Új Néplap, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-01 / 181. szám

Felborult és felrobbant a traktor Túrkeve. Súlyos baleset történt tegnap a Túrkeve kör­nyéki Balla-tanya távolabb eső Léderer területén. Egy ál­lami gazdaság itteni központ­jához tartozó MTZ típusú traktor - egyelőre ismeretlen ok miatt - felborult, benzin­tankja felrobbant, a jármű tel­jesen kiégett. Vezetőjét maga alá temette, aki a felismerhe- tetlenségig összeégett. Sze­mélyazonosságának megálla­pítása, valamint a baleset kö­rülményeinek rendőrségi vizsgálata még folyik. Negyedmilliós zsákmány Szolnok. A Szolnoki Rendőrkapitányság ismeret­len tettesek ellen indított nyo­mozást. Szerda virradóra Szolnokon, a Szolvill Mátyás király utcai szervizébe törtek be, ahol egyetlen ajtó feltöré­sével juthattak jelentős zsák­mányhoz a betörők. A behato­lás után válogathattak az érté­kes híradás-technikai beren­dezések között. Több mint 250 ezer forint értékben vittek el - többek között - színes te­levíziókat, CD-lemezjátszó- kat, videorekordereket. Átképzés munka­nélkülieknek Szombathely. A Vas Me­gyei Munkaügyi Központ a városokban működő munka­ügyi irodákkal együttműköd­ve átképző tanfolyamokat szervez idén végzett munka nélküli fiatalok számára. Vas­váron a gyógynövényter­mesztő- és feldolgozó-szak­képzés, valamint Ikerváron a kosárfonóképzés már meg­kezdődött. / Eg a láp Lesencetomaj. Napok óta ég a láp Lesencetomaj térsé­gében. A Veszprém Megyei Tűzoltóparancsnokság tegna­pi tájékoztatása szerint ön­gyulladás következtében mintegy 3-5 hektárnyi terüle­ten izzik a kiszáradt tőzeg, amelynek oltásában részt vesz a veszprémi, a keszthelyi és a pápai tűzoltóság egy-egy raja, valamint a Kinizsi Pál Harckocsidandár kirendelt egysége. Magyar testvérpár halála Bécsújhely. Egy illegáli­san foglalkoztatott magyar testvérpár munka közben megfulladt egy Bécsújhely közeli gyár földbe süllyesztett tartályában. A 39 éves fertő- rákosi Nagy Józsefet és báty­ját, a 41 éves soproni Nagy Tibort bejelentés és engedély nélkül foglalkoztatta a frohs- dorfi textilhulladék-feldolgo- zó üzem. A két magyar mun­kás csütörtökön dél tájban kezdett hozzá a tartály takarí­tásához, és délután három órakor fedezték fel akkor már mozdulatlan tetemüket. A tar­tályban olyan mennyiségű gáz gyűlt össze, hogy a tűzol­tók csak este tíz órakor tudták kiemelni a két holttestet. J A S Z-N A G Y K U N-S Z O L N O K MEGYEI NAPILAP III. évfolyam 181. szám 1992. augusztus 1., szombat Ára: 9.60 Ft A parlament dönt a feloszlatásról Működésképtelenné vált Tiszaderzs önkormányzata Két táborra szakadt és működésképtelenné vált Ti­szaderzs önkormányzata. Az ellentétek miatt a kilenc­tagú testület 1992. április 15. óta nem tartott szabályos testületi ülést, és gyakran hozott törvénysértő határo­zatot, követettel mulasztásokat, határozatképtelenség miatt. A foghíjas testület nem kötött például szerző­dést a társadalombiztosítási alap kezelőjével, veszé­lyeztetve ezel a település egészségügyi és szociális ellátását. Elmaradt a 700.000 forint szociális és neve­lési segély odaítélése, a következő évekre is szóló pályázatok benyújtása, hogy csak a fontosabbakat em­lítsük. A jelenlegi feszült helyzet előzménye, hogy a kép- ____________________(Folytatás a 2, oldalon) E gy sírásó, egy halott, két ásás Másfél óra múlva mégis megvolt a temetés Elképesztő dolog történt Szol­nokon, a Körösi úti temetőben tegnap délután. A család, a hozzátartozók, az egykori munkatársak gyülekez­tek dél körül, hogy megadják a végtisztességet az elhunyt K. L.- nek, amikor észrevették, hogy nem az előzőleg kijelölt sírhely van kiásva, hanem néhány sorral arrébb egy másikat készítettek elő. A sírásó Harsányi Csaba ma­ga sem értette, hogyan számol­hatta el magát a sorok között. Elismerte, persze, hogy elismer­te a tévedését. Hirtelenjében azt javasolta a gyászoló családnak, temessék most el a kiásott sírgö­dörbe az elhunytat, majd ő hétfőn áthelyezi a másikba. Ötlete nem aratott sikert, így általános felháborodás közepet­te, másfél óra múltán elkészült az eredetileg megrendelt sírhely, és befejeződött a temetés. Immár kórus és búcsúbeszéd nélkül, ám az özvegy, lányai, veje sűrűbb könnyeivel. A LOTTÓ NYERŐSZÁMAI A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 31. heti lottósorsolás nyerőszámai a következők: 1, 20, 29, 35, 47 Szolnoki Extra A megyeszékhely életét bemutató cikkeinket a 4. és az 5. oldalon közöljük. Libamájat, kerti bútort is keresnek Ingyenkiállítás Bolognában A múlt év végén a megyében működő és olaszországi kapcsola­tokat kereső kis- és középvállalko­zásokról összegyűjtött informáci­ókra alapozva a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfej­lesztési Iroda 60, itáliai partnerre is váró cégről küldött információkat a Emilia Romagna tartományban működő, többek között nemzetkö­zi vállalkozási kapcsolatok építé­sével is foglalkozó Érvet társaság­nak. A szolnoki irodának a múlt héten Bolognában járt képviselői több, a magyar „kiajánlás” nyo­mán érdeklődő olasz vállalkozás vezetőivel is tárgyaltak. Az információcsere után, au­gusztus végére várják megyénkbe annak a 16 olasz cégnek a képvise­lőit, akik fantáziát látnak a magyar kapcsolatban, és a helyszínen kí­vánják megismerni reménybeli társuk vállakózásának adottságait, elképzeléseit. A több csoportban érkező olasz üzletemberek az együttműködés széles skáláját tervezik: van, aki csak bérmunkára keres társat, töb­ben azonban közös vállakózás (jo­int venture) alakításától sem ide­genkednek. Változatos a megyével most ismerkedő olasz vállalatok tevékenységi köre is. Keresnek ön­tözőgépek forgalmazására és részegységeinek gyártására válla- kozót, hűtőberendezések eladásá­ban és gyártásában közreműködő partnert, van, aki rusztikus kerti bútorokat venne nálunk, és olyan is, aki utazó- és női táskákat készít­tetne bőrből. Vas- és alumíniu­möntvényeket gyártó, illetve kör­nyezetvédelmi technológiáikat hasznosító magyar cégek iránt is érdeklődnek az olaszok, illetve li­ba- és kacsahúsból készült termé­kekhez is keresnek alapanyagot. A Jász-Nagykun-Szolnok Me­gyei Vállalkozásfejlesztési Irodá­nál igen biztatónak tartják a hason- (Folytatás a 2. oldalon) cikknek a megírásában. Itt halad­nak át az ország keleti és nyugati részeit összekötő főbb közút- és vasútvonalak, átszelik a megyét a jelentősebb energiaellátó rend­szerek. A térséget ez az infrast­ruktúra nemcsak az ország távo­labbi vidékeivel, hanem más or­szágokkal is összakapcsolja. Vasútvonalon elérhetők a volt Szovjetunió országai, Románia, Bulgária, míg közúton haladha­tunk tovább délre, a Közel-Ke­letre. (Folytatás a 3. oldalon) Darnyi és Egerszegi ismét a dobogó tetején Darnyi Tamás kétszeres olimpiai bajnok /-----------------------------------------------------------------------------------Se Z áróra az uszodában v_______________________________________________________ Július utolsó napja egyszer­smind az olimpia úszóverse­nyeinek végét is jelentette. A zárónapon hat számban avattak bajnokot a Montjuic-hegyen ta­lálható Bemat Picomell uszoda nyitott medencéjében. Már a délelőtti időfutamok­ban sem maradt sok hely üresen a tízezernél is több néző befo­gadására alkalmassá tett, meg­emelt nézőterű víziparadicsom­ban, ahol a péntek magyar nap­nak is ígérkezett. Tudniillik, a búcsúprogramban rendezték meg két olyan számnak a dön­tőjét is, amelyben Egerszegi Krisztina, illetve Darnyi Tamás révén - ha szabad így fogalmaz­ni - abszolút aranyesélyesek szálltak vízbe. Arról nem is szólva, hogy a hátúszásban Sza­bó Tünde révén vb- és EB- ezüstérmest is fel tud vonultatni Magyarország, arövidebbik ve­gyes úszószámban pedig Dar­nyi mellett a nagyreményű Cze- ne Attila is rajthoz állt. A vízben a selejtezők e házi forgatókönyv szellemében zaj­lottak. Czene, aki előbb került sorra, pillangón még csak ötö­dik volt, háton aztán előretört, mellen már vezetett, s 2:02.05 perces remek egyéni csúccsal nyert. Darnyi nem kapkodta el a dolgot, a második-harmadik helyen tanyázott egészen a be­fejező 50-ig. Akkor aztán gyor­son megmutatta, ki is az úr a háznál, belehúzott, s a falat már ő érintette elsőként. 2:01.29 perces teljesítményével máso­dikként került az esti fináléba, a rövid pályás eredményeiről is­mert finn Jani Sievinen ugyanis 2:01.18-at produkált. Czene az ötödik legjobb idővel a döntő kettes pályájának használatára szerzett jogot. A női 200 m háton Egerszegi a szokásos elképesztő fölénnyel nyerte futamát, amikor célba ért, a lelátó népe vastapsban tört ki, mivel a 2:07.34 perces idő alig 72 századmásodperccel rosszabb csak a magyar klasszis világcsúcsánál. Szabó Tünde, akinek a 100-as táv az erőssége, 2:13.81 perccel még éppen be­férkőzött a nyolcas fináléba. (Folytatás a 2. oldalon) I.Ml-W.'l NISSAN SUNNY 1.4 LX 3 ajtós haszongépjárműnél is LÍZING LEHETŐSÉG! Bankgarancia nélkül MAR 25 % első részlettel. Hivatalos Márkaképviselet: OMTEC KFT. Szolnok, Abonyi út 63. Tel.: (56) 73-530 (KGST-piactól 300 m-re). *4424/1H* Hazatért 100 menekült Az elmúlt 24 órában 100 me­nekült tért vissza a délszláv álla­mokba, 54 horvát és 46 bosnyák. Az MTI kérdésére Krisán Attila határőrségi szóvivő elmondta, hogy a bosnyákok meglehetősen kalandos körülmények közepette tudtak csak hazautazni. A 46 bosnyák - 25 gyermek és 21 nő - csütörtök délután elhagy­ta a nagyatádi menekülttábort, s busszal a drávaszabolcsi határál­lomásra utaztak. Gyalogosan át­mentek a horvát oldalra, ahonnan azonban visszaküldték a mene­külteket, akik közül négynek volt útlevele, a többiek csak a tábor­ban kiállított igazolással rendel­keztek. A bosnyákok ezért visz- szamentek a menekülttáborba. Ezt követően mégis jelzés érke­zett a határról, hogy a horvát ol­dalon egy vöröskeresztes gépko­csi várja a bosnyákokat. A mene­kültek végül pénteken 0 óra 20 perckor rendben átmentek a drá­vaszabolcsi határállomáson. (MTI) Múltunk, jelenünk Néprajzi, helytörté­neti, régészeti témájú cikkeink a 12. oldalon. Tervek, lehetőségek az expo tükrében A megye centrális földrajzi el­helyezkedése kiemelt jelentőséget és lehetőséget biztosít a térségnek - húzta alá dr. Kerékgyártó Imre, az Észak-alföldi Regionális Gaz­dasági Kamara megyei titkára, aki információkkal segített ennek a

Next

/
Oldalképek
Tartalom