Új Néplap, 1993. december (4. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

EXTRA Egy kitüntetett kórházi dolgozó Svájba is dolgozik az asztalosüzem Ma indul a vállalkozói és az álláskereső klub Nyolcadikosok, figyelem! A magyar emberek sokat dolgoznak Elment egy pedagógus Sláger: a csikung golyó (6., 7. oldal) PAPÍR-ÍRÓSZER MÁSOLÓPAPÍROK FAXPAPÍROK LEPORELLÓK HIBAJAVÍTÓK - INDIGÓK FESTÉKKAZETTÁK ÍRÓSZEREK - IRODASZEREK HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK Papír - írószer Nagykereskedés 5000 Szolnok, Tószegi út, a Vegyiművek főbejáratánál! Tfelefon/fax: 56-422-172 Sugárkezelés Antall József miniszterel­nök kezelését végző orvos­csoport arról adott tájékozta­tást, hogy a miniszterelnök kezelése folytatódik, állapota számottevően nem változott - közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda. A miniszterelnök a SOTE Oktató Kórházában tartózkodik, de a kezelés ré­szét képező sugárterápiát az Onkológiai Intézet Sugárte­rápiás Osztályán végzik. EBÉE-értekezlet Magyarország támogatásá­ról biztosította az agresszív nacionalizmus elleni közös fellépésre vonatkozó tervet, mondotta Jeszenszky Géza külügyminiszter az Európai Biztonsági és Együttműkö­dési Értekezlet kedden Ró­mában megkezdődött kül­ügyminiszteri tanácsülésén. Útkarbantartás A Közúti Igazgatóság szolnoki üzemmérnöksége folyamatosan tisztítja a 4-es főút melletti világító útjelző karókat a biztonságos köz­lekedés érdekében. (Barna) Hátba szúrta Tegnap délután Szolnokon késsel a hátában szállítottak kórházba egy férfit. Az eddigi rendőrségi vizsgálat szerint az áldozatot saját húga - per­patvart követően - szúrta meg szolnoki lakásukon. Szeren­csére a sérülés nem volt sú­lyos. A minden bizonnyal elmebeteg húgot is „csak” sú­lyos testi sértés kísérlete miatt hallgatta ki a rendőrség. Két Lotti A 48. heti Két Lotti (33-ból 3-at) játékban a 3+3-asokra jutó, összesen nettó 19.960.980 Ft tovább halmo­zódik a 6-os nyerőosztályban. A 3 találatosok nettó nyere­ménye 27.954, a 2 találato- soké 266 forint. A Két Lotti nyerőszámai: 17, 43, 49 és 6, 22, 24. Kevesebb havazás Eleinte erősen felhős, majd változóan felhős lesz az ég, egyre kevesebb helyen vár­ható havazás. A szél helyen­ként megélénkülhet. A nap­pali hőmérséklet 2-3 fok kö­zött valószínű. Előremenekülés telefonnal Jelzálogjog a kultúrházakon Mi legyen a telefonberuházás további sorsa? Ez volt az egyik legfontosabb kérdés azon a tes­tületi ülésen, amelyet tegnap tartott meg a tiszavárkonyi ön- kormányzat. Bognár Ferenc polgármester ismertette a jövő évi költségve­tési koncepció tervezetét, főbb irányszámait, amelynek részle­tes kimunkálásához ezután lát­nak hozzá a gazdasági szakem­berek. A lakosság mintegy ötven százaléka (200 család) által igé­nyelt készülékeknek a Matáv és önkormányzat között létrejött megállapodás alapján ez év vé­géig kellene a lakásokban meg- csörrenie. A hálózat községen belüli kiépítése megtörtént, vár­ják Szolnok felől a csatlakozást. Megtudhattuk azt a sajnálatos tényt, hogy Tiszavárkonyban nem használják a kultúrházakat. így lehetséges az, hogy a képvi­selők szavazatával az OTP me­gyei igazgatósága jelzálogjog­gal terhelheti meg a tiszavárko­nyi és tiszavárkony-szőlői kul­túrházakat, s ezzel kézzelfog­ható közelségbe kerül a telefon. A lakossági hozzájárulások mellett szükség van e sajátos fedezetre a beruházáshoz lete­endő tízmilliós önkormányzati hitel felvételéhez. A polgármester a követke­zőkkel indokolta az elgondolást lapunknak: a Matáv átvállalta tőlünk ezt a beruházást, a tőke és kamatterhek visszafizetését két év türelmi idő után kezdjük meg. Tíz évet kapunk a teljes törlesztésre. Úgy gondolom, a most folyamatban lévő Ma- táv-privatizáció sem üthet ak­kora léket a beruházáson, ami önkormányzatunkat lényegesen hátrányosabb helyzetbe hozná. Kérdésünkre, hogy kínálko- zott-e másik önkormányzati in­gatlan a hitel fedezetéül. Bog­nár Ferenc elmondta: van egy használaton kívüli „kisiskola”, ez az épület jelenleg szabad, ám az OTP nem ezt választotta. A jelzálogjog nem érinti a tisza­várkony-szőlői élelmiszerbol­tot. A kultúrház-igazgató stá­tusa is megmaradt, az „elzálo­gosítás” elvben nem akadálya, hogy ott bárki kunurmissziót teljesítsen. SZOLNOKRA SZERZŐDÖTT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR. Az Óbudai Tár­saskör patinás termében tegnap délelőtt Szolnok város önkormányzata és a Liszt Ferenc Kamarazenekar közös sajtótájékoztatót tartott rövid zenei bevezető után. Városunk pol­gármestere, Várhegyi Attila elmondta, a város vezetése úgy gondolta, hogy kell, kell a vá­rosnak a komolyzene, s ezért egyéves szerződést kötött a világhírű együttessel, melyet múlt csütörtökön alá is írtak, Várhegyi Attila és Rolla János, a zenekar művészeti vezetője. Rolla János elmondta, harmincéves pályafutásuk után hirtelen munkanélkülivé váltak. Mivel számukra mindig a magyar pódiumon való szereplés volt a legfontosabb, elfogadták a polgármester ajánlatát. így a magyar zenei élettel a kapcsolatuk megmarad, s a szolno­kiak is lakóhelyükön hallgathatnak - élőben - színvonalas zenét. Fenti kis képeinken balra Várhegyi Attila, jobbra Rolla János. (Fotó: Korényi) A répa elfogyott, a kampány folytatódik A magas vám veszteséget okoz A résztvevők kétharmada dühödten távozott Lehetetlen lehetőségek A cukorrépa feldolgozását befejezték a szolnoki cukor­gyárban. Az alacsony termés miatt az idén csak 155 ezer tonna alapanyagot szállítottak be a gazdaságok a szokásos 400 ezer tonna helyett. Azért, hogy a gyár kötele­zettségeinek eleget tudjon tenni, mintegy 40 000 tonna sűrűiét - a cukorgyártás köztes termékét - importálják, és így a kampány elhúzódik december végéig. A termelési költségeket nö­veli, hogy a feldolgozónak a sűrűié után hatvan százalék vámot kell fizetnie, ezért az abból előállított cukor is drá­gább, és csak veszteséggel dolgozható fel. A tervek szerint a szolnoki gyárnak, amely hazánk cukor- termeléséből 13 százalékkal részesedik, sikerül majd előál­lítani azt a mennyiséget, amely szükséges a zökkenő- mentes cukorellátáshoz. Állandó meghívotti státust kapott Magyarország A Nyugat-európai Unió par­lamenti közgyűlése kedden úgy határozott, hogy állandó meg­hívotti státust ad Magyaror­szágnak és több más kelet-kö- zép-európai országnak. A dön­tés értelmében a magyar (vala­mint a bolgár, az észt, a litván, a lengyel, a román, a cseh és a szlovák) küldöttségekkel kap­csolatot a korábbinál intézmé­nyesebb szintre emelik, ezek a delegációk a jövőben nemcsak meghívásra, hanem állandó jel­leggel lehetnek jelen a közgyű­lés ülésszakain. Az érintett ál­lamok azonban szavazati joggal továbbra sem rendelkeznek. Költségvetési gondok Füreden Városi „összesenben” az 1993. évre tervezett 718 millió forintos bevételi előirányzat 815 millióra módosult, de még - er­ről is tárgyaltak tegnap a képvi­selők - további módosításra lesz szükség. A növekedésből 40,5 millió állami támogatás, 20 mil­lió forint hitel, 27,6 millió pedig átvett pénzeszköznövekmény. Az év folyamán csak súlyosbod­tak azok a gondok, melyek a ter­vezés időszakában még csak jó- solhatóak voltak: a közalkalma­zotti, köztisztviselői, szociális és az áfa-törvény módosítása olyan anyagi terheket rakott az önkor­mányzati költségvetésre, mely­nek fedezetét csak nehezen tud­ták megteremteni. Az 1992. évi 13. havi illetmény kifizetéséhez utólag már az év elején 15 mil­lió, majd április végén a folya­matos fizetőképesség biztosítá­sához 20 millió hitelt kellett fel­venni a városnak, tegnap pedig újabb 8 millió forint felvételéről döntöttek, ami a közalkalmazot­tak idei 13. havi illetményét fe­dezi, amit még karácsony előtt kifizetnek. Ennek ellenére az év hátra­lévő időszakában várható, hogy nem lesz zavartalan a fizetőké­pesség biztosítása, az intézmé­nyek részéről jelentkező igénye­ket csak részben tudja teljesíteni a város. A VÁSÁRLÓK ÉRDEKÉBEN. Tegnap a szerkesztősé­günkben egész napos fogyasztóvédelmi ankétot tartot­tunk. A megye egész területéről sok olvasónk kereste fel a tanácskozótermet és kért választ jogos vagy vélt vásár­lói panaszára. Az eseményről későbbi lapszámunkban részletesen beszámolunk. Felvételünkön az előtérben pulóverben egy panaszos, mellette Nagy András, a me­gyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetőhelyettese, szemben dr. Takó Éva, a megyei fogyasztóvédelmi fel­ügyelőség vezetője és Köves Antal, a Kermi tanácsosa. Közel kétszázan gyülekeztek kedden délelőtt Jászberényben, az Ifjúsági Ház nagytermében. Ok azok a munkanélküliek a Jászságban, akik termőfölddel (vagy annak bérletével) rendel­kezve kamatmentes hitelt sze­retnének. Megjelent októberben egy kormányrendelet, hogy 200 ezer forintot kaphatnak azok a munkanélküliek, akik mező- gazdasági vállalkozásba fog­nak. A rendelet azonban sok fel­tételt szab, amit már kevesen ismernek, így az a tévhit alakult ki sokakban, hogy 200 ezer fo­rintot kaphatnak. A megyei és a jászberényi munkaügyi központ, a megyei FM hivatal, a megyei OTP munkatársai részletesen ismer­tették azt a szigorú kritérium- rendszert, amivel ez az áhított 200 ezer forint elérhető. A je­lenlévők felháborodva fogadták ezt, hisz jó részük napi megél­hetési gondokkal küszködik. Márpedig a 200 ezer forintos kamatmentes hitelhez előbb szükséges egy Mezőgazdasági Fejlesztési Alaphoz benyújtott pályázat. Ennek feltételrendsze­rében minimálisan 250 ezer készpénz, néhány hektár föld szükséges, és az is, hogy a vál­lalkozás új beruházás legyen. Ha ez mind megvan, ehhez már csak 300 ezer forintnyi fedezeti értéket kell felmutatni, ami nem lehet lakóingatlan. A jászberényi tájékoztató résztvevőinek kétharmada fel­háborodottan távozott. Ők ugyanis azt hitték, hogy segítséget kapnak ezen a fóru­mon. K. E. Ei *39477/1H* ső lépés egy SUZUKI gépkocsihoz és egy fantasztikus ajánlathoz. Minden SUZUKI vásárlásnál * Nagyértékű ajándék * 30 % előleg, 12-48 havi törlesztőrészlet * Használt autó beszámítás * LÍZÍn§ HUMÁN g| Baross út 44. Tel/Fax: 56/375-201 256-375-201

Next

/
Oldalképek
Tartalom