Új Néplap, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-01 / 231. szám

A TARTALOMBÓL: I. országos kriminológiai vándorgyűlés (4. oldal) Idős emberek a határ mindkét oldaláról (5. oldal) Szépség, luxus és - a háttér (7. oldal) Kell-e nekünk magántévé? (8. oldal) Szabadidőben — családi körben (10-11. oldal) Irodalom - művészet (12. oldal) Vasutas települések Celldömölkön pénteken megalakult a Vasutas Telepü­lések Szövetsége. Az ország 14 vasúti csomópontja mel­lett épült település önkor­mányzata és a MÁV helyi szervezeteinek vezetői hozták létre, hogy a közös érdekek alapján az eddigieknél jobb hatékonysággal tudják vé­gezni teendőiket. A kezde­ményezés alapja, hogy az el­múlt évtizedekben az érintett városok és községek életét nagyban meghatározta és se- gítte a vasút, mint a legtöbb | embert foglalkoztató vállalat. Kábítószer A magyar határállomáso­kon évről évre egyre több ká­bítószert foglalnak le, tavaly ez a mennyiség meghaladta a 600 kilót, az idén pedig vár­hatóan egy tonnánál is több drogot fedeznek fel. Erről a Határőrség Országos Pa­rancsnokságán tartott sajtótá­jékoztatón volt szó pénteken. i A magyar határokon az egészségre legveszélyesebb drogot, a heroint szállítják az illegális kereskedők. Emelkedik a kávé ára Átlagosan 32 százalékkal emelkedik a kávétermékek ára - jelentette be a Compack Douwe Egberts az október 3-án hatályba lépő áremelést. A nagymértékű kávéáremelé­seket a kiszámíthatatlan bra­zíliai időjárás, az áru­tőzsde-manipulációk, az afri­kai kávétermelő országokban meglévő bizonytalan politikai helyzet, illetve a jelentős áru­tartalékot felhalmozó keres­kedők tették elkerülhetet­lenné. Ugyanezek az okok indokolták a júniusi és au­gusztusi áremeléseket is. Orgonavirág Évszázados megfigyelé­sek szerint, ha ilyenkor is­mét kinyílik az orgona, hosszú és meleg őszre szá­míthatunk. Felvételünk Gyapjas Bélánéék kertjé­ben készült Szolnokon. Tavaszias idő Eleinte kevés lesz a felhő, csapadék nem várható, szom­baton többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan gyenge eső, záporeső előfor­dul. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet II és 16, a legmagasabb nappali hőmér­séklet általában 25, de az or­szág északi vidékein 20 fok körül alakul. OKTOBER 5-EN, SZERDÁN SZÍNES TV- ÉS RÁDIÓ- MAGAZIN Az ellenzék kivonult az ülésteremből Önkormányzati módosítás: bojkott! Tegnap délelőtt a pótköltség­vetés általános vitájával foly­tatta munkáját az Országgyűlés. Mivel az általános vitában ko­rábban már két frakció - FKGP és MDF - vezérszónoka el­mondta csoportja véleményét, az elnöklő Salamon László Boldvai Lászlónak (MSZP) adott szót. A képviselő a fize­tési mérleg és az államháztartás hiánya miatt vélte szükségesnek a tervezetet, mert enélkül jövőre már nem lehetne finanszírozni a költségvetést. - A túl sok im­porttal járó növekedés nem se­gít - mondta -, s az őszinte, reá­lis helyzetfeltárás nem riasztja el a külföldi befektetőket. Vele ellentétben Csépe Béla (KDNP) hitelrontásnak nevezte a túl sö­tét képet, amit a kormány a ga- zaságról festett. Hiányolta az (Folytatás a 2. oldalon) A Bartók Béla Kamarakórus A pápa előtt is énekel A szolnoki Bartók Béla Ka­marakórus ma reggel 10 napos olaszországi útra indult: Orvie- tóban vesznek részt a Mondus Cantata nemzetközi kórusfesz­tiválon. (A fesztivált szervező akadémia tiszteletbeli elnöke Yehudi Menuhin világhírű he­gedűművész.) Már a megérke­zés napján, vagyis holnap fel­lépnek egy orgonahangverse­nyen az orvietoi dómban, me­lyen Bach és Liszt Ferenc mű­veit adják elő. Október 5-én II. János Pál pápa audenciáján énekelnek majd a fesztiválon részt vevő kórusok, s még ugyanezen a napon Orvietóban adnak koncertet. A magyar vér­tanúk napján, azaz október 6-án pedig szentmisét tartanak a kó­rusok résztvételével. GYERMEKMÜTŐ. Többéves, sőt évtizedes álma valósult meg a megyei kórház gyermekosztályán dolgozóknak: gyermekmú'tőt adtak át tegnap. A közel 200 négy­zetméter alapterületű műtőrészt a gyermekosztályon alakította ki a Bau-Vertikál Kft. A kivitelezés 50 millió forintba került. A műtő építését támogatta a megyei önkor­mányzat, a bútorgyár, a Fényszöv, és az ÁB-Aegon. (írásunk a 2. oldalon.) Az önkéntes pénztár partner, nem ellenfél Automobil ’94 (Tudósításunk a 7. oldalon) Ki indítja újra a Szolnok Papír Részvénytársaságot? Az osztrák fél késő este válaszolt Mint köztudott, tegnap éj­félig adott az Állami Vagyon­ügynökség határidőt a Briegl und Bergmeister AG osztrák többségi tulajdonos­nak arra, hogy a válaszoljon a Szolnok Papír Rt. újraindítá­sára vonatkozóan. Ez a válasz - az ÁVÜ-től pénteken kapott információ szerint - késő este megérkezett. Arra vonatkozóan azonban nem adott tájékoztatást az ÁVÜ, hogy az osztrák többségi tulajdonos mit válaszolt. Hivat­koztak arra, hogy a német nyelvű szöveget most fordítják le, és több pontban egyeztetni szükséges az írásos választ. így lapzártakor még mindig csak feltételes módban lehet szó esetleges pozitív válaszról, ugyanis arról sem adott az ÁVÜ információt, hogy a megkapott telefaxküldemény egyezik-e bármilyen mértékben az elké­szített szerződéssel, melyet alá­írás végett küldtek meg a B&B AG. számára. Nemleges válasz esetén a 2,7 milliárd forintos tartozás rendezésére a felszámo­lási eljárást az ÁVÜ megindítja. Ha mégis pozitív az osztrák válasz, akkor a Szolnok Papír Rt. rövidesen beindulhat, nem húzva tovább az időt a felszá­molási eljárással s az újabb partner bevonásával. Megyei idegenforgalmi napok - sikeres üzleti tárgyalások Helyi kezdeményezések nélkül nincs jó eredmény Maga az idegenforgalom, a turizmus alkalmas arra, hogy a gazdaságot élénkítse, lendü­letbe hozza - mondotta teg­nap dr. Schagrin Tamás, az Országos Idegenforgalmi Hi­vatal elnöke a megyei idegen- forgalmi napok megnyitóján. A kétnapos rendezvény a Ti- szainform és a Vállalkozásfej­lesztési Alapítvány szervezésé­ben jött létre, s alapvető célja a megye idegenforgalmi lehető­ségeinek megismertetése volt, mind a szakma, mind a nagykö­zönség előtt. Ezt az OIH elnöke is kiemelte, ugyanis emlékezte­tett rá, hogy jó eredményeket a helyi értékek, a helyi kezdemé­nyezések nélkül nem lehet el­érni. Pedig az idegenforgalom az az ágazat, mely képes bizo­nyos mértékben a foglalkozta­tási problémák megoldására is, ugyanakkor a vállalkozások - néhány kivételtől eltekintve - kisebb befektetés mellett is gyors beruházásmegtérülésre számíthatnak. A szakma várja a kedvező kormányzati intézkedéseket, már csak azért is, mert az éves devizabevétel meghaladja a há- rommilliárdot. Ezért támogatni, preferálni kellene az idegenfor­galmat - mondotta dr. Schagrin Tamás. Ezek között megemlí­tette, hogy a gazdasági szabá­lyozásnak úgy kellene viszo­nyulnia az ágazathoz, mint ami más esetekben megvalósul a kü­lönböző exporttámogatások ke­retében. A megyei rendezvényen ti­zenöt vállalkozás, köztük egye­sületek is részt vettek, melyek tagjaikat is képviselték. A szol­noki IBUSZ-iroda mellett a bel­földi útszervezés is képvisel­tette magát, sőt, tárgyalásokat is folytattak a megjelent kiállítók­kal. (Folytatás a 2. oldalon) Megyeszerte vizsgálják a paprikát Javában zajlik a paprikamizé­ria az országban. Szennyezett paprikával ma már mindenki ta­lálkozhat, talán még maguk a hamisítók is. Hogy mit tehet a lakosság a már megvásárolt paprikájával? Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál megtudtuk, hogy az intézet is foglalkozik a paprika átvizsgálá­sával. A lakosságtól is fogadnak tételeket, melynek minimum 50 grammnak kell lenni. A vizsgá­latot térítésmentesen elvégzik, elég, ha valaki beviszi az általa ellenőriztetni kívánt anyagot Szolnokra, az Ady Endre utca 35. szám alá. Az intézet nem csak lakossági kéréseket teljesít. Kötelező szá­mukra az egészségügyi intézmé­nyeknél, a gyermek- és munka­helyi étkeztetésnél a meglevő paprika minőségi vizsgálata. Csütörtökre az egészségügyi in­tézményeket le is tudták Szolnok és körzetének 17 településén, és nem találtak szennyezett papri­kát. Az ÁNTSZ megyei intézeté­nél viszont a lakossági minták közül egy tucattal volt kifogás. Egy szolnoki négytagú család paprikájában a megengedett ólommennyiség több mint ezer­szeresét mérték! Azt is megtudtuk, hogy nem csak a magánszemélyektől vásá­rolt paprikával lehet gond és nem csak ólom lehet az ízesítő­szerben, hanem egy bizonyos színezőfesték is, ami a májat ká­rosítja. Elképzelhető, hogy a „hivatalosan” csomagoltakban is előfordulhat ez a nem odavaló anyag az ólmon és a krómon kí­vül! Felhívtuk az Állat-egészség­ügyi és Élelmiszer-ellenőrző Ál­lomás élelmiszer-vizsgáló labo­ratóriumát is. Szolnokon, a Po­zsonyi utca 20. alatt levő labor­ban ugyanis szintén foglalkoz­nak a lakossági vizsgálatok tel­jesítésével - szintén ingyen. Itt elmondták, hogy több vizsgált anyagon túl vannak, közülük egy tételt, egy jászladányi lakos (Folytatás a J. oldalon) A/, önkéntes kölcsönös biz­tosító pénztárak szervezésé­ben és működtetésében részt vállalók szakmai napját ren­dezték meg tegnap Szolno­kon, melynek bevezetőjeként a Győrffv István Népfőisko­lái Alapítvány képviseleté­ben Turóczyné dr. Veszteg Rozália, a hazai hagyomá­nyokra támaszkodó és újjá­éledő magyar népfőiskolái mozgalom szerepét hangsú­lyozta. Elmondta, komoly erőfeszí­téseket tesznek a mozgalom in­tézményesítése és a magyar fel­nőttnevelés intézményrendsze­rébe való bevonása érdekében. Az alapítvány támogatja az önkéntes biztosító pénztárak működéséhez szükséges szak­emberek képzését. A június 30-án befejeződő — jogi, gazda­sági és pszichológiai ismerete­ket nyújtó - képzésen regisztrált munkanélküliek vettek részt a megyei munkaügyi központ tá­mogatásával. Elhangzott, az új pályára állás nehézségei szük­ségessé tették a közhasznú szo­ciális ügyintézők szakmai ér­dekképviseletének létrejöttét is. Ezt követően Skrabski Ár­pád, a Magyar Pénztárszövetség ügyvezető elnöke elmondta, eddig mintegy harminc pénztár alakult az országban, s közülük mindössze hétnek - zömében nyugdíjpénztáraknak adták meg a működéshez szükséges engedélyt, amely engedélyek kiadása akár egy évet is igénybe vesz. Pajor Gyulai Károly a Köl­csönös Segélyegy leteket Tá­mogató Alapítványról szólva elmondta, saját forrásuk nem lévén, állami költségvetésből tartják fenn magukat. Majd hozzátette: a tanfolyamok szer­vezése komoly nehézségekkel küzd. Általános ugyanis, hogy a munkaügyi központok a legtöbb esetben meglehetősen csekély hajlandóságot mutatnak az együttműködésre. Az egészségpénztárak és ön­segélyező pénztárak hátrányos helyzetének feloldását alapvető feladatnak tekintik, ennek érde­kében kezdték meg a működés­hez szükséges intézményrend­szer és infrastrukturális háttér kiépítését. Ä pénztármozgalom társa­dalmi elfogadottsága jelenleg kilencvennyolc százalékos. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a társadalombiztosítás és az önkéntes biztosítás nem kon­kurensei, hanem kiegészítői egymásnak. Az egyesületi nap délutáni nyilvános közgyűlésén az alap­szabály módosításán kívül ak­tualitásokról esett szó. Őszi szövetkezeti napok a Szolnok és Vidéke Áfész ABC áruházaiban, boltjaiban és a Skála Áruházban október 5-10-ig. KIRAKODÓVÁSÁROKKAL, ÁRENGEDMÉNYES AKCIÓKKAL, egyes ABC áruházakban kóstolóval egybekötött árubemutatóval és sok más meglepetéssel várjuk szövetkezeti tagjainkat és kedves vásárlóinkat! Kérjük, keresse hirdetéseinket! 'b2'72,"v )

Next

/
Oldalképek
Tartalom