Új Néplap, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

J / Epül-szépül a világ fővárosa 2. o. Elásva a csatabárd? 3. o. Betört oda, ahol védett volna 3. o. Ahol öt százalék a kedvezmény 5. o. Karcagon óvatosan tervezik az őszt 7. o. TELEFONOS HIRDETÉS­FELVÉTEL: HÍVOTT MÁR BENNÜNKET? Durumbúza Martonvásár. A száraztész­tagyártás magas igényeinek kielégítésére újabb durum- búza-fajtajelölteket állítottak elő a MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének nemesítői Martonvásáron. Határblokád Budapest. Folytatódik az uk­rán autósblokád, de az már csak a lónyai határátkelőt érinti. Krisán Attila ezredes, a határőrség szóvivője tegnap délelőtt az MTI-nek elmondta, hogy reggel 8.30 órakor ukrán oldalon mintegy 50 autó torla­szolta el a lónyai határátkelő­höz vezető utat. Ezért a helyi forgalom számára a barabási és a beregsurányi határállomás igénybevételét ajánlja a határ­őrség. ' Menekültek Debrecen. A debreceni Sám­soni úti volt szovjet laktanyá­ból menekülttáborrá alakított s elkészülte óta üresen álló ob­jektumot tekintette meg teg­nap Világosi Gábor, a Bel­ügyminisztérium politikai ál­lamtitkára és Jungbert Béla, a Menekültügyi és Migrációs Hivatal főigazgatója. A bejá­rást követően Világosi Gábor az MTI tudósítójának érdeklő­désére elmondta: bár mene­kültáradatról nem beszélhe­tünk, amennyiben hasonló számban érkeznek hozzánk a menekültek, lassan telítődik a négy működő menekülttábor. Ebben az esetben új tábor megnyitására lesz szükség, s kézenfekvő, hogy ez az e célra kialakított debreceni legyen. Lottónyeremények Az 5/90-es lottón öttalála- tos szelvény nem volt. A 17 négyesre egyenként 925.511 forintot fizetnek. A hárma­sokra 6012, a kettesekre 330 forintot fizetnek. A 6/45-ös lottón egy hatta- lálatos szelvényt találtak, nye­reménye 144.179.678 forint. 5+1 találatos szelvény szintén egy akadt, nyereménye 3.414.621 forint. Az öttalála- tos szelvényekre egyenként 87.554 forintot, a négyesekre 1479 forintot, a hármasokra pedig 338 forintot fizetnek. Telitalálatos dzsóker nem volt. Ausztria Lottó: a 3 darab 6 találatosra egyenként 8.913.683 schillinget; a 11 da­rab 5+1 találatosra 470.127; az 511 darab 5 találatosra 15.810; a 28.200 darab 4 találatosra 366; a 462.965 darab 3 talála­tosra 27 schillinget fizetnek. A 3 dzsókerre, 2.566.594 schil­linget fizetnek. Totónyeremények A totó és góltotó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők: Totó: 13 plusz egy találatos szelvény 2, nyereményük egyenként 3 615 688 forint, 13 találatos szelvény 12, nyere­ményük 180 445 forint, 12 ta­lálatos szelvény 371, nyere­ményük 5107 forint, 11 talála­tos szelvény 4004, nyeremé­nyük 473 forint, 10 találatos szelvény 23.613, nyeremé­nyük 134 forint. Góltotó: 4 találatos szel­vény nem volt, 3 találatos szelvény 11, nyereményük 6568 forint. Ismét termel a kisújszállási sajtüzem. Miután júniusbalt egy budapesti befekte­tői társaság megvásárolta a kisújszállási sajtüzemet, rövid idő alatt újraindította a termelést. Új néven: WÉS Tejipari és Kereskedelmi Rt. gyártják a régóta ismert kisúji sajtokat. Naponta 40 ezer liter tejet vásárolnak és dolgoznak fel sajttá, melyet továbbra is Szajolban érlelnek. Felvételünkön a nyers sajt formálása látható. fotó: mészáros A rendőri brutalitás Szolnok megyére nem jellemző Az utóbbi napokban ismét az érdeklődés középpontjába kerül­tek a rendőrök. Ezúttal a testületnél dolgozók túlkapásai kel­tették fel a közvélemény érdeklődését. Felmerült például an­nak a gyanúja is, hogy a közelmúltban egyenruhások vertek halálra egy Nógrád megyei férfit. Állítólag ez a körülmény késztette lemondásra az ottani rendőrfőkapitányt. Mi a helyzet ezen a téren megyénkben? Erről érdeklődtünk a Budapesti Ügyészségi Nyomozó Hivatal Szolnoki Kirendeltségénél. A nyomozóhivatal sajátos ha­táskörben végzi feladatát. Azokban az ügyekben folytat vizsgálatot, amelyekben a sér­tett vagy éppen az elkövető helyzete „különleges”, azaz - többek között - országgyűlési képviselők, ügyészek, bírák, valamint rendőrök az érintettek. A kérdéses ügy jellege is indo­kolhatja - például az igazság­szolgáltatás elleni cselekmé­nyek körében -, hogy ez az in­tézmény folytassa az eljárást. A nyomozóhivatal által vizsgált ügyekre általában nem jellemző a rohamos növekedés, ezen be­lül a rendőrök ellen folytatott nyomozások száma sem kirí­vóan magas, akárcsak a hivata­los személy elleni erőszak miatt indított eljárásoké sem. A nem tűi erőteljes szám­szerű gyarapodáshoz me­gyénkben szerencsére az is tár­sul, hogy az esetek súlya sem adhat okot túlzott aggodalomra. 1991 februárja óta, amióta a szolnoki kirendeltség működik, nem történt olyan eset, amely országos üggyé válhatott volna. Súlyos sérüléssel járó esemé­nyek azonban, ha nem is nagy számban, de előfordulnak. A rendőrök által elkövetett kényszervallatás, illetve bán­talmazás hivatalos eljárásban bűncselekmények miatt már jogerős bírósági ítéletek is szü­lettek. A kirendeltség vezetője szerint a náluk vizsgált bűn­ügyekben roppant nehéz a bi­zonyítás. A vizsgálat alapjául szolgáló szituációkban rendsze­rint ugyanis a bántalmazók vannak többségben. Az is előfordul persze, hogy az állítólagos sértettek alapta­lanul jelentik fel a jogszerűen intézkedő rendőröket. Ez utóbbi hamis vádas esetek és a rendőrök ellen hozott elmarasz­taló ítéletek nagyjából azonos nagyságrendet képviselnek. Mindezek alapján tehát el­mondhatjuk, hogy megyénkre nem jellemző a rendőri brutali­tás. Azt is figyelembe kell venni azonban, hogy az említett két hivatali bűncselekményt te­kintve jelentős lehet a látencia, azaz hogy a bántalmazottak va­lamilyen oknál fogva nem tesz­nek feljelentést a sérelmükre rendőrök által elkövetett erő­szakos tettek miatt. Növényvédő szert loptak Méregtolvajok életveszélyben Tegnap kora reggel betörés nyomait fedezték fel az Alcsi- szigeti Mg. Rt. Szolnok, Piros­kai úti raktárbázisánál - kaptuk a hírt a cég képviselőjétől. Az ismeretlen tolvajok különösen veszélyes növényvédő szert zsákmányoltak, összesen közel kétmillió forint értékben. A be­törők 190 liter Fendona-10 EC rovarölő szert, valamint 140 li­ter Delan gombaölő szert vittek magukkal. A vegyszereket a raktárban ötliteres műanyag kannákban tárolták, amelyek pedig - mindkét anyag esetében - né­gyesével kartondobozokba vol­tak becsomagolva. Nem rendel­tetésszerű alkalmazás esetén, amennyiben avatatlan kezekbe kerülnek ezek a felhasználásu­kat tekintve egyébként is külön engedélyhez kötött, igen erős méregkoncentrátumok, rendkí­vül veszélyessé válhatnak akár az újdonsült „tulajdonosok” számára is. Folytatódik az eseménysorozat Tudományos konferencia a jászokról A jászok világtalálkozójának nagy tömeget vonzó látványos rendezvényei a hét végén zaj­lottak. Jó is volt kicsit megpi­henni hétfőn, a színes forgatag után. A jászok történelmi ün­nepének elmélyültebb elemzé­sére, tudományos megközelí­tésére e napon került sor. A Jászság a magyar kultúrában című kétnapos konferenciá­nak azonban előtörténete van. A világtalálkozó gondolatának jegyében született meg még 1993-ban egy alapítvány. Törté­netesen A Jászság a magyar kul­túrában a neve az alapítványnak is. Alapítói a Jászberényi Taní­tóképző Főiskola és a Jász Ön- kormányzati Szövetség. Két évvel ezelőtt úgy gondol­ták, a tudományos kutatások összegzésével, egy kiadvány közreadásával méltón járulná­nak hozzá a világtalálkozó ese­ményeihez. Az alapítvány tá­mogatókra lelt. Többek között a debreceni Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem vállalta, hogy az évfordulón sorra kerülő tudo­mányos konferencia előadásait megjelenteti. Hétfőn délelőtt a főiskola dísztermében Benedek Sándor főigazgató köszöntötte a részt­vevőket. A plenáris ülés elnöke Ujváry Zoltán professzor, a deb­receni KLTE tanszékvezető egyetemi tanára volt. Ő a ma­gyar népi kultúra európai kap­csolatait elemezte. A Jászság egyik híres kutatója, Selmeczi László, a debreceni Déri Mú­zeum igazgatója a jászok szár­mazását, vándorlását, betelepü­lését kutatta, s régészeti ásatá­sokat folytatott a Jászság mai te­rületén. Erről is szólt előadásá­ban. Nagyon érdekes volt Bagi Gábor történész előadása, talán azért, mert szólt a mának is. A redemptiót elemezte. Kiderült, hogy a 500 ezer rajnai forint ki­fizetése milyen terhet jelentett a településeknek s a lakosságnak. Sok helyütt nem akartak, vagy nem tudtak fizetni. A késleke­dőket adókkal sújtották. A 6 százalékos kamatra felvett hite­leket nyögve fizette meg a Jász­kunság népe. A társadalmi ré­tegződést ez indította el, mert a redemptus családok más jogok­kal bírtak, mint az irredemptu- sok, s megjelentek a teljesen nincstelenek, a zsellérek is a Jászságban és a Kunságban. A jász öntudatról, a „gyütt- mentek”-ről, azaz a betelepült idegenekről, az önkormányzati­ság hatásairól is szóltak az elő­adások. Délután s kedden szek­cióülésekre került, illetve kerül sor. Szabó László, Papp Iza­bella, Egri Márta, Molnár Ist­ván, H. Bathó Edit, Farkas Fe­renc jelzik a tudományos színvo­nalat. A Jászság művészete, a földrajzi nevek, az iskolarend­szer, a Csörsz-árok legendája éppúgy szóba kerül, mint a me­zőgazdasági termelés átalakulása vagy a tanítóképzés története. Ma Szabó László vezeti a jász szabad fórumot, ahol kérdések, vélemények, észrevételek zárják a konferenciát. Hasonló ösz- szegző tanácskozásra két év múlva kerül sor az alapítvány tervei szerint. Diszkó után erőszak? Bár a két történet között nincs összefüggés, mégis figyelemre méltó, hogy rövid idő alatt két olyan eset történt Kisújszállás kö­zelében, ahol a nemi vágy az erőszakkal párosult. „Szerencsére” ami szombaton hajnalban történt, nem követelt emberáldozatot, mint a néhány héttel ezelőtti tragédia, amelyről annak idején be­számoltunk olvasóinknak. A diszkó után mikrobusszal in­dultak haza a szórakozásban megfáradt fiatalok Ecsegfalvá- ról. A kocsi először Túrkevére hajtott, az utasok többsége ki­szállt a járműből. A sofőr helyett az autó - addig csak utasként je­len lévő - tulajdonosa vette át a volánt, és a buszban egyedül ma­radt fiatal lánynak felajánlotta, hazaviszi őt kisújszállási ottho­nába. Nem is volt semmi baj kö­zöttük addig, amíg a város hatá­rában az autó hirtelen irányvál­toztatással egy földútra tért. A lányban ezek után kétely ébredt: lovagja talán nem a legbecsülete­sebb útra tévedt. A kocsi megállt, és a férfi szándéka nem maradt tovább titokban. A támadójával szemben magát teljesen kiszol­gáltatottnak érző áldozat nem tu­dott ellenszegülni a fenyegetés­nek. Segítségre sem számíthatott azon a teljesen elhagyott, sötét­ségbe burkolózott környéken, így, elmondása szerint, kénytelen volt eltűrni a számára oly meg­alázó erőszakot. A dolgot persze az sem tudta meg nem történtté tenni, hogy a bejelentést követően a rendőrök hamarosan a nyomára bukkantak a nemi erőszakkal gyanúsítható embernek. Az őrizetbe vett férfi a közösülés tényét nem, az erő­szakot és a fenyegetést azonban tagadta a nyomozók előtt. A gyanúsított előzetes letartóztatá­sáról vagy szabadlábra helyezé­séről várhatóan ma dönt a Kar­cagi Városi Bíróság. Figyelmetlenség a hőségben. Újszász felől Zagyvarékas felé akart áthaladni a 32-es úton egy Volkswagen Golf, amely figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadás kötelező táblát, és belerohant egy Szolnok felől védett úton közlekedő gépkocsiba. A Golf két felnőtt és egy gyermek utasa sértetlen maradt, a vétlen gépkocsi utasát viszont a mentők a kórházba szállí­tották. A rendőrségi vizsgálat folyamatban van. fotó: barna

Next

/
Oldalképek
Tartalom