Új Néplap, 1992. szeptember (3. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-01 / 206. szám

Négynapos hulla a bozótosban — Máshol tartották a tanévnyitót Rendkívüli esemény bor­zolta a szandaszőlősi iskola tantestületének hangulatát a tanévnyitón: az iskola kerí­tését övező bozótosban négynapos hullát találtak. Emiatt a tanévnyitót a meg­szokottól eltérő helyen kel­lett megtartaniok. A megyei rendőr-főkapitányság ügye­letes tisztjétől szerzett infor­mációnk alapján ez esetben nincs bűncselekményre uta­ló ok. A halál okát majd a boncolás eredményei álla­pítják meg. (Mivel az esetről csak lap­zártakor szereztünk tudo­mást, a történtekről részlete­sen a holnapi lapszámunk­ban tájékoztatjuk olvasóin­kat. A szerk.) Tárgyalás a Suzukival A külföldi tőke nyugodt működésének magyarorszá­gi lehetőségeit, a már műkö­dő beruházások közül az esztergomi Suzuki gyár munkahelyteremtő szerepé­nek fontosságát hangsúlyoz­ta Szabad György a Szaku- raucsi Josióval, a japán par­lament elnökével folytatott tárgyalásán. Katolikus gimnázium Miskolcon Miskolcon római katoli­kus gimnázium kezdte meg működését. Seregély István egri érsek tanévnyitó beszé­dében elmondta: kétezer év óta mindig az egyház az eu­rópai műveltség legfőbb for­rása. A keresztény szemlélet az ember állandó javítását és megújulását képviseli, így a katolikus iskola minden nö­vendékét egy derűs, jövőbe néző nemzedék tagjává pró­bálja formálni. Kiadatási kérelem Megérkezett a Legfőbb Ügyészségre az a kiadatási kérelem, amelyben Romá­nia főügyésze kéri Alexand­ra Draghici, volt belügymi­niszter kiadását Magyaror­szágtól. Draghici ellen letar­tóztatás i parancsot adtak ki korábban Romániában. Az önkéntes biztosítópénztárak ellen Az Érdekegyeztető Ta­nács hétfői szociálpolitikai ülésén a munkavállalói oldal vitatta annak létjogosultsá­gát, hogy az általános jelle­gű társadalombiztosítás sze­repét bizonyos mértékig ön­kéntes biztosítópénztárak vegyék át. így a magas jöve­delműek egy magasabb szintű ellátás érdekében ki­vonulhatnának az általános társadalombiztosításból, ily módon a kötelező társada­lombiztosításnak a minimá­lis kötelezettségekhez sem lenne elegendő pénze. T örvénysértő önkormányzatok? Mérleg eddigi tevékenységükről A Belügyminisztérium Ön- kormányzati Főosztálya új infor­mációs rendszert hozott létre: a köztársasági megbízotti hivata­lok ez év január 1 -jétől, az önkor­mányzati testületi ülések jegyző­könyvei alapján nyilvántartásba veszik az önkormányzati rende­leteket, határozatokat, az esetle­ges jegyzői törvényességi észre­vételeket és az azokkal kapcsola­tos intézkedéseket. A hivatalok adatbázisaikat régiónként össze­gyűjtve, mágneslemezen, ne­gyedévenként továbbítják a BM Vezetési Információs és Ügyeleti Osztályára, ahol azokat feldol­gozzák. Ezzel a rendszerrel minden ér­dekelt megfelelő képet kap az önkormányzatok működésének törvényességi helyzetéről és a köztársasági megbízottak intéz­kedéseiről, valamint azok ered­ményeiről. Az adatokból készült katalógus tükrözi majd az önkor­mányzatok törvényességi, szak­mai színvonalát, és a jövőben se­gítséget nyújthat a köztársasági megbízottaknak - elsősorban a „típushibák” - mielőbbi meg­szüntetéséhez. (Folytatás a 2. oldalon) Szorgalmas munkanélküliek Akit „munkán csípnek”, elveszti járandóságát Az elmúlt néhány hónapban a megyei munkaügyi hivatalok munkatársai mintegy kétezer vizsgálatot végeztek. Ellenőr­zéseik során nyolcszáz esetben kaptak rajta munkanélkülit, hogy járandósága mellett „feketén” dolgozott. Szűkebb hazánkban, Szolnok megyében sem tétlen­kedtek a hivatal dolgozói, és több mint száz esetben kellett büntetniük az illegális munkást. A két adat összevetéséből kitű­nik, hogy vagy megyénkben dol­goztak eredményesebben az el­lenőrök, mint máshol, vagy itt élnek a legszorgalmasabb mun­kanélküliek. Az ellenőrzések jogosultságá­hoz kétség sem férhet, hiszen már személyes jövedelmünkből is adózunk a munkanélküliek já­randóságára, azonban még a hi­vatal munkatársai sem hiszik, hogy a fokozott ellenőrzésekkel megelőzhető ez a szabálysértés. (Folytatás a 2. oldalon) Elsőként Közép-Magyarországon Lézercentrum lesz a megyei kórházban A Kántor-tanyából - az iskolába Szolnok egyik ugari tanyájában él a Kántor család. Legkisebb gyerekük, Miklós most megy az első osztályba. Kérdezhetik, no és ebben mi az érdekes, hiszen sok ezer gyerek lépi át ma az első osztály küszöbét. Miklós nem mindennapi gyerek. Nagyon szereti az állato­kat, a tanyasi életet. Felnőtteket megszégyenítő ügyességgel feji a teheneket, itatja, eteti a lovakat, malacokat és aprójószágokat. A meghibásodott gépek javításánál is szívesen segédkezik. Van azért, amiben elkel a segítség neki is - a füzetek és könyvek bekötését édesanyjával együtt végezték. - nzs ­Kitűnőre vizsgázott a Dromedár Augusztus 29-e, szombat óta eloltásában egy Tátra és egy Liaz megyénk tűzoltói is részt vettek géppel, az észak-magyarországi nagy tűz (Folytatás a 2. oldalon) Csurka a parlamentben is ébresztőt fújt Napirend előtti vita a középpontban Az Országgyűlés hétfői plená­ris ülésének keretében napirend előtt kért szót Antall József kor­mányfő. A miniszterelnök mintegy fél­órás beszédében elsősorban a közvéleményt napok óta foglal­koztató Csurka-tanulmányról szólt, de ennek kapcsán kitért számos belpolitikai összefüg­gésre is. A kormányfő mondan­dóját kezdve előrebocsátotta, hogy a Magyar Demokrata Fó­rum alelnöke tanulmányát ma­gánvéleményként közölte, mivel azt egyetlen pártbeli testülettel sem egyeztette. Utalt arra, hogy a Magyar Demokrata Fórum el­nöksége és választmánya foglal­kozott az írással, majd leszögez­te: a koalíció pártjainak - beleért­ve az MDF-et is - éppen úgy kell tudni Csurka István képviselő úr­ral együttműködni, ahogy a párt a különböző politikai testületéi­nek igazodniuk kell a fő irány­elvekhez. Különféle irányvona­lak, programok vannak, ám a kormány önállóan, felelősséggel dönt, s ezt a felelősséget senki nem veheti át - hangsúlyozta An­tall József. (Folytatás a 2. oldalon) Csak minden tizedik választó járult az urnákhoz Kudarc kísérte a polgármester­választást Tiszagyendán Érdektelenség miatt kudarcba fulladt az augusztus 30-án vasár­napra kitűzött időközi polgár­mester-választás a Tiszagyen­dán. Ahhoz,.hogy a választás ér­vényes legyen, a szavazásra jo­gosult állampolgárok kétötöd ré­szének, azaz 40 százalékának kellett volna felkeresni a szava­zóhelyiségeket. Ezzel szemben alig több mint egynegyede, 240 személy járult az urnákhoz. A sikertelen válasz­tás új időpontját, vagyis a máso­dik fordulót szeptember 13-ára tűzték ki. A faluban azért vált szüksé­gessé időközi választás kiírása, mert az eddigi polgármester, Ba­logh György - aki független je­löltként került a polgármesteri székbe - lemondott, és lépését meg sem indokolta. Helyének betöltésére ugyancsak két füg­getlen jelölt: Győri Sándor épí­tész vállalkozó és Busi Antal, az új típusú mezőgazdasági szövet­kezet ágazatvezetője, gépész- mérnök indult. Mint az ábra mu­tatja, az érdektelenség miatt egyikőjük sem jutott az előírt szavazathoz. Addig, míg a tele­pülésnek nem lesz polgármeste­re, Sinka József alpolgármester látja el a közgyűlés, az önkor­mányzat irányítási teendőit. Gyors, fájdalommentes kezelés és gyógyulás - a szakemberek sze­rint ez a lényege a lézer orvosi alkalmazásának. A gyógyító suga­rakat szinte felfedezésüktől kezd­ve használja a magyar orvostudo­mány immár három évtizede. A lézertechnika mégis ritka madár az egészségügyi intézményekben. Ennek oka egyszerű: a régóta tartó pénzhiány gátat szab az újító tö­rekvéseknek. (Folyt, a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom