Új Néplap, 1993. augusztus (4. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-28 / 200. szám

2 Körkép 1993. augusztus 28., szombat Törvényjavaslatokról döntött a kabinet Kormányszóvivői tájékoztató (Folytatás a: 1. oldalról) kor a törvényjavaslat azt sem zárja ki, hogy a megyei kama­rák egyesülésével regionális gazdasági kamarák alakuljanak. A kormány tájékoztatót hall­gatott meg a szigetközi közsé­gek vízközműfejlesztésének pénzügyi feltételeiről. Az elfo­gadott tájékoztatót az Ország- gyűlés Környezetvédelmi Bi­zottsága elé terjesztik. A tájé­koztató egyebek mellett megál­lapította, hogy az év végére a térség valamennyi községe közműves vízhálózattal rendel­kezhet. Döntés született arról, hogy szeptember 1-jével soron kívül, ideiglenes jelleggel határátke­lőhely létesül a szerb határon Bácsalmás és Bajmok között, folyamatos üzemeltetéssel, a személyforgalom számára, az autóbusz-forgalmat kivéve. A határátkelő megnyitása Sza­badka és Eszak-Bácska ma­gyarságának kérésére az anya­ország és a határon túl élő ma­gyar közösségek közötti aka­dálymentes érintkezést szol­gálja. Az ideiglenes jelleg addig tart, amíg a politikai helyzet nem teszi lehetővé kormány­közi megállapodás megkötését. A kormány elfogadta és kivé­teles, sürgős eljárást kérve az Országgyűlés elé terjeszti az ál­lattenyésztésről szóló törvény- javaslatot. Ezzel kapcsolatosan a kormányülésen elhangzott, hogy meg kell teremteni a pi­acra jutás adminisztratív feltéte­leit, és biztosítani kell a magyar állattenyésztés történelmi múlt­jához tartozó állatfajták megőr­zését. A törvényjavaslat szabá­lyozza a tenyészállatokra vo- •natkozó előírásokat, a tenyész­tés szervezését, valamint az ál­lattenyésztés szervezeti rend­szerét. A kormány elfogadta az or­szág közlekedésbiztonságának javítására kidolgozott Nemzeti Közlekedésbiztonsági Progra­mot. A kabinet határozott arról is, hogy ennek megvalósítására ki kell dolgozni a finanszírozási rendszer formáját, meg kell ha­tározni forrásait és a felhaszná­lási területeket. A konkrét ten­nivalókról ütemterv készül. Holland Colours Hungária Kft. Új színnel kelet felé A festék- és műanyagiparban alkalmazzák majd azpkat a ter­mékeket, melyeket a Holland Colours Hungária Kft. szolnoki üzemében gyártanak. A HC Hungária krómsárga és cink­foszfát pigmenteket állít elő. Vécsey Zoltán a magyar igaz­gató elmondta, hogy a cég múlt év novemberében alakult. A tu­lajdon kilencven százaléka hol­land, a többi magyar. Korábban már bérmunkaszerződésben dolgoztak együtt. Az üzem a Tiszamenti Vegyiművek terüle­tén található, itt tartották tegnap az ünnepélyes átadást. A HCA nemzetközi cég, az anyaországban, az USA-ban, Indonéziában működnek ter­melő egységek. A szolnoki a negyedik. A megnyitón Várhegyi Attila, Szolnok polgármestere mondott köszöntőt. Jelen volt és beszé­det mondott többek között a cég elnöke, ügyvezető igazgatója, Tineke Veldhuis. Az igazgatónő elmondta, hogy a HCA minden kihelyezett egysége kereske­Holland színek. A HCA, a Holland Colours ajándékát Vécsey Zoltán ügyvezető igazgató veszi át. (Fotó: Novák) delmi felelőséggel rendelkezik az adott földrajzi területért. Szolnok számára ez a korábbi keleti blokk országait jelenti. A holland vállalat olyan cé­get talált a TVM-ben, melyet - technikai színvonalát tekintve - alkalmasnak talált festékei gyár­tására. Egy fontos gyártóegység ké­\A ‘ a-yoK-“1.. szül, egy másik épületben meg­kezdték a termékszerkezet át­alakítását. Figyelemre méltó, hogy - más külhoni vállalatok­kal szemben - nagy figyelmet szenteltek a szociális, kiegé­szítő helyiségek kialakítására. A hollandok vállalták, hogy egy évig azzal létszámmal dolgoz­nak, amennyit átvettek. sz HA MÉG NEM LÁTTA, DE NEM AKARJA ELMULASZTANI . jöjjön el és nézze meg az Eddig vagyok...! című Família musicalt a Fővárosi Operett Színházban. Élőben láthatja a televízióból már jól ismert kedvenceit!!! Szereplők: Esztergályos Cecília, Ádám Tamás, Spáh Károly és Dávid, Xantus Barbara, Kárász Zénó, Bőd Teréz, Baranyi László, Dzsupin Ibolya, Nagy Zoltán, Juhász Illés, Csonka András, Deborah Kim Jávor, Sír Kati, Bozóky István, Czibulás Péter. Jegyek kaphatók az ismert közönségszervezőnél és a 06/1-1225-605 számon délelőtt, valamint a 06/1 -176-7799 számon faxon. *32808/1H­Élőtökbe adtam az életet és a halált Rövid elmélkedésemet egy bibliai kijelentéssel kívánom kezdeni: „... élőtökbe adtam az életet és a halált.. . Vá­laszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” Olvashatjuk a Mózes 5. könyve 30. fejezete 19. versében. Fájdalmas szívvel tapasztal­juk nemzetünk csendes, lassú elhalását, amit nem külső erők kényszerítő hatásának kö­szönhetünk, hanem annak a ténynek, hogy egyre több csa­ládban nem vállalják az utó­dokat különféle okokra hivat­kozással. Keresztyén meggyő­ződésünk az, hogy az élet Isten ajándéka. A megfogant mag­zati élet is élet. Génjeiben önálló egyéniség. Tudom, hogy az abortusz összetett kérdésében nehéz olyan állás­pontra jutni, ami minden em­ber számára elfogadható. Fájó lélekkel érezzük a költő szava­inak nagy igazságát, hogy: „...Megfogyva bár, de törve nem,/El nemzet e hazán”. Szinte prófétai kijelentés ez, mert nem tagadhatjuk, hogy saját döntésünk is, hogy „meg­fogyva” él szeretett nemze­tünk. Ebben a fogyásban keve­sebb ártó ereje volt a mohácsi vész és a két értelmetlen világ­égés ártatlan életeket követelő esztelen gyilkosságának, mint a művi abortuszoknak az utóbbi évtizedekben. Tudom, hogy nagy körültekintéssel és minden apró részletre is kiter­jedő figyelmességgel alkotta meg parlamentünk az ide vo­natkozó törvényt. Nem is ezzel kívánok vitába szállni, csupán lelkiismeretünket szeretném felrázni. Meggyőződésem ugyanis, hogy ha az utódokért kötelező felelősséget hangsú­lyozzuk, ezzel egyenértékűen kell a nemzetért érzett és hor­dozott felelősséget is hangsú­lyozni. Ennek a felelősségnek tudatában és jegyében foglal­kozott ezzel a kérdéskörrel a Magyarországi Református Egyház legfelsőbb szerve, a Zsinat és a Magyar Reformá­tusok Világszövetségének több fóruma is. A megszületett nyilatkozatok is ezt a másokra nem hárítható felelősséget tük­rözik. Hadd ismételjem meg, hogy senkit nem elítélni kívá­nunk, hanem az el nem hárít­ható felelősségre ébreszteni, ami ma egyként a miénk. A mi nemzetünk létéről vagy csen­des elhalásáról van szó. Az élet Isten ajándéka, egy­szeri és megismételhetetlen csoda. Sem önmagunkat, sem a megfogant életeket nincs jo­gunk ettől az egyszeri és meg­ismételhetetlen lehetőségtől megfosztani. Természetesen vannak olyan kivételek, amikre itt nincs mód és lehető­ség kitérni, amik jogilag és egészségügyi szempontból in­dokolhatják a terhesség meg­szakítását. Magyar nyelvünk csodála­tos választékot kínál az anya­ság állapotának megnevezé­sére. Lehet ezt „terhességnek” nevezni, de régi szép megálla­pítás volt, hogy a kismama „áldott állapotban van”. Mindkettő kifejez valamit. Ér­demes ezen mélyen elgondol­kodni. A Biblia arra kér: „. . . válaszd hát az életet...” A kérdésre mi fogunk vála­szolni. hogy élet vagy halál. Az üzenet pedig a fentebb idé­zett kérés, döntsünk az élet mellett. A' másik elgondolkodtató tény a világban folyó szertelen öldöklés. Vannak, akik tudo­mányosan ideologizálják ezt a dolgot, mondván: szükség- szerű a háborúk időnkénti ki­törése, hogy a meglevő gazda­sági és társadalmi feszültsége­ket levezesse. Úgy vélem, nem szükséges ennek a tarthatat­lanságát bizonyítani, minden értelmesen gondolkodó ember belátja, hogy ez lehetetlen iga­zolása az élet ellen hadakozó Gonosznak, a bűnnek. De van-e megoldás, van-e kiút? Keresztyén hittel egyér­telmű „igen”-nel válaszolok. Van lehetősége egymással bé­kességben és szeretetben élni ellentétek és különbözőségek dacára is. Ennek feltétele a magam belső békessége, ami nem mást jelent, mint azt, hogy békességem van Isteni­nél. azaz elfogadom, hogy O megbékéltette magával az én életemet és a világot Jézus Krisztusban. Ez a békesség ki­zárja az akár faji, akár vallási megkülönböztetésből eredő indulatainkat. Jó lenne elkez­deni megélni ezt a békességet. Magunkban először, aztán csa­ládunkban, a bennünket körül­vevő környezetben. Sok nyo­morúsággal terhelt világunk­ban ez egy csodálatos lehető­ség. De el kell kezdeni, mert holnap késő lehet. Egymásnak feszülő ellentétes és ellenséges indulatok ebben a békesség­ben el tudnak csitulni, le tud­nak csendesedni. Igenis, be- tölthet bennünket az egoista harcos indulatok helyett az Is­ten agapéja, szeretete. Sokan igyekeznek ezt megélni ma is keresztyén alázattal, és szép életük van. Erre a szeretetre és békességre tanítani, nevelni kellene gyermekeinket, unoká­inkat. Ugyanis az ő holnapjuk függ ettől. Az idézett bibliai kijelentés ezt mondja, hogy: „élhess te és utódaid!” Van a holnapnak garanciája, de ezért nekünk, és most kell tennünk. Holnap már késő a békességre és szeretetre életünk példájá­val nevelni és tanítani a holnap nemzedékét. Az Isten életadó kegyelmét és áldását kérem a kisma­mákra, békességet adó szerete- tét a világ minden embere éle­tére! Nagy Kálmán református esperes Ez történt a vásáron Keressük az Új Néplap pénteki vásári játékának nyerteseit Kreatív igazgatók találkozója Hat fővárosi polgár volt teg­nap a Hozam Klub vendége, közöttük Réz András esztéta, Sas István filmrendező, dr. Ta­kács Ildikó, a Világ Reklám- szövetség magyarországi tago­zatának elnöke, aki megnyitó- beszédében külön köszöntötte a Club XXI tagjait, s méltatta kezdeményezésüket.- Kocsmai beszélgetés ered­ménye volt, megalakult, a klu­bunk - mondta Sas István. - Ezt a keretet szándékeink szerint nem is akarjuk túllépni, a klub marad szabad, nyitott és kötet­len. A kreativitás fogalma olyan elterjedt, hogy jelentése kezd elhomályosulni. Mentálisan az emberre négy dolog lehet jel­lemző: okos, művelt, intelligens és kreatív. Ha az első kettőt frappánsan összekapcsolja, ak­kor azokat különböző helyze­tekben jól fel tudja használni, míg a kreativitás azt jelenti, hogy valami újat tud létrehozni. Ekkor következik be a nagy pillanat, a nagy meglátás, és megszületik az ötlet. Az ötlet megvalósulásához viszont komoly kollektív munka szükséges, legyen szó akármiről, ha nagyon cinikusak akarunk lenni, teljesen mind­egy, hogy mosóport, golyóstol­lat vagy politikust kell reklá­mozni. B. G. Még várjuk tegnapi vásári já­tékunk nyolc szerencsés részt­vevőjének jelentkezését. Negyedéves előfizetést nyertek: Lakáskultúra: Kozma József. Szolnok. TVR-Hét: Csányi Zsolt, Abony, Kovács Jánosné, Szajol, Erdei Ildikó, Szolnok. Egyhavi Új Nép- lap-előfizetést nyert: Koczka Roberta, Szolnok. Kontroll fif.-tagsági igazolványt: Kozma Anett, Szolnok. Esernyőt nyer­tek: Nádas Tiborné és Nádas Roland, Nagykörű. A nyerteseknek gratulálunk, a tárgynyereményeket az í. számú irodaházban, a hirdetési szalonunkban vehetik át. Az előfizetéseket pedig október 1-jétől indítjuk. Ma és holnap is várjuk Kedves Olvasóinkat pavilo­nunkhoz, ahol folytatjuk nye­reményjátékunkat. Beszámítjuk belépőjegyé­nek árát a vásáron feladott hirdetése díjába vagy Új Nép­lap előfizetésekor, és még húzhat is szerencsezsákunk­ból. A Kiskegyed, a Lakáskul­túra és a TVR-Hét lapokra előfizetők kis szerencsével kedves és hasznos ajándékok­hoz juthatnak. SZERZŐDÉSKÖTÉS. Tegnap a vásárban a szlovák Ag- rostav igazgatója, ing. Július Galgóczi és a Nefag részé­ről Szebeni László vezérigazgató egy több mint 4 millió forintos szerződést írt alá, melyben a Nefag két kazán, egy ciklontelep, kémény és egyéb gépészeti elemek le­gyártását és telepítését vállalja. (Fotó: N. Zs.) Meggyújtották a fáklyát Tiszatenyö is bekapcsoló­dott a földgázvezeték-háló­zatba. Tegnap adták át a helyi önkormányzat és a Tigáz be­ruházásában megvalósult gázelosztó rendszert. Két és fél hónap alatt építették ki a 25 kilométeres vezetéket, va­lamint a 439 fogyasztói helyet. A bekapcsolások és üzembe helyezések is zökkenőmente­sen zajlanak. A 16 milliós beruházás megvalósításában a község lakói anyagi hozzájárulásuk mellett fizikai munkájukkal is részt vettek. (Fotó: Mészáros)

Next

/
Oldalképek
Tartalom