Új Néplap, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-01 / különkiadás

SS Éljen az Éljen! Hacsak és Sejó Kakas-hírek Róza néni májusi pletyisládájából 7-9. oldal A mai különszámunk megjelenését az MSZOSZ, a Petőfi Nyomda Rt., a hirdetéseket megrendelő partnereink és lapunk terjesztési ügynökségeinek, kézbesítőinek támogatása, munkahelyi közösségünk összefogása tette lehetővé Köszönet érte! v .......------------------------------------------- J Pé nz hull az égből. - Állítólag a Kiskegyed mintájára a jövőben a kormány is szervez ilyen akciókat. Százmillió forint pályázatokból Kiváló főiskola Szolnokon Fennállása óta még soha nem nyert nemzetközi pályázatot a szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola. Most a dr. Mol­nár István főigazgató vezette intézmény jelentős sikert tudhat magának ezen a téren is. A KGF ugyanis összesen több mint 100 millió forintnak megfelelő összeget könyvelhet el külföldi pályá­zatai révén. Az intézmény gazdálkodása is kedvező képet mutat, minthogy ebben az évben 200 millió forint bevételre számítanak. Vesztegetéssel vádolják a vezérigazgatót Hétfőn délután a Szolnoki Városi Bíróság vesztegetés és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt előzetes letartózta­tásba helyezte V. Pál 54 éves budapesti lakost, a Kunszentmár­toni Pannónia Rt. vezérigazgatóját. Jól megy a szekere a KGF-nek. Mint a főigazgató lapunknak beszámolt, jól sikerült diákna­pok állnak mögöttük. A tavalyi még csak hagyományteremtő volt, míg az idein jóval na­gyobb aktivitás mutatkozott. Bevált a Transelektróval kö­tött szerződés is. Az elképzelés, miszerint piacképes szakembe­reket oktassanak a Transelektro segítségével, jól működik. Hogy milyen tapasztalatokat szereztek az év során, hamaro­san Székely Péterrel, a Trans­elektro „vezérével” vitatják meg, mégpedig a hallgatók be­vonásával. A cég más módon is támogatja a hallgatókat. A gya­korlatban kamatoztathatják tu­dásukat, akár külföldön, az rt. képviseletein is. Ezenkívül a cég négy hallgató taníttatását tudja támogatni összesen 200 ezer forinttal. (Folytatás a 3. oldalon) A megyei rendőr-főkapitányság eddigi vizsgálata alapján az ügy egy zsarolással indult április 26- án. V. P. ezen a napon kora dél­után telefonon értesítette a rend­őrséget arról, hogy reggel a laká­sán négy ukrán megfenyegette azzal, hogy amennyiben nem ad át a részükre 6 millió forintot egy Strand-csikicsuki Május 1-je a fürdőszezon kez­dete is. Ekkor nyitnak ki a strandok - már ahol ki tudnak, hiszen a kemény tél nem múlt el nyom nélkül felettük sem. Szolnokon a Damjanich uszodáról egy hete lekerült a téli sátor­ponyva, s a szükséges karbantar­tási, medencefelűjítási munkála­tok, vezetékcsere után május else­jétől váiják a fürdőzésre vágyókat. Komolyabb felújítási munkákra nem futotta. Jó hír, hogy áremelés nem volt, a felnőttbelépő 100 fo­rintba, a diák- és nyugdíjasbelépő pedig 60 forintba kerül. A Tiszah- geti strand az iskolai szünethez igazodva, június 20-án nyit ki. A MAV-uszoda helyzete még bi­zonytalan, ugyanis ha a város nem nyújt segítséget a tartalékalapból, akkor nem tudnak kinyitni. Min­denesetre az úszásoktatás a fedett uszodában május 13-tól megkez­dődik. A cukorgyári strand idén anyagi okok miatt nem nyit ki. Vidéken is a legtöbb helyen csak idényfelkészítő karbantar­tásra, gyepesítésre futotta. Jászbe­rényben május első napján csak a gyógy- és tanmedence áll rendel­kezésre, az úszómedence május 20-a körül váija a fürdőzőket. A felnőttjegy 150, a diák- és nyugdí­jasjegy 85 forintba kerül. Tiszafü­reden is május 1-jén nyitnak, ám rossz hú, hogy jegyáremelés volt: felnőttek 110, gyerekek és nyugdí­jasok 90 forintért mártózhatnak meg a strand vizében. Kisújszállá­son azonban csak május 11-e körül tudnak nyitni, mivel a hosszú tél miatt elhúzódott a felújítás, -bgy­általuk megjelölt helyen, meg­ölik őt és egy kollégáját. A vezér- igazgató egyben azt is közölte: a pénzt az rt. bankszámlájáról ki­vette, amellyel a munkatársa út­nak indult, akiről azóta nem tud semmit. A bejelentés után a főkapi­tányság bűnügyi és gazdaságvé­A délutáni konferencián Berta Istvánnak, az MSZOSZ megyei képviselete vezetőjének megnyi­tója után dr. Sándor László, az MSZOSZ elnöke tartott előadást delmi nyomozói azonnal a hely­színre siettek, ahol több gyanús körülményt tapasztaltak. Többek között megállapították: egy, a közelmúltban elvégzett APEH- ellenőrzés során az rt. exportként feltüntetett szállításai egy részét vámokmányokkal nem tudta iga­zolni, amelyek áfa-vonzata jelen­tős. Felmerült a gyanú arra vo­natkozóan is, hogy a vezérigaz­gató - több munkatársa bevoná­sával - megkísérelte megveszte­getni a vámhatóságot oly módon, „Az 1996. május 1-i munkásün­nep üzenete a munkavállalók számára” címmel. Hangsú­lyozta, hogy május elseje leg­főbb tartalma, „üzenete” az újjá­hogy fiktív számlákra ki- és be­léptető vámbélyegzőt próbáltak szerezni, de ez nem járt ered­ménnyel. A kudarc után fordul­tak ukrán kapcsolataikhoz, akik vállalták is, hogy 2,5 millió forin­tért elkészítik a számlákat, ame­lyeket április 25-én meg is küld­tek az rt.-hez. V. Pál eddig még nem tisztá­zott okból nem fizetett a számlá­kért, ezért másnap reggel felke­resték a lakásán az ukránok, akik (Folytatás a 3. oldalon) éledő munkásszolidaritás, hiszen a munkások egyre világosabban látják, hogy legfőbb erejük a szervezettség és az összefogás, hiszen, mint mondta, elszabadul­tak az indulatok, a vállalkozók egy része alapvető jogsértéseket követ el, s az állam nem áll a munkavállalók mellé. Bírálta a legújabb alkotmánykoncepciót (Folytatás a 3. oldalon) A népi hagyományokat elevenítették fel tegnap, a héten tartó nyűt napok kere­tében a szolnoki Szapáry úti óvoda pedagógusai és apróságai. A fiúk májusfát állítottak, a lá­nyok süteményt készítettek, majd közös énekléssel és körjátékokkal ünnepeltek, fotó: csabai A munkavállalók ereje szervezettségükben van Szolnoki konferencia az érdekérvényesítésről A május elsejét megelőző szakszervezeti rendezvények sorában tegnap délelőtt a papírgyárban az üzemi tanácsok működésének gyakorlati tapasztalatairól, délután a szolnoki városházán pedig a piacgazdaság keretei közötti érdekérvényesítésről tanácskoz­tak a szakszervezetek képviselői és a meghívottak. Új ügyvezető a Jászmédiánál A Jászmédia Jászsági Infor­mációs Közhasznú Társaság­nak 1996. július 1-jétől Szé­kely Éva az új ügyvezető igazgatója. Az április elején kiírt pályázatra összesen nyolc dolgozat érkezett. A nyertes jászberényi lakos, je­lenleg Budapesten dolgozik, közgazdasági végzettséggel ren­delkezik. Ezt megelőzően dolgo­zott mind a média-, mind pedig a reklámszakmában. A pályamun­kákat elbíráló bizottság tagja volt dr. Magyar Levente, Jászberény város polgármestere, dr. Rédei István, a helyi rádió mellett mű­ködő társadalmi tanácsadó testü­let elnöke, az önkormányzat ré­széről dr. Csabai Tibor és Kony- hás Mihály képviselők, valamint dr. Boros Dezső, a Jászmédia Kht. képviseletében. Zircher Ti­bor, a június 30-án leköszönő megbízott ügyvezető igazgató elmondta: nem gondolt arra, hogy pályázzon, hisz a médiatör­vény értelmében városi képvise­lői mandátumával összeférhetet­len lenne a munkakör. A Szolnoki Olaj KK régi sikereinek megismétlésére szövetkeztek Megállapodásukat hármas kézfogással pecsételték meg a szer­ződő felek FOTÓ: CSABAI Bár már az egész város rebesgette, tegnap dél­előtt az Alexander Pizzériában hivatalosan is bejelentették a Szolnoki Olaj KK vezetői, hogy Stojan Ivkovics, a piros-feketék rendkívül nép­szerű egykori kosárlab­dázója visszatér a Tisza- parti városba. A Debre­cenben letöltött bajnoki szezon után pecsételik meg a felek aláírásukkal a két évre szóló szerző­dést, ami azonban1 már csak formaság, mivel mostanra már minden lényeges pontban sike­rült megegyezniük. Ivkovics „visszacsa­logatásában” főszerepet vállalt Várhegyi Attila polgármester, csakúgy, mint abban, hogy hat szolnoki év után Rezák László edző elvállalta a hetediket is. Az önkor­mányzat képviselő-tes- tülete szívén viseli a szolnoki kosárlabda­sport sorsát, ezért segíti az Olaj KK együttesét, hogy az utóbbi évek gyengébb teljesítménye után mihamarabb újra bajnokcsapatot köszönthessünk a városházán. (Tudósításunkall. oldalon) kjü TAVASZ vagy NYÁR? EGYRE MEGY. AZ ELEGÁNS FÉRFI SIKERE, ÚJÍTSA FEL RUHATÁRÁT. JÖJJÖN A KRISTÓF-ba! Szolnok, Magyar u. 6. Tel.: 374-183, 370-976 •104878/1 H‘ _________________________________________________________________________ p erfekt OKTATÁS - VIZSGÁZTATÁS a PERFEKT RT.-nél! Kérje díjmentes oktatási tájékoztatónkat- számviteli ügyintézői- mérlegképes könyvelői- adótanácsadói- okleveles könyvvizsgálói szakképesítést nyújtó tanfolyamainkról. Tandíjaknál részletfizetési lehetőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom