Új Néplap, 1992. október (3. évfolyam, 232-257. szám)

1992-10-01 / 232. szám

Alternatív /öld költségvetés Budapest. A GDP 2-4 szá­zalékos gazdasági növekedé­sét, 100-200 ezer új munka­hely létesülését, környezet- és egészségkímélőbb gazdasá­got ígérnek a Levegő Munka- csoport szakértői - Kiss Ká­roly és Pavics Lázár - alterna­tív költségvetési tervezetük­ben, amelyet tegnap mutattak be a sajtónak és az érdeklő­dőknek a Budapesti Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kol­légiumában. Távol-keleti turné Angliai és távol-keleti kon- certkörútra indul október 6-án a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Az eddigi leg­hosszabb turné során - 50 nap alatt - az együttes 36 hangver­senyt ad. Elfogadták a Rába stratégiai tervét Győr. A Rába Magyar Va­gon- és Gépgyár Rt. közgyű­lése szerdán Győrött elfogad­ta a cég stratégiai tervét. Az 1996-ig szóló koncepció a fej­lődés és a privatizációs folya­matkívánatos útján a többlép- csős holdingszerű rész­vénytársaság működésében körvonalazza. 50 millió forintos ajándék Verpelét. Verpelét község önkormányzatának, lakóinak adta át tegnap a Honvédelmi Minisztérium az 1990-ben ki­vonult helyőrség művelődési otthonának 50 millió forint ér­tékű objektumát berendezése­ivel együtt, és minden egyéb kötelezettség nélkül. Befejezte munkáját a vihar jelző szolgálat Siófok. Szeptember utolsó napján befejezte munkáját Si­ófokon a balatoni viharjelző szolgálat. Bár az idő még ked­vez a vitorlásoknak és a ször­fözőknek, akik továbbra is igényelnék e hasznos szolgál­tatást, erre pénz hiányában nincs lehetőség - mondta el az MTI érdeklődésére Bartha Imre, az obszervatórium veze­tője. Bajnokcsapatok Európa Kupája Ferencváros - Slovan Bra­tislava 0-0 Csökken a felhőzet Fokozatosan tovább csök­ken a felhőzet, főleg észak-ke­leten lehet újabb eső, zápor­eső. Az északnyugati, északi szél erősödik, viharos széllö­kések is lesznek. A változóan felhős ég mellett mindenütt várható több-kevesebb napsü­tés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-17 fok között alakul. A premier előtt egy héttel Mertz Tibor visszaadta a főszerepet, és felmondott Mottó: ,,A botrány jót tesz a színháznak“ (Spiró György) Ha igaz ez a spirói állítás, ak­kor a Szigligeti Színház most jó passzban van. Érezhetően n;. feszültség. A jólértesültek azt be­szélik, eddig két darabbal is baj van az idén. Az egyik baj a Rinal- do Rinaldini próbáin jött napvi­lágra, s Mertz Tibor távozását eredményezte. Az igazi okokat persze még csak találgatni lehet. Van, aki azt mondja, Spiró ke- ménykéz-politikája növeli a pró­bák idején még normális helyzet­ben is fennálló feszültségeket. A Rinaldo Rinaldini szövegét a szerző úgy vette régiesre, hogy az nehezen mondható, „meg­emészthetetlen“ lett - mondják ismét csak a jólértesültek. A szín­házból származó információink szerint Mertz Tibor ezt szóvá tet­te, mire az igazgató ajtót mutatott neki, ő pedig kiment az ajtón, majd beadta a felmondását. A do­logban legérdekeltebbeket egye­lőre nem áll módunkban meg­szólaltatni. Spiró György szín­házigazgató csak a premier után hajlandó válaszolni kérdéseink- • ' ’ortz Tibort pedig akkor tud- juk megkérdezni, ha előkerül. Természetesen nem krimiről van szó, mindössze arról, hogy őt nem értük el, sem Szolnokon, sem Budapesten. Egyelőre ennyit lehet tudni - megbízhatónak tűnő belső forrá­sok alapján a Szigligeti Színház­ban előállott feszültségekről. Ha az említett darab, a Rinaldo Ri­naldini, sikeres lesz, akkor ezt a feszültséget a színészek mint anekdotává szelídült izgalmas történetet őrzik majd az emléke­ik között, és a sikernek bizonyára feszültségcsökkentő hatása lesz a továbbiakban is. Márpedig miért ne lenne sike­res egy zenés komédia, melynek címszerepét Hegedűs D. Géza játssza? A vele készített interjú lapunk 5. oldalán olvasható. A szabályosan haladók sérültek meg Frontális ütközés a 4-esen Tegnap délben súlyos baleset történt a 4-es út szajoli kersztező- désében. Egy pótkocsis IFA - melyet Józsa Gábor 48 éves, kis- kunlacházi lakos vezetett - áttért az úttest menetirány szerinti bal oldalára, és frontálisan ütközött egy Ford személyautóval. A rendőrségi vizsgálat eddigi ada­tai szerint az IFA vezetője későn észlelte az előtte haladó autó fé­kezését, s hogy az összeütközést elkerülje, balra rántotta a kor­mányt. A Ford 6 utasa közül az 59 éves Tallósi Barnabás, valamint egy 7 éves kislány súlyos, a töb­biek könnyebb sérülést szenved­tek. Józsa a balesetet épségben megúszta. ÉPÜL MARTFŰN A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP, a munkákat a Metró-Épszolg Kft. dolgozói végzik. A telep négy hónapja épül, és október végéig elkészül. Idáig körülbelül a beruházás 80 százaléka valósult meg. A szennyvíztisztítómü számítógép-vezérlésű lesz, nyugat-európai tech­nológiával működik, az általa kibocsátott víz szinte ivóvíz- minőségű. A telep hathónapos próbaüzem után kezdi meg működését. „Államiak” a cukorgyári lakások is Ingatlankérdések a szolnoki közgyűlés előtt Napirend előtti felszólalások­kal kezdődött tegnap Szolnok múlt hét keddjén berekesztett közgyűlésének folytatása - mondta el tegnap a tanácskozás­ról tartott tájékoztatóján Várhe­gyi Attila polgármester. Az MDF frakcióvezetője azért kért szót, mert a Megyei Jogú Városok Szövetségének székes- fehérvári tanácskozásáról ké­szült dokumentumok szerinte nem szabályosak. A felvetésre a szolnoki polgármester az irato­kat bemutatva bizonyította: a do­kumentumokat az arra illetékes személyek hitelesítették. Ugyan­csak az MDF-frakció kifogásolta egyes, az önkormányzatot, illet­ve a Fórumot érintő sajtóközle­ményeket. Ezt a felvetést Várhe­gyi Attila a tájékoztatón nem kí­vánta részletezni, mert az önkor­mányzatnak a sajtó híradásaival nem volt gondja, a felszólalás az MDF véleményét tükrözi - mon­dotta. Szintén napirend előtt dek­larálták a Demokrata Fórum kép­viselői, hogy nem támogatják Szolnok részvételét a Megyei Jo­gú Városok Szövetségének mun­kájában. A napirendi pontok sorában elsőként a jövőre induló városi fejlesztésekhez beérkezett céltá­mogatási igényeket vitatták meg. Ennek során a Magyar Demokra­ta Fórum képviselő-csoportja úgy vélekedett, az igényeket nem lehet elbírálni, mert az ön- kormányzatnak nincs egy össze­foglaló fejlesztési koncepciója 1993-ra. Az igények bejelentéséről szóló előterjesztést mégis elfo­gadták, mert céltámogatási igé­nyek az egyes fejlesztési terüle­tekre már elfogadott koncepciók alapján megítélhetők. A közgyűlés úgy határozott, hogy él előzetes véleményezési jogával, és meghatározza: a pri­vatizálandó állami vállalatok va­gyonából - a belterületi földek után - milyen vagyonrészre tart igényt. (Folytatás a 2. oldalon) Biztosan sok olvasónk nem örül a hírnek, hogy a szolnoki ártéren, a Százlábú híd melletti 22,9 hektáros erdőből az idén további 4,4 hektáron kivágják a fákat. Tavaly ezen a részen 7,3 hektáron végeztek fakiterme­lést, a területet a Kötivizignek adták át nyári gát, illetve csatornaépítésre. A 39 éves óriás nváras egyéb­ként már 9-10 éve kivágásra érett, s a terület felújítása szükségessé vált. A következő években ezt három rész­letben el is végzik, s a tervek szerint nem nemesnyárt, hanem hosszabb életű, esztétikusabb fajtát telepíte­nek majd. A munkálatokat a Nefag szolnoki erdészeti üzeme már a hétvégén megkezdte. (Fotó: Korányi) Filmterjesztők tanácskozása Ma kezdődik, és szombaton ér véget Szolnokon, a Tisza Szálló­ban a filmterjesztők országos ta­nácskozása. A szakma helyzetének, prob­lémáinak elemzését felvállaló rendezvény résztvevőinek az el­ső napon a mozgóképkultúra je­lenéről és jövőjéről dr. Veress József, a Filmintézet tudo­mányos igazgatója tart előadást, majd megismerkedhetnek a Ma­gyar Mozgókép Alapítvány cél­jaival. A filmterjesztők képvise­lői kerekasztal-beszélgetésen, és „szekcióüléseken” cserélnek eszmét munkájukat érintő, leg­időszerűbb kérdésekről. Kunsági Extra Kisújszállás Egy díszpolgári és négy(!) Pro Urbe-díj A rakéták nem kellettek 8. oldal Karcag Merengöhöz Névjegy 7. oldal NISSAN NISSAN SUNNY i,4 lx 3 ajtós haszon- és személygépjármű Az áfa visszaigényelhető! Részle .tüzelési Lízing Hivatalos márkaképviselet: OMTEC Kft. Szolnok, Abonyi út 63. (a KGST-piactól 300 m) Tel.: 56/73-530. A szerkesztőség postájából (4. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom