is más nagyságrendileg. A problémás eseteket eddig is odaszállították, mert itt két mó­don, ultrahanggal és röntgennel is tudnak a kőre célozni. Ebből kifolyólag a sikertelen beavat­kozások száma gyakorlatilag a nullára csökken. B. Gy. Sorokban Elkészült a mezőhéki ka­tolikus templom, melyet a volt tűzoltószertárból alakí­tottak ki. A több mint kétmil­liós beruházást az egyház fi­nanszírozta, és még ebben a hónapban felszentelik. FOTÓ: MÉSZÁROS Kitüntetések a pedagógusnapra A pedagógusnap tiszteletére két jászalsószentgyörgyi pedagó­gus részesült magas kitüntetés­ben. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést Sándor János, a jászalsószentgyörgyi Lippay Lajos Általános Iskola tanára, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést Frantsik Franciska, a jászalsószent­györgyi Lippay Lajos Általános Iskola tanítója kapta. Incidens a NATO-vonaton Incidens zavarta meg a Manf­red Wömer Alapítvány által szervezett, politikusokat, dip­lomatákat, üzletembereket és más közéleti személyiségeket szállító NATO-vonat tegnap reggeli indulását a Nyugati pá­lyaudvaron - tájékoztatta az MTI-t az ORFK Sajtóosztálya. Az Álba Kör Erőszakmentes Mozgalom három tagja ugyanis - mintegy 20 méterre a szerel­vénytől - a sínekhez bilincselte magát, így próbálták megaka­dályozni a vonat elindulását. Ä fiatalembereket a VI-VII. kerületi kapitányságon előállí­tották. A SZOLNOK ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMJÁN az 50. SZÜLETÉSNAPJA alkalmából a TISZAVIDÉK ÁRUHÁZBAN és a mellette lévő szabadtéren JÚNIUS 1-én, SZOMBATON 10 órától CjgP Cécó együttes CgR A besenyszögi KYOKUSHIN Karate Klub bemutatója Leskó Anna (1 dán) vezetésével Judy C^=> Erik a Viking tJP Új Néplap - Afész sorsolás Kaiser - Pelikán Tánc Sportegyesület Az "50 éves az ÁFÉSZ" - néplap nyerőszelvények sorsolása kb. 11.45 órakor lesz. Sorsolásra kerül: 3 db ÁFESZ-ajándékkosár 50 db jubileumi póló 10 db Új Néplap (vagy Kiskegyed) előfizetés 10 db könyv A nyertesek nevét az Új Néplapban közöljük. i JÓ SZÓRAKOZÁST! Miss Boriamoda ’96 címmel lábszépségversennyel egybekötött divatbemutatót rendeztek tegnap Szolnokon, a megyei önkormányzat dísztermében. Huszonketten mutat­ták meg lábaikat a zsűrinek és az érdeklődőknek. Felvételünk a versenyzők bevonulását örö­kítette meg. FOTÓ: MÉSZÁROS

Next

/
Oldalképek
Tartalom