Új Néplap, 1994. augusztus (5. évfolyam, 179-204. szám)

1994-08-02 / 180. szám

12 Hírek----információk — érdekességek 1994. augusztus 2., kedd T raffipaxos ellenőrzések INNEN-ONNAN 1994. augusztus 2., kedd Lehel napja Napkelte: 5.23 órakor, napnyugta: 20.17 órakor. Holdkelte: 1.00 órakor, holdnyugta: 16.26 órakor. Születésnaptár 120 éve született Nagy Balogh János (Budapest) festő és grafikus, a szegé­nyek életének megörökí- tője, aki az első világhábo­rúban szerzett sebesülése után csak bal kézzel festhe­tett tovább. Enteriőréit, csendéleteit, portréit plasz­tikus formavilág, szikár, lé­nyegre törő, monumentális szemlélet jellemzi. Eseménynaptár 350 éve ezen a napon hunyt el Bernardo Strozzi olasz festő. Fiatalon kapu­cinus szerzetes volt, majd világi papként élt Velencé­ben. Egyéni stílusára jel­lemző, hogy a bibliai témá­kat életképszerűen ábrá­zolta. Fő művei a „Szt. Já­nos prédikációja”, a „Szt. Sebestyén”, a „Győzelmes Dávid” és a többször meg­festett „Adágaros”. A buda­pesti Szépművészeti Múze­umban is van képe. Lehel Lehel. Az ősmagyar Lél (lélek) név változata, védő­szentje Szent Lullus (+786), Németország egyik térítője. Ökumenikus egyházi naptár Az ortodox és a görög ka­tolikus naptárban Szent Ist­ván első vértanú ereklyéi­nek átvitele. Madonna magánya A milliós közönségét szaba­dos viselkedésével nem egyszer sokkoló világhírű popsztár, Madonna saját bevallása szerint leírhatatlanul magányos. Az Esquire brit magazin hétfői számában megjelent interjúban, amelyet a 36 éves díva az ismert amerikai írónak, Norman Mai­léinek adott, Madonna arra pa­naszkodott, hogy főleg a hang­versenyek után érzi magát Isten­től és a világtól elhagyottnak. „Képtelen vagy az utcára ki­lépni anélkül, hogy emberek sokasága - de legkevesebb húsz testőr - a nyomodba ne szegőd­nék. Inkább a szobádban ma­radsz tehát, miközben odakünn mindenki más szórakozik” - panaszolta el bánatát a mű­vésznő. „Az elképzelhető leg­nagyobb iróniája a sorsnak - folytatta -, hogy őt mindenki tiszteli, ő maga azonban úgy érzi, hogy valahogy el van zárva az egész emberiségtől”. Ma­donna szerint rajta kívül ha­sonló helyzetben még nála is jobban csak egy nő szenvedhet - Diana hercegnő. Egyre népszerűbb A több mint egymillió lakás­ban terjesztett kábeltelevíziós műsorok szerződésben rögzített garanciák szerint jutnak el a te­levízió nézőihez. A TV4 csa­tornán kívül az ATV és a Szív Tv közösen működteti és látja el műsorral a hét minden nap­ján a közel 200 kábelfejállo­mást. Július óta a Szív Tv hét­főn, kedden és szerdán, az ATV csütörtökön, pénteken és szom­baton sugározza 4 órás, esti főműsoridős összeállításait, s a tervek szerint a vasárnap estét ősztől közös műsorral látják majd el. A Gallup Hungary és az AGB néhány hónappal ezelőtti felmérése szerint mintegy 5-600 ezer ember rendszeres élvezője a közszolgálati, szóra­koztató, információs jellegű műsoroknak. Lapunk rendszeresen közli, hol villanhat a traffipax vakuja a gyorshajtókra: Ma Kunhegyes és Kunmada­ras között, a 4-es főúton Kisúj­szállásnál, Szolnok belterüle­tén, valamint a 46-oson a Tö- rökszentmiklós és Mezőtúr kö­zötti szakaszon, holnap a 442-esen Martfűnél, a 44-esen Kunszentmártonnál, illetve Jászberény külterületén lesz el­lenőrzés. Csütörtökön, augusztus 4-én, a 4-es főúton a megye- székhelytől Kisújszállásig, a 32-esen Szolnok és Jászberény térségében, pénteken, augusz­tus 5-én és szombaton, augu- szus 6-án, a 4-esen Szolnoktól Karcagig, s a 32-esen Jászbe­Halálra zúzta a bálázógép Augusztus 1-jén 9 óra után né­hány perccel tragikus baleset tör­tént a tiszaugi tsz területén. Ökrös Mihály 42 éves tiszugi, Dózsa Gy. u. alatti lakos egy bálázógéppel dolgozott, amikor a berendezés meghibásodott. A férfi úgy próbálta elhárítani a hibát, hogy nem állí­totta le a gépet. Ökröst a bálázógép forgó része magával ragadta és ha­lálra roncsolta. Villáskulccsal ölt a körözött tolvaj Július 29-én éjjel velőtrázó visí­tás zavarta meg a zagyvarékasi ser­téstelep éjjeli nyugalmát. Az éjjeli­őrök miután egy gyanús alakot lát­tak ólálkodni az egyik hizlalda kö­zelében - értesítették a rendőröket. A Szolnoki Rendőrkapitányság já­rőrei a helyszínen elfogták Takács Imre 40 éves hajléktalant, akit a Szolnok Városi Bíróság lopás miatt A suliért A szolnoki Varga Katalin Gim­názium alapítványt hozott létre a korszerű oktatás-nevelés szerke­zetének kialakítására, a program­ban részt vevő pedagógusok to­vábbképzésének segítésére, a te­hetséges tanulók támogatására. Az iskola eddig is a pedagógiai megújítás, a felelős pedagógiai kí­sérletezés műhelye volt, miközben eredményei, a tanulói teljesítmé­nyek és a sikeres tanulói életpá­lyák igazolták törekvéseiket. A megváltozott társadalmi-gazda­sági körülmények újabb útkere­sésre serkentik a nevelőtetületet, ehhez nyújt segítséget az alapít­vány. Kérik az iskolát ismerők, a volt diákok, azok szüleinek támogatá­sát, illetve mindazok segítségét, akik a pedagógiai újítást támo­gatni szándékoznak. Részletes felvilágosításért az iskola igazgatójához fordulhatnak. A suli címe: 5000 Szolnok, Sza­badság tér 6„ telefonszáma 56/420-810. Az alapítvány csekk­számlaszáma: 837-00-4275-2. rénynél büntetik a közlekedési szabályokról megfeledkezőket. Vasárnap, augusztus 7-én a 4-esen, a Szolnok-Fegyvemek szakaszon és a megyeszékhely külterületén, jövő hétfőn, au­gusztus 8-án, Szolnoktól Tö- rökszentmiklósig, valamint a megyeszékhelyen, kedden, au­gusztus 9-én, a 4-esen Szol- nok-Kisújszállás térségében, Tiszafüreden és környékén, to­vábbá Abádszalókon számít­hatnak a rendőrök vigyázó fel­ügyeletére. Hogy melyik napszakban pontosan hol tartózkodik a traffipaxos autó, nem közöl­jük. Ez is ösztönözze a gép- járművezetőket a közlekedési szabályok betartására. körözött. Mint kiderült, a férfi egy villáskulccsal agyonütött egy mala­cot, amit megpróbált ellopni. Meg­hallgatása során azt is elmondta, hogy korábban már lopott a telepről sertéseket, amit később eladott, de akkor kalapácsot használt a mészár­láshoz. * Ugyanezen a napon egy másik körözöttet is elfogtak a rendőrök. Csömör Sándor 20 éves szolnoki, Gyermekváros u. 1. sz. alatti lakos ellen a Pesti Központi Kerületi Bí­róság adott ki elfogatóparancsot. Elgázolta a tehervonat Július 30-án, éjjel 2 óra után né­hány perccel a tiszaföldvári Pánthy úti vasúti átjáróban halálos gázolás történt. Máthé Zoltán, 21 éves helyi fiatalember öngyilkossági szán­dékkal a vonat elé feküdt és a hely­színen életét vesztette. Mint kide­rült, közvetlenül halála előtt már próbálkozott hasonló módon ön- gyilkosságot elkövetni, de akkor Lovastábor gyermekeknek Szolnok. A Nefag Erdei Művelődési Ház lovas kömye- zetismereti tábora augusztus­ban is várja a 10-14 éves fiata­lok jelentkezését. Augusztus 8-a és 13-a, 15-e és 19-e, vala­mint 22-e és 26-a között a gyermekeknek tartalmas és hasznos kikapcsolódásban lehet részük. Korlátozott számban, hátrányos helyzetűek (munka nélküli szülők gyermekei) in­gyen látogathatják a tábor tar­talmas, hasznos programjait. Az érdeklődő szülők a 421-612-es és a 375-989-es telefonszámo­kon, Dósa Gyulánál jelezhetik a srácok és lányok részvételi szándékát. Lelki segély Mindennap 19 órától reggel 6-ig hívható a lelkisegély-szol- gálat, melynek telefonszáma: 56/422-222. A Bánát üzent a Tiszazugba Újratelepítésének kétszáza- dik évfordulóját ünnepli a kö­zeljövőben a mintegy három­ezer lelket számláló, Temes­várhoz közeli bánáti település, Végvár (Tormac). A jubileumra készülődés közben érdekes tényre bukkantak a végváriak: a kétszáz év előtti újratelepítés­ben jelentős részük volt a tisza­zugi reformátusoknak, elsősor­ban a nagyrévieknek. A végvári reformátusok a kö­zelmúltban levélben kezdemé­nyezték a kibocsátó gyülekezet­tel való kapcsolat újjáélesztését, mely sajnos egyenlőre nem sok reménnyel kecsegtet, mert a nagyrévi ez idő tájt a teljes el­sorvadás felé tart. még sikerült lebeszélni róla, majd amikor meghallotta a közeledő vo­natot, elészaladt, és már nem tudták megakadályozni tettének elköveté­sében. Gépkocsilopás Július 30-ra virradóra Szolno­kon, a Liget útról loptak el egy ott parkoló Lada 1200-ast. A gépkocsi színe piros, rendszáma: DIR-593. A kár 100.000 Ft. Veszélyes tolvajokat fogtak el Néhány napja egy kunszentmár­toni családi házból ismeretlen tette­sek készpénzt, arany és ezüst ék­szereket loptak el 225.000 Ft érték­ben. A tolvajok a délelőtti órákban házalással történő árusítást szín­lelve jutottak be a lakásba. A bűn- cselekmény elkövetése után a rend­őrség a lakosság segítségével kéz- rekerítette Lakatos Gusztávné, va­lamint Kiss Erzsébet tiszalöki lako­sokat, akik alaposan gyanúsíthatok a lopás elkövetésével. Elfogásuk több megye rendőri együttműködé­sének köszönhető. A gyanúsítottat őrizetbe vették. A tudat specialistája Tibet nagy lámáihoz hason­lóan Ole Nydahl is a tudat igazi specialistája. Ő és felesége dán származásúak, s első nyugati tanítványai a XVI. Gyalwa Karmapának, a legnépesebb ti­beti buddhista iskola, a Karma Kagyü vonal vezetőjének. Öle - szerte a világon - 165 meditációs központot alapított (közte a szolnoki közösséget) és több mint tízezer tanítványával tart állandó személyes kapcsola­tot. Először 1988-ban járt ná­lunk, és azóta évenként jön el hazánkba - idén augusztus 8-tól 20-ig tartózkodik Magyaror­szágon, körutat tesz a vidéki a közösségeknél, így ellátogat Szolnokra is, ahol 1993 szep­tembere óta működik a Kagyü buddhista közösség. Látogatása augusztus 10-én 19 órakor, a Kereskedelmi és Gazdasági Fő­iskolán egy nyilvános előadás­sal ér véget. □ Kitört a Telica. (Managua.) Vasárnap kitört a nicaraguai Telica vulkán, amely mintegy 100 kilométerre nyu­gatra fekszik az ország főváro­sától, Managuától. A kráter tor­kából nagyjából 45 perces idő­közönként hatalmas hamufel­hők lövellnek az ég felé, ame­lyek azután a több mint ezer méter magas tűzhányó környé­kén több helységre hullanak le. Nagyobb károkról eddig nem érkeztek jelentések. □ Gyenge vizsgázók. (Szófia.) Nem jeleskedtek az idén azok a bolgár középiskolá­sok, akik a napokban felvételiz­tek a szófiai „Szent Kliment Ohridszki” Egyetemre. Az okta­tási osztály adatai szerint egyet­len hibátlan felvételi dolgozat sem született történelemből, jól­lehet közel 4600 jelentkező adott számot a bolgár történe­lemben szerzett jártasságáról. A Balesetek Az elmúlt hét sajnos nem telt el halálos közlekedési baleset nélkül. A hátrahagyott hét napban összesen tizenhat baleset történt a megye útjain. Egy ember éle­tét vesztette, míg tizenhármán súlyosan, heten pedig könnyebb sérülésekkel úszták meg az üt­közéseket. Vízállások A Tisza vízállása tegnap Ti­szafürednél 540 centiméter, duzzasztott, Kisköre-felsőnél 730 cm, duzzasztott, Kisköre- alsónál -300 cm, apadó volt, a víz 27 C-fokos. Szolnoknál -254 cm, apadó, a víz hőfoka 27 Celsius. A Hármas-Körös Kunszent­mártonnál -143 cm, apadó, a Zagyva Jászteleknél 121 cm, változatlan. leggyengébb eredmények a bolgár nyelv és irodalom felvé­teli vizsgáin születtek, ahol a felvételizők 47 százaléka kapott 2-es érdemjegyet. Földrajzból 34, míg német nyelvből 31 szá­zalék kapott hasonló osztályza­tot. □ Hol a népszerűség? (Washington.) Folytatódik Clinton elnök népszerűségének csökkenése az amerikaiak köré­ben. A vasárnap este Washing­tonban közreadott legújabb közvélemény-kutatási eredmé­nyek azt mutatják, hogy a fel­nőtt lakosság 40 százaléka elé­gedett az elnök tevékenységé­vel, míg 59 százalékuk csupán tűrhetőnek vagy rossznak minő­síti azt. A Harris közvéle­mény-kutató csoport által ki­adott jelentés rámutat arra: tör­ténik ez annak ellenére, hogy az amerikai gazdaság javulást mu­tat. Zöld vonal Szolnok. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Munkaügyi Központ munkanapokon 8-tól 16 óráig az 56/423-412-es tele­fonszámon információs tele­fonügyeletet tart pályakezdő munkanélküliek részére. A vo­nal túlsó végén szakemberek várják a fiatalok foglalkoztatás­sal kapcsolatos kérdéseit. Nem jár a hajó A Mahart Pass Nave Kft. - a Tisza kis vízállása miatt - me­netrendi és egyéb járatainak in­dítását kénytelen szüneteltetni, így tegnaptól - határozatlan ideig - nem élvezhetjük a hűsítő tiszai hajóút szépségeit. A lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeket a tisztelt előfizetők az 56/424-444-es telefonszám 38-as mellékén mondhatják el hétköznap Az oldalt szerkesztette: Hommer Attila (A napi hírszerkesztővel további információk a 423-423-as telefonszámon közölhetők.) Telefonközpontunk száma: 56/424-444 Faxszámunk: 56/422-853 A telefonos hirdetésfelvétel száma: 56/424-924 Köszönjük, hogy ma is velünk tartott Legyen holnap is az olvasónk! ISMÉT AKCIÓ a SZOLNOK ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ újszászi Fenyő Áruházában Reklámáron kínálunk:- egyes tejterméket, háztartási papírárut és üdítőt Gondoljon a jövő nyárra is: Most szuper olcsón kínálunk MŰANYAG KERTI BÚTOROKAT (még régi áron) Hamarosan kezdődik az iskola: Egy gonddal kevesebb, ha most megvásárolja az iskolafüzeteket. Nálunk REKLÁMÁRON vásárolható, amíg a készlet tart... Engedményes kínálatunkból:- Gyümölcscentrifuga 2.000 Ft engedménnyel- ORION színes tv 5.000 Ft engedménnyel Festéshez, mázoláshoz kielégítő áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat. HA EGY KICSIT SZÁMOL, NÁLUNK BIZTOS VÁSÁROL... SZUPEREXPRESSZ 1994. július 31-től az alábbi szövegű bélyegző érvénytelen: „Ideál-Szolnok Kereskedelmi Kft. 22. sz. Metál Áruház GSZV Osztály 5000 Szolnok, Baross u. 17. MKB 454-11382 Adósz.: 10402063-2-16” Fenti bélyegző használata semmilyen áruvásárlásra, vagy fizetésre nem jogosít. «IRÁNYÁR, INGYE­NES hirdetésfelvétel Szolnok, Sarló út 3. Te­lefon: 56/422-284. *56221/4T* _________ B OTÁR Imre úton garázs eladó az első lépcsőház alatt. Tele­fon: 56/421-226. *57676/lK* ________ L ADA Samara 1500- as, 3,5 éves eladó. Telefon: 56/421-226. *57677/lK* "B ABÁDSZALÓKON a Nádas vendéglő azon­nali belépéssel konyhai dolgozókat és felszolgá­lókat alkalmaz. Érdek­lődni lehet: 59/355-146 telefonon. »57689/1T* MICHELIN gumiab­roncsok, szélvédők, ol­dalüvegek, karos­szériaelemek, lámpák. Cím: Date Kft. Szolnok, Arany J. út 1. Telefon: 56/422-522/126. *57702/lK* A Kereskedelmi és Idegenforgalmi To­vábbképző és a megyei Munkaügyi Központ augusztus 8-án induló vendéglátó (üzletveze­tői) tanfolyamára au­gusztus 5-ig még lehet jelentkezni. Munkanél­küliek támogatást is igényelhetnek. 5000 Szolnok, Baross u. 20. ni. em. Tel.: 56/375- 890. *57695/1H* Igényes kőművest, hidegburkolót 3-5 hét időtartamú munkára azonnal alkalmazok. Tel.: 424-763 napközben, 376-927 este. *57700/1H* A 07 JELENTI Fekete lyuk A gyűjtőszenvedély nem ismer kor­látokat - semmiféle értelemben. S a gyűjtött dolgokat valahol tárolni is kell. Aztán az már gusztus dolga, hogy valaki ezt hol teszi. Betonren­getegeinkben, elembertelenedett környezetünkben még (ad abszur­dum) azon sem lepődnék meg, ha valóban arra használnák ezt a he­lyiséget, ami ki van rá írva. (A te­metkezési költségek emelkedését látva igazán nem lenne meglepetés ez sem.) Hogy ez így igen morbid? Meg hogy a véletlen műve lenne a felirat? Na persze. S habár ez itt nem a „csináld magad mozgalom", azért sosem lehet tudni, miféle Jekill és Hyde-féle torzult szellemek hú­zódhatnak meg köztünk. Talán még Hasfelmetsző Jacknek szerzett volna örömet egy ilyen tároló annak ide­jén londoni rémtettei alatt. (De per­sze lehet itt tárolni erkölcsileg nulla-hulla embereket is.) Igaza van annak, aki azt mondja, hogy egy kis „betűhullástól” most alaposan elkalandoztam. Csakhogy valahogy ez az egész mégis csak bűzlik egy kicsit, s a poén sem olyan „hulla” jó... b. gy. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja • Felelős vezető az ügyvezető igazgató • Főszerkesztő: HAJNAL JÓZSEF • Felelős szerkesztő: Bistey András Tervezőszerkesztő: Baranyi György • Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája • Felelős kiadó: NÁNAI TIBOR irodavezető • Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, Pf.: 105. Telefon: 56/424-444, tx: 23-357, fax: 56/422-853 • Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzeme, 6001 Kecskemét, Mindszenti út 14. • Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 76/482-192 • Az előfizetők részére terjeszti az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája az ügynökségek révén. • Árusításban terjeszti a ..Rónahír” Észak-alföldi Hírlap-kereskedelmi Postai Rt. Debrecen, Péterfia u. 4. V. em. • Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 270. Telefon: 52/347-988/21, 22. mellék • Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/42+444) és Ügynökségeinél, az Új Néplap hírlapkézbesítőinél, postautalványon és átutalással az MHB Rt. 458-10358 pénzforgalmi jelzőszámra, valamint megrendelhető a kiadónál. • Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 5. Telefon: 56/375-620, Jászberény, Rákóczi u. 74. Tel.: 57/311-511, Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 461-445, Törökszentmiklós, Táncsics út 1. Tel.: 56/371-681,45. mellék, Kunhegyes, Kossuth út 14. Tel.: 59/326-043,326-621. • Előfizetési díj egy hónapra 375 forint, negyedévre 1125 forint, fél évre 2250 forint, egy évre 4140 forint. • Az áruspéldányok ára: 16,30 Ft • JNK-Szolnok megye határán kívül az egyhavi előfizetési díj 770 forint. • Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökséghez munkanapokon 8-tól 16 óráig telefonon és az Új Néplap kiadójához az 56/424-444 telefonon 7,30-tól 16 óráig kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. • ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom