Új Néplap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

y, Pakkot kaptunk... ... Portósan érkezett Kinek higgyek most? Hacsak és Sejó Áprilisi „hírszóró” Bolondok napja Kendermagos nyuszi Ketten dumálnak Kakaskaparék Mucsarátóti abszurdok (9-13. oldal) EKE-, VETŐGÉP­és rotációs KASZAVÁSÁR Szolnok, Besenyszögi út Ó3. TelJfax.: 56/420-839 Horn Szegeden A kormány meg kívánja erő­síteni a rendőrség, az APEH, a vám- és pénzügyőrség és a határőrség állományát, azt a szakembergárdát, amely a bűncselekmények, a fekete- gazdaságban történő súlyos jogszabálysértések felderíté­sével, kivizsgálásával foglal­kozik - mondta pénteki sze­gedi sajtótájékoztatóján Horn Gyula. Az április közepén tar­tandó kormányülésen dönte­nek továbbá arról, hogy az APEH kapjon-e nyomozati jogkört. Nincs szerződés Nem kötötték meg az új kol­lektív szerződést a MÁV-nál a kitűzött március 31-i határ­időn belül. A Vasutas Érdek­egyeztető Tanács pénteki ülé­sén a MÁV és a vasutas-szak­szervezetek továbbra sem tud­tak megállapodni a kollektív- szerződés-tervezet vitás pont­jaiban. A vasúti érdek­egyeztető tárgyaláson megál­lapodtak abban, hogy hétfőn délután 2 órától folytatják az egyeztető megbeszéléseket. A MÁV pénteken 2 órától fo­lyamatosan értesíti erről dol­gozóit. Átlagkeresetek A KSH-nak a múlt évet jel­lemző felméréséből kiderül: 1994-ben is nőtt a kisebb és a nagyobb keresetűek közötti különbség a teljes munkaidő­ben foglalkoztatottak köré­ben, bár valamelyest lassab­ban, mint az előző években. A kereseti nagyság szerinti cso­portosítás alapján készült felmérés azt mutatta: a felmé­résbe bevontak több mint fe­lének nettó keresete nem ha­ladta meg a 21 549 forintot, és mintegy kétharmaduk keve­sebbet kapott nettó havi 24 ezer 425 forintnál. Életjáradék Az eredeti vagyoni kárpótlási jegyek tulajdonosai közül 1992 óta mintegy 2800-an igényeltek életjáradékot, ők április 1-jétől automatikusan a megemelt összegű járadékot kapják. Megemelt összegű havi életjáradékot az év vé­géig azok az eredeti kárpótol­tak igényelhetnek, akik 1991. december 31-ig betöltötték 60. életévüket, vagy egészsé­gük 67 százalékosan károso­dott és vagyoni kárpótlási je­gyeiket még nem használták fel, illetve még kézhez sem kapták azokat. Súlyos baleset Levágta a jobb karját egy le- omló vasszerkezet tegnap a kora esti órákban egy dolgo­zónak Tiszavárkonyban, a megnezitüzemben. A mentők tájékoztatása szerint tegnap este háromne­gyed hatkor történt a baleset. Eddig tisztázatlan okból egy ott dolgozónak váll alatt egy vasszerkezet levágta jobb kar­ját, valamint a jobb lábán boka fölött nyílt törést és fej­sérülést okozott. A mentők a huszonhárom éves debreceni illetőségű fiatalembert súlyos, életveszélyes állapotban szál­lították kórházba. A baleset körülményeinek kivizsgálá­sába a rendőrség is bekapcso­lódott. A repülőgépes növényvédelem iránt valamelyest nőtt az igény, bár még mindig sokan nem tudják megfizetni ezt a szolgáltatást - pedig lényegesen gyorsabb így a fejtrágyázás és a permetezés. Felvételünk Mezőhék határában örökítette meg az Aero-Mester Kft. Z137-es repülőgépét, melyet Lendvai Róbert vezet. fotó: mészáros Nem igaz, hogy fedezet hiányában visszatartják A napokban jön a nyugdíjkülönbözet A napokban nagyon sok aggódó telefon érkezett a nyugdijüiz- tositáshoz és a postához egyaránt a január, február és március hónapokra járó nyugdíj különbözet kifizetésére vonatkozóan. Mivel a pénzt még sokan nem kapták meg, a nyugdíjasok kö­zött az a hír járta, talán nincs elegendő pénz a kifizetésekre. Amint azt dr. Bagdi László nyugdíj-biztosítási igazgató elmondta, erről szó nincs, már­cius 20-ai határidővel minden egyes nyugdíjkülönbözetet át­utaltak a postának. A nyugdíjasok még abban az esetben is megkapták volna a járandóságukat, ha történetesen a társadalombiztosítás számlá­ján nincs meg a megfelelő ösz- szeg. Ez esetben ugyanis az úgynevezett megelőlegezési számláról kapják meg a pénzt. Ugyancsak átutalták, és min­den bizonnyal a napokban megkapják az energiaár-támo­gatásra jogosultak a havi 600 forintos összeget is. Harmat László, a posta kézbesítési osz­tályának munkatársa elmondta, az átutalást 21-én valóban megkapta a posta, azok feldol­gozását azonnal elkezdték. Áp­rilis 7-ei határidővel minden érintettnek kézbesítik a pénzt. Mivel a rendes ellátással egy időben érkezett az összeg, elő­fordulhat, hogy egy nap kétszer csönget majd a postás. Dr. Solt Pál előadása a jász-kun jogásznapok megnyitóján Válság nincs, de reformra szükség van Jász-kun jogásznapok kezdődtek tegnap Szolnokon. A kétna­pos rendezvénysorozat célja, hogy a résztvevők aktuális jogal­kotási kérdésekről tanácskozzanak és szakmai tapasztalatot cserélhessenek. A jogásznapokat dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke nyi­totta meg. Elmondta, hogy politikai szférában is felismerték már, hogy szükség van az igazság­szolgáltatás reformjára. Magyarországon a sajtóban az igazságszolgáltatás válságá­ról és működésképtelenségéről beszélnek. Ez téves megközelítés akkor is, ha vannak problémák. A ne­hézségek igazi hordozói a helyi bíróságok. Tavaly a helyi bíró­ságokon 307 ezer polgári, gaz­dasági pert és büntetőügyet fe­jeztek be. Egy éven belül a perek és büntetőügyek több mint 80 szá­zaléka befejeződik, és általában körülbelül 150 nap alatt tesznek pontot az ügyek végére. Az első fokon befejezett ügyeknek csak 5,6 százalékában történik fel­lebbezés. Igényesnek, szigorúnak kell lenni magunkkal szemben - mondta dr. Solt Pál -, de a tár­sadalom kontroliján kívül bíró­sági ügyekben semmilyen külső kontrollt nem szabad en­gedni. A kétnapos rendezvényen több előadó is beszél a jogalko­tás és -alkalmazás aktuális kér- seiről, köztük dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész is. Elbocsátások a honvédségtől Elképzelhető, hogy csaknem várhatóan július 1-jétől kerül­3000, honvédségi polgári köz- alkalmazottat bocsátanak el jú­lius 1-jétől a kormány március 12-i döntésének végrehajtása érdekében. A HM-et is érinti az évi 3 százalékos bérmegtakarí­tás kötelezettsége, ami mintegy 1400-1500 főfoglalkozású al­kalmazott elbocsátását teszi szükségessé. Miután erre csak hét sor, így fél év alatt 6 száza­lékos bércsökkentést kell elér­nie a tárcának. Ehhez pedig csaknem két­szer annyi dolgozó leépítése válhat szükségessé. A honvé­delmi miniszter már többször is hangsúlyozta, hogy egyetlen hivatásos katonát sem kívánnak elbocsátani. (MTI) Csúszik a Matáv teljesítése A telefoncsörgésre április végéig várni kell A Matáv Rt. tavaly év végén vállalt kötelezettségének, misze­rint - információink alapján - két-háromezer új szolnoki előfi­zetőnek március 31-ig létesít állomást, nem tud eleget tenni tel­jes mértékben. így 800-900 távbeszélőt április végéig fognak bekapcsolni - tudtuk meg a debreceni igazgatóság beruházási és építési osztályának vezetőjétől, Antal Lászlótól. A telefon-primerkörzetek kon­cesszió keretében történt érté­kesítése után Szolnokon is nagy lendülettel kezdett fejleszté­sekben a Matáv nyerte el az üzemeltetést. A koncessziós szerződésben nemcsak a fej­lesztés ütemét, hanem a bekap­csolások dijat is szabályozták, így 31 ezer forintban limitálták a bekötési díj felső határát. Ezt az összeget a telefontársaság be is szedte azzal a kötelezettség­vállalással, hogy a telefonok 30 napon belül, illetve 1995. már­cius 31-éig megszólalnak. Annyi bizonyos, hogy tavaly 3368 távbeszélőt üzemeltek be Szolnokon, arra vonatkozólag viszont nem kaptunk informá­ciót, hogy összességében hány darab szerződést kötöttek, s ez pontosan mennyi embert érint. Antal László kérdésünkre azt válaszolta, hogy a bekötés el­maradásának oka köpött döntő szerepet játszott a tavalyi év második felében jelentkező or­szágos anyaghiány. Emellett különböző épülete­ket kellett létesíteni, továbbá tu­lajdonjogokat tisztázni. Ezért a munkálatok 1995-re is áthúzód­tak e téren, s a bekötések elma­radtak. (Folytatás a 2. oldalon) Az áremelkedés közel 30 százalékos Mától drágábbak az importgyógyszerek Az importált gyógyszerek je­lentős része - több mint 900 külföldi patikaszer - 28,8 szá­zalékkal drágul április 1-jé- től. A gyógyszer-nagykereskedők a vámpótlékkal és a forintleérté­keléssel megegyező arányban emelték áraikat, figyelembe véve a következő három hó­napban várható devalválást is. Ezt a lépést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral is egyeztették, a biztosító azonban csak az alaplistán sze­replő 263 patikaszer árváltozá­sát tudja átvállalni. Ezért a 100, 95, illetve 90 százalékban tá­mogatott, alaplistás import­gyógyszerek ára nem emelke­dik, a többi importtermék vi­szont drágább lesz. Többet kell fizetni számos 40 és 70 száza­lékos arányban támogatott, va­lamint teljes árú patikaszerért, köztük a külföldi antibiotiku­mokért. Ezeknél ugyanis „befagy” a támogatás összege, vagyis az ár 60, illetve 30 százaléka he­lyett 88,8, illetve 58,8 százalé­kát kell kifizetni a patikákban. (MTI) Megbukott a „hivatásos tolvaj” Most kutyára fájt a foga Eddig általában tyúk- és bicikli­tolvaj volt, a minap azonban egy értékes kutyát akart „megfújni” a kenderesi K. S. A fiatalember szinte hivatásos tolvaj falujában, Kenderesen. Mindent lop, ami éppen kell neki, ha éhes, tyúkot, ha fáradt, kerékpárt visz el. K. - talán nem meglepő - foglalkozásnélküli, és a rendőrök nagyon is jól ismérik, mivel többször volt már bün­tetve vagyon elleni bűncselek­mény miatt. A notórius tolvaj máskülön­ben még azt sem értékelte, hogy legutóbbi ügyében, melyben tyúklopással gyanúsítható, nem­rég kikerült az őrizetből, és sza­badlábon védekezhet. „Hiva- tásszeretete” minden óvatossá­got és megbánást legyőzött. Mi­után K. S. leginkább nappal al­szik és éjszaka dolgozik, hama­rosan - minden bizonnyal kipi­henten - újból „munkához” lá­tott. Az egyik éjszaka egy ház udvaráról egy alaszkai szánhúzó kutyát, egy huskyt akart ellopni. Pechjére a 25 ezer forintra érté­kelt eb gazdája észrevette a kí­sérletet, és megzavarta a kutya „elcsalogatásában”. A tapasztalt tolvaj látta, hogy nincs más választása, mint me­nekülésre fogni a dolgot - mi­közben meg is sérült. A helyszí­nen maga után hagyott tárgyi bi­zonyítékok alapján a rendőrök­nek a minap sikerült rábizonyí­tani ezt az újabb esetet is, ami számláját gyarapítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom