Új Néplap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02 / 1. szám

„Csak együtt, egymással szót értve” Göncz Árpád újévi köszöntője Tévé-költségvetés Az Országgyűlés 30-án éj­félkor határozatot fogadott el a Magyar Televízió zárolt költségvetési támogatásának feloldásáról, s egyúttal ilyen értelemben módosította a költségvetési törvényt. A ha­tározat alapján a zárolt ösz- szegből legkésőbb február 28-áig 889,6 millió forintot megkap az intézmény, azzal a megkötéssel, hogy abból ki* egyenlítse különböző tartozá­sait. A fennmaradó 110,4 mil­lió forintot pedig átmenetileg - az Állami Számvevőszék utóvizsgálatát követő kor­mánydöntésig - letéti számlán helyezik el. Senki sem szavazott a médiatörvény mellett Az Országgyűlés csütör­tök hajnalban igen szavazat nélkül, 122 nem szavazattal, 170 tartózkodás mellett nem fogadta el a rádióról és a tele­vízióról szóló törvényt. A végszavazást megelőzően az alkotmányügyi bizottság el­nöke, a kulturális bizottság el­nöke és a törvényjavaslat elő­terjesztője, Balsai István igaz­ságügy-miniszter egyöntetű­en úgy vélte: „torzó” szüle­tett, olyan törvényszöveg, amely a valós életben megva­lósíthatatlan. Ezt tükrözte a szavazás is, amelyben senki nem voksolt a törvényjavaslat mellett. A Shellnél is drágult a benzin A Shell-benzinkutaknál is módosulnak az üzemanyag- árak januártól, az áfa beveze­tése és a fogyasztási adó vál­tozásainak következtében. A Shell egységesen 5 forinttal növeli a motorbenzin árát, a gázolajét 14 forint 50 fillérrel. Eszerint a 92-es oktánszámú benzin literenként 71 forint 50 fillérbe, a 98-as oktánszá­mú 74 forint 50 fillérbe, a 95- ös pedig 71 forintba kerül li­terenként. A gázolaj literje a Shell-kutaknál, 59 forint 50 fillér lesz. Az új árak január 1-jén reggel 7 órától érvénye­sek. Köd, zúzmara A változékony, csapadékos időt okozó légköri frontok tér­ségünktől messze vonulnak. Az Alföld fölé is viszonylag alacsony nedvességtartalmú, továbbra is hideg levegő áramlik Kelet, Észak-Kelet felöl. Emiatt jelentős csapa­dék a következő napokban sem valószínű, legfeljebb hó- száltingózás, hódara fordul elő helyenként. Éjszakánként többfelé, néhol napközben is számítani kell ködre, zúzma­rára. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet -10, -14, a legmagasabb nappali hő­mérséklet -2, -6 C-fok körül alakul. Orvosmeteorológia Az időszak legnagyobb ré­szében hidegfront várható. Élettani hatásaként főleg a meghűléses panaszokat, vala­mint a reumatikus fájdalma­kat kell említeni. A talaj köze­lében felhalmozódó, egyre szennyezettebb levegő kedve­zőtlen dz asztmás gyerekek és felnőttek számára. „Kedves Barátaim, hát vége ennek az évnek is. Bizonyára akad közöttünk, aki azzal zárja, hogy ez élete legsikeresebb, ha nem is legkönnyebb éve volt. De azt hiszem, jóval többen, akik szemében 1992 a létért folytatott szakadatlan küzdelem, az elha­lasztott álmok, a beteljesületlen vágyak, a sikeres vagy épp siker­telen újrakezdések esztendeje. Az ország egésze számára ke­servesen nehéz közbülső sza­kasz, a legutóbbi lépés egy félig sejtett jövőbe vezető úton. Kilo­méterkő, amelyet magunk mö­gött kell hagynunk, mert vissza­térnünk nincs hová, s mert az utat, bármilyen rögös is, végig kell járnunk. Hisz helyettünk senki se fogja. És végső soron rajtunk múlik, hogy képesek le­szünk-e végigjárni. Arra ürítsük poharunkat, hogy megint csak sikerült meg­őriznünk értékeink javát, az em­berségünket és önmagunkat, s ne Módosították a vámeljárás egyes szabályait. Ezeken belül a bérmunka címén behozott vámá­rukra megerősítést nyer - az álta­lános szabályokban már meglé­vő mentességeken felül - a vám­biztosíték nyújtása alóli mentesí­tés. A tehergépjárműként ked­vezményes vámtétellel vámke­zelt gépkocsik a vámkedvez­ményt csak a jármű tehergépjár- műkénti üzemeltetése esetén él­vezhetik. A hat évesnél idősebb személygépkocsi és a nyolc év­nél régebbi gyártású haszongép­firtassuk, hogy milyen áron. Ar­ra, hogy győztük az évet kitartás­sal, türelemmel és ötletekkel. Hogy lassacskán, tetszik, nem tetszik, de megtanuljuk: csak együtt, egymással szót értve jut­hatunk egyről kettőre. Kormány és nép. Párt és párt. Munkaadó és munkavállaló. Család és család. Férfi és nő. Szomszéd és szom­széd. Mert ebben van az erőnk. Az ország ereje. És semmi más­ban. Tudjuk, megtanultuk: „Szí­vére veszi terhűnk, gondunk. Vállára venni nem bolond”... Se Nyugattól, se Kelettől, senki em­berfiától jószónál, bíztatásnál többet okkal nem várhatunk. Barátaim, parázslik körülöt­tünk a világ, át-át csap határain­kon egy és más gonosz szél, de elmondhatjuk: a mi fedelünk alatt még mindig jutott és jut me­nedék a hadak űzte menekülő­nek. S megtanultuk, hogy jó, ha az emberi élet, a szellemi érték (Folytatás a 2. oldalon) jármű, valamint a sérülés miatt üzemképtelen - akár hat évnél fiatalabb - gépjárművek csak a közlekedési és környezetvédel­mi hatóságok előzetes engedélye alapján vámkezelhetők forga­lomba helyezés céljából. Egyéb­ként csak alkatrész céljára lehet a járművet vámkezelni. Az utas- és ajándékforgalomban a jelen­legi ötezer forintról nyolcezer fo­rintra emelkedik a vámmentes keret, míg a 14 éven aluli utas kedvezménye ezer forint helyett kétezer forint lesz. V ámszabály-móaosiiasoK Tiszaföldvár város lett Több mint félezer évvel eze­lőtt már létezett, 1721-ben mű­ködő település, 1765-ben köz­ség, 1875-ben mezőváros, 1886­ban Jász-Nagykun-Szolnok vár­megye megalakulása után a Ti­szai alsójárás székhelye. Fejlő­dése folyamatos és töretlen. 1950-ben téves politikai koncepciók miatt, legfontosabb nagyiparral rendelkező részét le- (Folytatás a 2. oldalon) Kilencezer forint lesz a minimálbér A januári munkabérek után már magasabb munkanélkülisé­gi járulékot fizetnek a munkaa­dók és a munkavállalók a növek­vő számú munkanélküliek ellá­tása érdekében. A munkaadók a bruttó keresetek szerint 5 száza­lék helyett 7, a munkavállalók 1 százalék helyett 2 százalékot kö­telesek fizetni. A bevételnövelő intézkedéseken kívül a kiadáso­kat is csökkentik. A munkanélküliek ellátásá­nak maximális ideje másfél évről egy évre csökken. A változás szerint a munkanélküli negyedé­vig az átlagkereset 75 százaléká­ra, háromnegyed évig 60 száza­lékára tarthat igényt. A törvény módosításával az ellátás alsó ha­tára - amennyiben az átlagkere­set ennél nem alacsonyabb - 8600 forint, felső határa a jára­dékfolyósítás első részében 18 ezerforint, a másodikban 15ezer forint. A minimálbér jövőre 9 ezer forint lesz. Megvolt ez is ... Szilveszter a képernyőn 3. oldal Szolnoki Extra 4. oldal Egy korszak véget ért képriport 5. oldal Szombati jegyzet Egy csésze kávé mellett 7. oldal v ______________J L ottó nyerőszámai A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatása szerint az 1. heti lottósorsolás nyerőszámai a következők: 5, 25, 36, 54, 66. Petárdás Szilveszter éjszakáján 22 sze­mélyt kellett ambuláns kezelésben részesíteni petárdák okozta sérülé­sek miatt Budapesten az Országos Traumatológiai Intézetben; két embernek az ujjait szakította le ilyen robbanószerkezet. Az 1993-as esztendő első nap­ján az oktalan, s egyébként tilos „szórakozás” további sérültjeit kényszerültek ellátni az intéz­Ismét országosan nézhető lesz a Nap TV adása január 4-étől, erősí­tette meg csütörtökön az MTI kér­désére válaszolva Peták István, a TV2 intendánsa. A TV2 vezetője elmondta: a Magyar Televízió második prog­ramja szerződést kötött a Nap TV Kft.-vel, hogy a vállalkozás a jövő év elejétől Napkelte címmel készít reggeli műsort a TV2 számára. így a Nap TV adása, amely lényegét tekintve változatlan formában je­lentkezik majd a továbbiakban is az egész országban ismét látható lesz hosszabb szünet után. Peták István közölte még azt is, hogy a nézők a Napkelte műsorát hétköz­napokon 6 órától 10 óráig láthat­ják, szombatonként pedig 6 órától 8 óráig. A TV 2-nek az új műsorra külön anyagi keret nem áll rendel­kezésre, ezért annak önfenntartó­nak kell lennie, azaz a reklámbe­vételekből kell a műsorhoz szük­séges pénzt előteremteni. Az el­képzelések szerint a műsort integ­rálni kívánják a TV2 struktúrájá­ba, azaz a reggeli műsor szervesen kapcsolódik majd a többi produk­balesetek ményben - mondta el a baleseti kórház ügyeletes orvosa. A BRFK ügyeletén mindehhez annyit tettek hozzá: a petárdák okozta károkról egyelőre nincs összesítésük, az ilyen esetek beje­lentése az első munkanapon várha­tó, esetleg a biztosítóknál. Amennyiben a károkozók kilétére fény derül, ellenük szabálysértési eljárást indítanak. cióhoz. Tervezik, hogy a későbbi­ekben a Napkelte adásába bekap­csolják a vidéki regionális stúdió­kat is. Gyárfás Tamás, a Nap TV elnö­ke az MTI érdeklődésére kifejtet­te: a Nap TV kollektívájának nagy öröm, hogy műsorukat újra nézhe­tik országszerte egyéves szünet után. A műsorszerkezetről el­mondta: az adás első két órájában hírmagazin jellegű műsort kíván­nak készíteni, majd nyolc óra után oldottabb és nagyobb lélegzetű műsorblokkok kerülnek a képer­nyőre. Január 4-én, hétfőn például nyolc óra után mintegy 40-50 per­ces időtartamban a média-kérdés­sel foglalkoznak majd az adásban. Terveik szerint a nyolc óra után következő műsorrészben több te­matikus program is készül, így foglalkoznak többek között sport­tal és a nyugdíjasokat érdeklők kérdésekkel is. Gyárfás Tamás a Nap TV általános műsorkészítési céljaként megfogalmazta: a fejlett országokhoz hasonlóan már reg­gel is friss információval akarják ellátni a nézőket. Országosan nézhető a Nap TV

Next

/
Oldalképek
Tartalom