Új Néplap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

Tévéreklámokból írt mesét Magyaroknak nyárson, törökösen Aranykatedra gyermekszeretetért Az asszonyt is, a galambokat is Dávid már az ükunoka (6-7. oldal) MR H€TI Sortűzügy A Fővárosi Bíróság az 1956-os salgótarjáni sortűz ügyében két vádlottat öt-öt év fegyházbüntetésre ítélt embe­riség elleni bűntett miatt. Orosz Lajost és Toldi Feren­cet 8-8 évre eltiltották a köz­ügyek gyakorlásától is. Privatizáció Hóm Gyula kormányfő kez­deményezésére szerdán hat­párti konzultációt tartanak a privatizációról. A kormány- szóvivői irodán kedden az MTI-nek elmondták: a tervek szerint a hat parlamenti párt frakcióvezetői, illetve pártel­nökei délután gyűlnek össze a miniszterelnök dolgozószobá­jában. A megbeszélésen azt vitatják meg, hogy a pártok miként vélekednek a privati­zációról, illetve annak folyta­tásáról. MSZOSZ-kampány Ágazati, területi kampányt kezd az MSZOSZ, ha a kor­mány a szakszervezetek el­utasítása ellenére mégis a par­lament elé terjeszti a munka törvénykönyve módosítási ja­vaslatait. Ezt Vágó János al- elnök jelentette be sajtótájé­koztatón. Az alelnök nem tar­totta valószínűnek, hogy Nagy Sándor, az MSZOSZ elnöke lesz az új pénzügymi­niszter. A sajtóértesülésekre utaló kérdésre válaszolva ezt személyes véleményként mondta el. Szerinte nem biz­tos, hogy az SZDSZ-nek megfelelő garanciát jelentene az MSZOSZ elnökének sze­mélye, másrészt Nagy Sándor legutóbbi álláspontja szerint ő szakszervezeti tisztségviselő kíván maradni. Azonnali vámfizetés A külföldről Magyarországra visszatérő turistáknak szerdá­tól a határon az országba be­hozott vámköteles termékek után azonnal, a határon ki kell fizetniük a vámot. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Pa­rancsnokságának keddi tájé­koztatása szerint február 1-jé- től új vámokmányt alkalmaz­nak. A turisták a vámot kifi­zethetik abból a készpénzből, amelyet maguknál tartanak, ennek összege azonban nem haladhatja meg a 10 ezer fo­rintot, s legfeljebb 1000 forin­tos címletű bankjegyekből állhat. Ezen túl 20 ezer forint­nak megfelelő külföldi fizető- eszközzel is rendelkezhetnek kiviteli engedély nélkül, s a valuta beváltva szintén al­kalmas vámfizetésre. Közlekedés Márciusban várhatóan többé­ves előkészítés után a kor­mány elé kerül a közlekedés- fejlesztési koncepció. Folya­matban vannak a MÁV-val kapcsolatos állami feladatok­ról és kötelezettségvállalások­ról szóló tárgyalások. Nincs megtorpanás a hírközlési és autópálya-fejlesztésekben - közölte Lotz Károly közleke­dési, hírközlési és vízügyi miniszter a tárca előtt álló ez évi feladatokról tartott sajtótá­jékoztatón. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét vehette át tegnap a Parlament Nándorfehérvári termében a megyénkből elszármazott Mihály Béla keramikusművész Göncz Árpád köztársasági elnöktől. Jászapáti híres szülöttével készített beszélgetésünket az 5. ol­dalon olvashatják. fotó: mészáros János 1998-ra befejeződhet a privatizáció . Az Országgyűlés téli, rendkí­vüli ülésszakának 5. plenáris ülésén az elnöklő G. Nagyné Maczó Ágnes először pártja el­nökének, Torgyán József (FKGP) frakcióvezetőnek adott szót, aki napirenden kívül arról beszélt, hogy nemzetközi fellé­péssel is elejét kellene venni Romániában az RMDSZ ellen folyó akcióknak. Kovács László külügyminiszter válaszában egyetértett Torgyán József ag­godalmaival, s elmondta, ma Strassbourgba utazik, ahol ta­lálkozik a szlovák és a román külügyminiszterrel is a kisebb­ségekről szóló egyezmény alá­írásakor. A román külügymi­niszternek külön szóvá teszi a képviselő által is elmondott ag­gályokat. Ezután kapott szót Békési László pénzügyminisz­ter, aki a kormány nevében mondott bevezetőt. Az állam tulajdonában lévő vállalati va­gyon értékesítéséről szóló (Folytatás a 3. oldalon) Adósságtörlesztésre kellett a pénz Postarablás Homokon Nem lesz szénszünet a megye iskoláiban Várhatóan az ország 4500 álta­lános és középiskolájában ren­delnek el egyhetes kényszer- szünetet energiatakarékossági okokra hivatkozva. A szolnoki polgármesteri hi­vataltól kapott információ sze­rint a városban egyetlen intéz­mény bezárását sem tervezik. A megnövekedett energiaárak kompenzálására felkészült a város költségvetése. ’95-ben erre a célra plusz 45 millió fo­rintot különítettek el. Úgy néz ki, Szolnokon sem a diákoknak, sem a szülőknek nem kell szén­szünettől tartaniuk. Jászberényben szintén nem zárnak be az általános és közép­iskolák - tudtuk meg Gergely Lászlótól, az önkormányzat ok­tatási és közművelődési irodá­jának vezetőjétől. Mint mondta, szerencsére ott még nem tart a költségvetés, ami ezt a lépést indokolttá tenné. Kasza József, Kunszentmár- ton polgármestere úgy tájékoz­tatta lapunkat, a város szűkös költségvetése meglehetősen kemény megszorításokat rótt az intézményekre. Ugyanakkor a jelenlegi válságmenedzselés el­lenére sem tervezik az iskolák egyhetes kényszerpihenőjét. A megye több városának polgár- mesteri hivatalában érdeklőd­tünk, ahol elmondták, a meg­növekedett energiaárak okán, úgymond költségcsökkentés címén egyelőre sehol nem ter­vezik iskolák bezárását. Modernizációs kormányprogram A cél: felzárkózni a fejlett Nyugathoz Tegnap délelőtt néhány óráig kényszerszünetet kellett tarta­niuk a homoki Döbrei János úti postahivatal dolgozóinak. Az ügyfelek helyett egy időre a megyei rendőr-főkapitányság helyszíni szemle bizottsága „szállta” meg az épületet. A környéken gyorsan terjedt a hír: álarcos, fegyveres rabló járt a postán, az ő nyomait rögzítik a legmodernebb technikával a rendőrök. Az történt ugyanis, hogy nem sokkal kilenc óra után egy fekete álarcot viselő fegyveres férfi lépett be a hivatalba. Egyik kezében pisztolyt szo­rongatott, a másikban tőrt tar­tott. Természetesen pénzt köve­telt, és a nála lévő, veszélyes­nek tűnő eszközzel fenyege­tőzve 100 ezer forintot kény- szerített ki a hivatalvezetőtől. Miután kérését teljesítették, tá­vozott, ugyanúgy gyalogosan, ahogy jött. A posta dolgozói nem tétlenkedtek, nyomban ér­tesítették a rendőrséget. (Folytatás a 3. oldalon) A német cég bízik a szolnoki együttműködésben Szupermarket építését tervezik Lapunk tudomására jutott, hogy a németországi, kirch- zarteni székhelyű Gewerbe und Wohnbau GmbH egy szupermarketet és egy szol­gáltatóházat (irodákkal, üz­lethelyiségekkel) szándékozik építeni Szolnokon. A cég igazgatóját, Wolfram Haspel urat telefonon kereste meg munkatársunk, aki a követ­kező tájékoztatást adta.- A fentiekről többször volt alkalmunk tárgyalni Szolnok város illetékeseivel. Személye­sen az elmúlt év decemberében találkoztam Pataki Ferenc vá­rosi főépítésszel, aki több lehet­séges építési területet ajánlott fel számunkra. Az én cégem elsődleges pro­filja nagy bevásárlóközpontok, szupermarketek építése. Erre az előzetes ajánlatok szerint a Bu­dapesti út 40. szám alatt, a Tég­lagyári úti közterületen vagy a Széchenyi körúton, a mentőál­lomás szomszédságában lévő telken nyílna lehetőség. Az is megfelel a valóságnak, hogy terveink között szerepel a Pelikán Hotel környékén egy üzletház, pontosabban fogal­mazva egy, Szolnok város igé­nyeihez alkalmazkodó szolgál­tatóépület (irodákkal, üzletek­kel, vendéglátóegységekkel) kivitelezése. Ám még egyszer hangsúlyo­zom, hogy első és legfontosabb tervünk a nagy bevásárlócent­rum megépítése, ahol megvaló­sítás esetén a német Rewe és Plus cégek élelmiszereit is for­galmaznánk. Ezt a lehetőséget szeretném kihasználni arra, hogy a közvélemény tudomá­sára hozzam: nagyon elégedet­tek vagyunk Szolnok város ve­zetőinek segítő hozzáállásával, s ezért reméljük, hogy hamaro­san hozzákezdhetünk terveink megvalósításához. Most arra várunk, hogy megkapjuk a várostól azt a vá­laszlevelet, amely konkrét árral kijelöli számunkra a lehetséges építési területet. Az sem titok, hogy amennyi­ben az az ár nem lesz irreálisan magas, akkor cégünk egy nagy játszóteret is ajándékozna a szolnoki gyerekeknek. Talán az sem mellékes, hogy a szerződé­sek esetleges megkötése után a kivitelezési munkákat kizáróla­gosan magyar cégekkel kíván­juk elvégeztetni.- A megtartó köldökzsinór- A tévé képernyője előtt- A racionalista gondolkodó- Zenei fesztivál (Kulturális írásaink az 5. oldalon)-------------------------------------------------------------------------------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------­A népszerűtlen döntések napja Tiszafüreden Kezelhető-e a kezelhetetlen? A modernizáció, valamint az erről születendő kormányprog­ramnak alapvető céljának kell lennie, hogy hazánk a fejlett nyugati országokhoz képest ma meglévő elmaradottságát, hát­rányát behozza. Magának a programnak teljes körűnek kell lennie, nem korlátozódhat kizárólag a gazdaságra. Ez évi első ülését tartotta teg­nap Tiszafüreden a képvi­selő-testület. Jellemző volt a tanácskozás hangulatára, hogy a 12 napirendi pont többsége olyan volt, hogy a jótékony kompromisszumok ellenére is népszerűtlen dön­tések meghozatalát vonták magukkal. Többek között a költségve­tési koncepció tárgyalásánál el­gondolkodtató volt, hogy a 222 millió forint hiánnyal küszködő önkormányzatnak olyan dönté­seket kell egyeztetni az intéz­ményekkel, melyek az 1994. évihez képest is több mint 100 millió forinttal csökkentik a ki­adásokat. A város anyagi hely­zetére jellemző, hogy az elmúlt évben felvett, a működést biz­tosító hitel törlesztésére idén februárban ismét 50 millió fo­rintot kell felvennie az új testü­letnek. Egyre nő ugyanis azoknak az intézményi számláknak - víz, gáz, fűtés, telefon, étkeztetés - a száma, melyeket az önkor­mányzatnak kell kiegyenlíteni, s havi 8 millió forint csak a ki­fizetendő segélyek összege. „Kezelhetővé tenni a kezel- hetetlent” - ez az elv vezérelte az önkormányzatot, amikor ar­ról döntött, hogy csak a lakos­ság széles körű bevonásával fogja február végén véglegesí­teni forráshiányos költségveté­sét. A képviselők tegnap döntöt­tek az új Volán-tarifákról, en­nek értelmében Tiszafüreden 29, a Tiszaszőlős-Tiszafüred já­raton pedig 41 forintot kell fi­zetni február 1-jétől a vonalje­gyért. Izgalmas másfél órás vita után került viszont pont a víz- és csatornadíjak véglegesíté­sére. A városatyák azzal a kitétel­lel fogadták el a 25 százalékos emelést, hogy a megyei vízmű rt. vállalja, 1-1,5 millió forintos beruházással új kutat helyez üzembe Tiszaszőlősön, a vízel­látás javítása érdekében. Ezen döntés értelmében március 1-jétől a 12 százalékos áfa-te- her mellett az ivóvízért 70 fo­rintot, a csatornahasználatért pedig 40 forintot kell fizetni a füredieknek. A késő estig tartó ülésen a je­lenlévők megválasztották a kü­lönböző bizottságok tagjait, döntöttek azok tiszteletdíjáról, jóváhagyták a ’95. évi munka­tervet, majd több, aktuális vá­rosi ügyben határoztak. A Klub Szolnok első rendezvé­nyén a kormány modernizációs programjáról tartottak fórumot tegnap Szolnokon, a városhá­zán, ahol dr. Bellár Tamás köz- gazdasági docens, MDF-es képviselő, az Antall-kormány tanácsadója, valamint dr. For­gács Imre, a Miniszterelnöki Kabinet modernizációs titkár­ságának vezetője fejtette ki vé­leményét. A modernizáció - vagy ahpgy dr. Bellár Tamás nevezte, a polgárosodás - célja­iban mindkét fél megegyezett, bár számos kérdés felmerült a részleteket illetően. Dr. Bellár Tamás kifejtette, hogy szerinte elsősorban a kormány(ok) feladata a Nyu­gathoz képest meglévő hátrá­nyunk ledolgozása, melynek célja az erős középosztály és a hatékony gazdaság kialakítása. Ez utóbbin belül fontosak a nemzetközi integrációs kapcso­lódási pontok, valamint a húzó­ágazatok megteremtése. Mind­ezzel együtt hatékony kiskö­zösségek kialakulására is szük­ség lenne. A mostani kor­mányra így azon feladatok há­rulnak, melyek a rendszerváltás (Folytatás a 3. oldalon) I Lj j | j Változnak a JOGSZABÁLYOK! JjASZ-i j A Kereskedők JN-Szolnok Megyei Szervezete tájékoztatót tart a vállalkozókat érintő legfontosabb feladatokról. # Törökszentmiklós: Kossuth L. út 135. \Xáá|nagykun­VlfsZOLNok [*1 MEGYE | Művelődési Központ § [ 1 | Í | } 1995. február 2. (csütörtök) 9 óra *

Next

/
Oldalképek
Tartalom