Új Néplap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-27 / 304. szám

„Ez az, ami kell nekünk” Egy, csak egy leány... Czigány János a gyors­írásban volt sikeres Tervek a moziról Szeretik a nyugalmat Egyedül az erdőszélen Nádaratók verejtéke Anya nélkül A szebb városképért (6-7. oldal) nn n V 7.30 -16 óráig Szolnok, Kossuth tér I. I. $z. Irodaház 56/424-924 A Budapest Kongresszusi Központban Karácsonyi ünnepség hátrányos helyzetű gyerekeknek BSA-fellépés a szoftverkalózok ellen Határhelyzet Budapest. Tegnap délelőtt a személygépkocsival utazók­nak nem kellett várakozniuk a határátkelőknél. A teherau­tóknak belépésre csak Rá­diósnál kellett 1 órát veszte­gelniük; a kilépők várakozási ideje Rédicsnél 3 óra, Nagy­laknál 22 óra, Gyulánál 10 óra és Biharkeresztesnél 1 óra volt. Modern karácsonyi angyalka a szolnoki Szé- chenyi-lakótelepen decem­ber 24-én délután fotó: i. l. Lottószámok A 6/45-ös nyerőszámai: 5, 9, 17, 32,35, 41, pótszám: 31. Az 5/90-es nyerőszámai: 11, 22, 73, 75, 77. Joker: 827128. Az 5/90-es lottó nyeremé­nyei: öttalálatos nem volt, a 4 találatosok száma 35, nyere­ményük 571.701 forint, a 3 ta­lálatosok száma 3.530, nye­reményük 4.724 forint, a 2 ta­lálatosok száma 103.693, nyereményük 205 forint. A 6/45-ös lottó nyereményei: hattalálatos egy, nyereménye 28,600.849 forint, 5 plusz 1 találatos 1, nyereménye 5,494.511 forint, 5 találatos 81, nyereményük 50.816 fo­rint, 4 találatos 3.858, nyere­ményük 1.067 forint, 3 talála­tos 55.366, nyereményük 133 forint. Ausztria Lottó Az 51. heti Ausztria Lottó nyerőszámai a következők: 2, 5, 24, 39 41, 43 pótszám: 45. Joker-nyerőszám: 311396. Totóeredmények 1. Arsenal-Aston Villa X 2. Chelsea-Manchester United 2 3. Everton-Sheffield Wednesday 2 4. Leeds-Newcastle X 5. Leicester-Liverpool 2 6. Coventry-Nottingham X 7. Norwich-Tottenham 2 8. Southampton-Wimbledon 2 9. West Ham United-Ipswich X 10. Aberdeen-Celtic X 11. Dundee United-Kilmamock X 12. Falkirk-Motherwell 2 13. Hearts-Partick 1 Pluszmérkőzés: 14. Rangers-Hibemian 1 Felhős, párás idő Erősen felhős, párás, he­lyenként tartósan ködös idő lesz, kisebb hószállingózás- sal, ónos szitálással. Eleinte mérsékelt, változó irányú, majd megélénkülő délnyu­gati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0, plusz 5 fok között valószínű. Boldog, békés karácsonyt kí­vánt az ország népének és a megjelent mintegy 1600 gyermeknek Hóm Gyula mi­niszterelnök szombaton, a Budapest Kongresszusi Köz­pontban rendezett karácsonyi ünnepségen. Százhárom, megyénkben ta­nuló általános iskolás diák mutathatta meg az elmúlt hé­ten, mit tud a környezetvéde­lem témaköréből. A verseny­nek igazi tétje volt. Az első tizenegy helyezett felvételi nélkül kezdheti meg tanulmányait a következő tan­évben a szolnoki Környezet­gazdálkodási és Építőipari Mű­szaki Szakközépiskolában, ahol ’93 szeptember l-jétől már a vi­lágbanki program alapján fej­lesztett tantervek szerint törté­nik a vízügyi-, a környezetvé­delmi- és az építésztechni­kus-képzés. Új festékgyártó üzemet épít a francia-német tulajdonban lévő Total Haering Kft. Magyaror­szágon. Az üzem jövő év már­ciusában készül el, és oldósze­res alapú termékeket gyárt. Ez­zel a kft. termelése évi 3 ezer tonnával növekszik. A Total Haering az idén 15 ezer tonna festéket állított elő, amelynek értéke meghaladja a 2,8 milliárd forintot. Egy év A betegséget mindig nehéz el­viselni, különösen a gyerme­keknek, akik kikerülve meg­szokott otthoni környezetükből, maguk körül a fehér falakat lát­ván, duplán szenvednek. A me­zőtúri kórház gyermekosztá­lyának betegei viszont most már szebbnél szebb képekben gyönyörködhetnek a múlt hét óta. Karácsonyi ajándéknak ugyanis 45 díjazott, gyermekek által készített rajzot ajándéko­zott az intézménynek a Refor­mátus Általános Iskola. Rajzta­nárai - Nagy Ferenc és felesége -, valamint a Körösvölgyi Természetvédelmi Egyesület az idén „Gyönyörködj a termé­szetben” címmel megyei rajz­pályázatot hirdetett. Ä legszebb alkotásokat adták át azon az ünnepségen, melyen dr. Ambrózi Péter igazgató fő­orvos elmondta, hogy nemcsak a gyermekosztályon, hanem a rendelőintézet folyosóján is megtekinthetik majd a szülők és a gyermekek egyaránt. Árvái Gyuláné, az iskola igazgatója, és Kocsis Lajos, az egyesület vezetője kifejezte az irányú szándékát, miszerint ha­Pécsi Ildikó, országgyűlési képviselő, a szervezők egyike ehhez hozzátette: mindannyi­unkra ráfér most és a jövőben a karácsonykor jobban kifeje­zésre jutó szeretet, megértés. A parlamenti képviselők és a kormány által szervezett A 28 iskolából érkező tanu­lókat tanáraik és szüleik is elkí­sérték a szakközépiskola tan­műhelyében megrendezett ver­senyre. Á csapatverseny első három helyezettje (Belvárosi Általá­nos Iskola, Szolnok; Arany Já­nos Általános Iskola, Kisújszál­lás; Jászárokszállási Általános Iskola) pénzjutalmat is kapott a számos szponzoráló cég jóvol­tából. A szakközépiskola tanárai je­lesre vizsgáztak összefogásból, szervezésből, és szeretnék a jö­vőben hagyománnyá tenni ezt a versenyt, ha lehet, kibővítve: a vízügyi, és építészeti ágazatban alatt a cég a termelését 2 ezer tonnával növelte. Minderről Feuer István ügyvezető igaz­gató tájékoztatta az MTI-t. A társaság a kapacitásbőví­téssel párhuzamosan tavaly több új terméket is bevezetett a hazai piacra. Ilyen a Héra nevű falfesték, amely mosható és környezetbarát. Ebből a vállalat eddig több mint 10 ezer tonnát gyártott. gyományt kívánnak teremteni. Az évente meghirdetendő me­gyei rajzpályázat legszebb ké­peit minden évben olyan közin­rendezvényen - amelyre nagycsaládosok, hátrányos helyzetű gyerekek kaptak meghívást — ott volt Gál Zol­tán, az Országgyűlés elnöke és Kuncze Gábor belügymi­niszter. is. A versenyző tanulók komo­lyan vették a felkészülést, amit bizonyít, hogy az egyéni első helyezett 85-, de a tizedik is 77 százalékos teljesítményt nyúj­tott. Az egyénj verseny első há­rom helyezettje: Modla Agnes (Abonyi Úti Általános Iskola, Szolnok); Nagy András (Belvá­rosi Általános Iskola, Szolnok; Pardi Norbert (Kossuth Úti Ál­talános Iskola, Kisújszállás). A verseny minden résztve­vője megkapta a Közlekedés okozta légszennyezés című, a Tisza Klub kiadásában megje­lent könyvecskét. Balesetek az ünnepen Pénteken este a törökszentmik­lósi vasútállomáson egy utas a mozgó vonatra akart felugrani, de a vonat alá esett, amely a bal kezét és bal lábát levágta. Szombaton 17 órakor a Jász- ládány felé Trabantjával közle­kedő Á. László 20 éves szol­noki lakos későn vette észre az út szélén vele azono^ irányba kerékpárját toló B. András 39 éves jászladányi lakost, akit el­ütött. A szerencsétlen gyalogos a helyszínen életét vesztette. tézménynek kívánják ajándé­kozni, mely gyermekek nevelé­sével, gyógyításával foglalko­zik. Magyarországon először intéz­kedett a Business Software Al­liance (BSA), a szoftverek jog- tisztaságát védő nemzetközi szervezet - erről a BSA hazai tagszervezete tájékoztatta az MTI-t. A szervezet szakértői egy győri számítógép-kereskedőtől történő vásárlást követően megállapították, hogy a keres­kedő által forgalmazott számí­tógép négy darab illegális szoftvermásolatot tartalmaz. A szakértői vélemény birtokában a BSA felszólította a kereske­dőt a jogellenes szoftverfor­galmazás megszüntetésére. A győri székhelyű Z-Computer számítógép-kereskedő cég vál­lalta, hogy rendezi a BSA jogi követeléseit, és lépéseket tesz a szoftverek legalizálására. A ke­reskedő cég hozzájárult, hogy kártérítést fizessen a BSA-nak az elmaradt licenciaszerződés­ből adódó veszteségekért, és megtérítse a felmerült jogi költ­ségeket is. A Z-Computer köte­Huszonhatodik magyaror­szági éttermét nyitotta meg Tatabánya határában az Ml-es autópálya és a 100-as főút kereszteződésében a McDonald’s cég. A Herkules Kft. fővállalkozásában három és fél hónap alatt készült el az új létesítmény; a száznegyven millió forintos beruházás vár­hatóan öt-nyolc év alatt térül meg. A tatabányai étteremben hatvan munkanélküli fiata­lember jutott álláshoz. Faze­kas Endre, a McDonald’sMa- gyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy hat éve alapították Bábolnával lezőnek fogadta el magára nézve azt is, hogy letörli az összes illegális szoftvermásola­tot számítógépeiről, és a jövő­ben kizárólag csak jogtiszta szoftvereket árul. A Z-Compu­ter megígérte, hogy amennyi­ben a jövőben illegális szoftvert találnának náluk, akkor minden egyes forgalmazott program után 100 ezer forintot fizetnek a BSA-nak. A szövetség a jogtiszta szoftvert használó Magyaror­szágért elnevezésű szervezet 1994 elején alakult. A BSA Magyarország „hot line” (forró drót) szolgáltatást is működtet ez év ősze óta, amelyen a ma­gyar érdeklődők a jogiszta szoftverhasználattal kapcsola­tos kérdéseikre kaphatnak vá­laszt. Szakértők szerint ha­zánkban a számítógépes prog­ramok túlnyomó többségét ille­gálisan használják, s ez évente mintegy 200 millió dolláros kárt okoz a szoftvergyártó cé­geknek. (MTI) közösen 50-50 százalékos tu­lajdoni hányadú vegyes válla­latot, s ezen a bázison kezdett el terjeszkedni a cég. Eddig elkészült huszonhat éttermé­ben ezerhatszáz dolgozót fog­lalkoztat, idei árbevétele már 3,6 milliárd forint. Az étter­mek részére mintegy kétmil­liárd forint értékű nyersanya­got vásároltak a hazai üze­mektől. Az amerikai cég bízik abban, hogy nő a magyar vá­sárlóerő, s erre alapozva a kö­vetkező időszakban évenként hét-tíz éttermet akar átadni, mindaddig, amíg elérik a szá­zat. (MTI) A legjobbak felvételi nélkül szakközépiskolások lettek Környezetvédelemben versenyeztek Hagyománnyá szeretnék tenni mindhárom szakképzési ágazatban-SCSJ­Total Haering festékgyár Magyarországon „Gyönyörködj a természetben” Ajándék a mezőtúri kórháznak Magyarországon a huszonhatodik McDonald’s étterem Tatabánya határában

Next

/
Oldalképek
Tartalom