Új Néplap, 1994. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-01 / különkiadás

Myákjiapi GONDÜZÖ Szabálytalan portré: Hitet, erőt, emberi tisztaságot Tepsilesen: Tizenkét szál virág Anyák napi dúdoló Versek (3. oldal) Anyák napja Anyák napja előestéjén Boross Péter miniszterelnök az alábbi levéllel köszöntötte az édesanyákat: „A Magyar Köztársaság kormánya nevé­ben köszöntöm az édesanyá­kat és a nagymamákat, az életadókat, az életre hozó­kat, a gondoskodókat, az ál­dozatot vállalókat, a szeretet- ből világot teremtőket. Kö­szöntőm az édesanyákat, a kettős-hármas terhet viselő­ket, a családot egyben tartó­kat, a másoknak szolgálókat. És külön is köszöntőm a nagymamákat, a nehéz idők­ben gyermeklelket mentőket, a mindig segítőket, az örök készenlétben levőket, a min­dig mindent előteremtőket. Köszöntök minden magyar asszonyt, és átnyújtom képze­letben mindenkinek a tisztelet és szeretet virágcsokrát, akit e szép napon így szólítanak: Édesanyám.” Tiltakozás Levélben fordult Nahlik Gáborhoz, a Magyar Televí­zió alelnökéhez szombaton Szekeres Imre, az MSZP ügyvezető elnöke. A Magyar Televízió „dokumentum-” és hírműsorai napról napra olyan hamis vádakat tartal­maznak, amelyek kimerítik a becsületsértés és a nagy nyil­vánosság előtt elkövetett rá­galmazás tényállását. A Ma­gyar Televízió példátlan kampányával a Magyar Szo­cialista Párt és vezetői lejára­tásra törekszik. „Dokumen­tum-” és hírműsoraival sú­lyosan sérti az MTV által is aláírt etikai kódexet, valamint a tv saját választási irányelve­inek szellemét és betűjét - tartalmazza a levél. Ma 15 órakor végzős ma­nökenek vizsgaelőadása kezdődik a szolnoki Helyőr­ségi Klubban. Fegyvernemi nap Érdeklődők százai keresték fel a koppánymonostori erő­döt, az ország egykor legna­gyobb katonai létesítményét. A Magyar Honvédség mű­szaki csapatai első alkalom­mal s hagyományteremtő cél­lal itt tartották nyílt fegyver­nemi napjukat. Napos idő Eleinte napos, száraz idő várható, majd elszórtan való­színű zápor, zivatar. A hő­mérséklet kora délután 17 és 22 fok között alakul. II. SZOLNOKI NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 1994. MÁJ. 11-15. (Bővebben lapunk 8. oldalán) Tegnap délután a szolnoki Olajbányász Sportcsarnok nagyszabású B kategó­riás társastáncversenynek adott otthont. Az ország számos városából érkező párosok a szigorú zsűri, valamint a hálás és nagyszámú közönség előtt adtak számot tánctudásukrói. A Kaiser Kupa elnevezésű rangos versenyt a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola Pelikán Táncsoport-egyesülete rendezte magas színvo­nalon. A versenyszámok között pedig bemutatókkal kedveskedtek a szervezők a közönségnek. A jól sikerült versenynek a Kaiser Kupának remélhetően jö­vőre is Szolnok lehet a vendéglátója. (Fotó: Barna) Kulturális nap a túrkevei vásáron A pénteki szakmai előadáso­kat és fórumot követően szom­baton kulturális programok helyszíne volt a túrkevei I. nagykunsági nemzetközi kiállí­tás és vásár. Délelőtt 10 órától a mezőtúri Szivárvány citeraze- nekar előadását követően a Szolnoki Kodály Kórus műsorát hallhatta a nagyérdemű. A Kaiser-sörgyár jóvoltából ingyenes sörkóstolón olthatták szomjukat azok is, akik a kora reggel kezdődő áliatvásárról ér­keztek a Ványai Ambrus Gim­názium és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola területén ki­alakított „vásárvárosba”. Isko­lai és munkaszüneti nap lévén több ezren keresték fel - vidék­ről érkezettek is - a kiállítást és a kollégium melletti állatvásárt. Utóbbin, a várakozást megha­zudtolva, igen szerény volt a kínálat. A választási malacokat 2300 forintra, a pónilovat 65 ezerre, a hároméves kecskéket 6000 forintra tartotta gazdájuk. A legjobb üzletet az a fiatalem­ber mondhatta magáénak, aki hathetes vadas fehér és fekete nyulaiból kilenc óráig - darab­ját száznyolcvan forintért - he­tet adott el. Délután a szabadtéri színpa­don megrendezett Halász Ju- dit-műsort és az ezt követő ma- gyamóta- és népdalgálaprog- ramot viszont osztatlan siker kí­sérte. Mint ahogy azt a vacsorá­val egybekötött találkozót is, melyen a Túrkevéről elszárma­zottak találkoztak egymással a művelődési ház nagytermében. Ma délelőtt 10.30 órától a sza­badtéri színpadon Bodrogi Gyula műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, melyet néptánc­előadás és táncház is követ. Délután két órakor kerül sor a vásárdíjak átadására és a négy­napos rendezvény zárására. Nonstop gyerekvetélkedő Karcagon A Karcagi Gyermekek Háza idén harmadszor rendezte meg a 24 órás vetékedőjét. Rekkenő, szinte nyárias melegben indultak útnak a gyerekek, hogy hulladé­kot gyűjtsenek, véradókat keres­senek, elinduljanak videokame­ráért, mellyel kandi felvételeket készítenek az éjszakai bemutat­kozáshoz. A különleges felada­tok sorát az oldalkocsis motorke­rékpárok és régi bukósisakok be­gyűjtése nyitotta meg. Több csa­patnak okozott gondot a kapott táviratok megfejtése s időbeni kézbesítése. Késő délután már az esti be­mutatkozó műsorok is készültek, hiszen előkerültek a gitárok, csörgődobok is, majd fáklyás felvonulással, menetdalverseny- nyel elindult a háromszáz ver­senyző a sportcsarnokba, ahol hajnali háromig összemérték szellemi és ügyességi képessége­iket is, hiszen az irodalmi turmix mellett környezetvédelmi, törté­nelmi totók is voltak. Éjfélkor mindenki jól szóra­kozott azon, hogy mit is rögzítet­tek kandi kamerával a verseny­társak, s hogy egy kis ébresztőt fújjanak a rendezők a kókadozó lányoknak-fiúknak, sorversenyt rendeztek részükre. S persze május éjszakáján mi is lett volna más a feladat, mint májusfa állítása és szerenád, majd álhirdetéseket gyűjtése jó­tékony célra. A csapatok tagjai hajnalban hazamennek, felkö- szöntik édesanyjukat, s ma reg­gel 8 órakor újult erővel vágnak neki az utolsó hat óra feladatai­nak, hogy megnyerjék áz ingye­nes berekfürdői táborozást, vagy a pénzjutalmat, vagy a többi ajándékot. A Szolnoki Testedző és Szabadidő Egyesület, valamint a Városi Sportcentrum szervezésében nagyszabású utcai futóversenyt rendeztek tegnap. A tizenhatodik alkalom­mal kiírt „Májusfafutásra” óriási mezőny gyűlt össze, mintegy két és fél ezren álltak rajthoz. Részletes beszá­molónkat a hétfői Sportextrában olvashatják. A megyében a harmadik legjobb: a karcagi ÁFÉSZ Szombaton a Kunsági étte­remben tartotta küldöttgyűlését. a Karcag és Vidéke ÁFÉSZ. Elsőként Szabó Károly elnök ismertette a szövetkezet 1993. évi gazdálkodását. Elmondta, hogy rögös, megpróbáltatások­kal teli év van mögöttük, me­lyen sikerült eredményesen túl­jutniuk. A fogyasztói árakat a piaci viszonyok és a jövedelme­zőség szem előtt tartásával ala­kították ki. Likviditási gondjuk nem volt az év folyamán. A szövetkezet bruttó árbevétele 772 millió forint, ami a megha­ladja a tervezettet. A 3 millió 334 ezer forintos gazdasági nyereség is utal arra, hogy az erősödő mezőnyben sikerült helytállniuk. Az, hogy a mérleg mégis 1 millió 615 ezer forint veszteséget mutat, a korábbi évek áfa-tartozásaiból adódik. A hozzászólók elismerően (Folytatás a 2. oldalon US’) Halász Judit szórakoztatta tegnap a vásár legifjabb látogatóit TÓAVATÓ BULI TÓSZEGEN. Egész napos programot szervezett a Tó-társulat Kft. Tószegen az általuk üzemeltetett horgásztavon. Természetesen horaászversennyel kezdődött a nap, de összemérhették tudásukat és ügyességüket futásban, kerékpá­rozásban, a felnőttek gyorsasági sörivásban, míg a gyerekek üdítöívásban. A jó hangulathoz a kitűnő ellátás mellett a főzőversenyen elkészült ételek is hozzájárul­tak. A jól sikerült tegnapi nap éjszakai horgászversennyel zárult. - Mészáros ­Humor (5. és 7. oldal) Táncosok szolnoki parádéja

Next

/
Oldalképek
Tartalom