Új Néplap, 1994. február (5. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

r EXTRA Korszerűsítés, egyházi segítséggel A műemlékek szépségei varázslatosak Volt egyszer egy verseny Ketten a Kovács családból Itt még mossák a búzát Betegen is dolgozik (írásaink a 6-7. oldalon) Buszdíjak Február 1-jétől 14 száza­lékkal emelkednek a belföldi távolsági buszközlekedés ta­rifái, 25 százalékkal a bel­földi távirat-szolgáltatás díjai, és ugyanilyen mértékben az állami vízi közművekből szolgáltatott ivóvíz- és csa­tornadíjak. A közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a busztarifák az üzem­anyag árának emelkedése, a bérfejlesztések és a buszpark korszerűsítése miatt növe­kednek. Jó az embargó? A Kis-Jugoszláviával szemben foganatosított ENSZ-embargó nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért felül kell vizsgálni az embargós politikát. Ezt Csóti György, az MDF külügyek- ben illetékes politikusa jelen­tette ki sajtótájékoztatóján. A politikus rámutatott: az em­bargó negatív hatásokat vál­tott ki, rendkívüli mértékben sújtotta a lakosságot, különö­sen a Vajdaságban élőket, és esélyegyenlőtlenséget terem­tett a harcoló felek között. Mindemellett Magyarország­nak 1,3 milliárd dolláros kárt okozott. Szívműtéthez j A mezőtúri véradó állo­más véradó területéhez ki­lenc település tartozik. Az innen származó vért első­sorban a mezőtúri, szolnoki és a karcagi kórház kapja, ám szükség esetén az ország más területére is szállíta­nak, legutóbb Debrecenbe egy szívműtéthez küldtek vért, amit szállítás előtt hű­tőkamrában tárolnak. Ausztria Lottó A 04/94. játékhét eredmé­nyei a következők: fogadási díj: 168.449.048 schilling, szelvények száma: 2.758.045 darab, fogadási díj: 138.660.266 schilling, nye­reményösszeg 1. nyerőosz­tály: 36.382.074 schilling. A lottó nyerőszámai: 14, 30, 31, 34, 37,44, a pótszám: 21. Dzsóker fogadási díj: 29.788.782 schilling, a nye­reményösszeg 1. nyerőosz­tály: 10.542.123 schilling. A dzsóker nyerőszáma: 930063. Erős szél Felhőátvonulások várha­tók, többórás napsütéssel. Az erős, néhol viharos észak- nyugati szél az éjszakai órák­tól mérséklődik. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 5 fok körül alakul. Ma FELADJA, holnap OLVASHATJA: Zsákba került a liba - ez nem kacsa Valahol fertőzött az állomány Több ellátás feltételei változ­nak február 1-jétől, a szociális törvény módosításának hatály­balépésével. A szociális támo­gatásokkal kapcsolatos legfon­tosabb módosulásokról König Éva, a Népjóléti Minisztérium munkatársa tájékoztatta az MTI-t. A három vagy több gyermekes családok számára a korábbiaknál kedvezőbben ala­kul a gyermeknevelési támoga­tás (gyet) igénybevételi lehető­sége. Ez az ellátás azoknak az édesanyáknak jár, akiknek leg­kisebb gyermeke három és nyolc év közötti, gyermekeiket otthon nevelik, és legalább 180 napot töltöttek munkaviszony­ban. Lehetőség nyílt arra, hogy a gyermeknevelési támogatást a szülők akkor is igénybe vegyék, ha - a harmadik után - újabb gyermekük vagy gyermekeik születnek, és még nem érték el a hároméves kort. (MTI) A mezőtúri komp lejáratánál nem mindennapi leletbe botlott körútja során a vadőr. Megdöb­benve tapasztalta, hogy tizen­nyolc zsák döglött libát helyez­tek el a lejáratnál, a tetemektől szabadulni vágyó - mindeddig ismeretlen - tulajdonosok. A vadőr bejelentést tett a város jegyzőjénél, aki a hivatalos szervek felé a büntető feljelen­tést megtette. A zsákok tartalma veszélyes, valahol fertőzött az állatállo­mány. A tulajdonos - aki elkép­zelhető, hogy nem is mezőtúri, nem a dögtelepre szállította ki az elhullott szárnyasokat, ne­hogy fény derüljön a járványra. Valószínű, hogy több száz liba hasonló sorsra jut, ameny- nyiben gazdája nem tesz beje­lentést az illetékes állatorvos­nál. És hogy ezek a libás zsákok hol lesznek elhelyezve, ki tudja? Mindenesetre nem árt, ha néhány hétig libamentes étren­det fogyasztunk. C. A. Talált pénzből költekeztek Nem tett eleget a talált tár­gyakkal kapcsolatos kötelezett­ségeknek a szolnoki piac egyik pavilonjában dolgozó hölgy, aki a részére átadott talált pénzt sa­játjának tekintette. Múlt év őszén ugyanis egy - ez idáig ismeretlen személy ál­tal elhagyott - nagyobb össze­get vett át a - szintén ismeretlen - becsületes megtalálótól azzal, hogy majd ő gondoskodik arról, hogy a szép summa biztos helyre kerüljön. Ahelyett, hogy az összeget a rendőrségre beszolgáltatta volna, élettársával, aki akkor még a szolnoki rendőrkapitány­ság járőre volt, közös lakásuk berendezésére fordította. Ezért indított az ügyészségi nyomo­zóhivatal mindkettőjük ellen jogtalan elsajátítás miatt bünte­tőeljárást. Ez ügyben is „visszájáról” indult tehát a nyomozás, és hogy sikerrel végződhessen, nagy szükség lenne a sértett val­lomására is. A nyomozóhivatal (Szolnok, Baross u. 1. IV. em.) ezért várja annak a jelentkezé­sét, aki a múlt évben (október­november táján) a szolnoki pia­con elvesztette a pénzét, illetve aki azt megtalálta és az árus asszonynak átadta. CEHEMLEKEK. A Nagykunságban viszonylag későn, a XIX. század elején jöttek létre az iparosszervezetek. Túrkevén először a kovácsok, a lakatosok, a szűcsök és a szabók alakítottak céhet a csizmadiák mellett. A céhek emlékeivel a túrkevei Finta Múzeumban ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Felvételünkön a kovácscéh 1822-ből való pecsétje és egy 1819-es kétfiókos csizmadialáda látható. (Fotó: K. É.) Képviselők Washingtonban Vasárnap este Washingtonba érkezett Surján László népjóléti miniszter. Programja keretében jelen lesz a hagyományos - az amerikai elnök részvételével zajló - nemzeti imareggeli ren­dezvényein, illetve megbeszélé­seket folytat az egészségügyi minisztériumban, az Egészség- ügyi Finanszírozási Intézetben és a Nemzetközi Fejlesztési Hi­vatalban. Ugyancsak az amerikai fővá­ros vendége Bába Iván külügy- minisztériumi helyettes állam­titkár. Ő a külügyminisztériumban, a védelmi minisztériumban és a nemzetbiztonsági tanácsban kí­ván tárgyalni. (MTI) Beszélőn voltam Tiszajenon A Kinder-tojás csak a gyereknek ízlik? A dolgozók elégedetlensége és felháborodása nem csitult a Remexa Kft. tiszajenői telepén. A munkásokkal csak a drótkerí­tésen keresztül tudtunk be­szélni, mert a telep zord nappali őre felsőbb utasításra nem en­gedett be minket a kapun. Az elégedetlenség szavait azonban nem fojtotta el a kerí­tés.- Éhbérért akarnak minket foglalkoztatni - ez volt a dolgo­zók elkeseredettségének motí­vuma. A Ramexa vezetői, utó­lagos bejelentéssel, 35 fillérre Sajnos munkatársainkat nem engedték be a lelán­colt kapun Nyomozás teljes titoktartás mellett Szegedi zsaruk Szolnokon csökkentették a Kinder-tojás já­tékának összeszereléséért járó pénzt 50 fillérről. A felháborodott mondatok közül egy kicsit körülményes kihámozni a lényeget. Szóba kerül, hogy a korábbi telep- (Foly tatás a 2. oldalon) Most már biztos, hogy a sze­gedi brutális gyilkossági ügy egyes szálai Szolnokra vezet­nek. Már amennyire ebben a meglehetősen bonyolult és szer­teágazó esettel kapcsolatban biztosat lehet állítani. A megyei rendőr-főkapitány­ság nem állít semmit. Állás­pontja szerint - mivel a nyomo­zást a Csongrád megyeiek vég­zik - nem jogosult nyilatkozni. A Szolnokra is kiterjedt nyo­mozásban viszont a helyi rend­őrök is részt vesznek. A hírek azonban terjednek, sokszor ellenőrizetlenül is. Nem titok, hogy a napokban sokat emlegetett Alexander pizzéria kettős tulajdonban volt. Rész­ben a megölt újvidéki Joszip Agatity tulajdona volt, részben pedig a szintén Újvidéken élő honfitársa az üzlet birtokosa. A szolnokiak közül azonban a rendkívül impozáns kávéházat sokan a Szolnoki Olajbányász sztárcenterével, Stojan Ivko- viccsal „hozták” össze. Azt, hogy pontosan mi az összefüggés az ő személye és az ügy között, még nem lehet tudni, de rendőrség látókörébe ő is bekerült. Lakásán házkutatást tartottak, de tegnap is látták őt távozni a rendőrség épületéből. Ebből csak következtetni lehet arra, hogy vele szemben nem „komoly az ügy”. További értesüléseink szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a szegedi gyilkossággal összefüggésbe hozott Szabad­kán és környékén történt esetek elkövetője ugyanaz a személy volt. Az még kevésbé biztos, hogy a cukrászmester családjá­val is ő végzet*, de az viszont egyenesen valószínűtlennek tű­nik, hogy az elfogott gyanúsí­tott lenne az igazi tettes. A kezdetben „profinak” kiki­áltott bűnözőtől igen furcsa ugyanis, hogy a szörnyű tette után nem igyekezett minél messzebbre, hanem „hagyta magát” elfogni. Nem tudni még, hogy a rend­őrség által megállapított konk­rét tények mikor kerülnek nyil­vánosságra. Egyet azonban látni is jól lehet: hatalmas energiával vetették be magukat az ügybe, és most már nemcsak Szegeden, hanem Szolnokon is keményen dolgoznak a zsaruk. Világítás Héra-égőkkel Kérni kell, még van bőven Az energiaárak növekedése miatt egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe. Különösen a nagycsaládosok, kisnyugdíja­sok, mozgáskorlátozottak és egyéb egészségkárosodott emberek lapos pénztárcáját vékonyítják tovább a háztar­tásokban nélkülözhetetlen energia mind inkább piaci árai. Működik Budapesten egy „Héra” néven bejegyzett köz­célú alapítvány, amely a rászo­rultaknak a támogatás több formáját nyújtja. Egyszeri pénz­támogatást ad az energiaszám­lákon jóváírva, energiatakaré­kos háztartási eszközöket és ta­nácsadást biztosít a takarékos energiafelhasználás céljából. A Szolnoki Nagycsaládosok Egyesülete a közelmúltban ve­hetett át 364 darab energiataka­rékos fényforrást (égőt) 172 család részére, 600 ezer forint értékben. A mindössze 15 wat­tot fogyasztó égők fényereje a hagyományos, 75 wattos izzóé­nak felel meg, míg élettartamuk hosszú évekig garantált. A da­rabonként 1.650 forintot érő égőket térítésmentesen vette át a Héra Alapítványtól Patkós Gyula, a szolnoki egyesület üdültetési-szociális bizottságá­nak vezetője, aki elmondta, hogy sok-sok további lámpa vár kiosztásra Budapesten, csupán szervezetten kell kérni azokat. Polgármesteri hivatalok szo­ciális osztályai, egyesületek, társadalmi szervezetek nyújt­hatnak be e célra pályázatokat. A Héra egyéni kérelmekkel nem foglalkozik. A részletes pá­lyázati feltételekről az alapít­vány címén (1251 Budapest, Pf. 34. Tel.: 202-7853) lehet érdek­lődni. Támogatás az édesanyáknak S. Cs. j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom