Új Néplap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-24 / 303. szám

Mesevilág Karácsonyeste Mária és József a Christmas-partyn A polgármester nagyfakanállal (9. oldal) Munkanélküliség Novemberben a regisztrált munkanélküliek száma 7200-zal, 522.400-ra csök­kent. Az Országos Munka­ügyi Központ jelentése sze­rint a hó végi zárónapon 187.800-an részesültek mun­kanélküli-járadékban vagy pályakezdők segélyében. A jövedelempótló támogatásra a hónap végéig 203.600-an sze­reztek jogosultságot. Jász-Nagykun-Szolnok me­gyében a regisztrált munka- nélküliek több mint fele tarto­zik ebbe a kategóriába. Martfűre riasztották teg­nap a szolnoki tűzoltókat. Egyelőre tisztázatlan okok miatt meggyulladt egy csa­ládi ház hátsó épülete. Az időben érkezett tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat. fotó: barna Forma-1 Még az idén megküldi egyez­tetett észrevételét a Hungaro- ring és a Dunaholding Rt. a Forma-1 főszervezőjétől Bemie Ecclestontól kapott szerződéstervezetre. Erről az Ipari és Kereskedelmi Minisz­térium tájékoztatta pénteken az MTI-t, miután közreműkö­désével tárgyalt a kérdésről a két magyar társaság. A meg­beszélésen megerősítették azt az Ecclestonnal közösen ki­alakított szándékot, hogy a Forma-1-es verseny ügyét 2001-ig rendezik. Átvilágítás Az Országgyűlés Nemzetbiz­tonsági Bizottsága zárt ülésén úgy döntött: következő, ja­nuár 12-i tanácskozására megpróbálja beszerezni azoknak az Eigner József át­világító bíró által aláírt bírói ítéleteknek a másolatát, ame­lyek az elmúlt napokban a saj­tóban napvilágot láttak. Ezek szerint ugyanis az átvilágító bíró olyan ítéletek meghoza­talában vett részt, amelyeket az 1945 és 1963 közötti tör­vénysértő elítélésekről szóló 1990. évi XXVI. törvény semmissé nyilvánított. Borult, párás idő Többnyire borult, párás idő várható. Főként délen és nyu­gaton lehet számítani hószál- lingózásra, havazásra, délke­leten havas eső is kialakulhat. Az északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb hőmérséklet szombaton -1, +4 fok között várható. Békés, boldog Karácsonyi kívánunk minden Kedves llvasónknak! Kitüntették a mentőket Szakmai munkájuk elismerése­ként a Népjóléti Minisztérium elismerő oklevelét, Pro Sanitate emlékérmet, illetve pénzjutal­mat kaptak a szajoli vonatsze­rencsétlenség áldozatainak, sé­rültjeinek mentésében és ellá­tásban segédkezük. A kitünte­téseket Kökény Mihály, a tárca politikai államtitkára pénteken Budapesten adta át. A minisztérium Pro Sanitate emlékérmet adományozott Ódor Istvánnak, a karcagi Kátai Gábor Kórház intenzív betegel­látó osztálya osztályvezető fő­orvosának; Imre Anikónak, az Országos Mentőszolgálat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőszervezete vezető főor­vosának; Sebestyén Mihálynak, a Hetényi Géza Kórház-Rende­lőintézet osztályvezető főorvo­sának; Löké Miklósnak, a szol­noki MÁV Kórház és Rendelő- intézet osztályvezető sebész főorvosának, főigazgatónak; Kicsi Jenőnek, az ÄNTSZ me­gyei tiszti főorvosának. Pénzjutalomban részesült emellett a karcagi Kátai Gábor Kórház hat dolgozója: Barna Sándorné vezető anesztezioló­gus asszisztens, Kajtácsi La­josné műtőasszisztens, Kapusi Lajos baleseti sebész adjunktus, Kész István aneszteziológus szakorvos, Kirják József műtős­segéd és Rab Sándor betegszál­lító. Az Országos Mentőszolgá­lat megyei mentőszervezetének munkatársai közül pénzjutal­mat kapott Androsits Bertalan mentőorvos, Cseh Gábor men­tőállomás-vezető főorvos, Kar­dos József mentőállomás-ve­zető mentőtiszt, Karsa Lőrinc mentőszakápoló és Zajacz László mentőtiszt. Ugyancsak pénzjutalomban részesült a He­tényi Géza Kórház rendelőinté­zetéből Gruber Károly megbí­zott osztályvezető főorvos, Krasznai Géza patológus osz­tályvezető főorvos, Pallai Sán­dorné csoportvezető asszisztens és Tóth Gizella ápolási igaz­gató. A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet dolgozói kö­zül öten kaptak pénzjutalmat: Barth Anna radiológus osztály- vezető főorvos, Fazekas János aneszteziológus osztályvezető főorvos, Fekete Imre traumato- lógus főorvos, Kohuth Tünde aneszteziológus adjunktus és Tóth Imréné vezető műtőasz- szisztens. (MTI) Már áll a karácsonyfa az oviban. Az új játékok kézről kézre járnak. Most dől el, melyik babának mi lesz a neve, és az is, hogy az utasszállító repülőgéphez milyen mély, mennyire erős berregést illik utánozni, amikor a képzelet alkotta kifutón a magasba lendül. Felvéte­lünk a szolnoki Nyúl úti óvodában készült. fotó: mészáros Egy óra * Göncz Árpáddal (5. oldal) A Vöröskereszt ajándéka Szeretetcsomagok a rászorulóknak Iváncsik Imrét választották a megyei közgyűlés elnökének Demokratikus vezetést ígért A Himnusszal kezdődött és a Szózattal ért véget tegnap a megyei közgyűlés alakuló ülése a megyeházán. A közgyűlés új elnökének megválasztásáig a képviselő-testület legidősebb tagja korelnökként irányította a megyegyűlés munkáját. A kép­viselők eskütétele, valamint a területi választási bizottság el­nökének, dr. Gyuricza Bélának a beszámolója után került sor a megyei közgyűlés elnökének megválasztására. A közgyűlési tagok soraiból alakult'ötpárti koalíció jelöltje- egyedüli jelöltként -, Iváncsik Imre szocialista parlamenti képviselő a titkos szavazással lebonyolított választáson 33 igenlő szavazattal, 7 érvényte­len mellett szerezte meg e fon­tos tisztség betöltéséhez szük­séges bizalmat. Munkabérét a közgyűlés 121 ezer forintban hagyta jóvá, aminek csak a felére jogosult, mivel ország- gyűlési képviselőként is dolgo­zik. A megyei közgyűlés új el­nöke első mondatataiban hang­súlyozta: „Elnöki munkámat törvény ti sztélét, demokratikus stílus fogja jellemzni. A legtel­jesebb összefogással szeretném képviselni a megye érdekeit.” Főhivatású alelnöknek Busi La­jost, a mezőtúri református álta­lános iskola tanárát (34 szava­zattal), társadalmi alelnöknek Herbály Imre kunhegyesi gé­pészmérnök, parlamenti képvi­selőt (31 szavazat) és Szabó Jó­zsefet, a törökszentmiklósi re­formátus iskola tanárát (36 sza­vazat) választották. A követ­kező megyegyűlés ’95. január 27-én lesz. Az idén is több ezer ember karácsonyát tette szebbé a Vöröskereszt megyei szerve­zete és a megyében működő alapszervezetei. Nem tértek el korábbi alapelveiktől, lehető­ségeikhez mérten próbáltak segíteni a rászorulóknak. Már hagyománnyá vált a kará­csonyi szeretetcsomag, amely­ből több mint 2 ezer 500 készült el. A csomagok 6-700 forint ér­tékben tartalmaztak élelmi­szert, lisztet, májkrémet, csoko­ládét, szaloncukrot, sűrített pa­radicsomot. Az elosztás különböző szer­vezeteken, klubokon keresztül is történt. Tizenöt szervezet ka­pott csomagot a Vöröskereszt­től (mint például a nagycsalá­dosok egyesülete, a vakok és az értelmi fogyatékosok szerve­zete, a Demokratikus Roma Szervezet, a házi gondozó szol­gálatok). Ezek a szervezetek ismerik a településükön élő, a tagjaik sorában található nehéz helyzetű családokat, akiknek továbbosztották a csomagokat. Szolnokon eddig 120 család kereste fel a Vöröskeresztet csomagért. A két ünnep között is jönnek még, így körülbelül 200 csomagot osztanak szét. Az ünnep előtt iskolák, szer­vezetek kérték, hogy lehetőség szerint ruhacsomagokkal segít­sék őket. A lakossági ruhaado­mányt tudták továbbadni: volt úgy, hogy a gyerekek nemcsak kinőtt ruháikat, de játékokat is küldtek be a Vöröskereszthez. Vidéken a helyi vöröskeresz­tes alapszervezeteken, a 15 vö­röskeresztes titkáron keresztül is történt az adományok, cso­magok elosztása. Az ünnep előtti napokban tartották meg a karácsonyi rendezvényeket a hátrányos helyzetűeknek, ame­lyeket önkormányzatokkal, csa­ládsegítőkkel, egyesületekkel közösen rendeztek (például ál­lami gondozott gyerekeknek, magányosoknak). Még az ün­nep előtt lehetővé vált, hogy a rászorulók vásárolhassanak a Vöröskeresztnél élelmiszert, ruhát. Ezt úgy tudják lehetővé tenni, hogy ezeket a termékeket egyenesen a gyártótól szerzik be. A csomagok elosztása még tart, illetve a két ünnep között is folytatódik, egészen addig, amíg el nem fogynak a csoma­gok. Sokan jöttek pénzt kérni is. Az anyagi lehetőségek azonban igen szűkösek ilyen esetben, (Folytatás a 2. oldalon) Esküt tettek tegnap a megyei közgyűlés december 11-én megválasztott tagjai. A kép bal szélén Iváncsik Imre, az el­nökké történő megválasztása előtti percekben. Végrehajtás vállalkozásban A biztonságosabb közlekedésért A bírósági végrehajtás jelenlegi gyakorlata problémákat hordo­zott magában. Egyrészt az ügyek száma évről évre nőtt, a végrehajtók létszáma viszont változatlan maradt. Másrészt pedig az esetek körülbelül felé­ben eredménytelenek voltak a végrehajtási eljárások, leg­alábbis az első próbálkozás so­rán. A nagyobb eredményesség érdekében 1995. január 1-jétől új szervezet kezdi meg műkö­dését. A jövőben a városi bíró­ságok mellett - immár a bíró­ságok szervezetétől elkülö­nülve - önálló bírósági végre­hajtók dolgoznak. Az ügyek döntő többségében tehát - a vállalkozóként tevé­kenykedő - önálló bírósági végrehajtók fognak eljárni. Az általános felügyeletet az Igaz­ságügyi Minisztérium gyako­rolja, míg a szakmai ellenőrzés a bíróságok feladata lesz. A végrehajtást kérők vonat­kozásában a költségmentesség szabályai változatlanok marad­nak. Kétségtelen, hogy a ké­relmezők számára a beveze­tendő új rendszer egyébként többletterheket von magával. Bár az illeték az eddigi három­ról egy százalékra csökken, a végrehajtónak fizetendő „eljá­rási előleg” azonban jelentősen megnő a mostanihoz képest. A kezdeti időszakban várhatóan a jelenleg még folyamatban lévő végrehajtási ügyek átvétele so­rán jelentkezhetnek majd a gondok. A végrehajtást kérőket az eddigiek során már befizetett összegen túl ugyanis többletki­adások terhelik majd. A megyei rendőr-főkapitányság felkérésére dr. Irk Ferenc cím­zetes egyetemi tanár elkészí­tette azt a tanulmányt, melyben munkatársaival közösen me­gyénk közlekedésbiztonságá­nak javítását tűzte ki céljául. Tegnap délelőtt a rendőrség közlekedési szakemberei mel­lett a közlekedésfelügyelet, a közúti igazgatóság, valamint az önkormányzatok képviselői vi­tatták meg a javaslatcsomagot. A kutatók az előző három év baleseti statisztikai adatai és az általuk elvégzett mérések, meg­figyelések alapján dolgozták ki javaslataikat. A 44-es főút megyénkén át­haladó teljes vonalára például egy speciális sebességszabá­lyozó módszer bevezetését ja­vasolják. A finneknél már ko­rábban jól bevált módszer lé­nyege, hogy az adott útszaka­szon a forgalom nagyságának és a műszaki jellemzők függ­vényében szakaszos sebesség­szabályozást vezetnének be, amelyhez a fokozott rendőri el­lenőrzés is társulna. Dr. Irk Ferenc (középen áll) beszél a programjáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom