Új Néplap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-23 / 46. szám

a Heti tév HOLr Ml? é-, rádió-, moziműsor és programajánlat Látogatóban a Hetényi Géza Foglalkozás­egészségügyi Szolgálat Kft.-nél mellékletünk 16. oldalán PANNON qsíá ***** A* élvonal. me AKCIÓ! FcbRUÁR 2J'25'iq! Pannon GSM eIőíízetést 20 % kcdvEZMÉNNyEl vÁsÁRolhAT, ás íqy aUr 604 órát is beszÉltiET iNqyEN. (A kEdvEZMÉNy csAk belföldi hívAs ESETÉN ÉRVÉNyEs!) TÉMTYUS ■Kft-A HívataIos víszonteIacíó SzolNok, Baross út 2. TeIeIon: 56/421-505, 20/555-220, 20/548-858 Országházi szőnyeg Kunhegyesre Az újságunkban közöltük, hogy az Országházban esedékes bizonyos szőnyegcsere. Nosza, erre Nagy Sán- domé, a kunhegyesi óvodák vezető óvónője írt egy levelet Horn Gyula miniszterelnöknek, miszerint ők szí­vesen elfogadnák ezt a parlamentből „leselejtezett” szőnyeget. Kapott is egy telefont az Országház műszaki igazgatójától, Árvái Pétertől: annyira egyedi a kérés, hogy teljesítik. Mint­egy hatvanöt négyzetméter ország­házi szőnyeget vehetnek át ma dél­előtt 11-kor a Parlamentben a kunhe­gyesi óvónők, akik cserébe az öt óvoda legtehetségesebb apróságainak rajzaival, munkáival ajándékozzák meg a miniszerelnököt és az Ország­ház illetékeseit. Felvételünkön az óvónők a kunhegyesi óvodások aján­dékmunkáit csomagolják. D. Sz. M. Fotó: M. J. Tanyán bujkált a szalóki ámokfutó Mint arról korábban tájékozta­tást adtunk, február 17-én este Abádszalókon Sz. Imre helyi lakos részegen késsel támadt a családjára. Négy személyt ösz- szeszurkált, közülük egy élet- veszélyesen megsérült. Ezután a gyanúsított eltűnt az éjszaká­ban. A rendőrség nagy erőket mozgósított a keresésére, és az abászalóki rendőrök a település közelében egy tanyán meg is ta­lálták az ámokfutót, aki ellen őrizetbevétel mellett emberölés kísérlete miatt indítottak nyo­mozást. A Mecseki Fotóklub kiállítása nyílik ma a szol­noki Városi Művelődési Központban. Földkiadó bizottságok: jó döntést hozni szinte lehetetlen Befejezés előtt a „földindulás” Az I. kárpótlási földalap árveréseinek befejezésével megyénk 560 ezer hektáros területéből 184 ezer hektár került 29 ezer sze­mély tulajdonába. Az átlagos területnagyság 6,7 hektár, ez az adat azonban a néhány négyzetméteres parcellákat éppúgy ma­gában foglalja, mint a több száz hektáros birtokokat - hangzott el tegnap a Szolnokon megrendezett kárpótlási konferencián. A megyeháza dísztermében ösz- szezsúfolódott több száz megje­lentet dr. Horváth Gabriella, a megyei kárrendezési hivatal ve­zetője köszöntötte, majd Her­bály Imre, a parlament mező- gazdasági bizottságának tagja, a megyei közgyűlés alelnöke számolt be a földtulajdon-válto­zás megyei tapasztalatairól. Mint mondta, az 1992. évi II. törvénnyel kezdődött „földindu­lás” során a megye 481 ezer hek­táros termőterületéből 72 gaz- dáikodó egység közel 200 ezer hektáros kárpótlási és mintegy 180 ezer hektáros részarány-tu­lajdoni földalapot különített el. Az I. földalap árveréseit a hi­vatal 1994. május 31-ig lénye­gében befejezte. (Folytatás a 3. oldalon) A vezetők „nagy utazásairól” is szó esett Iskolákat és kollégiumokat vontak össze A szolnoki önkormányzat vezetőinek tavalyi utazásairól, azok hasznáról kérdezett a tegnapi testületi ülésen Zakár Zoltán képviselő, és hangsúlyozta: az e célt szolgáló alap 24 millió fo­rintja negyedrészét a három első számú vezető utazta el. Várhegyi Attila polgármester vá­laszából kitűnt: a városok képvi­seletében a vezetőket hívják meg. Egyébként a kifogásolt uta­kat - Kanada, Ciprus és Japán - nem az önkormányzat fizette, csupán azok napidíjait. Áz első beszámoló a szolnoki munkanélküliségről szólt, majd áttekintették a város szabadidő- sportját, az iskolai gyógytestne- velést, valamint az idegennyelv- és számítástechnika-oktatást. Az oktatási szférát érintő, im­már konkrét ügyként középisko­lákat vont össze, és egyben új, önálló intézményeket hozott létre az önkormányzat. A képviselő- testület a tavasszal elfogadott koncepció szellemében járt el, szem előtt tartva a szakmacso­portos képzés és profiltisztítás megvalósítását, valamint a költ­ségek csökkentésével járó gazda­ságosabb üzemeltetést. A középiskolák esetében két- két intézményt vontak össze, ez­zel a lépéssel egy-egy helyre ke­rült a gépiparral és közlekedés­sel, illetve az építészettel, faipar­ral és környezetgazdálkodással összefüggő szakmák oktatása. Az összevonás ellenére az eddig meglévő épületeket nem zárták be. A közgyűlés létrehozta a vá­rosi kollégiumot is, amely egy központtal és öt tagintézménnyel működik, 1280 diák elhelyezését biztosítva. A városban korábban kilenc kollégiumot, diákszállót tartottak fenn a középfokú okta­tási-nevelési intézmények rész­egységeiként külön-külön hiva­tali gépezettel. Az iskola-össze­vonásokra a Munkáspárt frak­ciója egyöntetűen „nem”-mel szavazott. Védik a biztonságot, a vagyont Polgárőrség Tiszajenőn Harminc tiszajenői férfi jelent meg a polgárőrség alakuló ülé­sén, a polgármesteri hivatal ta­nácskozótermében. Mint ahogy a polgármester is elmondta, nem azért került sor erre a lé­pésre, mert annyira rossz lenne a közbiztonság a községben, sokkal inkább azért, mert óvni szeretnék ezt a biztonságot, a közvagyont és megelőzni az esetleges problémákat. A helyi rendőr nagy részt vállalt az előkészítő munká­ból, így a megalakulás gördü­lékenyen megtörtént. Megvá­lasztották a vezetőket, létre­hozták a járőrcsoportokat. Meghívták a már két éve mű­ködő tószegi polgárőrség veze­tőjét is, aki a tapasztalatokról számolt be, ezzel is segítve az új szervezet eredményes mű­ködését. Martfű a ritka kivétel Új központnak új csomópont Manapság magánember, in­tézmény, önkormányzat egy­aránt tele van panasszal. Ezért jelent üdítő kivételt, ha egy önkormányzatnál fejlesz­tésekről hallhatunk. Mint például Martfűn. A város új központjában öt éve folyamatosan készítik a terület elő-közművesítését. Elkészült a Szent István út alapja és asz­faltburkolata, hiányzik azonban a körút nyugati végének rácsat­lakozása a 442. számú fő köz­lekedési útra. A közlekedési tárca pályázatot írt ki út, illetve csomópont építésére. A martfűi önkormányzat is beadja pályá­zatát, hiszen a 13 millió forin­tos beruházást kizárólag saját erőből nem tudják megvalósí­tani. Ha a pályázat megfelelő elbírálást kap, a beruházás felét az állam finanszírozza. A martfűi városatyák a teg­napi testületi ülésen úgy hatá­roztak, hogy a 6,5 milliós saját forrást az idei költségvetésből biztosítják. Tehát ha a pályáza­tot elnyerik, még az idén kiépí­tik a csomópontot. Elvetemült vádlott, életfogytig tartó fegyház Szexuális indíték vezérelte a brutális gyilkost Mónika talán semmiben sem különbözött a hozzá hasonló húszéves lányoktól. Tisztes családban nőtt fel, egészséges, ki­mondottan szép fiatal volt. Élvezte a nyarat, élvezte az életet. Szerették őt, ő is szeretett. Utolsó útja is jövendőbelijéhez veze­tett. Közben a gyilkos is elindult, és csak a sors kegyetlenségén múlott, hogy tavaly június huszonnegyedikén reggel kilenc táj­ban a két ember útja éppen egymást keresztezte. A különösen megrázó eset nyolc hónappal ezelőtt, Kisúj­szállás határában, a régi 4-es út mentén, fényes nappal történt. Egy közeli tanyában lakó fia­talember figyelt fel két ember különös mozgására. A látottak szokatlan jellege akkor lett gyanús, amikor látta, hogy az előbbi két mozgó alak közül később csak egyikük távozik. Lelkiismerete nem is hagyta nyugodni, utánajárt a történtek­nek. Sajnos, a sejtések beigazo­lódtak: az út menti árokban egy mozdulatlan testet találtak. A többit már a nyomozók állapí­tották meg. Már a helyszínen tapasztaltak egyértelművé tet­ték azt, hogy súlyos bűncse­lekmény történt. Áz is hamar kiderült, hogy a brutális módon megölt fiatal lány nem más, mint Mónika, aki kerékpárjával azzal a szándékkal indult el ott­honról, hogy járművéről csak Kenderesen élő vőlegénye szü­leinek házánál száll le. Egy ép­pen arra járó, számára idegen férfi beteges nemi vágyai azon­ban minden emberi számítást keresztülhúztak. (Folytatás a 3. oldalon) Dollárhamisítók Dollárhamisítókat és fegyvercsempészeket ítélt el csütörtökön a Nyíregyházi Városi Bíró­ság. Szabó József, záhonyi lakos és 12 társa - budapesti, kisvárdai, mosonmagyaróvári és vásárosnaményi lakosok - 2-től 5 évig terjedő börtönbüntetéseket kaptak - 4800 darab hamis amerikai 100 dolláros készítéséért. A nyomo­zás feltárta azt is, hogy közülük néhányan fegyvercsempészésben, illetve -eladásban ugyancsak érintettek. Ausztriából csempésztek át több mint harmincmillió forint értékben géppisztolyt, vadászfegyvert, lőszert, amelyet aztán itthon illegálisan eladtak. Üzletház a szállóból Szeged egyik patinás épületében, a Régi Hun­gária Szállóban regionális üzletközpontot ala­kít ki a Quaestor-csoport. A hatszintes épület neve Stefánia-palota lesz - benne színvonalas kivitelezésű irodákat és üzleteket terveznek. Tárgyalnak bankfiók nyitásáról, és éttermet is szándékoznak kialakí­tani. A mintegy ötszázmilliós beruházás már­ciusban kezdődik. Európa-napok Előkészítő megbeszélésen vettek részt a Kül­ügyminisztériumban az év folyamán „Európa- napokat” rendező nagyvárosok - Békéscsaba, Székesfehérvár, Szeged, Szolnok, Veszprém, Zalaegerszeg - képviselői. Az Európa-napokat a PHARE is támogatja, célja az Európai Unió és Magyarország külön­böző régiói közötti párbeszéd szélesítése. A Marinko-ügyben „A két évvel ezelőtt Szegeden elkövetett Z: Nagy-gyilkosságban tippadással vádolt Ta­mási Attila ártatlanságát senki nem vonhatja kétségbe, ugyanis a Legfőbb Ügyészség visz- szavonta az elsőfokú ítélet elleni ügyészi fel­lebbezést, így jogerőre emelkedett a Legfel­sőbb Bíróság bizonyítottság hiányában hozott felmentő ítélete” - tájékoztatta az újságírókat a Marinko Magda-ügy másodrendű vádlottjának apja, Tamasi Mihály. Tamasi Attila 18 hónapot töltött indokolat­lanul előzetes letartóztatásban. Ügyvédje sze­rint a Z. Nagy-gyilkosság máig megoldatlan ügy, amelyet számtalan rejtély övez. Korszerű autóbuszok Öt új és egy felújított Ikarus buszt állított forgalomba tegnap a Jászkun Volán Közle­kedési Rt. Megyénk­ben a települések kö­zötti utazást biztosító, környezetbarát motor­ral felszerelt járművek az ergonómiailag jól tervezett utastérrel ké­nyelmessé és bizton­ságossá teszik a köz­lekedést. A felújított 521-es midibusz a Ti- sza-tó és környéke forgalmát javítja. Az rt. anyagi lehetősége az idén még további hat új busz vásárlását teszi lehetővé. FOTÓ: CSABAI

Next

/
Oldalképek
Tartalom