Új Néplap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-04 / 206. szám

t Kedves Olvasó! A hatalom mibenléte - dobol egyre gondolataimban, mióta meghallottam a történetet: A lány felszállt a vonatra, szép, sudár, olyan 16-17 éves forma. Kényelmesen elhelyez­kedett egy kupéban, s remélte, a nemzetközi gyorssal másfél óra sem kell, és felér a fővá­rosba. Kevesen utaztak a késő délutáni órán. Vele szemben egy lengyel nő ült, kicsit bánta is, szeretett beszélgetni, de a nyelvi nehézségek miatt most hallgatásra kényszerült. Újsá­got, könyvet nem hozott ma­gával, így aztán kibámult az ablakon és nézte az elfutó tájat. A kalauz, talán 25 éves lehe­tett, magas, erős testalkatú, be­köszönt az ajtón, és kérte a je­gyeket ellenőrzésre. A lány át­adta neki, még mosolygott is hozzá, de az komor hangon rámordult:- Mutasson diákigazolványt vagy személyigazolványt! Némi keresgélés után riad­tan vette észre, hogy egyik sin­csen nála, és csöndesen kö­zölte:- Otthon felejtettem.- Úgy! - voit a gúnyos vá­lasz, majd a fenyegető folyta­tás. - Akkor szedelődzködjön! A vonat Budapestig nem áll meg, nem tudom lerakni, de majd ott átadom a rendőrség­nek.- Inkább kifizetném a kü­lönbözhet - ajánlotta félsze­gen.- Ugyan már! - csattant föl a vasutas - és 10.000 forintja van a büntetésre? Ne huzakod- jon velem, mert mindjárt fel­pofozom - é§ felemelte a ke­zét.- Csak nem akar megütni?! Ehhez nincs joga! - kiabálta a lány, de a jegykezelő csak ne­vetett.- Ez nem jog, hanem akarat kérdése. Azt csinálok veled, amit akarok. Ki figyelne oda? Valóban. Ki figyelne oda? Akkor, ott a lengyel nő bújt a könyv lapjai közé, ha nem is értette, miről van szó, azt nyil­ván érzékelte, hogy vitatkozás zajlik, s nem akart részesévé válni. Ha más lett volna ott, ha mi lettünk volna ott, vajon bele­szólunk-e? Vajon megragad- juk-e a magasba lendülő kezet, vagy megbúvunk csöndben, s örülünk, hogy nem minket üt­nek. Lehet, kicsit úgy is érez­zük, részben igaza van az egyenruhásnak, hogyan hagy­hatja otthon minden okmányát egy ember? Jója van a hivata­los eljárásra. Es hogy túllépi a hatáskörét? Nem ártjuk bele magunkat, ’Intézkedjen vas­utas, rendőr vagy akár katona. Hol szólal meg az állampol­gári önérzet, ha azt látjuk, megsértik a személyiség sza­badságjogait? Mikor döbbe­nünk rá, hogy a más sérelmére elkövetett jogtiprás ellenünk is szól? fik msmm mmuoH mmpi Mondja el hát mindenkinek Ellentmondások Kedves „okos harmadik”! Olvastam a válaszát, amelyet két jeligés olvasói véleményhez írt (a Szexy Ladyhez, és a 62 éves ,,önsorsrontó”-hoz). Szó­val olvasom, olvasgatom, de minél előbbre haladok az olva­sásban, annál több ellentmon­dást fedezek fel benne, ráadásul csupa olyat, mely nagyon za­varó. Például: „A nőnek két válasz­tása van: űzi a legősibb mester­séget, vagy tisztes családanya lesz. Ma már van némi átfedés. Elég baj.” Néhány sorral lejjebb pedig azt írja: „A, feleségemet 40 éve vettem el. Életem egyet­len párja, de nem mondhatnám, hogy az esküvőnk után is csak ő létezett volna a számomra.” Kedves uram, ha önnek olyan felesége volna, mint amilyen Ön, ugye rossz néven venné? Hiszen „átfedés van a mestersé­gek között”! Önnek a saját elvá­rásai szerint tisztes családapá­nak és szerető hitvesnek kellett volna lennie, ahol más nő nem is jöhet szóba. Ön ugyanezeket a tetteket nem tudná elviselni a feleségétől, de Ön természete­sen más. Csak azt nem értem, hogyan várhat el többet a párjá­tól, mint amennyit magától! De szerencsére a „párja okos asz- szony, tudott a dolgairól, de nem csinált belőle ügyet”. Nos: a felesége lehet, hogy okos nő, de talán nem is erről van szó. A felesége fontosnak tartotta a családot, és Önt is, így inkább nem veszekedett. De Önnek mi volt a fontosabb: a család vagy a kaland? Ön hogyan viselke­dett volna, ha a felesége csalja meg Önt: okosan, ahogyan el­várja? Azt a nőt, aki megcsalja hites urát, lekurvázzák; arra a férfira viszont, aki megcsalja hi­tes feleségét nincs szó. Vajon miért? Néhány ellentétpárt is felso­rol, úgy mint: szép-okos, há­zias-széles látókörű, sze­xis-többgyermekes anya. Nem tudhatom, kikre terjed ki az is­meretségi köre, de ha nem talált közöttük szép és egyben okos nőt is (a feleségére egyébként mindkettő ráillik leírása alap­ján), akkor Ön csukott szemmel jár. A házias pedig mint a szé­leslátókörűség ellentéte? Egy értelmező szótár jól jönne: bi­zony, uram, az egyetemi vég­zettségű, mindenki által széles­látókörűnek mondott ismerő­söm is maga takarít otthon, sőt - most kapaszkodjon meg - még mosogat is. Bizony. S aki ezt nem veszi észre: az szűklátó- köríí. Ön azzal fejezi be levelét, hogy: „Hölgyeim! Ne akarjanak többet, mint ami a természet rendje szerint megilleti önö­ket!” Uram! Ez nem a természet rendje, ez a férfiak világa: ők hazudják maguknak! Richée Jogi jo-jó Előző lapszámunkban Klára, Antal és kisfiúk, Sa- nyika történetét meséltük el. Antal és Klára elváltak, a bí­róság Sanyikát az édesanyá­nál helyezte el. Néhány évi egyedüllét után Klára megis­merkedett egy német férfival, akivel házasságot kíván kötni és németországi otthonában Sanyikát is vinni szeretné ma­gával. Megkérdeztük olvasóinkat, vajon, az édesapa beleegye­zése nélkül megteheti-e ezt. * Annak vagyok híve, hogy a gyermek az édesanyjával ma­radjon. A gyermeket vigye csak el Klára magával Németor­szágba. ha Antallal jó a kapcso­lata, bizonyára az sem gördít akadályt ez elé. Ha mégsem tudnának megegyezni, ügyük­ben a bíróságnak kell dönteni. Olecz Imréné eladó Ahhoz, hogy Klára elvihesse Németországba a kisfiút, szük­séges az apa beleegyezése. Ha Antal mégsem járulna hozzá a dologhoz, szerintem Klára job­ban teszi, ha lemond a házas­ságról. A gyermeknek fonto­sabbnak kell lennie. Karsainé Sziráki Beatrix főelőadó Nem vagyok jogász, de figye­lembe véve a magyarországi jogviszonyokat, Klárának feltét­lenül meg kell kapnia az éde­sapa beleegyezését, hogy Sa­nyikát magával vihesse Német­országba. Kovács Lajos vállalkozási menedzser Szabálytalan portré / Élni és élni hagyni Aki ránéz, valószínűleg meg­jegyzi magában, komoly, szim­patikus fiatalember, talán olyan 30-as, valamilyen értelmiségi munkát folytat, de amúgy semmi különös. Mitől is lesz „más” valaki, mint általában mi, akik fel, s alá szaladgálunk az utcán, ügyeink intézése közben tülekedünk, to­lakodunk, és minden bizonnyal acsarkodunk, szidjuk egymást? Bizonyosan attól, ha ő nem így cselekszik, ha valamiféle olyan elvet próbál a mindenna­pokba átültetni, hogy „élni és élnihagyni”.- Tudom, hogy Magyarorszá­gon egy kevésbé ismert eljárás­sal, tudományággal, filozófiá- val(?) foglalkozik - fordulok Pákozdy Pálhoz.- Melyik a helyes meghatáro­zás?- A dianetika, amire kérdésé­vel utal, mindhármat magában foglalja, épp ebben a sorrend­ben.- L. Ron Hubbard volt a rend­szer kidolgozója, aki 1986-ig, haláláig Amerikában élt és dol­gozott. A dianetika annyit je­lent: „amit a lélek tesz a testtel”. A dianetika az életet alkotó energiákat úgy használja fel, hogy az egyén szervezetét, lelki életét hatékonyabbá teszi.- Van valamiféle összefüggés a dianetika és az agykontroll között?- Annyi feltétlenül, hogy mindkettő az elme fejlesztésé­vel foglalkozik, de a dianetika a legmagasabb iskola.- Ha jól tudom, a dianetika fontos technikája az auditálás. Mi ennek a lényege?- A dianetika szerint a halál­lal nem fejeződik be az ember élete, ez többször is megtörté­nik vele, csak nem emlékszik előző életeire. Tapasztalatait, ismereteit, esetleges fájó nega­tív élményeit hordozza magá­ban valamiféle tudattalan réteg­ben, amelyek az auditálási eljá­rás során a felszínre lökődnek az egyén az auditor segítségével újra átéli ezeket, s eközben megszabadul tőlük. Tisztul el­méje, növekszik fizikai és szel­lemi teljesítőképessége, javul kapcsolata a környezetében élőkkel, pozitívan változik meg világlátása, szemlélete az élet lényegéről.- Az érdeklődök hol juthatnak bővebb ismeretekhez a dianeti- káról?- Javaslom az 1990-ben Bu­dapesten napvilágot látott az In- terbright Kiadó gondozásában megjelent L. Ron Hubbard: Di­anetika című munkáját, amely a dianetikai eljárás kézikönyve, s haszonnal forgatható a szintén Hubbard tollából származó Önelemzés című alkotás is.- Aki úgy érzi még mélyeb­ben akar tájékozódni e témában és szeretne találkozni a hasonló érdeklődésűekkel, szívesen lát­juk szeptember 15-én a városi művelődési házban induló klu- bukban 18 órakor. Érdemes el­jönni, igen neves előadóink lesznek, hogy csak kettőt említ­sek: Szaniszló Sándor, aki OT 8-as, és Bánhidi András, aki OT 3-as.- Azt már meg sem kérdezem, hogy az OT és az utána követ­kező szám mit jelent. Gondolom nem lehet néhány mondatban kifejteni.- így igaz. Ha egy ilyen kér­désre akarnék válaszolni, az egész dianetikai rendszert is­mertetnem kellene. Ehhez hosz- szú időre, személéltető eszkö­zök igénybevételére lenne szük­ség, hagyjuk inkább a klubfog­lalkozásokra! Jöjjön el! Szíve­sen látjuk.- Köszönöm. Ott leszek, s ta­pasztalataimról alkalomadtán beszámolók olvasóinknak is. Hihetetlen történet A spárga Már hetek óta nézték egymást, de megszólítani a másikat egyi­kőjük sem merte. Talán valami csodára vártak, ami egyszerűen és gyorsan megoldaná ezt a hely­zetet. Ha az irodában tűz ütne ki például, milyen természetes lenne, hogy a fiú ölébe kapja a lányt, és úgy menekülnek a má­sodik emeletről a tűzlétrán, s közben drámaian csapkodnának a lángnyelvek körülöttük. Az sem lenne rossz, ha mondjuk föl­drengés döngetné a falakat, s a leomló gerendák között botor­kálnának egymás felé. No, de így... így mit lehet tenni? A fiú a számítógép billentyűjét kopog­tatja, a lány az írógépét, s hosszú folyosó választja el őket egymás­tól, ritka, véletlen találkozásokat lehetővé téve. Az átjáró széles, nincs mód rá, hogy „véletlenül” egymásnak üt­közzenek, a csipkés zsebkendők divatja leáldozott, amit a földre lehetne ejteni, hogy a lovag fel­emelhesse. Talán megmarad a di­lemma az idők végezetéig, ha nem jön el az a csodás pénteki nap, amikor kivételesen egy­szerre fejezték be a munkát, s egyidőben érkeztek a kijárathoz. A fiú előzékenyen előre engedte a lányt, s ő gondolatban elemezte az öltözékét, vajon kellőképpen előnyös-e. különösen így. hátul- nézetből, mert a képes fele mu­togatására egyelőre nincs esély. Igen. A farmer jó feszes, megfe­lelően kidomborítja az idomokat, kiemeli a csípőmozgást, a spor­tos ing tűzpiros kockáin jól mutat a csigákban göndörödő hosszú fekete haj. Rendben. A kis vá­szoncsizma is oké, csak a sarkát tudná feledni. A magyar ipar re­mekeként, néhány heti koptatás után, olyan csúszóssá válik, mintha jégkockát szereltek volna rá, és tükrön lépkednének vele. Jónéhányszor cserbenhagyta már gazdáját, aki szegény dőlt-borult, kapaszkodott abba, ami épp a keze ügyébe akadt: fába. kerí­tésbe, pattanó gombú zakóba. S mint az egyszeri ember, aki egy­folytában azt mondja: nem gon­dolok a fehér elefántra, nem gondolok a fehér elefántra, úgy fohászkodott a lány egyre:- Csak most ne! Az Isten sze­relmére, csak most ne! De, ahogy az általában lenni szokott, valahogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan szeret­nénk, zutty! kicsússzantak a sar­kak alóla, s a nyüzsgő nagyváros forgatagában egy csodálatos, lendületes spárgát produkált.- Nem ütötte meg magát? Nincs semmi baj? - emelte föl, s porolgatta ruháját a fiú, s ő bá­gyadtan elmosolyodott.- Nem, nem. Igazán semmi. S közben érezte, hogy a bal térdé­ből szép csöndesen patagzik a vér, s örült, hogy a nadrág min­dent eltakar. A fiú nagy szürke szeme aggódva szegeződött rá, s nem mozdult mellőle. Mit számít ez a kis véráldozat ezért!

Next

/
Oldalképek
Tartalom