Új Néplap, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

HOL­MI? VII. évfolyam, 52. szám 1996. március 1., péntek Heti tévé-, rádió-, moziműsor és programajánlat Még növekszik a feketegazdaság 2. o. Lassan már nincs mit privatizálni 3. o. Eveken át zaklatta 13 éves nevelt lányát 3. o. Gazdasági tükör 5. o. JáSZMUI-SZOM megyei MPÍlaP Ma nyitja kapuit a tiszaligeti Olaj-csarnok­ban a VI. szolnoki autó- és versenyautó-kiállítás. A va­sárnapig tartó rendezvény látnivalóiból tegnap ízelítőt adott a résztvevők felvonulása a városban. A Hungária Biztosító minimotoros gyerekei által vezetett menetben a két Tisza-parti gyorsasági versenyző, László József (BMW M3) és Gáspár István (Ford Escort Cosworth) is helyet kapott. fotó: csabai Eladó a Tüzép Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. nyilvános­ságra hozta az egyszerűsített privatizáció második listáját. A jegyzéken 48 céget, köztük a Szolnoki Tüzép Rt.-t hirde­tik meg készpénzért. Az ÁPV Rt. a társaság 82 millió forint névértékű tagsági jogára - 75 százalékos tulajdoni hányadra - 35 millió forintos limitárat határozott meg. PAL-rendszerben A Magyar Televízió 1-es programjának sugárzása pén­tektől az MTV 2-vel azonos módon, PAL-rendszerben tör­ténik. Az átállást a televízió- nézők többsége nem fogja ér­zékelni. A tökéletes hangvé­telhez azonban csak a két hangnormás készülékek al­kalmasak. Veszélyben az ellátás? A nyugdíj-biztosítási ágazat folyamatos működése kerül veszélybe, ha az Országgyűlés a legutóbbi módosító javaslat szerint fogadja el az alap mű­ködési költségvetését - han­goztatta a nyugdíjbiztosítási önkormányzat képviselője az Országgyűlés költségvetési bizottságának ülésén. Szennyezett levegőjű városban élünk Ugyan, ki nem érzi, hogy szennyezett a levegő, amit nap mint beszívni kénytelen? Arra is hamar rájön a városokban gya­log járó ember, hogy mely városrészek azok, amelyeknek tisztább, elviselhetőbb a levegője. Megyeszékhelyünk sajnos a legszennyezettebb levegőjű városok közé tartozik. Tegnap a szolnoki piac sarká­nál, az Ady Endre utcában légszennyezettség-mérő kon­ténert adott át dr. Szili Katalin, a Környezetvédelmi és Terü­letfejlesztési Minisztérium ál­lamtitkára. A konténer műsze­rei képesek arra, hogy mérjék a nitrogén-oxid-kibocsátást, a szálló por mennyiségét, és fi­gyelemmel kísérjék a meteo­rológiai viszonyokat. Mostantól tehát tudni fog­juk, hogy mennyire szennye­zett levegőn élünk, de vajon mit tehetünk ellene? Lapunk­nak erre a kérdésére Várhegyi Attila, Szolnok polgármestere válaszolt a konténerátadást követő sajtótájékoztatón. (Folytatás a 3. oldalon) Tizenöt település gondjairól tanácskoztak Szociális kerekasztal Tiszaburán A Népjóléti Minisztérium Szociális Programok Irodája a Közép-Tisza-vidék térségében - a kormányhatározatnak megfelelően - az idén is folytatja a térségi válságkezelő programot. Ennek kapcsán szociális kerekasztai-megbe- szélést tartottak tegnap a tiszaburai községházán, ahol ti­zennégy hátrányos helyzetű település önkormányzata képviselte magát. Megnyitójában Szekeres Já­nos tiszaburai polgármester, aki egyben a programiroda térségi menedzsere is, az 1994 óta eltelt időszakról szólt, kiemelve, hogy a Kö- zép-Tisza-vidék valóban rá­szorul a minisztériumi támo­gatásra, hiszen a szociális fe­szültségek önkormányzati szinten lassan kezelhetetlenné válnak. Németh Ilona, a Nép­jóléti Minisztérium főtaná­csosa éppen ezekről a prob­lémákról kért tájékoztatást a jelenlévőktől. A válaszok azt tükrözték, hogy szinte minden települé­sen tipikusnak számító gond az idősek ellátása, a kataszt­jjÉSÖHSEÉ "Néplap "’l Előfizetök yÁSÁRLÓI Klubja Vasúti jelzőberendezést rongáltak meg Turgonynál Több mint bűncselekmény Megyénk sajnos már túl van egy világraszóló vasúti katasztrófán, a vétkesek ellen jogerős bírói ítélet is született. Bár amit elkö­vettek, nyilván nem szándéko­san tették, mégis megkapták büntetésüket. Embertársaink között azon­ban akadnak olyanok is, akik nem rettennek el attól sem, hogy szántszándékkal tegyék tönkre a vasúti átjárók jelzőberendezé­seit. Márpedig ez történt épp egy nappal az újabb tucat ember ha­lálát követelő kutasi tragédia előtt. A rendőrség egyelőre is­meretlen tettesek után nyomoz, akik tönkretették Turgony köze­lében a fénysorompó vörös fényt adó, a vasúti átjárón való áthaladást megtiltó lámpáit. A „meghibásodást” szerencsére időben észlelték és intézkedtek, így most nem történt tragédia. Református világtalálkozó A berekfürdői Megbékélés Há­zában tartja kétnapos kibővített ülését a Magyar Református Vi­lágszövetség elnöksége. Dr. Bü- tösi János elnöktől megtudtuk: a híresztelések ellenére augusztus 3-a és 10-e között megrendezik Erdélyben a reformátusok har­madik világtalálkozóját. A berekflirdői megbeszélésre eljöttek a Kárpát-medence egy­házkerületeinek, valamint a ma­gyarországi egyházmegyék képviselői, közel százan. Mára várják többek között Tőkés László püspököt is. Céljuk, hogy terveket készítsenek a világta­lálkozó sikeres lebonyolításá­hoz. A megnyitóünnepség au­gusztus 3-án Nagyváradon, a zá­rás pedig 10-én Sepsiszentgyör- gyön lesz. Magyarországon ki­emelkedő esemény lesz a világ- szövetség tisztújító közgyűlése Debrecenben és a budapesti zá­róünnepség. Megyénkben a be­rekfürdői Megbékélés Házába és a tiszafüredi egészségügyi gyermekotthonba látogathatnak el találkozó résztvevői. Július 30-án az érdeklődők megismer­kedhetnek a Tiszántúli reformá­tus egyházkerület diakóniai munkájával is. Az anyagi gondok ellenére Megrendezik Szolnokon a Kodály kórusok fesztiválját rofális munkaellátottság, a gyermek- és szociális étkezte­tés finanszírozása, valamint a növekvő számú rászoruló se­gélyezése. Az is világossá vált tegnap Tiszaburán, hogy javítani kell a közhasznú munka hatékonyságán, mert az legtöbbször csak a segé­lyezési idő meghosszabbítását szolgálja. A főtanácsos asszony a fentiek ismeretében beszámolt Tisza- bura, Tiszafüred, Tiszaroff, Ti- szagyenda, Tiszaörs, Tiszaigar, Tomajmonostora, Nagyiván, Ti- szaszentimre, Abádszalók, (Folytatás a 3. oldalon) Hatodik alkalommal rende­zik meg Szolnokon a Kodály kórusok országos és nemzet­közi fesztiválját. Tizenöt énekkar jelezte részvételét, közülük három külföldről: Hollandiából, Olaszország­ból, illetve Szlovákiából. Eredetileg világtalálkozót ter­veztek kilenc külföldi együttes részvételével, a romló anyagi helyzet azonban határt szabott az elképzeléseknek. A korábbi 2 millió 800 ezer forintos költségvetést sikerült lefaragni 1 millió 800 ezerre. Mintegy félmillió még ebből is hiányzik, bár vannak biztató ígéretek. A nehéz anyagi helyzet elle­nére, a tervek alapján ismét ran­gos zenei rendezvénysorozattal rukkol elő Szolnok. A program április 26-án, pén­teken este a Belvárosi nagy­templomban tartandó hangver­sennyel kezdődik. Ezen négy énekkar lép föl. Április 27-én délelőtt az ifjú­sági kórusok, délután pedig a felnőttek lépnek föl a megye­háza dísztermében. Este Ko- dály-szimpóziumon és baráti es­ten vesznek részt az énekesek. Vasárnap, 28-án reggel a szolnoki Kodály Zoltán Általá­nos Iskola udvarán lévő Kodály- szobor koszorúzásával kezdődik a nap, majd megtartják a záró- hangversenyt, ugyancsak a me­gyeháza dísztermében. A szolnoki kórusok és a prog­ram szervezésében, lebonyolítá­sában részt vevő intézmények képviselői tegnap munkameg­beszélést tartottak a fesztiválról. Itt szóba kerültek az anyagi és egyéb nehézségek, ugyanakkor igen nagy elszántság is megmu­tatkozott arra, hogy a már nagy hagyományokkal rendelkező fesztivált mindenképpen meg kell tartani. a c! MA 11 órakor NYÍLIK Szolnokon ELKER Kft., Szolnok húskészítmények, tejtermékek, hűtött áruk bővített választékával Az új árak önmagukért beszélnek! Ezen hirdetés felmutatása március 1-jén, 2-án, vagy 3-án egyszeri vásárlásnál 10 % kedvezményre jogosítja. A'RUHA’ZANAK tavaszi árukínálatából- Hermes vetőmagok és lemosó permetszerek vásárlása esetén 10 % engedményt adunk- valamennyi rotációs kapát (RK - KF - Robi) 8 -10 % enged­ménnyel kínálunk- öntöző tömlők (1/2" - 3/4" -1") akciós áron, amíg a készlet tart- Hermes vetőmagok 1500 Ft feletti vá­sárlásakor sorsjegyet adunk vásárló­inknak május 15-ig. Sorsolás: május 18-án 9 órakor az áruházban- március 4-től nőnapi cserepesvirág­vásár akciós áron i tájékoztatjuk vásárlóinkat, március 10-től minden vasárnap S^-tól 12-ig nyitva tartjuk áruházunkat. 50 50 VXKKiZ-ttVSS&MÍ Az idei bosszú fűtési idény alatt sok családnál el­fogyott a tüzelő Zagyvarékason. A kisebbségi önkormány­zat Iváncsik Imréhez, a megyei közgyűlés elnökéhez fordult segítségért, ami gyorsan meg is érkezett: a rászorultaknak a helyi Tüzép-telepen tegnap osztottak szét harminc mázsa szenet. fotó: csabai

Next

/
Oldalképek
Tartalom