Új Néplap, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-15 / 243. szám

Irak szemmel tartása Rolf Ekeus véleménye szerint durván hat hónap kell az iraki fegyverpoten­ciál hosszú távú ellenőrzé­sére szolgáló megfigyelő rendszer próbaüzemelteté­sére, ám az időtartam a kö­rülményektől függően vál­tozhat. Az ENSZ iraki ellenőrző bizottságának az elnöke tájékoztatta a Biz­tonsági Tanács tagjait az üzembe helyezett rendszer­rel kapcsolatos kérdésekről. Az eredeti elképzelések szerint a próbaüzemeltetés sikeres elvégzése után ke­rülhetne a Biztonsági Ta­nács elé az Irak elleni tilal­mak enyhítésének az ügye. Amerika katonai ereje Az egy időben végrehaj­tott haiti és iraki katonai vállalkozás sikere bizo­nyítja, hogy az Egyesült Ál­lamok fegyveres erői az elé­jük célul kitűzött stratégiai feladatnak megfelelően egyszerre két háborút is ké­pesek megvívni - szögezte le újságíróknak John Deutch amerikai védelmi miniszterhelyettes. Életbe lépett a tűzszünet Életbe lépett az északír tartomány Nagy-Britannia kebelén belül tartásáért küzdő protestáns fegyveres szervezetek által meghirde­tett tűzszünet. A protestán­sok fegyverszünete, amely hat héttel követte a katoli­kus ír Köztársasági Hadse­reg (IRA) 25 éves fegyveres harc után hozott hasonló döntését, egy lépéssel köze­lebb vitte a tartományt a tar­tós békéhez. Kolerafertőzés / Eszak-Koreában Állítólag tucatnyi halálos áldozata van már az észak-koreai fővárosban a nyugati tengerpart felől el­terjedt kolerajárványnak - közölte pénteken Phenjan- ból érkezett külföldiek el­beszélése nyomán az AFP. Az első megbetegedéseket a szemtanúk szerint fertőzött hal fogyasztása okozta, a fővárostól délnyugatra fekvő Nampho kikötővá­rosban. Tény, hogy a kikö­tőt szeptember végén hiva­talos indoklás nélkül lezár­ták. Orosz-olasz csúcstalálkozó A Kreml Szent György- termében tartott ünnepélyes fogadás után Borisz Jelcin orosz elnök és Silvio Ber­lusconi olasz kormányfő négyszemközti megbeszé­léseivel kezdetét vette pén­teken az orosz-olasz csúcs- találkozó. A négyszemközti tárgyalások részletei egye­lőre nem ismertek, de Jelcin szavai azt jelzik, hogy a megbeszéléseken központi téma az orosz adósság kér­dése. Magyarok Nagyasszonya a magyar valóságban Az uralkodók között Szent István királyunk volt az első, aki országát Szűz Máriának ajánlotta, és ő volt az első ki­rály, akit az Egyház szentté avatott. Ezek világtörténeti té­nyek. Államalapító szent kirá­lyunk cselekedete okán és a néplelkület nyomán, élő ha­gyományra is figyelve, Szűz Máriát Magyarok Nagyasszo­nyának és hazánkat Mária or­szágának nevezzük. Erre vo­natkozóan tanulmányt kellene írni. Itt csak távirati stílusban szolgálunk tényekkel. A magyar valóságban Szent István óta folyamatosan meg­mutatkozik Magyarok Nagy­asszonyának tisztelete. Ma­gyarok Nagyasszonyának re­mek templomokat építettek Székesfehérváron, Szent Gel- lért Csanádon és a nép közaka­rata - az árvíz után - Szege­den. Érdemes lenne megszám­lálni, hogy ma hány templom viseli az országban Magyarok Nagyasszonya nevét. Mindez a magyar valóság múltjának és jelenének jelentős része és ha­tásában áldásos része. I. Géza király a váci székesegyházat Mária templomként építette. Ő említette 1075-ben oklevelé­ben Szolnokot már akkor lé­tező városként. Budapesten a koronázási (Mátyás) templom felirata: „Magyarok Nagyasz- szonyának”. Budapesten a Központi Papnevelő Intézet kápolnája is Magyarok Nagy­asszonya nevét és képét viseli. Királyaink közül Szent László, III. Béla, IV. Béla, Károly Ró­bert, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, nagyjaink közül Hu­nyadi János, Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc, Mindszenty József igazolhatóan nagy tisz­telettel voltak Magyarok Nagyasszonya iránt. Rómában a vatikáni magyar kápolnát Magyarok Nagyasszonyának szentelte 1980-ban II. János Pál pápa. Magyarok Nagyasz- szonya képe van Jeruzsálem­ben a Szent Sír templomban (1896), Rómában a lateráni bazilikában (1909) és az emlí­tett vatikáni kápolnában. Bécsben az Am Hof téren osz­lopon áll Mária szobra a 17. század óta és ennek utánzatai országszerte - Szolnokon is - állnak köztereken. Kiváló ma­gyar elmék hódoltak Nagyasz- szonyunknak hittudományi műveikkel: Temesvári Pelbárt (+1504) európai hírrel, Rosko- ványi Ágoston (+1892) váci, majd nyitrai püspök 13 kötetes világhírű művével. Jelentős tudományos alkotás Badalik Bertalan (+1965) veszprémi püspök és Damiáni János (+1784) váci kanonok mario- lógiai munkája. Évszázadok óta használt templomi népénekes könyvek, amelyeket Kisdy, Szegedi, Náray, Kájoni, Bozóky, Zsasskovszky nevei jeleznek és a félszázada használatos „Szent vagy Uram” énekgyűj­temény igazolói és fenntartói népünk Mária-tiszteletének. A magyar szabadságtudat egyenesen következik Szent István országfelajánló tényke­déséből. Rákóczi és 1848 sza­badságharcos zászlói máriás zászlók voltak. Máriás pénze­ket veretett Magyarok Nagy­asszonyát ábrázolva: I. Béla, IV. István, V. István, Hunyadi Mátyás, II. Ulászló király és a protestáns erdélyi fejedelem, II. Rákóczi György. Hazánk számos búcsújáróhelyén nép­tömegek köszöntik Magyarok Nagyasszonyát. Ezzel a nép­rajztudomány vonalán Bálint Sándor (+1980) profeszor fog­lalkozott. Utalunk a Rózsafü­zér Társulat és Mária Kongre­gáció egyesületeire, amelyek a szolnoki vártemplom hívei kö­rében is működnek. Keresztény és nemzeti egy­ségtudatunk szempontjából jó tudni, hogy protestáns testvé­reink közül Ady Endre, Ka­zinczy Ferenc, Szász Károly, Wachott Sándor versekkel di­csérik. Arany János, Sza- bolcska Mihály, Móricz Zsig- mond kifejezetten értékelik a Boldogságos Szűz Máriát és a Mária-tiszteletet. Nem hagy­hatjuk figyelmen kívül a ma­gyarok és a nemzetiségek egy­ségét a Mária-tiszteletben megmutatkozva a búcsújáró­helyeken: Radnán a németek­kel, Máriagyüdön a horvátok- kal, szlovénekkel, bosnyákok- kal, Lőcsén a szlovákokkal. Moyses István besztercebá­nyai püspök (1850-1869) a szlovákok vezéregyénisége volt, és ő is hangoztatta Ma­gyarok Nagyasszonya tisztele­tét. Szolnokon a szentistváni alapon álló Vártemplom viseli Magyarok Nagyasszonya ne­vét, és évente a vártemplomi búcsú a város életének tarto­zéka. Magyarok Nagyasszo­nya egyházi ünnepe október 8-án van, amit akkor vagy ah­hoz közeli vasárnapon ünnepe­lünk. Hazánk nagy hírű szó­noka, Prohászka Ottokár püs­pök - aki a szolnoki Vártemp­lomban több beszédet mondott - ezt írja: „A népek először templomokat emelnek. Ha azonban a Szűzanya képét tisztelik, ezekbe a templo­mokba bevonul az erkölcs, a művészet is. A magyar nép művelődését is a Szentszűz szeretete hordozta.” Igen nagy valóság a magyar szívekből fakadó sok imádság, ami statisztikailag kimutatha­tatlan tény tömeg. Gacsári Kiss Sándor kanonok A nagyvilágban történt Tegnap a Tisza-tavi Intézőbizottság és az Új Néplap szerkesztőségének vendége volt Tiszafüreden 35 külföldi újságíró. A számukra rendezett sajtótájékoztatón együttműködési megállapodást írt alá Anton Würtzl, a Club Pannónia elnöke, Boros Lajos, megyénk, valamint Jakab István, a Heves megyei közgyű­lés elnöke. Képünkön Kerekes László, az intézőbizottság titkára köszönti a résztvevőket. FEDEZZEN FEL EGY EGYEDÜLÁLLÓ lehetőséget Szolnokon, a most megnyílt sztTstgszALaMtewn! ■ világszínvonalú szolgáltatás, LÁNCOMÉ, illetve ESTÉE LAUDER szalonjában használatos gépekkel, anyagokkal • a kezelések kabinrendszerűek, illetve egyszékes kozmetika módszere alapján működik - Helyi fogyasztás, mélymeleg terápiával! ARCKEZELÉS, TESTKEZELÉS, KLÍMATIZÁLT TURBÓSZOLÁRIUM Cím. 5000 Szolnok, Sebestyén krt. 2. (volt Bástya étterem) Telefon: 56/379-214 A kezelésekre telefonon is bejelentkezhetl -02544/1 h­PANORÁMA * PANORÁMA Nobel-békedíj: Arafat, Peresz, Rabin Jasszer Arafat, a Palesztin Hatóság elnöke, Simon Peresz izraeli külügyminiszer és Jichak Rabin izraeli miniszterelnök kapta meg­osztva az 1994. évi Nobel-békedíjat, elismerésül „a közel-keleti béke történelmi folyamatához való hozzájárulásukért” - jelentette be Oslóban a Nobel-bizottság. Francis Sejersted, a bizottság elnöke méltatta a három politikus szerepét a Gáza-övezet és Jerikó palesztin önigazgatásának megva­lósítását célzó izraeli-palesztin megállapodás megszületésében. A díjat megtestesítő aranyérem és diploma mellett a kitüntetettek megosztva hétmillió koronát is átvehetnek majd a december 10-i os­lói díjátadó ünnepségen, ahová mindhármukat meghívták. Hírügynökségi jelentések szerint tiltakozásul amiatt, hogy a díjat - megosztva - Jasszer Arafatnak is odaítélték, lemondott a No­bel-bizottság egyik tagja. (MTI) Vasárnap választanak a németek Több mint hatvanmillió német szavazópolgár járulhat vasárnap az urnákhoz, hogy döntsön a képviselőház, a Bundestag új összeté­teléről. Az egyesülés utáni második össznémet választás nagy kérdése, hogy marad-e a 12 éve hatalmon lévő, Helmut Kohl kacellár vezette kereszténydemokrata-szabaddemokrata koalíció, vagy a jelenlegi ellenzéki pártok a szociáldemokraták vezetésével új kormányt ala­kíthatnak. A harmadik lehetőség, hogy az utóbbi időben rendkívül gyengén szereplő szabaddemokrata FDP kiesése esetén a Kohl vezette Né­met Kereszténydemokrata Párt (CDU) és bajor testvérpártja, a Né­met Keresztényszociális Unió (CSU) a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) hoz létre nagykoalíciót. A közvélemény-kutató intézetek egyöntetűen azt jósolják, hogy a CDU/CSU 1990-es 43,8 százalékos eredményét erősen megköze­lítve a szavazatok 42-43 százalékára számíthat. A CDU az „egyesí­tés kancellárjára”, a „nemzetközileg is nagyra becsült államférfira”, Kohl kancellárra építette kampányát, és a koalíció nagy erővel ak­názta ki, hogy az elmúlt évek erőteljes visszaesése után az idén mind a keleti, mind a nyugati tartományokban megindult a gazda­sági növekedés. (MTI) Ki mit tud? nyugdíjasoknak Örökifjú öregek öröme Ünnep van ma Törökszent- miklóson, egész nap. Kora reg­geltől érkeznek az ünneplők, vonaton, buszon, társas gépko­csin, személyautón. Lesznek vagy hét-nyolc százan, megtöl­tik a város főutcáján a művelő­dési központ termeit és szobáit. S ahogy érkeznek, már próbál­nak is, énektől, zeneszótól lesz hangos a ház, de még a környék is. Nem akármi: negyvennél több műsorszám szerepel a VI. Nyugdíjas Ki mit tud? döntőjé­nek mai programján. Nem vé­letlenül, s hibából nem írtuk, hogy megyei ez a vetélkedő. Híre, rangja van, s a szom­szédos megyékből, Békésből, Hevesből, Hajdúból is érkeznek már versenyzők, akik az öt elő­döntőn kivívták a döntőbe jutás jogát. Ki gondolta volna, hogy még a közönségsikere is akkora lesz, mint 1988 óta ötször volt, hogy a nagy színháztermet szo­rosan megtöltik a nézők - az idős emberek családtagjai, ro­konai, barátai? Ki gondolta volna, hogy eny- nyi idős - örökifjú - emberben él a szépség, az irodalom, a zene, a vers és a népi hagyomá­nyok iránti szeretet? Ki gon­dolta volna, hogy a megye ran­gos intézményei, cégei, önkor­mányzatai és szövetkezetei, vál­lalkozói készek az öregek ju­talmazására, elismerésére? így aztán ma ünnep van Tö- rökszentmiklóson. A hatodik nyugdíjas Ki mit tud? döntőjé­nek napja. Teljen benne öröme verseny­zőnek, rendezőnek, közönség­nek - valamennyiünknek! (SJ) Hruscsov bukásának jubileuma Harminc éve váltotta le az egykori szovjet pártvezetés Nyikita Szergejevics Hruscsovot, a huszadik századi szovjet-orosz történe­lem egyik legellentmondásosabb figuráját. A köpcös és a rideg pártvezetőktől megjelenésében és mentalitá­sában ugyancsak elütő Hruscsovról ma is legendák egész sora ke­ring Oroszországban, és sokan gondolnak hálával rá az idősebb nemzedék tagjai közül. Évtizedes hivatali ideje alatt ugyanis vala­melyest fellélegezhetett az ország a sztálini önkény után. A parancsuralmi rendszer kereteit feszegető reformjait azonban nem bocsátotta meg neki a néhai pártvezetés. A konzervatív pártfőnökök hetedik érzéke azt súgta, hogy a mindenható SZKP hatalmát veszé­lyeztetik az első titkár eretnek elképzelései, és 1964. október 14-én a KB-plénum csendben leváltotta az első titkárt. Az orosz újságírókörökben keringő legenda szerint a hírről egy amerikai újságíró tudósított elsőként, akinek állítólag feltűnt, hogy vajon miért égnek a Kremlben a villanyok még késő este is. Igaz, vagy sem, állítólag az egymondatos hírért, miszerint „Nyikitát le­váltották”, 25 ezer dolláros honorárium ütötte a markát, s ezt azóta sem sikerült senkinek túlszárnyalnia. Az egyik nyugati lapban találóan jegyezték meg, hogy az ugyan­csak beszédes Hruscsov, egyetlen szó nélkül távozott. (MTI) Kamarai tájékoztató A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Ipar-, Kézműves-, illetve Ag­rárkamara ideiglenes szerve­zőbizottsága tájékoztatja a megyében székhellyel ren­delkező egyéni vállalkozókat és társaságokat, hogy az 1994. évi XVI. törvény 67. paragra­fusa alapján az egyes megyei kamarák ideiglenes jegyzéké­nek összeállítása befejező­dött, s gazdálkodószervezetek a törvény előírásainak megfe­lelően a kereskedelmi és ipar-, a kézműves-, illetve ag­rárkamarába besorolása meg­történt. A bizottságok a kamarai tagjegyzéket 1994. október 14-től 1994. október 23-ig a települési önkormányzatok hivatalos helyiségében köz­szemlére kifüggesztik. A gaz­dálkodó szervezetek ideigle­nes besorolásukról a székhe­lyük szerint illetékes önkor­mányzatoknál tájékozódhat­nak. Az a gazdálkodószervezet, amely ideiglenes besorolásá­val nem ért egyet, vagy nem szerepel a tagjegyzékben, a tagjegyzék közszemlére téte­lének időtartama alatt írásban közölheti a bizottsággal, hogy melyik fajtájú gazdasági ka­mara tagja kíván lenni. Indo­kolt esetben a bizottságok a gazdálkodószervezetet átso­rolják, illetve az általa válasz­tott gazdasági kamarába nyil­vántartásba veszik, kivéve ha azt a kamarát e törvény sze­rint nem választhatja. A bizottságok az alaptalan­nak tartott kifogásokat a beér­kezést követő 3 napon belül átteszik a megyei bírósághoz, amely ugyancsak 3 napon be­lül nem peres eljárásban hatá­roz és erről az érintetteket ér­tesíti. A kifüggesztés alatt a ( gazdálkodó szervezetek és vállalkozók az önkormányza­toknál elhelyezett kérdőíve­ken bejelenthetik az adataik­ban bekövetkezett esetleges változásokat a szervezőbi­zottságoknál. A helyesbítés elősegíti a cégek kamarai osz­tályokba történő pontosabb besorolását, a kamarai testüle­tek és tisztségviselők megvá­lasztásába történő mind széle­sebb bevonásukat. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ideiglenes Szer­vezőbizottsága, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Pf. 4L Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézmüveskamara Ide­iglenes Szervezőbizottsága, 5000 Szolnok, Szapáry u. 24. Pf. 79. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Ideig­lenes Szervezőbizottsága, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Pf 41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom