Új Néplap, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-01 / 283. szám

Jeszenszky Géza Japánba látogat A külügyminiszter decem­ber 7. és 12. között hivatalos látogatást tesz Japánban - je­lentette be hétfői sajtótájékoz­tatóján Herman János külügyi szóvivő. Elmondta továbbá: december 3. és 5. között hiva­talos látogatást tesz Budapes­ten Nicolae Tiu moldovai kül­ügyminiszter. az EBBÉ-ta- nács harmadik, december 14- én Stockholmban megnyíló soros ülésén A külügyminisz­teri szintű találkozón a ma­gyar küldöttséget Jeszenszky Géza vezeti. A szóvivő tájé­koztatta az újságírókat arról, hogy Ali Akbar Velajati iráni külügyminiszter technikai okok miatt későbbi időpontra halasztotta december 2-ára tervezett budapesti látogatá­sát. Engedélyezési és egyéb szabályokról külön rendelke­zést fog kiadni. Iliescu is a Magyar-Román Baráti Társaság tagja lesz A román államelnök is tag­ja lesz a pécsi székhelyű Ma­gyar-Román Baráti Társaság­nak, s ha ellátogat Magyaror­szágra, kész eleget tenni a tár­saság meghívásának és szíve­sen felkeresi Pécs városát is - erről tájékoztatta az újságíró­kat a társaság elnöke, aki a szervezet küldöttségével tett látogatást a román főváros­ban. Kompromisszum kerestetik Magyarország számára el­sőrendű fontosságú, hogy a cseh és a szlovák tárgyalófél­lel mielőbb megállapodás szülessen a Hágai Nemzetkö­zi Bírósághoz benyújtandó közös kereset ügyében. Min­den további tárgyalásnak, kompromisszumnak ez az alapja. A vízlépcsővitát illető­en Budapestet egyébként az a cél vezérli, hogy enyhítse a politikai feszültséget, amely Közép-Európában senkinek sem lehet érdeke - erről tájé­koztatta Martonyi János kül­ügyi államtitkár hétfőn a sajtó képviselőit egy nemzetközi sajtókonferencián a múlt heti brüsszeli háromoldalú tárgya­lásokat kommentálva. Rablás a nagytemplomban Vasárnap délután a szolno­ki Belvárosi Nagytemplom előcsarnokában, egy ismeret­len férfi megtámadta L. J.-né 32 éves helyi lakost. A rabló a fiatalasszonyt megütötte, majd elvette tárcáját, irataival és készpénzével. Felhős idő, csapadék nélkül Éjszaka sokfelé, napköz­ben helyenként számítani kell párásságra, ködre. Többnyi­re mérsékelt lesz a délkeleti, déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz I és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan ködös részeken kevéssel 0 fok felett, másutt 5-10 fok között alakul. (MTI) Név szerinti szavazás a parlamentben Jövő évi költségvetés még nincs — személyi jövedelemadó már van Név szerint döntöttek a ho­natyák az általános forgalmi adóról. 157 képviselő szava­zott igennel, 129 nemmel és 11-en tartózkodtak a véle­ménynyilvánítástól. Ezután került sor a végsza­vazásra az szja-törvényt módo­sító előterjesztéssel kapcsolat­ban. A jövő évre vonatkozó sze­mélyi jövedelemadó-szabályo­kat a T. Ház 174 igen, 110 nem szavazattal, 7 tartózkodás mel­lett fogadta el. A jövő évi költségvetés ha­tározathozatala csak ma reggel, az illetékes bizottságok ülése után kezdődhet meg. 40 százalék maradt a legma­gasabb adókulcs A személyi jövedelemadóról szóló tör­vénymódosítás határozathoza­tala során Kupa Mihály pénz­ügyminiszter nemleges véle­ménynyilvánítása ellenére az Országgyűlés megszavazta azt a több képviselő által javasolt módosító indítványt, amely szerint 1993-ban 500 ezer fo­rint feletti adóköteles jövede­lem után 40 százalékos jövede­lemadót kell fizetni. A kormányzati előterjesztés az 1 millió forint feletti jövede­lem esetén 50 százalékos adó­kulcsot írt volna elő. (MTI) Névadó előtt A szolnoki Tiszaparti Gimnázi­um és Egészségügyi Szakközépis­kola diákjaiból öt éve alapított né­pitáncegyüttest Kovács Sándorné pedagógus. Az eltelt idő alatt nem­csak a megyében, de országos ren­dezvényeken és külföldön is siker­rel szerepeltek. Sajnos két éve ne­héz helyzetbe kerültek, mert az is­kola már nem tudta vállalni az anyagi támogatást. A lelkes társa­ság mégsem oszlott fel, továbbra is együtt maradtak, bár rendszeres támogatást most sem kapnak. Pá­lyázatok útján, a HEMO és a Sza­badidő Társulás segítségével önál­lóan működnek, tagjaik sora bő­vült más középiskolák fiataljaival. Az együttes munkáját Bedöcs Jó­zsef, a Kecskemét táncegyüttes ve­zetője irányítja. Szeretnék felvenni a Szolnok nevet. A kérelmet az ön- kormányzat már jóváhagyta, csak cégbírósági engedélyre várnak. Természetesen addig is táncolnak, mindenhová elmennek, ahová hív­ják őket. Felvételünk a legutóbbi fellépésük alkalmával készült. Fotó: Korényi Éva Temetőből... temetőbe Agyonvertek egy idős embert Tiszaderzsen — A gyanúsított tagad A hír, hogy Tiszaderzsen egy ember gyil­kosság áldozata lett, úgy csapott be, mint derült égből a menny kő. Szájról-szájra járt a szó a faluban, hogy milyen iszonyú véget ért az a 61 esztendős férfi. S hogy elejét vegyük a további pletykáknak, tegnap megkerestük Kovács Sándor rendőr alezredest, a megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztályának vezetőjét, hogy megtudakoljuk tőle, valójá­ban mi is történt? Nos, mint az alezredes elmondta, Ladányi László - merthogy róla van szó - a múlt hét pénteken, vagyis november 27-én kora dél­után azzal köszönt el az otthoniaktól, hogy kimegy a temetőbe és segít sírt ásni. Ugyanis abból az utcából, ahol ő is lakott, elköltözött az örök vadászmezőkre egy idős, öreg em­ber, s ilyenkor a községben az a szokás - ami egyébként valamiféle tiszteletadás is egyben -, hogy a rokonok, a szomszédok, a barátok és ismerősök ássák ki a halott végső nyughe­lyéül szolgáló gödröt. Elég az hozzá, hogy péntek délután egy órakor Ladányi László is (Folytatás a 2. oldalon) Lajhárlassúsággal Keddi jegyzetünk a 3. oldalon. Falusi hírek információk Tiszaigarról a 3. oldalon. Jog és szakszervezet Jogszabály-magyarázat munkavállalóknak a 4. oldalon. Hazánkban a Brit Védelmi Vezérkar főnöke „Vasfüggöny helyett jóléti fal” Szükséges a gyors gazdasági emelkedés „A szélsőséges mozgalmak emelkedése fenyeget Kelet-Eu- rópában" címmel közölte hétfőn az Ilta-Sanomat című finn füg­getlen délutáni napilap Je­szenszky Gézával készített inter­júját, amelyben a magyar diplo­mácia vezetője rámutatott, hogy a Nyugat nem eléggé támogatta a fiatal kelet-európai demokráci­ákat, amelyek kritikus átmeneti korszakukat élik. „Ha nem jutal­mazzuk ezen országok állampol­gárait konkrét eredményekkel, akkor a szélsőséges mozgalmak A kormány olyan informáci­ók birtokába jutott, amelyek ki­vizsgálást indokoltak, ezért kez­dődött fegyelmi eljárás a Ma­gyar Televízió elnökével szem­ben - mondta Kajdi József, a Mi­niszterelnöki Hivatal közigazga­tási államtitkára hétfő este, az MTI érdeklődésére. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány felügyeleti jog­köréből adódó kötelezettsége a gazdálkodási szabályszegést je­lentő konkrét ügy, illetőleg ügyek kivizsgálása. Az intézke­dés bejelentésének időpontja gyorsan veszélyes erőtényezővé emelkedhetnek. Ezt mondta Je­szenszky Géza magyar külügy­miniszter, aki szerint Kelet és Nyugat közé a vasfüggöny he­lyére jóléti fal emelkedett” - írja a nyilatkozat bevezetőjében a finn újság, majd a magyar kül­ügyminiszter okfejtését így összegezi: „Szerintem a Nyugat nem tá­mogatja kellőképpen sem politi­kailag, sem gazdaságilag a volt kelet-európai kommunista or­szágokat az átmeneti korszak­nincs összefüggésben a média­háború fejleményeivel, hiszen - mint Kajdi József rámutatott: - az eljárást akkor is meg kellett volna indítani, ha Göncz Árpád köztársasági elnök aláírja Han- kiss Elemér felmentését. Az államtitkár elzárkózott attól, hogy további részletek­kel szolgáljon, mint mondta: a vizsgálat folyamatban van, s a fegyelmi eljárás vizsgáló- biztosa, Balsai István igaz­ságügy-miniszter jogosult a nyilvánosság tájékoztatására. (MTI) ban. Gyors gazdasági emelkedés híján a folyamatban lévő átme­net nagyon hosszúra nyúlhat. És ha a munkanélküliség növek­szik, s az emberek nem látnak gyorsan megfelelő eredménye­ket, nő az elégedetlenség. Ez könnyen vezet a társadalom fel- aprózódására, s alapot szolgáltat a szélsőséges mozgalmak bővü­lésére. Egy ilyen helyzetben mind a jobboldali, mind a balol­dali szélsőségek figyelemremél­tó erővé növekedhetnek. Ennek (Folytatás a 2. oldalon) Nincs tej hiány Nincs tejhiány az országban és a fővárosban - jelentette ki Raskó György, a szaktárca államtitkára, aki hétfőn sajtótájékoztatón, cáfol­ta az erről elterjedt híreket. Szerin­te a tejmizéria elosztási gondok mi­att alakult ki, azok pedig elsősor­ban arra vezethetők vissza, hogy a vállalatok főként a budapesti pia­cért „marakodnak”. Az államtit­kár rámutatott: a minisztérium mélyrehatóan megvizsgálta a hely­zetet. Kiderült: a Budapesti Tejipa­ri Vállalat hónapokon keresztül nem volt hajlandó átvenni egyes vidéki tejipari vállalatoktól a tejet. Ezek a cégek megpróbáltak köz­vetlenül kiskereskedelmi egysé­geknek szállítani, s ez sértette a Budapesti Tejipari Vállalat „ké­nyelmes” monopolhelyzetét. Sir Richard Vincent tábor­nagy, a Brit Védelmi Vezérkar főnöke Lőrincz Kálmán vezér- ezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka meghívására, hét­főn - küldöttség élén - négyna­pos hivatalos látogatásra Buda­pestre érkezett - tájékoztatta az MTI munkatársát a HM Sajtó- osztálya. Sir Richard Vincent tábor­Mától megkezdődik az új vál­tópénzérmék kibocsátása. Az ér­mesort tegnap mutatták be a Ma­gyar Nemzeti Bankban az újság­íróknak. Bódi László, az MNB alelnö- ke elmondotta, hogy ma a 200 forintos címletű ezüstérmék je­lennek meg. Ez nem számít igazi váltópénznek, de betölti a szük­séges forgalmi funkciót. Lénye­nagy és Lőrincz Kálmán vezér- ezredes - az előzetes program szerint - a zárótárgyalás során együttműködési tervet ír alá a két hadsereg közötti 1993-as évi részletes és az 1994-95. évi együttműködési irányelvekről. A brit vendég udvariassági láto­gatást tesz Für Lajos honvédelmi miniszter hivatalában, találkozik a Parlament Honvédelmi Bizott­ságának képviselőivel. (MTI) gében hasonló szerepet szánnak neki, mint a Kossuth-ötforintos- nak. Az ezüstből készült érmét a stabilizáció jelképeként kívánja forgalomba hozni a Magyar Nemzeti Bank. Az új egy, kettő és húszforintos pénzérmék kibo­csátása március 29-én, az öt, tíz, ötven és százforintos érméké pe­dig június 21-én kezdődik. A kormány fegyelmi eljárást indított a tévé elnöke ellen Magyar-német tárgyalások A Miniszterelnöki Sajtóiroda hétfőn este közleményt juttatott el az MTI-hez arról, hogy Antall József miniszterelnök a nap folyamán hivatalában fogadta Hans Stercken-t, a Német Szövet­ségi Parlament (Bundestag) külügyi bizottságának elnökét. Meg­beszélésükön a külpolitika aktuális kérdéseiről volt szó, különös tekintettel a délszláv válságra, valamint a magyar-szlovák kap­csolatra. (MTI) / Uj „aprópénzeket” kapunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom