Új Néplap, 1993. február (4. évfolyam, 26-47. szám)

1993-02-01 / 26. szám

IV. évfolyam 26. szám 1993. február 1.,' hétfő Ára: 13,80 Ft Lemondott a főtitkár Mayer Zoltán György, a Magyarok Világszövetségé­nek főtitkára a szövetség szombati elnökségi ülésén posztjáról lemondott. E tényt Mayer Zoltán közölte a Ma­gyar Távirati Irodával, vasár­nap. Az elnökség tudomásul vette a főtitkár felmondását, akinek a szerződése három hónapra szólt. A folyamatos ügyintézés, a széles körű kapcsolattartás további zavar­talan fenntartása érdekében a testület Stark Ferencet bízta meg 3 hónapra a hivatalveze­tői teendők ellátásával - vála­szolt a hírügynökség munka­társának az utódlásra vonat­kozó kérdésére Csoóri Sán­dor, az MVSZ elnöke. TOTÓ­eredmények A TOTÓ 5. játékhetén sze­replő mérkőzések eredmé­nyei: 1. Ancona-Torino 0:1 2 2. Brescia - Napoli 2:1 1 3. Foggia - Milan 2:2 X 4. Genoa - Fiorentina 2:2 X 5. Intern. - Udinese 2:2 X 6. Juventus - Cagliari 2:1 1 7. Lazio - Sampdoria 2:1 1 8. Parma - Atalanta 0:0 X 9. Pescara - Roma 1:1 X 10. Andria - Cosenza 0:0 X 11. Cesena - Venezia 2:2 X 12. Monza - Verona 0:0 X 13. Padova - Cremo. 1:1 X 14. Temana - Lecce 0:1 2 Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. köz­lése szerint az 5. heti nyere­mények a jövedelemadó le­vonása után a következők: Öttalálatos szelvény nem volt. A következő hétre átvitt öttalálatos nettó nyere­mény-összeg 108,591.031 fo­rint. A 4 találatos szelvényre egyenként 239.728 forintot, a 3 találatos szelvényre egyen­ként 2.324 forintot, a 2 talála­tos szelvényre egyenként 80 forintot fizetnek. Folytatódik a hideg idő Változóan felhős, sokfelé párás, helyenként tartósan ködös idő várható, zúzmará­val, néhol előfordulhat hó­dara, ónos szitálás. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10, mínusz 15, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet a ködös részeken kevéssel mí­nusz 5 fok alatt, másutt plusz l és mínusz 4 fok között vár­ható. (MTI) Előkészületek a nagymarosi gát hr Végre vége a gigantomániának Megkezdődtek az előkészüle­tek a nagymarosi Duna-töltés elbontására. Az összesen 7 mil­liárd forintba kerülő munkála­tok koordinálásával a Dunai Rehabilitációs Iroda foglalko­zik, amely versenytárgyalást írt ki a speciális feladat elvégzé­sére. A 11 hazai pályázó válla­latból végül a szakmai zsűri döntése alapján 6 felelt meg az előírt követelményeknek: szá­mukra a részletes tervdokumen­táció elkészült, a pályázók ha­marosan megtehetik az ajánla­tukat. A nyertes a második fél­évben indíthatja meg a hazai gyakorlatban mindezidáig egyedülálló különleges bontási munkát. Károlyi Csaba, a reha­bilitációs iroda helyettes veze­tője az MTI-nek elmondta: annyi már bizonyos, hogy az első lépésben a körgáton belüli száraz területen végeznek majd a munkálatokkal. A VITUKI vízi modellkísérletei alapján a leendő Duna—fenékre beton­bordákat építenek be, amelyek a víz sodrását befolyásolva, a ha­józás biztonságát szolgálják. Ez a munka hónapokig is eltarthat, így magának a gátnak a bontása 1994—ben kezdődhet meg. Ez a művelet is különleges műszaki megoldást igényel, hiszen a gátboniás 'deje alatt biztosítani kell a hajózást. Egyébként je­lenleg a gát miatt beszűkült Du­nán sok hajót úgy kell átvon­tatni a nehéz szakaszon, ön­maga nem tudná leküzdeni az erős sodrást. A vízierőmű-épí- tés eredeti tervei alapján a gát­nál a visegrádi oldalon 300 mé­terrel odébbterelték a Dunát, ezt a kanyarulatot nem temetik be, hanem két öblöt képeznek ki be­lőle vízi sportok céljára. A nagymarosi oldalon is, ahol a rendezett parti sétányok mentén strandok épülhetnek majd. A körgát elbontása 1995-ig befe­jeződik, legfeljebb egy emlék­műnek hagyott darabja őrzi majd a szocialista gigantománia nyomait. (MTI) A betegek jobb és korszerűbb ellátása érdekében Előadás-sorozat a szolnoki MÁV Kórházban ráncvizsga Középiskolásoknak és felnőtteknek már hat éve tartanak tár­sastánctanfolyamokat Szolnokon. A gyerekeknek még csak egy éve indult az első, és most hét végén ők is bemutatkoztak a tánc­vizsgán, melyet a Helyőrségi Művelődési Otthonban tartottak. Felvételünk egy kezdő párost örökített meg, akik angolkerin­gőznek. Fotó: Mészáros Támogatás munka­nélkülieknek Változik február 1-jétől a munkanélküli-ellátásból kikerü­lők segélyezési rendszere. A szociális törvény szerint nem is segélynek, hanem jövedelem- pótló támogatásnak nevezik ezt az ellátást. Eddig önkormány­zati közreműködéssel a munka­ügyi központoktól kapták meg a segélyt a rászorulók, ezentúl - a februári hónap után, tehát már­cius elején - már az önkor­mányzatok folyósítják a pénzt. A korábbi 4000 forintos fix segélyösszeg is változik. A mindenkori minimális öregségi nyugdíj 80 százaléka, tehát a je­lenlegi 6000 forintot alapul véve 4800 forint lehet az ellátás maximális összege. Amennyi­ben viszont a rászoruló valami­lyen jövedelemmel rendelkezik, akkor ezzel az összeggel csök­kentik a 4800 forintot. A támo­gatásra való jogosultságot to­vábbra is a család jövedelmi vi­szonyaihoz kötik. A rászoruló­nak akkor állapítható meg ilyen támogatás, ha a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj- minimum 80 százalékát, azaz jelenleg a 4800 forintot. Mind­ezt viszont csak a jogosultság feltételeként veszik figyelembe, a ténylegesen folyósítandó ösz- szeg megállapításánál már az említett módon azt számítják ki az önkormányzatnál, hogy az egyén esetleges jövedelemé és jelenleg a 4800 forint között mennyi a különbség. (MTI) A rendszeres újságolvasó bi­zonyára emlékszik még lapunk január 4-i, a szolnoki MÁV Kórház működésével foglal­kozó, nagy visszhangot keltő cikkére. Abban jelent meg elő­ször az az elképzelés, miszerint a kórház tudományos üléssoro­zatot tervez, melyre az egész­ségügyi intézmény gyógyítóin kívül elsősorban a terület házi­orvosaira számít, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki velük együtt a betegségek felismerése és kezelése érdekében. Az első előadást január 6-án nagy ér­deklődés mellett tartották meg, amit az is jelez, hogy még Ajká­ról, Budapestről, Egerből és Hatvanból is érkeztek vendé­gek. Azon az összejövetelen az előadók beszéltek többek között a Zantac néven törzskönyvezett gyógyszerről, amely a fekélybe­tegség Magyarországon is for- (Folytatás a 2. oldalon) Mindennapi pénzügyeink... Adótanácsadó mellékletünk all. oldalon SPORTEXTRA- Berkicsék olajra léptek (5. oldalI- Először kupagyőztes a Lehel HC (5. oldal)- Az egyik szemünk sír, a másik nevet (7. oldal)- Értéktelen döntetlen (7. oldat)- Válogatott baseballjátékos Jászberényben (9. oldal)- Hajókra „éhesen” alszik a Tisza (9. oldal) A Foxi Boxi Sportegyesület tartott női „bokszpankrációt” teg­nap Szolnokon, a Tiszaligeti Körcsarnokban. Fotó: Mészáros Megyénk vállalkozói Oroszországba utaztak Jász-Nagykun-Szolnok me­gyei vállalkozók tizenhét főnyi csoportja utazott vasárnap Oroszországba egyhetes üzleti útra a Megyei Vállalkozásfej­lesztési Iroda szervezésében. Moszkvában a Magyar Keres­kedelmi Kirendeltségen talál­koznak az érdeklődő orosz vál­lalkozókkal, üzletemberekkel, majd az Ural ipari központjá­ban, Permben folytatják üzleti tárgyalásaikat. A delegáció útját előzetes tárgyalások előzték meg. Decemberben a Megyei Vállakozásfejlesztési Iroda képviselői Oroszországban folytattak eszmecserét az ottani Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Magánvállalkozók Szövet­sége és a Hungexpo Moszkvai Képviseleti Stúdió szakembere­ivel. Az Oroszországban most folyó Kontakt gazdasági napok magyar résztvevői előzetes írá­sos információt is küldtek part­nereiknek profiljukról. (MTI) Önkormányzatok a környezetvédelemért Fidesz-konferencia Mezőtúron Tegnap délután zárult az a háromnapos országos Fidesz- konferencia, amelyet a fiatal demokraták zöld frakciója szer­vezett. Mint azt Dunai László, a zöld frakció környezetvédelmi koordinátora elmondta, a konfe­rencia elsődleges célja az volt, hogy az önkormányzatokban dolgozó képviselőik munkájá­hoz olyan gyakorlati tanácsokat nyújtsanak, amelyek segítségé­vel a környezetvédelem terén hatékonyan, konkrét eredmé­nyeket felmutatva tevékeny­kedhetnek. A péntek este kez­dődő plenáris ülés eredetileg Deutsch Tamás parlamenti kép­viselő, az önkormányzati kabi­net vezetőjének előadásával kezdődött volna. Deutsch Ta­más betegsége miatt azonban nem tudott a konferencián részt venni, ezért őt Varga Mihály karcagi képviselő helyettesí­tette, s tartott előadást a környe­zet- és természetvédelem hely­zetéről. „A kormány abbéli félelmé­ben, hogy a külföldi befektető­ket elriasztja, ha komoly kör­nyezetvédelmi szempontokat köt ki egyes gyárak privatizáci­ójakor, nem érvényesíti a kör­nyezetvédelmi szempontokat. Mindenki számára ismert a Le­hel Hűtőgépgyár esete, ahol az történt, hogy egy komoly befek­tető jelentkezett, aki mikor megtudta, milyen környezetvé­delmi problémával kell számol­nia, az eredeti vételár 40 száza­lékát ajánlotta. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom