Új Néplap, 1994. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-17 / 115. szám

Hiányzik 200 millió A csatomaalagút műkö­déséhez 700 millió font szükséges, de még nem gyűlt össze, csak 500. Vár­hatóan az üzemeltető Euro­tunnel Vállalat mintegy 200 bankot tömörítő konzorci­umtól veszi majd fel a hi­telt. Ukrán vámemelés Bizonyos élelmiszerek vámtételét mintegy tízsze­resére növelte az ukrán mi­nisztertanács. így például a csokoládé, a sör vámja meg­tízszereződött, a tejtermé­keké nyolcszoros, a húsé és húskészítményeké pedig öt­szörösére emelkedett. Az Ikarus végnapjai Moszkvában A moszkvai önkormány­zat feltehetőleg nem vásárol több Ikarust, mert drágállja, elavultnak tartja, és az al­katrészellátás sem elégíti ki a moszkvai igényeket. Vél­hetőleg orosz-német közös vállalat alakul majd autó- buszgyártásra. Falusi vendégfogadók... ...tartottak sajtótájékozta­tót szombaton Debrecen­ben. Az 1989-ben alakult Magyar Falusi Tanyai Ven­dégfogadók Szövetsége hangsúlyozza, a falusi, ta­nyai vendégfogadás újraho- nosításával szeretnék elérni, hogy a Magyarországra lá­togató turisták ne csak a fő­várost, a Balatont és a pusz­tákat ismerjék meg. A szö­vetségnek 300 településen van szálláshelye, 600 család foglalkozik vendéglátással. Tovább csökken a búza ára A Budapesti Árutőzsdén tovább csökken a malmi búza ára. A piacon nagy az eladói nyomás, és ennek köszönhető az árcsökkenés. A napraforgó piacán azonban minden jegyzett határidő ára erőteljesen emelkedett. Tőke a szarvasi Agrár Rt.-nek Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 200 mil­liós tőkeemeléssel segíti a szarvasi Agrár Rt.-t. A 306 millió forint jegyzett tőkéjű társaság adóssága megha­ladja a 100 millió forintot, és emiatt az idén is csak veszteséget termelhet, amely év végéig elérheti a 200 millió forintot. Ezért döntött úgy az ÁV Rt. vezérigazgatója, hogy 200 millió forint tőkeemeléssel megerősíti a céget. Avonmore piaci termék Az ír-magyar tejfeldol­gozó vegyes vállalat két éve működik, és ma már a válla­lat nyersanyaggal szembeni követelményei szigorúb­bak, mint a magyar szab­vány. A pásztói cég koráb­ban Nógrád és Heves me­gye boltjait látta el tejter­mékekkel, ma már a buda­pesti piacokra is szállít, fő­leg a Csemege Julius Meinl, a Budapesti Közért és a Tengelmann üzleteibe. Túltermel az OPEC Az alacsony olajár ked­vezőtlen az OPEC-országok gazdaságának, ezért bahre- ini olajminiszter szerint legalább napi 2 millió bar­rellel csökkenteni kellene az OPEC-országok olajter­melését, mert ennyi szüksé­ges, hogy a világpiacon emelkedjen a termék ára. Az OPEC-országok egyébként erre az évre az eredeti terv szerint 24,5 mil­lió barreles napi termeléssel számoltak, de ez jelentősen csökkentette az olaj árát. A lakosság jobbra, a gazdaság pedig nem balra vágyik A most leköszönő koalíció korábban gazdasági sikernek tartotta, hogy a külkereskedelmi és fizetési mérlegünk aktívumot mutatott, most pedig, amikor kiderült, .hogy a fizetési mérleg deficitje akár gazdasági kataszt­rófába is sodorhatja az országot, természetesnek tartják, és a pénzügyminiszter azzal véde­kezik, hogy a következő kor­mányzatnak is számolnia kell a fizetési mérlegünk hiányával. A hiányt különböző tárcák másféleképpen magyarázák, azonban abban megegyeznek a mentegetőzések, hogy a fellen­dülés velejárója a 3,5 milliárd dolláros deficit. A koalíció nem tehet az adósság növekedéséről. A gazdaságpolitika irányítói csakugyan vétlenek abban, hogy a pénzügyi összeomlás mezsgyéjére sodródott orszá­gunk, mert nem volt gazdaság- politikai programja a koalíció­nak. Az export 1992 nyaráig erő­teljesen növekedett, a fizetési mérlegünk aktív volt. Azonban az 1992 nyarán megkezdődött visszaesést már nem tudta ke­zelni a kormányzat. A választások utáni gazda­sági eredmények azonban nem az Antall-kormány érdemeként jöttek létre, hanem még az 1989-ben kidolgozott és meg­kezdett gazdasági válságkezelő program érvényesüléseként. Ez azonban 1992-ben kifulladt, ami érthető is, hiszen a Né- meth-kormány három évre da­tálta életképességét. A koalíció nem hozta meg azokat az intézkedéseket, ame­lyekkel tovább lehetett volna él­tetni az 1989-es gazdasági ter­vet, és több, a baloldali pártokra jellemző törvényt hozott, mint véleményem szerint a szocialis­ták fognak kormányra kerülé­sük esetén. Kupa Mihály volt az, aki sür­gette azokat az intézkedéseket, amelyekkel a mai tragikus hely­zetet elkerülhettük volna, de meghajolt a politika előtt, ám nem elég mélyen, és ezért neki is távoznia kellett. A nép a programtalanságot a választások első fordulójában kiszavazta a bársonyszékekből, de a baloldali párt győzelme közel sem garancia arra, hogy gazdaságunk megerősödése el­kezdődhet. Ugyanis, ha a politikai irány­vonal, amely szerint a szociális érzékenység növekedni fog, nem csak ígérvény marad, ak­kor a túlköltekezés megállítha­tatlan folyamata sem zárul le. Bár Békési, a következő kor­mányzat várható minisztere, már említette, hogy ha nem szü­letnek hathatós döntések az új kormány hatalomra kerülése után, 1996-ban lényegesen na­gyobb gondok elé nézünk, mint A turizmust szolgálja A vállalkozók adataival bőví­tik - részint az érdekeltek köz­reműködésével, részint a tér­ségben levő települések önkor­mányzatainak a megsegítésével a székesfehérvári Tourinform iroda számítógépes adatbázisát. A városi önkormányzat által működtetett, valamint az or­szágos hálózathoz csatlakozó irodában megannyi, köz­érdekű tudnivalókról adnak tájékoztatást a komputer ré­vén. Egy kirakati monitor által ünnepnapokon és éjszaka is közük a legfontosabb infor­mációkat. A Tourinform ter­vezi városismertető és úti­könyvek megjelentetését, s 1996-tól az expo információs irodájaként is működik. A Cenzor Bróker jelenti a tőzsdéről Kevés üzlet, pangás a tőzsdén A Budapesti Értéktőzsde részvénypiaca a múlt héten az utóbbi időben megszokott unalmas képét mutatta. Az álta­lában nagyobb forgalmú papí­rok is csak kisebb mennyiség­ben cseréltek gazdát, egy-két kivételtől eltekintve alapvetően csökkenő árfolyamok mellett. A választási eredmények nem ráz­ták meg a részvényszekciót, an­nál szembetűnőbb volt a kárpót­lási jegy árfolyamának csökke­nése. A papírokért a múlt hét elején 50 százaléknál is keve­sebbet fizettek, ezzel az árfo­lyam elérte a jegy történetének abszolút minimumát. A Soproni Sörgyár hétfőn debütált részvényei iránt élénk volt az érdeklődés, közel 80 millió üzletet kötöttek, és ez a múlt heti részvényforgalom felét tette ki. Az árfolyam a be­vezetés napján 5 ezer forint fölé emelkedett, amely hét végére 4600 forintra mérséklődött, és ennyivel is zárta az elmúlt hetet a sörgyári sikerrészvény. Megélénkült a Danu- bius-részvények piaca, a kárpót­lási jegyek cseréjének gyors le­zárását követően az árfolyam emelkedésnek indult, és megha­ladta a darabonkénti 1230 forin­tot. Némileg csökkenő trendet mutatott a Garagent árszintje. Az elmúlt hetek sztárpapírjának árfolyamcsökkenése feltehe­tően a közeledő nyilvános kibo­csátás előszele, mivel akkor 180 százalékon is hozzá lehet majd jutni a cég 3/4 évi osztalékra jo­gosító papírjaihoz. Jelentősen csökkent a Danu­bius és a Fotex részvényeinek árfolyama. A papírok értéke az 500, illetve 1800 forintos lélek­tani határnak számító szint alá esett. Az értéktőzsde kereskedel­mével szemben a tőzsdén kívüli piacon néhány papír erőteljesen emelkedő trendet mutat. A Chi- noin-részvények árfolyama már meghaladta a 450 százalékot. A Mól elsőbbségi papírok pedig 65 százalék körül forogtak. Megjelentek az első ajánlatok, az év elején kárpótlási jegyért jegyzett gyógyszertári részvé­nyekre is. A Biogált meglehető­sen szerény, 54 százalékos árfo­lyamon vásárolnák, míg az Al­kaloida ára egyelőre csak 50 százalék körüli eladási ajánla­tokat közölnek a brókercégek. Forgó Róbert Tensi Tours A forgalom egymilliárd A magyar-német-görög tu­lajdonban lévő Tensi Tours uta­zási iroda az idén 1 milliárd fo­rintos forgalomra számít. Ta­valy a vállalkozás árbevétele 750 millió forintot tett ki. A vállalkozás elsősorban a mediterrán térségre - Ciprusra, Görögországra, Törökországra, Tunéziára, Mallorcára - specia­lizálódott. Magyarországi vezérképvise­lője a görög Epirotiki Lines ha­jóstársaságnak, s a céggel egy­üttműködve hajóutakat szervez­nek a görög szigetekre, Izraelbe, Egyiptomba és Törökországba. A Tensi Tours a mediterrán or­szágokban számos vállalkozást hozott, létre, így a jövőben cso­portként működik tovább. Tagja a Nemzetközi Repülésügyi Szervezetnek, az IATA-nak, s ennek révén jelentős forgalmat bonyolít repülőjegyek értékesí­téséből. Legújabban bekapcso­lódott a kongresszusi turiz­musba is. Az orvosi kongresszu­sok szervezésével a cég egy speciális üzletágat épített ki. napjaink fizetési mérlegének deficitje. A hátrahagyott gondok, félig-meddig meghozott törvé­nyek kuszasága nem minden­napi feladat elé állítja a követ­kező parlamentet. Példaként említem a szövet­kezeti törvényt, a vagyonneve­sítést. Azt sürgetik, hogy a ter­melők vegyenek részt a privati­zációban, de azt hogy fogják nevesíteni? Ugyanis a törvény az 1991. decemberi állapotokkal számol, akkor még a téeszek nem kap­tak kárpótlási jegyeket, ame­lyeket nem is nevesítettek, és ez a törvényességi anomáliák egész sorát szüli. A privatizáció folytatása és befejezése sem lesz zökkenő- mentes. A már privatizált cégek sorsa is kiszámíthatatlan, hiszen nem elképzelhetetlen egy töme­ges csődbejelentés vagy fel- számolási hullám. A még nem privatizált cégek megerősödése is kérdéses, hiszen jó néhány gazdasági szakember a fiókban őrzi a felemelkedés lehetséges tervezetét, mert ha programját privatizáció előtt beindítja, ak­kor felértékelődik a vállalata, amelynek megvásárlásába ő is ringbe kíván szállni. Nehezen elképzelhető, hogy mai gazdasági helyzetünk ne­hézségeit és ellentmondásait egy a szociálpolitikára olyany- nyira érzékeny párt kezelni tudja, hacsak nem adja fel bal- oldaliságát, és először konzer­vatív lesz, hogy később balol­dali lehessen, hiszen osztogatni csak abból lehet amit megter­meltünk.- hevi ­A torta nagy, de sokan szeletelik Farkastörvények a biztosítási szakmában is Az eddig kimondottan a vállalkozók és vállalkozások biztosítójaként működő Ge­nerali Budapest Biztosító Rt. alkalmazkodva a megválto­zott gazdasági, társadalmi fel­tételekhez, nyitott az élet minden területén, így leg­újabb biztosítási formáival úgymond a nagyközönséget célozza meg. Működési terüle­teiről és biztosítási formáiról kérdeztük Túri Ferencet, a Generali Budapest Biztosító Rt. Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezérképviselőjét.- Elsődleges partnereink ed­dig a valamilyen vállalkozással, vagyonnal rendelkezők voltak, hiszen termékeink döntő része nekik készült. A gazdasági helyzet ma Magyarországon egyértelműen olyan, hogy a biz­tosítottak az új vállalkozások megjelenése ellenére sem növe­kedtek tőkeerőben olyan mér­tékben, ahogy ezt pár évvel ez­előtt prognosztizálták. Másrészt a vagyon szétaprózódásával az üzemek, nagyvállalatok szétvá­lásával csupán a vállalkozások száma nő, tőkeerejük viszont csökken.- Miért vált szükségessé a nyitás?- A biztosítók - melyek rész­ben vállalkozói biztosításokat kötnek, de ezenkívül szinte mindegyik foglalkozik életbiz­tosítással is - olyan konkuren­ciát jelentenek, amely szüksé­gessé teszi a nyitást más terüle­tek és rétegek felé is. Képlete­sen, ha a torta azonos nagyságú, és azt sokan szeletelik, akkor nyilvánvaló, hogy egyre kisebb szelet jut mindenkinek.- Milyen formában működik a biztosító?- Alapvetően két szervezeti forma létezik. Az egyik az úgynevezett composit bizto­sító, amely minden olyan biz­tosítással foglalkozik, amely ma megtalálható a magyar pia­con. A másik forma az élet­szervezet, amely teljesen füg­getlen és kizárólag életbiztosí­tással foglalkozik. A tizennégy biztosító közül társaságunk 100 százalékos nyugati tőkével elsőként volt jelen a magyar piacon, és gyakorlatilag az osztrák Generali biztosító mó­dozatait ültette át magyar vi­szonyok közé.- Mi az elsődleges feladata a biztosítónak?- Mindenképpen közelebb szeretnénk kerülni a lakosság­hoz, de természetesen nem minden áron és nem minden te­rületen. Az Egyesült Államok­ban a biztosítási üzletkötő a ne­gyedik legfontosabb tevékeny­ségnek számít, mert biztonságot árul. A mi célunk és feladatunk a biztonság megteremtése az élet minden területén, ezért ve­zettük be ’93 szeptemberétől az életbiztosításokat, másrészt a kötelező biztosítások területén is folyamatosan bővítjük ügy­félkörünket. A balesetbiztosítá­sok is széles skálán mozognak, ideértve a legspeciálisabb for­mákat is, például zenészek, or­vosok, profi sportolók biztosítá­sait.- A Casco és lakásbiztosítás nem a legolcsóbb kategóriába tartozik.- Ezeket díjszabásuk miatt nem lehetett tömegszerűen al­kalmazni. Most csökkentettük az árakat, amivel reméljük, kö­zelebb kerülünk a lakossághoz.- A termékfelelősség-biztosí­tás törvénypótló jellegű volt.- Amíg nem volt meg a ter­mékfelelősségről szóló törvény, addig is magas szinten kidolgo­zott, a nyugat-európai normákat figyelembe véve megkompo­nált biztosítási módozat létezett. Az tény, hogy a termékfelelős­ség-biztosítás ma még kevésbé ismert, de ha az ilyen típusú ká­rok előtérbe kerülnek, az csőd­tömegeket „eredményezhet”, és beláthatatlan következményei lehetnek a vállalkozókra és a nagyvállalatokra nézve egy­aránt.- A biztosítási törvényt még nem fogadták el. Milyen követ­kezménye van jelenleg e törvény hiányának?- Európában jelen pillanat­ban Albániának és Magyaror­szágnak nincs biztosítási törvé­nye. Ez azt jelenti, gyakorlatilag nincs szabályozva, mit hogyan és miért tegyenek a biztosítók. Ettől függetlenül a biztosítási felügyelet előír bizonyos szabá­lyokat, ezáltal garantálja, hogy az ügyfél biztosan megkapja a kártérítést. A biztosítási szakmában az alaptőke egymilliárd forint, ami szintén a befektető biztonságát szolgálja. Ha hibás üzletpolitika miatt csődbe jut egy társaság, akkor is kifizeti az ügyfelet. A farkastörvények miatt - ebben a szakmában is - abban a pilla­natban, amikor megingott egy cég, a másik már meg is vette. A törvény életbe lépésével minden bizonnyal még több, szakemberek szerint várhatóan húsz biztosító társaság fog megalakulni, vagyis a konku­renciaharc még inkább kiélező­dik, ezért a Generali már most új biztosítási formákon gondol­kozik.-tbg­A közös vállalat két évig adómentes A moszkvai piac várja a magyar árut A szolnoki vásáron a Produker Kereskedelmi Kft. standján találkoztam Viktor Konjukovval, Moszkva megye nemzetközi gazdasági minisztériumának helyettes vezetőjével. Éppen az együttműködés lehetőségeiről tárgyalt Deák Lajossal, a kft. igazgatójával és Csorna Mihállyal, a Kahyb sertéshústermelési rendszer igazgatójával.- Vásáron találkoztunk és is­merkedtünk meg egymással - magyarázza a miniszterhelyet­tes. - Mindkét cég felkeltette ér­deklődésünket, és elképzelhető az együttműködés. Szükségünk van sertéstenyésztési berendezé­sekre, valamint szállastakar- mány-betakarító gépsorokra is. Viktor Konjukov elmondja, hogy megyéje jelentős gazdasági partner lehet, hiszen 43 ezer négyzetkilométer a területe, és mintegy nyolcmillióan lakják.- Határozott üzletkötési szándékkal is érkeztünk a vá­sárra, mert vásárolnánk húst, töltelékárut, száraztésztát, zöld­ség- és gyümülcskonzerveket - folytatja a miniszterhelyettes -, és természetesen partnerek va­gyunk közös vállalatok létreho­zásában is. Mint ahogy megtudtam, na­ponta már több kamion árut szállítanak megyénkből Moszkva megyébe, de a vásár­lások bővülése nem az orosz partneren múlik.- Az árucserébe milyen ter­mékekkel tudnak bekapcso­lódni?- Úgy látom, hogy Önöknél sok háziasszony vásárol külön­féle háztartási gépet. Sanyo mi­nőségű berendezéseket tudunk szállítani, megfelelő áron.- Hazánk külkereskédelmi forgalma Oroszországgal az első negyedévben körülbelül 500 millió dolláros passzívumot mutat...- A piac ott van, ahol eddig volt, és nem mi veszítettük el.- A magyar-orosz gazdasági kapcsolatokban szerepet ját­szott-e az Önöket nem éppen üdvözítő plakátrengeteg. Mint például a „Tavarisi konyec" ?- A plakátot nem ismerem! - vágja rá Viktor Konjukov, de mintha mégis tudná, miről van szó, hozzáteszi: - A gazdasági kapcsolatokat nem plakátok ha­tározzák meg.- A közös vállalatok, alapítá­suk után részesülnek-e kedvez­ményben?- Természetesen - válaszolja a miniszterhelyettes. - Többek között, amelyik cégben a kül­földi részesedés meghaladja a harminc százalékot, az két évig adómentes.- Van-e garancia arra, hogy a vegyes vállalat a hasznot dol­lárban kihozhatja Oroszor­szágból?- Ez tipikusan magyar kér­dés, csak az Önök országában kérdezik tőlünk. A megyéből évente francia, német, angol és különböző cégek mintegy 15-18 milliárd dollárt utalnak át anya­országi bankjukba. Nálunk él a rubel szabad átválthatósága. Ha Ön bemegy egy Moszkvai bankba, rubeljét mindenféle dokument nélkül átváltják olyan valutába, amilyenbe kívánja. Moszkva megyében 267 kö­zös vállalat van, 47 ország üzletemberei alapítottak céget, és senki nem kérdez ilyet, csak a magyarok. - span -

Next

/
Oldalképek
Tartalom