Új Néplap, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-01 / 50. szám

EXTRA „A van sose veri meg az embert” Konténerek helykeresőben Zöldkönyvvel könnyebb Német tökével „könyökölnek” Mangalicájuk van, villanyuk nincs Pap, de nem reverendás A négy „muskétás” (6-7. oldal) Adóskonszolidáció Budapest. Menetrend szerint zajlik a gyorsított adóskonszolidációs program - tájékoztatta az MTI-t teg­nap Hegyháti József, az Ipari és Kereskedelmi Mi­nisztérium helyettes állam­titkára. A tárcához tartozó cégek közül 31-en kaptak lehetőséget reorganizációs programjuk benyújtására, amelyek felülvizsgálatát az az IKM február végére ígérte. Hegyháti József el­mondta: a tervek értékelése március 2-áig befejeződik, ezután tárcaközi egyeztetés következik. A benyújtott tervek többsége megfelel a kívánalmaknak, de van olyan program is, amelyet elvetettek, mert például idő­közben befejeződött a cég felszámolása — összegezte az eddigi tapasztalatokat az államtitkár-helyettes. Lakástüz A főváros I. kerületében tegnap délelőtt a Mészáros utca 16. számú lakóház egyik második emeleti laká­sának fürdőszobájában tisz­tázatlan körülmények között tűz keletkezett és életét vesztette a 86 éves K. Pé- temé. T otónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a totó 8. fogadási hetének nyeremé­nyei a következők: 13 plusz egy találatos szelvény 42 darab, nyere­ményük egyenként 188.654 forint, 13 találatos szelvény 9 da­rab, nyereményük egyenként 110.048 forint, 12 találatos szelvény 775 darab, nyereményük egyen­ként 4828 forint, 11 találatos szelvény 8835 darab, nye­reményük egyenként 423 fo­rint, 10 találatos szelvény 57 499 darab, nyereményük egyenként 98 forint. Közterületek Az Országos Rendőr-fő­kapitányság javasolta az il­letékes minisztériumoknak, hogy a KRESZ módosítása során, bizonyos belterülete­ken óránként 30 kilométer legyen a megállapítható maximális sebesség - jelen­tette be Pintér Sándor altá­bornagy, országos rendőrfő­kapitány hétfőn, Egerben megtartott sajtótájékoztató­ján, amelyen a Heves Me­gyei Rendőr-főkapitányság vezetői értékelték az elmúlt év rendőri tevékenységét. Az ORFK vezetője bejelen­tette, hogy az 1994-es esz­tendőt a „Közterületek rend­jének évévé” nyilvánították. Enyhe idő Enyhe marad az idő. Többnyire felhős lesz az ég­bolt, legfeljebb nyugaton, északon fordulhat elő néhol gyenge eső. Északkeleten továbbra is lehetnek ködök. A hőmérséklet általában 12-17 fok között várható, de északkeleten helyenként ke­véssel 10 fok alatt marad. Országgyűlés Napirend előtt kétórás vita A heti tárgysorozat két tucatnyi téma Az Izraelben tartózkodó Sza­bad György házelnök távol lété­ben Dörnbach Alajos próbálta meg tegnap délután helyes me­derbe terelni a T. Ház renitens- kedő képviselőinek tevékeny­ségét a tavaszi ülésszak hetedik plenáris ülésén - kevés sikerrel. Már a napirend előtti felszólalá­sok időtartamán látszott, hogy a képviselők úgy gondolják, épp elég idejük van egymás „bírála­tára”, noha ma már március el­seje van ... Az első szót kérő, Varga János (MDF) azért be­szélt legalább húsz percig, hogy feleljen egy Horn Gyulának (MSZP) közelmúltban elhang­zott megállapítására, aki szó szerint azt mondta képviselő- társa szerint, hogy „a magyar mezőgazdaságot tönkretették”. Varga János tucatnyi MSZMP- (Folyt at ás a 2. oldalon) ..Pedagógusperek” özöne a Munkaügyi Bíróságon A szolnoki Munkaügyi Bíró­ságra januárban és februárban összesen 548 beadvány érkezett a közalkalmazottaktól, kedve­zőtlen fizetési besorolásukból adódó sérelmeik miatt. Ez az ügyszám, ami elsősor­ban a Szolnokon dolgozó peda­gógusok beadványaiból jött össze, megegyezik a tavalyi egész évivel. A bíráknak tehát idén ezzel akár meg is többszö­röződhet a munkájuk. A bíróság mindenesetre tö­rekszik arra, hogy optimális munkaszervezéssel minél ha­marabb végére jusson a nem mindennapi peráradatnak. Sajnos a jelenlegi helyzet egyelőre nem túl biztató. Törő- csikné dr. Gulyás Gabriella el­nök asszony tájékoztatása sze­rint a perek tárgyalása még nem kezdődött meg, sőt már márci­usra is minden tárgyalási nap „elkelt”. A pedagógusok kereseteiben megfogalmazott problémák az 1993 decemberében életbe lé­pett jogszabályi változásokból, azaz a korábbihoz képest ked­vezőtlenebb osztály-, illetve fi­zetési kategóriába történő beso­rolásukról szólnak. Az önkormányzatok csekély anyagi lehetőségei miatt kerül­tek „kényszerhelyzetbe” az is­kolaigazgatók, amikor intézked­tek a korábban jó munkájuk mi­att már „F” kategóriásként el­ismert pedagógusok visszami­nősítésére. Ma 24 oldalas az Új Néplap! Olvasóink ma 12 oldalas mellékletet kapnak kéz­hez. Ebben közöljük a szolnoki, a martfűi és a kun­szentmártoni változó telefonszámok jegyzékét. Kis füzetté összehajtva hosszú ideig hasznos segédeszköz lehet minden telefonáló számára. Kamatemelések a bankoknál Két bank, az Országos Taka­rékpénztár Bank Rt., valamint az Általános Értékforgalmi Bank Rt. tájékoztatta tegnap az MTI-t arról, hogy március 1-jé- től emelik egyes betéti kamatai­kat. Az Országos Takarékpénztár Bank Rt.-nél átlagosan 2-3 szá­zalékkal emelkednek a betéti kamatok. Jelentősebb az emel­kedés a folyószámla-betéteknél és a Junior számlákon, hosz- szabb időre lekötött összegek esetében. A 6 és 12 hónapra lekötött összegeknél február 26-tól 3,25 százalékkal nőtt az éves kamat. A takaréklevél-betétnél és a nyugdíj-előtakarékossági betét­nél a 2 éven túli lekötések ese­tében az éves kamat 3,125 szá­zalékkal nő márciustól, és 2 százalékkal emelkedik az egy­éves lekötésű takarékbetétek kamata. Az idén várhatóan mintegy 400 milliárd forint ér­tékű állományt érint a mostani kamatemelkedés az OTP Bank Rt.-nél. Az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-nél március 1-jétől emelkednek a forintbetétek után fizetett kamatok. A kamatemel­kedés mértéke a lekötési időtar­tamtól függően 2 százalékos mértékig terjed. (MTI) Hangsúlyváltás a privatizációban s Áprilisban indul Egy hónap múlva, április­ban indul a Kisbefektetői Részvényvásárlási Program (KRP), e hónaptól jegyezhető négy vállalat több mint 4 mil­liárd forint értékű részvénye az ország hatvan OTP-fiókjá- ban - jelentették be tegnap az ÁVÜ sajtótájékoztatóján. A KRP keretében minden 18. életévét betöltött magyar állam­polgár jegyezhet 100 ezer forint értékű részvényt. A program kí­sérleti fázisa indul áprilisban, hogy azt követően ősztől - a széles tömegek előtt megnyitva az utat - a tapasztalatokat fel­használva, egy kiépített rend­szeren keresztül minél többen bekapcsolódhassanak a privati­zációba. A KRP technikai lebonyolí­tását az OTP vezetésével egy konzorcium biztosítja, az OTP-fiókok pedig a tényleges ügyfélforgalmat bonyolítják. A kísérleti fázisban itt történik a regisztráció, illetve a részvény- igénylés is. Indulásnál négy tár­saság még állami tulajdonban lévő részvényeit - melynek árát később határozzák meg - érté­kesítik. így a Pannónia Hotels V. évfolyam, 50. szám 1994. március 1., kedd ÜGÍFÉLSZOLGÁLATUNK MA is 7“-17 óráig hívható! ff 56/424-444 56/426-688 A szolnoki Unimax Kft., az osztrák üzletrész tulajdonosa és egy szlovák üzletember ügy döntöttek, hogy közös vállalatot alapítanak Kassán, az Unimax fűtéstechnikai termékeinek forgalmazására. A tervek szerint egyelőre csak értékesítéssel és a ré­szegységek összeszerelésével foglalkozik majd a közös vállalat, de elképzelhető, hogy később már a gyártásra is berendezkednek Kassán. Képünkön: számítógéppel vezérelt csúcstechnika segít a gazdaságos anyagkihasználás tervezésében. Koncessziós pályázati eredmények { Nyertes: a Matáv Rt. és a Jász-Com Rt. A helyi közcélú távbe­szélő-szolgáltatásra kiírt kon­cessziós pályázat eredményét hétfőn délután hirdette ki dr. Schamschida György közleke­dési, hírközlési és vízügyi mi­niszter. A KHVM épületében megtartott sajtótájékoztatón részt vett Latorczai János ipari miniszer és Bölcskei Imre hír­közlési helyettes államtitkár. Elhangzott, hogy 1994. ja­nuár 3-ig az ország 25 primer telefonkörzetére összesen 41 ajánlat érkezett, melyek mind megfeleltek az 1993 áprilisában tett kiírás követelményeinek. Egy ajánlat érkezett a szolnoki és egy a jászberényi körzetből. A megyeszékhelyen a Matáv Rt., Jászberényben a Jász-Com Rt. ajánlatát fogadta el a bíráló- bizottság. Mint elmondták, itt az ön- kormányzatok képviselői is szavazhattak. Nem a koncessziós díj mér­téke volt a meghatározó - fo­galmazták meg a nagyszámú érdeklődő előtt. A pályázat nyertesei 25 évre szóló kon­cessziót, ezen belül 8 évig ter­jedő, kizárólagos szolgáltatás­jogot nyernek a szerződésben megfogalmazott fejlesztési kö­telezettségekkel. A társaságoktól megkövete­lik, hogy a kizárólagosság első hat évében a fővonalszám nö­vekedésének éves üteme leg­alább 15,5 százalékos legyen, feltéve, ha erre van tényleges előfizetői igény. A szerződé­sekben garanciát kell nyújta­niuk arra, hogy folyamatosan végzik a szolgáltatást. Újságírók kérdéseire vála­szolva dr. Schamschula György elmondta, hogy a legtöbb kül­földi befektető az USA-ból je­lentkezett. Hozzátették ugyan­akkor, hogy országtól függetle­nül jelölték ki a pályázatok nyerteseit. Minimális volt a je­lentkezők közötti pontkülönb­ség. Hangsúlyozták. hogy 1997-ig fel kell számolni a vá­rakozólistát: ettől az időponttól kezdve a társaságoknak az elő­fizetői igény 90 százalékát hat hónapon belül ki kell elégíteni. A befizetett koncessziós díj a távközlési alapba kerül. Biztonsági örök a bíróságon Hamis ötezresek Szolnokon Nem hivatalos információk szerint Szolnokon, a 2-es postán több hamis ötezrest találtak. Zsá­kos befizetéskor kerültek a pos­tára, ugyanis néhány átvevőhe­lyen nincs vagy nem működött az úgynevezett ÚW-lámpa. Az el­látmányok kifizetésekor bukkan­tak a hamis ötezresekre. Az információk arról szólnak, hogy a hamis bankók Romániá­ból vagy Románián keresztül ke­rültek Szolnokra. A postán a be­fizetéseket ezentúl szigorúbban ellenőrzik, illetve a rendszer ki­zárja, hogy a hamis pénzek újra forgalomba kerüljenek. Rt. 21,2 százalékát, a Global TH Rt. (észak-magyarországi kereskedelmi hálózat) 28,5, a Pannonplast Műanyagipari Rt. 38,4, míg a Soproni Sörgyár 43 százalékos részvénymennyi­sége kerül a KRP-be. A program teljes végrehaj­tása hosszú távú, mintegy öt­éves. Ez idő alatt - a jelenlegi elképzelések szerint - 70 válla­lat 120 millárd forintnyi rész­vénymennyiségét értékesítik. E vállalatok között szerepel majd a Matáv Rt., a Mól Rt. és a Vil­lamos Művek is. (Folytatás a 2. oldalon) Mától fegyveres biztonsági őrök álltak szolgálatba a megyei bíróság épületében. Az utóbbi évek tapasztalatai sajnos egyre indokoltabbá tették ezt az intéz­kedést. Meglehetősen elszaporodtak a bírákat, az ügyészeket, és az ügyvédeket ért fenyegetések. A múlt heti bombariadó is A kedvező téli csapadék nyomán biztató év elé néz a mezőgazdaság, és hamis az az állítás, amely szerint az ágazat csődben lenne - jelentette ki Boross Péter miniszterelnök tegnap Gödöllőn, a falugazdá­szok első országos tanácskozá­sának megnyitóján. Amint a miniszterelnök kifej­tette: csődről legfeljebb túlter­melési válság esetén vagy akkor lehetne beszélni, ha a bevetetlen földek nagy száma miatt veszé­alátámasztotta annak szüksé­gességét, hogy egy vagyonvé­delmi bt.-t bízzanak meg az épület, a tárgyalótermek ellőtti folyosók felügyeletével. Á változások az intézmény belső rendészeinek tevékenysé­gét nem érintik, továbbra is ők adnak az ügyfelek részére el­igazítást. lyeztetve lenne az élelmiszer-el­látás, erről azonban szerencsére nincsen szó. A termékszerkezet átalakítása azonban természet­szerűen zökkenőkkel jár. A tanácskozáson Szabó János földművelésügyi miniszter üd­vözölte a 741 falugazdát. Ők tanácsadóként segítik majd a falvakban a mezőgazdasággal foglalkozókat, egyebek között a vetőmag beszerzésénél, az üz­leti tervek elkészítésénél, a hi­telfelvételeknél. (MTI) Képviselőjelöltek lesznek Falugazdászok országos konferenciája Boross Péter: Hamis az az állítás, hogy a mezőgazdaság csődben lenne harcba szállnak a képviselője­löltségért a májusi választá­sokra. Mai számunkban elkezdjük azok bemutatását, akik me­gyénk választókerületeiben

Next

/
Oldalképek
Tartalom