Új Néplap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

Hangverseny neves szólistákkal 3. o. A szerkesztőség postájából 4. o. Gazdasági tükör 6. o. Törökszentmiklós és környéke 7. o. Utazás Budapest. Horn Gyula mi­niszterelnök február 14—15-én Olaszországba látogat. A ter­vek szerint fogadja őt Oscar Luigi Scalfaro államfő, és ta­lálkozik olasz kollégájával, Lamberto Dini kormányfővel. Horn Gyulát fogadja II. János Pál pápa is. Megújult az orgona Jászárokszállás. A város római katolikus templomában az orgona az 1937-es felújítás óta folyamatosan szolgálta a híveket. Tavaly hangjában is felfrissült, miután új alkatré­szeket és motort kapott. Az or­gona felújítására és egyéb fej­lesztésekre a perselyadomá­nyok, az egyházközségi hozzá­járulás és a külföldi katolikus segélyszervezetek támogatása biztosította a pénzt. DAB-díjak Debrecen.A Magyar Tudo­mányos Akadémia területi bi­zottsága alapításának 20. év­fordulóján tegnap rendezett közgyűlésén Jász-Nagykun- Szohiok megyéből Nagy Je- nőné Zenei nevelés az óvodá­ban című tanulmányáért, Gye nei Melinda és Szautner Já- nosné Szigeti Gizella A tanu­lási zavarok korrekciója kisis­kolás korban című fejlesztő programjukért DAB-díjban ré­szesült. Krausz Tamás az MSZP-ről Győr. A neoliberális gazda­ságpolitika szociális követ­kezményei nem egyszerűen az MSZP választási vereségét ké­szíthetik elő, hanem egy nem „Torgyán-jellegű”, a modem korhoz alkalmazkodó naciona­lista-populista mozgalom fel- emelkedéséhez vezethetnek - mondotta Krausz Tamás, az MSZP Baloldali Tömörülésé­nek alelnöke tegnap Győrött. Kifejtette, hogy a neoliberális gazdasági koncepció a magyar társadalom többsége számára nem hordoz felemelkedési le­hetőséget. Bokrost csodadok- tomak minősítette, de figyel­meztetett, hogy a csodadokto­rok olyankor kerülnek elő, amikor hiányzik a gyógyszer. Ülésezett Jászberény képviselő-testülete . -/ Laktanya-privatizáció, telefon, kórház Képviselői interpellációkkal kezdődött az év első testületi ülése a herényi városházán. Szóba került a Dózsa György laktanya város által történő megvásárlása is. Ez a kérdéskör még nincs tisztázva - válaszolta dr. Magyar Levente polgármester ám ha lehetőség nyílna rá, akkor sem lenne pénze Berénynek a 900 millió-1 milliárd forintos objektum megvásárlására. Bonyolítja a dolgot, hogy a > Jerületén még mindig fehér kommunális rendszerek miatt a • holló a rádiós rendszerű tele- laktanyát csak egészben lehetne fon. A tanyasi emberek, akik megvásárolni. Jászberény kül- ’92 óta várnak a készülékekre, türelmetlenek - hozta a város­háza nagytermébe a lakossági panaszt egy másik képviselő. A Jász-Tel műszaki igazgatója - miközben cége adminisztrációs hibájának nevezve elismerte a határidőcsúszást - elmondta: az új, városi hálózat kiépítésével egy időben, folyamatosan sze­relik le és telepítik át a kül- (Folytatás a 3. oldalon) Mégis, kinek a cége? A „lefejezett” Tiszatour Kft. A szolnoki székhelyű Tiszatour Idegenforgalmi Kft.-től 1993 óta ön­ként elment vagy rendkívüli, illetve rendes felmondással eltávolítot­ták - egy kivételével - az összes középszintű vezetőt. így a cserkeszö- lői, a berekfürdői és a jászberényi Touring Hotel vezetőjét, a kft. mű­szaki és két gazdasági vezetőjét, a motel-kemping ágazat vezetőjét, a cserkeszőlői megbízott szálloda- és a tiszafüredi kempingvezetőt. Helyettük egyetlen főiskolai végzettségű dolgozót sem vet­tek föl. Legutóbb a szolnoki Touring Hotel vezetőjének, Ur- bán Lajosnénak - aki 18 évet töltött a cégnél - adták kezébe a felmondást. Ezután kereste fel szerkesztőségünket, mert úgy érezte, tovább nem lehet várni annak elmondásával, ami a kft.­nél történik: - A Tiszatour Kft. központja 1995. július 1-jén költözött ki a szolnoki város- központból a Touring Hotel öt földszinti szobájába - fogott bele mondandójába Urbán La- josné. - Ez hiba volt, hiszen a legjobban kihasznált szobáin­kat foglalták el. A kiköltő kL okaként Egerváriné Tót Zsu­zsanna - akit 1993. február 1-jétől bíztak meg az Idegenforgalmi Kft. vezetésével, majd 1993 augusztu­sában lett kinevezéssel ügyvezető igazgató - azt hozta fel, hogy a szálloda kihasználtsága 50 száza­lékos. Ez nem így van, de sokan elhitték a fenntartó megyei ön- kormányzatnál is. (A Tiszatourról el kell mondani, hogy nemrég a megyei önkor­mányzat gazdasági bizottsága je­lentésben marasztalta el, külön is kitérve arra, hogy több a prémi­uma az ügyvezetőnek, mint a cég adózóit c, -xlmé.ije.) (Folytatás a 3. oldalon) Számítógépek árverésen Sok volt az érdeklődő, kevés a licitáló Adóhátralék fejében lefoglalt tár­gyakból rendezett árverést tegnap Szolnokon az APEH Jász-Nagy- kun-Szolnok Megyei Igazgató­sága. Az árverés abban a Véső úton található központi csarnok­ban történt, amelyet az adóható­ság a megyei egészségbiztosítási pénztárral közösen alakított ki. A kezdeményezéstől azt várják, hogy csökken majd a végrehajtás költsége, és az árverés is eredmé­nyesebb lesz a korábbiaknál, ugyanis tekintélyesek az APEH, illetve az egészségbiztosítási pénztár kintlévőségei, és az adó­sokjó részétől csak foglalás útján hajtható be a hátralék. Az árverésen több számító- és pénztárgépre, egy fénymásoló berendezésre, valamint össze­rakható fém polcrendszerre lehe­tett licitálni. Érdeklődők szép számmal, licitálók már keveseb­ben akadtak a cseppkőbarlang- hőmérsékletű csarnokban. Azért a dolog ment a maga módján, noha a tét sem volt akkora, mint egy londoni aukción. A vagyon­tárgyak a kikiáltási ár harmadá­ért találtak új gazdára. így pél­dául az egyenként a 150 ezer fo­rintért , meghirdetett” három számítógépet 46-60 ezer, a 200 ezer forinttal felvezetett fénymá­solót pedig 80 ezerért megvehet- ték. Az árverezés ma Szolnokon, a Széchenyi körút 1. szám alatti használtautó-piacon folytatódik, ahol egy-egy Opel és Volkswa­gen kerül szimbolikusan kala­pács alá. Az évad ötödik bemutatóját holnap este tartják a szolnoki Szigligeti Színházban. Ezúttal Schwajda György rendezésében Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok című zigjátéka kerül színre neves szolnoki és vendég­művészek közreműködésével. Képünk a főpróbán ké­szült. (Fent Császár Gyöngyi és Kátay Endre, lent Falusi Mariann és Űjlaky László.) fotó: cs. i. Az eljárásnak vége, de a döntésre még várni kell Emberrablás vagy üzletelés? A megyei bíróságon tegnap befejeződött a megyénk első olyan bűnügyében indított eljárás, amelyben a meglehetősen súlyos emberrablás vádjával illettek hat férfit. A perbeszédek is el­hangzottak, a bíróság azonban csak a jövő héten hozza nyilvá­nosságra az ügyben hozott határozatát. Minthogy ilyen bűnügyben ed­dig még nem folyt eljárás me­gyénkben, mindenképpen ért­hető a bíróság fokozott körülte­kintése. Igen súlyos bűncse­lekményről van szó, nem mind­egy tehát, milyen döntés szüle­tik az első esetben. A tegnapi nap kizárólag a perbeszédeké volt. Az ügyész többórás vád­beszédében rámutatott arra, hogy Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetéből adódóan számolni kell a vállalkozások bukásával és annak pénzügyi következményeivel is. Nagy kérdés, hogy a hitelezők ho­gyan jussanak hozzá jogos kö­veteléseikhez. Sajnos több olyan eset is történt már, ahol a törvényes eszközök helyett - hathatósabb megoldást remélve - az illegális módszereket ve­szik igénybe. A tavaly nyári mezőtúri eset kapcsán azt senki sem vitatja, hogy a sértett való­ban tartozott többeknek is; ami a vita tárgyát képezi, az éppen a pénz visszaszerzésének módja volt. Azt, hogy a történteket miként értékeli a bíróság - em­berrablás volt vagy csak üzleti megbeszélésre hívták az adóst -, a jövő héten tudhatjuk meg. Szolnokon gyártják a Béres-termékeket? Tegnap Szolnokon, a Hozam Klubban bemutatkozott a Bé­res Rt. abból az alkalomból, hogy megvették a Pharmasol Gyógyszergyártó és Gyógy­szer-kereskedelmi Rt.-t. A Pharmasol új vezetését az új vezérigazgató, Vajda József mutatta be. Elmondta, hogy nagy reményeket fűznek a Béres Rt.-hez egy olyan idő­szakban, amikor a privatizá­cióban 73 patika vált le tőlük. Hogy talpon tudnak-e ma­radni, nagymértékben függ at­tól, hogy a gyógyszer-nagy­kereskedelemben milyen he­lyet tudnak kivívni maguk­nak. A tervek között szerepel az is, hogy a Béres Rt. termé­keinek gyártását Szolnokra hozzák. Ez azonban komoly beruházást igényel. És hogy hányán maradnak a 158-as létszámú Pharmasolnál? Feb­ruár végére kiderül a bizony­talan helyzetű dolgozók ese­tében, hogy kiknek tudnak új munkát találni. A vezérigaz­gató szerint viszont ha nem jött volna olyan befektető, mint a Béres Rt., mind a 158 dolgozó az utcára került volna. A bemutatkozáson középen dr. Béres József, jobbra pedig a Béres Rt. vezérigazgatója: Heimann Zoltán FOTÓ: csabai Tegnap kibújtak az angyalbőrből az „öreg” katonák országszerte. A Szolnok Ve­gyes Szállítórepülő Dandártól százhármán tértek vissza a polgári életbe, közülük ötvenhár­mat elő is léptettek. A Magyar Honvédség Újrakezdési Alapítványának 25 ezer forintos tá­mogatását Dudás Sándor szakaszvezető (tartalékos őrmester) vehette át Nagy Bálint alez­redes, dandártörzsfőnöktől. Ezt a támogatást a repülő- és légvédelmi csapatoktól leszerelők közül csak hárman kapták meg az országban. fotó: i. l. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom