Új Néplap, 1994. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

A szerkesztőség postájából (4. oldal) TISZAZUGBAN JÁRTUNK Szőnyeget Washingtonba A cégér neve minőséget jelent (6. oldal) ÉRDEKESSÉGEK A hosszú élet titka: ne nősüljünk! Kubában már... (7. oldal) HÚSZON INNEN - TÍZEN TÚL Irodalomdolgozat — Milan Kundera: Tréfa Szerelmeslevél ________(9. oldal)________ J ász-Nagykun-Szolnok megyei napilap V. évfolyam, 1. szám 1994. január 3., hétfő Ára: 16,30 Ft ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK MA 7-18 óráig hívható! 56/424-444 56/426-688 Csecsemőtragédia- u Tiszaföldvár. A hét vé­gén a városban súlyosan bántalmaztak egy kéthóna­pos csecsemőt. A mentő- szolgálat megyei szolgálat- vezetője, Németh Ervin el­mondta, hogy mindkét keze és lába eltörött, a testén ésikknyomokat találtak. A Csecsemőt a szolnoki Hété-- nyi Géza Kórház intenzív osztályára szállították. Csőtörés i ' ■ff! Szolnok. Január elsején .élben eltört a 200 milli­méteres melegvízvezeték a Széchenyi-lakótelepen. A Szolifüt Bt. szakemberei tegnap délutánra kijaví­tották a hibát, ám annak helyétől mintegy 150 mé­terre a vezeték ismét el­tört. Tegnap délutánra ott is végeztek a javítással, és megindult a meleg­víz-szolgáltatás. Lottószámok A január 1-jén megtartott lottósorsoláson a következő számokat húzták ki: a 6 a 45-ből nyertes szá­mai: 24,29,32,38,40,45, a pótszám 33. Jokerszám: 483097. Az 5 a 90-ből nyertes számai: 10,16, 27, 43, 70. Nyeremények: Lottó: 5 találatos szelvény nem volt, 4 találatos szelvény 42, nyereményük 460.833 forint, 3 találatos szelvény 3.508, nyereményük 4.598 forint, 2 találatos szelvény 103.678, nyereményük 198 forint. Hatos lottó: 6 találatos szelvény nem volt, 5 plusz 1 találatos szelvény 4, a nyeremény összege 974.639 forint, az 5 találatos szelvények száma 31, a nyeremény 98.549 fo­rint, 4 találatos szelvény 1.527, ezekre 2.668 forintot fizetnek, a 27.403 darab 3 találatos szelvény nyereményösszege 200 fo­rint. A kisorsolt Joker-szám alapján telitalálatos szel­vény nem volt. Havazás, eső Eleinte változóan, majd estétől ismét erősen felhős lesz az ég, szórványosan várható kisebb havazás, né­hol havaseső, eső is lehet. A délnyugatira, nyugatira forduló szél főként időnként megélénkül. A legalacso­nyabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között lesz. A sarlatánok napja leáldozóban „Bontogatja szárnyait” a hivatalos távoktatás (jjságok hirdetései tanúsítják, hogy az elmúlt egy-két évben igen sokan kínáltak távoktatási programokat, akikről aztán ki­derült, sarlatánjai e szakterületnek. A távoktatási tutorok (kon­zulensek) igazolják, hogy egy jó távoktatási könyvet megírni, programot összeállítani nem is olyan egyszerű feladat. Hazánkban ez évben kezdő­dött meg a távoktatás szerve­zése az Európai Közösségek Tempus programjának segítsé­gével. Első lépcsőben huszon­ötén, megyénkből négyen vet­tek részt a külföldi képzést is biztosító programban. így, im­már szakképzett távoktatási tu­torként szervezi a további tanfo­lyamokat dr. Ürmössy Ildikó, a szolnoki székhelyű Dél-alföldi Regionális Távoktatási Köz­pont igazgatója és munkatársa, Madaras Lászlóné dr. A hat modult tartalmazó táv­oktatási menedzserképzésre - lapunkban közzétettük a felhí­vást -, amit a GATE (Gödöllő) és az olaszországi Campo közös irányításával indítanak, még le­het jelentkezni. Ez gyakorlati­lag ingyenes, ám igen szigorú feltételekhez van kötve. Az „Alapismeretek a távokta­tásról” címet viselő tanfolyama­ikat minden oktatással, tovább­képzéssel foglalkozó intéz­ménynek, vállalkozásorientált cégnek ajánlják, hiszen a jövő útja az idő- és költségkímélő, állami oktatási intézményekben szervezett, oklevéllel elismert távoktatásé. Érdemes hát meg­ismerkedni ezzel az oktatási formával, amely hivatalos és szakszerű végzésének ellenőr­zésére Távoktatási Tanács és Távoktatási Szakértői Kollé­gium alakult. Szolnoknál tetőzött a Tisza Szolnoknál vasárnap 668 cen­timéterrel tetőzött a Tisza, s ez a szakemberek által prognoszti­záltnál alacsonyabb érték. A mostani tetőzés közel két és fél méterrel maradt el az 1970-ben mért eddigi legnagyobb, 909 centiméteres vízszinttől. Ennek köszönhetően a szolnoki Ti- sza-szakasz területén a nyári gát megvédte a város közelében lévő üdülőterület hétvégi házait és a tiszapüspöki horgászköz­pontot is az áradástól. Mint Hegedűs Mátyás, a Kö- tivizig ügyeletese elmondta: a vízutánpótlás gyors csökke­nése és az árhullám vártnál na­gyobb ellapulása miatt vasár­nap 18 órától a Tiszabábolna- Kisköre szakaszon megszünte­tik az első fokú készültsé- get.Kiskörétől Csongrádig az igazgatóság területén továbbra is érvényes az első fokú ké­szültség, ezért százharminc ember teljesít figyelőszolgála­tot. (MTI) Szilveszteri körkép Szokatlanul csendben távozott az óév Noha néhány helyen a har­mincezer forint büntetés elle­nére fenemód durrogtak a pe­tárdák, összességében a szil­veszterre és az újév hajnalára mégis az a jellemző, hogy aránylag csendben, átlagon fe­lüli békességben távozott a régi, és toppant be az újabb, az 1994-es. Jellemző, hogy a tűzol­tók is jószerével munka nélkül maradtak. A mentők is mind­össze négy személyt szállítottak a kijózanítóba, jobban mondva a Hetényi Géza Kórház sürgős­ségi osztályára. A vasárnapi ügyeletes elmondta: máskor több szokott lenni. Hogy a zsaruk se maradjanak ki, őket is felkerestük. Legalább is telefonon. Kiderült, a megyé­ben, Tiszabőn Mága József 29 éves helyi lakos meglehetősen maligánfokos állapotban a helyi körzeti megbízottra támadt. Azóta gondolom lehiggadt, mert bűnügyi őrizetbe vették. Ezen kívül vasárnap Szolnokon feltörtek három gépkocsit, úgy tűnik ünnepekre hazaengedtek néhány zárspecialistát. Szo­morú fényt vet azért az óévre, hogy Tiszaföldváron súlyosan bántalmaztak egy 2 hónapos csecsemőt. A kis embernek va­lószínű annyi lehetett a bűne, hogy világra jött. Ügyében fo­lyik a vizsgálat, ennek az ered­ményére később visszatérünk. Felvételünk a szolnoki Róza vendéglőben készült, ahová az abonyi Virág család hívott meg bennünket. Heten vannak, és szerepeltek lapunk nagycsalá­dokat bemutató sorozatában. A három lány és a négy fiú közül kettő Szolnokon, egy Cegléden, három Abonyban lakik. Mint Bartuczné Virág Izabella a töb­biek nevében elmondta, azért esett a választásuk erre a ven­déglőre, mert azt Zoboki Zol­tán, nővérének a fia bérli. A hét testvéren kívül tizenkét gyerek, öt unoka is ropta a táncot. Ösz- szesen harmincötén jelentek meg, és mint felvételünk bizo­nyítja, jókedvben nem volt hi­ány . .. (Folytatásunk a 2. oldalon) Leértékelték a forintot A Magyar Nemzeti Bank 1994. január 3-i hatállyal - saját hatáskörében - 1 százalékkal leértékelte a forintot a valutako­sárhoz képest. A leértékelést alapvetően az amerikai dollár nemzetközi de­vizapiacokon bekövetkezett erősödése indokolja. A lépés összhangban van az MNB hiva­talosan meghirdetett árfolyam­politikájával. Képösszeállítás a megye fontosabb sporteseményeiből (10. oldal) SZOLNOKON IS LANDOLT AZ ÁB-GÓLYA.Évtizeöek óta hagyomány az ÁB-bébik meg- jutalmazása. Mint ismeretes, az év első újszülöttei között sorsolja ki a nyerteseket az ÁB Aegon Biztosító. Az idén egy budapesti és négy vidéki újszülött kapott jutalmat a bizto­sítótól. Az érkező gólyák egyike Szolnokon landolt, a Hetényi Géza Kórház szülészetén. Január 1-jén 0 óra 5 perckor kopogtatott egy 3100 grammos, egészséges emberke, a ti- szaföldvári Magyar család legifjabb tagja, Karcsika, Magyar Károlyné és a család nagy örömére, második gyerekként. Még nem volt egészen 12 órás, amikor édesanyja átve­hette Katona Bélától, az ÁB Aegon közép-magyarországi területi igazgatójától a 100.ezer forintos életbiztosítást. A biztosító megtoldotta ajándékát a mama nevére szóló CSÉB-M kötvénnyel, ami ebben az évben díjfizetés nélkül élvezhető, valamint a virágcsokor és az ajándékkosár sem maradhatott el a jókívánságok mellől. -Barna­Tizenhatmilliárd / Veszteséggel zárta az óévet a MÁV Megközelítően 16 milliárd forintos veszteséggel zárta az óévet a MÁV Rt. A kedvezőt­len pénzügyi helyzet ellenére a társaság jelentős eredményeket is elkönyvelhetett 1993-ban - mondta el Sipos István, a MÁV Rt. vezérigazgató-helyettese az MTI munkatársának. A legnagyobb eredmény vi­tathatatlanul a társaság műkö­dőképességének fenntartása volt, amit elsősorban a szállítá­sok jelentős mértékű vissza­esése veszélyeztetett. Egyfelől a hazai ipari és a mezőgazda- sági termelők megrendelései­nek száma csappant meg, más­felől - s ez még érzékenyebben érintette a céget - a Kis-Jugo­szláviával szemben elrendelt ENSZ-embargó és ennek ké­sőbbi szigorítása fosztotta meg a legjövedelmezőbb tranzit- szállításoktól a MÁV-ot, ha­vonta megközelítően 800 mil­lió forintos bevételkiesést okozva. A nehézségek ellenére a tár­saság az óévben számottevő műszaki fejlesztéseket hajtott végre: korszerűsítették a he­gyeshalmi vonalat, új kocsikat állítottak üzembe, s megkezd­ték az elhasználódott személy- szállító vagonok felújítását. A hazai Intercity-szerelvények már az európai követelmény­nek is megfelelnek, és jövőre munkába állhat az az Inter- city-motorvonat is, amelyet ja­nuárban bocsátanak próbaút- jára. A jövő évi tervekről szólva Sipos István elmondta: ha fel­oldják az embargót, az új év­ben akár 5-6 millió tonnával is növekedhet az elszállított áru mennyisége, ami 1993-ban csak igen szerény nagyságú, 43 millió tonna volt. Amennyiben ez évben sem változik a hely­zet, a társaság reméli, hogy a szállítási teljesítmények leg­alább a tavalyihoz hasonló mértékben alakulnak. (MTI) TIT N i F NAGYKUN SZQLNOl L­ME GYE _L VJ SZ0LGALTATAS0KKAL várja az érdeklődőket a Kereskedők megyei Szervezete Szolnok, Verseghy park 8. Telefon: 56/421-399

Next

/
Oldalképek
Tartalom